Бюджет

Касата се отказа от промени

18-10-2017 06:48
Проектът за бюджет на фонда за 2018 г. без нови идеи в правилата на финансиранеКасата се отказа от промени
Clinica.bg

press@clinica.bg
Здравната каса няма да предприеме промени в начина на финансиране или контрол на договорните си партньори и през следващата година. Това става ясно от проекта за бюджет на фонда за 2018 г., който Надзорният съвет разгледа тази седмица. За да стане факт обаче, той трябва да бъде одобрен от Министерски съвет и Парламента.

Традиционно с бюджета на здравната каса за следващата година се правят и не малко промени в начина на финансиране на договорните партньори или контрола им. По този начин, например, бяха въведени лимитите на клиниките, както и условието да не се плаща на новопоявили се болници в хода на следващата година. Този път обаче подобни радикални идеи липсват. Ако няма предложения от страна на здравното министерство или парламента, другата възможност за промени остават рамковите договори, които касата трябва да сключи със съсловните организации. Още повече, че новият управител на касата проф. Камен Плочев обеща да промени алгоритмите на пътеките за болниците. По принцип тогава трябва да стане ясно и дали ще се увеличат дейностите, за които ще плаща касата.

Както вече clinica.bg писа, здравната каса иска

догодина да разполага с още 400 млн. лв. за здраве. От фонда предлагат и почти всички пари – 3.8 млрд. лв., да бъдат разпределни веднага по различните пера, а резервът от 10 процента да се стопи на 3 или в него да останат 114 млн. лв. Конкретните стойности по дейности може да видите в самия проект, който публикуваме, в повечето случаи те се доближават до исканите от съсловните организации. В тях са предвидени дори 30 млн. лв. за зъбни протези.


Също така касата предлага да плаща вноска на НАП

за събиране на приходите от вноски в размер на 0.2 от постъпленията през предходния месец. Също така да се запази правилото касата да не сключва договори с болници, получили разрешение за дейност след предходната година, в случая 2017 г. Запазват се и същите текстове, на базата на които по-късно се определят лимитите на различните дейности в болничната и извънболничната дейност.


Проект на ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г. по приходи и трансфери – всичко на обща сума 3 859 978,0 хил. лв., както следва:

№ по ред Показатели Сума (в хил. лв.)

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

3 859 978,0

1.Здравноосигурителни приходи

3 818 478,0

1.1. Здравноосигурителни вноски

2 556 292,0

1.2. Трансфери за здравно осигуряване

1 262 186,0

2. Неданъчни приходи
17 500,0

3. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

24 000,0

(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. по разходи и трансфери – всичко на обща сума 3 859 978,0 хил. лв., както следва:

Номер по ред Показатели Сума (в хил. лв.)

II.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

3 859 978,0

1. Разходи

3 855 395,0

1.1. Текущи разходи

3 734 840,7

1.1.1. Разходи за персонал

37 640,0

1.1.2. Издръжка на административните дейности

15 000,0

1.1.3. Здравноосигурителни плащания

3 658 200,7

1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ

200 200,0

1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)

222 300,0

1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ

179 000,0

1.1.3.3.1. в т.ч. за зъбно протезиране

30 000,0

1.1.3.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

80 000,0

1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги

1 099 400,0

1.1.3.5.1. в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната

755 600,0

1.1.3.5.2. в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги

343 800,0

1.1.3.6. здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ

104 300,7

1.1.3.7. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

1 700 000,0

1.1.3.8. други здравноосигурителни плащания

73 000,0

1.1.3.8.1. в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност

73 000,0

1.1.4. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал.1, ред 3 за:

24 000,0

1.1.4.1. лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл.82, ал.2, т.3 от ЗЗ

2 180,0

1.1.4.2. дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение

1 740,0

1.1.4.3. дейности за здравнонеосигурени жени по чл.82, ал.1, т.2 от ЗЗ

4 045,0

1.1.4.4. суми по чл.37, ал.6 от ЗЗО

16 035,0

1.2. Придобиване на нефинансови активи

6 000,0

1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

114 554,3

2. Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл.24, т.6 от ЗЗО и към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса

4 583,0

(3) Приема бюджета на НЗОК за 2018 г. с балансирано бюджетно салдо.

Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2018 г. е 8 на сто.

Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по чл.1, ал.2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на чл.55а от Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – в решението по чл.54, ал.9 от Закова за здравното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса утвърждава за всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ:

1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл.1, ал.2, ред 1.1.3.2 от пакета по чл.2, ал.1 от Закона за здравното осигуряване;

2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл.1, ал.2, ред 1.1.3.4 от пакета по чл.2, ал.1 от Закона за здравното осигуряване..

(2) Директорите на РЗОК, в рамките на броя и стойностите по ал.1:

1. разпределят утвърдените брой и стойности на дейностите по ал.1 по изпълнители на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ за съответната РЗОК;

2. закупуват от изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ обеми в рамките на стойностите по чл.1, ал.2, ред 1.1.3.2 и от изпълнителите на медико-диагностична дейност - обеми в рамките на стойностите по чл.1, ал.2, ред 1.1.3.4;

3. анализират и отчитат тримесечно пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си по т. 1 и т. 2.

(3) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал.1 и 2.

