Възстановяване

Елементи на рехабилитацията

21-01-2017 16:05
Най-големи са ползите от рехабилитация след лечението в мултидисциплинарни екипиЕлементи на рехабилитацията
Clinica.bg

press@clinica.bg
Данните от проучвания в отделенията за лечение на инсулт посочват полза от мултидисциплинарни екипи, специализирани в лечението му. Съставът на тези екипи не е официално утвърден, но обикновено включва лекари – „инсултолози", сестрински персонал, физиотерапевти, трудови терапевти и специалисти по речева, и езикова терапия.

Физиотерапия


Не се установява модел на физиотерапия, който явно превъзхожда другите в рехабилитацията след инсулт, но някои данни подкрепят определени интервенции. Няколко групи са показали, че силата може да бъде подобрена по дозозависим модел, без засилване в спастичността.

Функционалната електрична стимулация може да повиши силата, но ефектът върху клиничния изход е несигурен.

Според един систематичен преглед не показва ефективност на тренировките с пътека „treadmill training" за подобряване на походката. Електромеханичното трениране на походката в комбинация с физикална терапия, може да бъде по-ефективно от физиотерапията самостоятелно. Съществуват само ограничени данни относно ползата от широка употреба на ортопедични и помощни средства.

Сърдечно-съдовата дейност може да се влоши по време на възстановителната фаза на инсулта. Тази физическа дисфункция възпрепятства активната рехабилитация и е рисков фактор за по-нататъшни инциденти. Според един мета–анализ, аеробиката може да повиши капацитета за физически упражнения, при индивиди с малък до умерен постинсултен двигателен дефицит.

Терапията с ограничаване на движенията в здравите крайници - Constraint-induced movement therapy (CIMT), включва интензивни целенасочени упражнения на паретичните крайници, при нарочно блокиране на непаретичния крайник. Проучването EXCITE посочва позитивни резултати от CIMT 3-9 месеца след инсулт в група от медицински стабилни пациенти след инсулт, отбелязва се известно подобрение в двигателните движения на ръката на първата година.


Трудова терапия


В систематичен анализ на девет проучвания, сравняващи окупационна терапия и класическа ADL терапия с обикновени грижи, се публикуват данни за подобрен функционален изход в групата пациенти, които са подложени на активна интервенция. Резултатите не посочват заключения относно избора на оптимален метод на окупационна терапия.

В мета-анализ, базиран на проучвания върху социална окупационна терапия, се посочват данни за подобрение в ежедневната активност. Най-съществен ефект се отбелязва при възрастни пациенти с прилагане на насочени интервенции. Специфичните методи на окупационна терапия в свободното време не водят до подобрение в ежедневната активност. В проучване, изследващо ползата от прилагане на окупационна терапия в грижите за пациенти с инсулт при домашни условия, се посочва, че в групата с активна терапия нарушенията във функционирането са по-слабо изразени. Няма сравнителни данни относно ползата от окупационна терапия след една година от инсулт.


Речева и езикова терапия


Речевата и езикова терапия (Speech and language therapy - SLT) може да подобри гълтателната функция и да подпомогне комуникацията при болни с инсулт. Две проучвания за приложение на SLT при пациенти с дисфагия не установяват значима разлика в ползата спрямо обикновените грижи при тези болни. В проучване, сравняващо прости писмени инструкции със степенувана речева и езикова интервенция за пациенти с дисфагия, не установява значими разлики в крайния изход между двете групи.

Афазия и дизартрия са често срещани симптоми след инсулт и влияят на качеството на живот. При систематичен преглед на приложението на SLT за дизартрия при непрогресиращи мозъчни увреди (инсулт и черепно-мозъчна травма) не се установяват ясни данни за полза. Подобно при систематичен анализ за приложение на SLT при афазия се установяват недостатъчно ясни данни за препоръчване на формални и неформални SLT интервенции. Включените в този анализ проучвания са обществено базирани и имат среден период на терапия 3 месеца. Те предлагат малко информация за рехабилитацията в острия стадий. Два подобни мета-анализа на проучвания с по-слаб дизайн дават заключението, че има по-голямо подобрение в речевите функции ако SLT се започне рано. Ограничени данни подкрепят вероятната полза от модифицирана рестрикционна (constraint-induced) терапия за пациенти с афазия.


