Консулт

Касата може сама да промени НРД

07-03-2016 11:04
Държавата не е длъжна да съгласува измененията със съсловните организацииКасата може сама да промени НРД
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
След като на 26 февруари Българския лекарски съюз взе решение да не дава мандат на своите представители да подпишат нов Национален рамков договор (НРД) за медицинска дейност, мнозина се запитаха какво следва от това. Отговорът е ясен и еднозначен, обяснява Стефка Цанкова. Тя е юридически консултант в сферата на здравеопазването, завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", работила е в местната, изпълнителната и законодателната власт, включително като главен секретар на Министерство на здравеопазването.
С промените, които 43 – тото Народно събрание прие в Закона за здравното осигуряване (§ 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.) до 31 март 2017 г. ще продължава да действа и да се прилага НРД за медицинска дейност за 2015 г.

Това е така, поради факта, че след изменението на чл. 53, ал. 6 от ЗЗО (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), Националните рамкови договори – и за медицинска и за дентална дейност, следваше да се приемат не по-късно от последния ден на месец февруари и да влязат влизат в сила (след обнародването им в „Държавен вестник" от министъра на здравеопазването) считано от 1 април на същата година. Съгласно чл. 53, ал. 8 от ЗЗО, когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в действащия (след декемврийските изменения) ЗЗО, се прилагат действащите към момента НРД.

Когато се вземат предвид останалите новоприети през декември 2015 г. правни разпоредби на ЗЗО обаче, възникват допълнителни въпроси, чиито отговор може да предизвика известни неясноти при бъдещото прилагане на действащия НРД. Това е така, тъй като има огромна вероятност изпълнителите на медицинска помощ да попаднат в хипотезата на чл. 53, ал. 9 от ЗЗО (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), съгласно който в случаите, когато няма приет нов НРД, а има промени в законодателството, изискващи изменение или допълнение на действащия към този момент НРД чрез индивидуален административен акт. За да се пристъпи към подобна стъпка, промените в законодателството трябва да засягат следните аспекти: изисквания по отношение на условията, на които изпълнителите на медицинска дейност трябва да отговарят; отделните видове медицинска помощ, условията и реда за нейното оказване; обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ; критерии за качество и достъпност на помощта и всички други въпроси от значение за здравното осигуряване. Към настоящия момент има изменения в законодателството, които следва да бъдат взети предвид от ръководството на НЗОК и отразени в действащото НРД. Индивидуалният административен акт, с който може да се измени действащия НРД по този начин, е Решение на Надзорния съвет на НЗОК, взето по предложение на управителя на НЗОК.

На практика, съвсем законосъобразно, всички важни и значими елементи при предоставянето на медицинска помощ, по които, в по-голямата си част, не бе постигнато съгласие при сегашните преговори за нов НРД, ще могат да бъдат изменяни и/или допълвани едностранно от държавата, без обсъждане и без предварително съгласуване със съсловните организации, чрез управителя на НЗОК и надзорния съвет на НЗОК.

Оттук нататък изпълнителите на медицинска трябва да сключат индивидуалните си договори за оказване на медицинска помощ с директора на съответната РЗОК, в съответствие с правилата на действащия към момента НРД, в съответствие с евентуално бъдещо решението на Надзорния съвет на НЗОК за неговото изменение/допълнение или в съответствие с изменение на самия ЗЗО.

Индивидуалните договори се сключват в писмена форма, за срок до 31 март 2017 г. (срока на действие на НРД) и ще са в сила до приемането на нов НРД или до приемането на промяна на действащия НРД. В случаи на промяна по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗЗО (едностранно, с решение на надзорния съвет на НЗОК), както и при промени в действащото законодателство, към договорите по ал. 1 ще се сключват допълнителни споразумения. Когато изпълнителите на медицинска помощ не подадат заявления в РЗОК за сключване на договор в 30 - дневен срок от влизането в сила на НРД или на съответната промяна в него или в 30 –дневен срок от деня на обнародването на решението на Надзорния съвет на НЗОК в "Държавен вестник", индивидуалните им договори ще се прекратяват. Документите, които се представят към заявлението за сключване на договор, се определят с НРД, като НЗОК, респективно РЗОК или техните служители не могат да изискват от изпълнителите представяне на документи, както и да поставят условия, които не се съдържат в НРД. Когато поради промени в действащото законодателство е необходимо сключване на допълнителни споразумения, заявленията се подават в 30-дневен срок от влизането в сила на съответната промяна.

Не бива да забравяме, че съгласно чл. 59, ал. 8 от ЗЗО, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси са длъжни да информират изпълнителите на медицинска помощ за всички промени, произтичащи от решения на ръководните им органи или от промени в НРД, както и да дават необходимите указания за прилагането им.


НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

Пациентите над 18 години ще могат да продължат да я получават срещу сключването на договор, гласят правилата

Как да се справим с инсулта и високото кръвно

Как да се справим с инсулта и високото кръвно

Обездвижването, нездравословното хранене, пушенето и алкохолът са водещи фактори за тях, предупреждават здравните специалисти
 Как да се предпазим от кърлежи

Как да се предпазим от кърлежи

На разходка да се излиза с панталони и дрехи с дълги ръкави, препоръчват се репеленти, след ужилване да се направи изследване, казват от МЗ
Как да влезем в е-здравното досие

Как да влезем в е-здравното досие

Скоро в него ще могат да се виждат и предстоящи профилактични прегледи, информация за изтичане срок на издадено направление и на рецепти, заплащани от НЗОК, обясниха от МЗ
Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

Това припомнят от ГИТ по повод на различни въпроси и сигнали, които са постъпили в агенцията

Не подценявайте опасностите в планината

Не подценявайте опасностите в планината

Проверете метеорологичната прогноза преди да тръгнете в и бъдете готови да промените или да се откажете от предварителния план, ако времето стане неподходящо, казват от ПСС
Как се променят доходите през 2024 г.

Как се променят доходите през 2024 г.

Минималната заплата става 933 лв., а максималният осигурителен доход се покачва с близо 10% до 3750 лв.
Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Не трябва да забравяме, че имаме възможност да се предпазим, да защитим своето здраве и това на близките си и колегите, казват от КНСБ
Обучения за 6 246 безработни

Обучения за 6 246 безработни

Те ще се осъществяват по проекти на социалните партньори, поне 35% от участниците ще бъдат включени в заетост, съобщиха от ресорната агенция
1 2 3 4 5 ... 17 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