(4) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл.55а от Закона за здравното осигуряване и на стойностите по ал.1 се определят в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – в решението по чл.54, ал.9 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл.1, ал.2, ред 1.1.3.5.2, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7. за прилагане на чл.55а от Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – в решението по чл.54, ал.9 от Закова за здравното осигуряване:

1. Надзорният съвет на НЗОК:

а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци;

б) наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по буква „а" ежемесечно и на тримесечие.

2. Директорите на РЗОК:

а) разпределят утвърдените стойности на разходите по т.1, буква „а" по изпълнители на болнична медицинска помощ за съответната РЗОК по месеци;

б) закупуват от изпълнителите на болнична медицинска помощ обем здравни дейности от пакета по чл.2, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в рамките на стойностите по т.1, буква „а";

в) анализират и отчитат ежемесечно пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си по буква „а" и буква „б".

(2) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава и контролира стойностите по ал.1, т.2, буква „а" ежемесечно и на тримесечие.

(3) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава и контролира дейността по ал.1, т.2, буква „б"ежемесечно и на тримесечие.

(4) Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на ал.1, 2 и 3.

(5) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл.55а от Закона за здравното осигуряване и на стойностите по ал.1 от изпълнителите на болнична медицинска помощ се определят в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. а когато не е приет такъв – в решението по чл.54, ал.9 от Закова за здравното осигуряване:

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК.

§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ отчетния, въз основа на получено искане от НЗОК предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за сумите по чл.37, ал.6 от Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по бюджета на НЗОК.

(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности, съответно към притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини.

(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 3 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, утвърдени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК

(4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания утвърждава компенсирани промени по показателите по чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред 1.1.4, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на НЗОК целеви субсидии по чл.23, ал.1, т.9 от Закона за здравното осигуряване, извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.

§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване между разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.

(2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК ежемесечно, след отчитане на извършените през предходния месец плащания, утвърждава компенсирани промени между показателите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3, ред 1.1.4 и по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10 и 19 от Закона за здравното осигуряване, които се възстановяват пряко на НЗОК от притежателя на разрешението за употреба/неговия упълномощен представител, се отчитат в намаление на извършените от НЗОК разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3 и 1.1.3.5.

(2) Постъпилите отстъпки по ал. 1 се отнасят в намаление на извършените от НЗОК разходи от средствата по чл.1, ал.2, редове 1.1.3.5.1. и 1.1.3.5.2. на базата на определената отстъпка по всеки лекарствен продукт, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.

§ 6. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискването на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на приходите по § 1, намален с допълнителните здравноосигурителни плащания по същия параграф, превишава приходите по ал. 1.

§ 8. (1) През 2018 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лицата по Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн.,ДВ,бр. 13 от 2007 г.; изм, бр. 16 от 2008 г.,бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 2 от 2014 г., и бр. 56 от 2016 г.) са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.

(2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

(3) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

§ 9. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл.1, ал.2 ред 1.3, „Резерв, включително и за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания след приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. и Национален рамков договор за дентални дейности за 2018 г., а когато не са приети такива – на решението по чл.54, ал.9 от Закона за здравното осигуряване, като първото решение за разпределяне на част от средствата по чл.1, ал.2, ред 1.3 се взема не по-рано от 31 март 2018 г.

§ 10. Лечебните заведения, които след 31 декември 2017 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните заведения, в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2017 г., не могат да сключват през 2018 г. договори или допълнителни споразумения с НЗОК за съответните дейности.

§ 11. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение №3 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 20 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думите "десет на сто" се променят на "три на сто".

§ 12. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на ................ 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Утре гласуват отпадането на мораториума

Утре гласуват отпадането на мораториума

Партиите се разбраха за промяна на Закона на бюджета на НЗОК за 2018 г.
Непопулярните мерки дават срок на истинските реформи

Непопулярните мерки дават срок на истинските реформи

Трябва да върнем дебата за Фонд за редките болести, убедена е д-р Даниела Дариткова
700 vs. 25 милиона от бюджета

700 vs. 25 милиона от бюджета

Депутати спориха защо държавата има половин милиард за пътища, а няма 25 млн. лв. за нови лекарства
Ветото не мина. Мораториумът остава

Ветото не мина. Мораториумът остава

„За" забраната на нови терапии догодина гласуваха 126 депутати, „против" бяха 95, никой не се въздържа
Пациенти на протест за ветото

Пациенти на протест за ветото

Днес депутатите гласуват върнатите от президента текстове от Закона за бюджет на НЗОК за 2018 г.
Липсата на пари не е оправдание за мораториума

Липсата на пари не е оправдание за мораториума

Целият текст с указа на Ремен Радев, с който налага вето над част от бюджета на НЗОК е публикуван в „Държавен вестник"
Гласуват ветото в четвъртък

Гласуват ветото в четвъртък

Президентската воля депутатите пак да обсъдят лекарствения мораториум не мина през бюджетната комисия
Касата смята разходите до април със и без вето

Касата смята разходите до април със и без вето

Надзорният съвет иска от управителя по-подробен анализ и конкретни мерки за контрол догодина
Ананиев: Извършва се огромна манипулация

Ананиев: Извършва се огромна манипулация

Зад пациентския протест стоят корпоративни интереси, казва здравният министър
Ново искане за вето върху мораториума за лекарства

Ново искане за вето върху мораториума за лекарства

Пациентската организация атакува пълната забрана на реимбурсиране от НЗОК
1 2 3 4 5 ... 7 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия парламент в здравеопазването?

Юни 2024 Предишен Следващ