„Stroke liaison" и осигуряване на информация


Скорошен систематичен преглед, сравняващ специализирани структури „stroke liaison" и стандартните грижи, не показва данни от подобрение в ежедневното функциониране (ADL), субективния здравен статус или здравето на обгрижващия персонал. При анализ на подгрупите, известен успех на структурата „stroke liaison" се свързва с по-ранна възраст, по-лек дефицит и особено с нивото на образованост в самата структура. Получаването на неадекватна информация е свързано с лошо качество на живот на пациентите с инсулт и техните близки. Има данни, че комбинирането на информацията с образователни лекции повишава знанията и е с по-голяма ефективност от самостоятелното осигуряване на информация. С прехвърлянето на пациента от болнична помощ към рехабилитация в обществото, включването на помощен обгрижващ персонал в рехабилитационната дейност е изключително важен момент. Официалното обучение на индивидите, които се грижат за болния, намалява личните разходи и подобрява качеството на живот.


Други групи


В зависимост от специфичните цели, при даден пациент може да се наложи включване на различни терапевти. Подобни групи включват диетолози, ортоптисти и социални работници. Макар че в тази област има ограничени данни, някои автори спорят относно факта, че специализираният пероснал създава условия за формиране на „обогатена среда", което насърчава пациентите към рехабилитационни дейности извън периодите на формална терапия.


Когнитивен дефицит


След инсулт често се наблюдава когнитивен дефицит, който се отразява на качеството на живот. Понастоящем няма данни относно ефикасността на специфична паметова рехабилитация. Когнитивните упражнения за дефицит на вниманието не дават значим резултат в клинично подобрение на всекидневната активност (ADL measures). Упражненията за пространствено неглижиране подобряват степента на увредата, но без ефект върху всекидневната активност. Няколко проучвания са изследвали рехабилитационни техники за апраксия и пространствено неглижиране – без възможност за извличане на конкретни изводи.


Сексуалност


Сексуалната активност може да бъде засегната след мозъчен инсулт. Подлежаща физическа увреда и съпътстващи съдови заболявания може да се дължат на странични ефекти от медикаменти. Желателно е обсъждане на сексуалните и интимни проблеми с пациентите. Много важно е да се осигури подкрепа на пациентите, както и информация относно тяхното състояние. Много пациенти се опасяват, че възстановяването на сексуална активност, би могло да доведе до нов инсулт.


Тромболитично лечение

Тромболитично лечение

Тромболитична терапия в 3-часов интервал от началото на симптомите значително подобрява изхода при пациенти с остър исхемичен инсулт.
Кой пациент е подходящ за тромболиза?

Кой пациент е подходящ за тромболиза?

Критерии за подбор на пациенти с остър исхемичен инсулт, които са показани за лечение с тромболиза
Общо лечение на инсулт

Общо лечение на инсулт

Терминът се отнася за лечебните стратегии, насочени към стабилизиране на критично болни пациенти.
Условия за рехабилитацията

Условия за рехабилитацията

Рехабилитацията след изписване в продължение на една година след инсулта, намалява риска от влошаване на пациента
Лечение на усложненията

Лечение на усложненията

Как се избягват пневмония, емболия, падания и рани от залежаване
Усложнения при рехабилитацията

Усложнения при рехабилитацията

Най-обичайните са депресия, болка в рамото, падания, разтройства в уринирането, пневмония
Как да намалим риска от инсулт?

Как да намалим риска от инсулт?

Здравословният начин на живот се свързва с понижение на относителната опасност
Каква антитромботична терапия съществува?

Каква антитромботична терапия съществува?

Оралните антикоагуланти са по-ефективни при пациенти с предсърдно мъждене и рискови фактори
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