Искам думата

Искаме достъпно медицинско образование

03-08-2020 12:33
Молим за становище относно правото за намаляване на такси, приложено от МУ-София, казват студентите Искаме достъпно медицинско образование
Clinica.bg

press@clinica.bg
Taксите за платено обучение се увеличиха от тази година. Различно тълкувание на текстове от Закона за висшето образование обаче доведе до това, че някои университети редуцираха тарифите, а според други ЗВО не дава това право. Сред някои групи студенти обаче назря недоволство. Най-вече сред тези в заварено положение, които са били приети при едни такси, а сега те се увеличават. От Инициативния комитет на родители и студенти платено обучение изпратиха жалба до институциите. Публикуваме я без редакторска намеса.
Уважаеми г–н Президент,

Уважаеми г-да Министри,

Уважаема г-жо Омбудсман,

Уважаеми дами и господа Народни представители,

 

Подаваме настоящата жалба във връзка с промени в начина на определяне размера на таксите за обучение за придобиване на висше образование срещу заплащане, утвърдени за студентите платено обучение за учебната 2020/2021г. в Медицински университет-Варна. Ние сме студенти от МУ- Варна – платено обучение. Пишем с молба за помощ. За следващата учебна година в МУ- Варна таксите са повишени с 44,15% (от 7,090.50 лв се повишават на 10,212 лв - с над 3 000 лв.) при специалност Медицина. В другите специалности процентът на повишението е по-нисък, но също необосновано висок: 15,8% - специалност Фармация и 13,3% - специалност Дентална медицина.

 

Промяната в годишните такси е видна

 

в приложение 2 към жалбата. За сравнение в приложение 3 сме приложили таблицата с размера на таксите за предходната 2019/2020г.

Промяната в размера на таксата, според МУ Варна се дължи на промяна в Закона за висшето образование ДВ бр.17/ 25.02.2020 и се определя по формула съдържаща ДН - Диференцирани нормативи по професионални направления, съгласно Постановление № 162 на Министерски съвет от 20.06.2001 г. и Комплексната оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, съгласно Постановление № 328 на Министерски съвет от 30.11.2015 г –приложение 1.

 

Според нас при начина на определяне на таксите,

 

във формулата не е отчетен чл.95. ал.3 от Закона за висшето образование, който гласи:

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., в сила от учебната 1999/2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от учебната 2010/2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Размерът на таксите по ал. 2 не може да бъде по-висок от две трети от средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3.

В приложение 4 поместваме таблицата с такси на МУ София за обучение срещу заплащане за учебната 2020/2021 година. Там във формулите за определяне на таксите и в трите специалности чл.95, ал. 3 е взет под внимание. Така таксата е съизмерима с тази от предходни години.

Имайки предвид чл.95. ал.3 от Закона за висшето образование,

 

размерът на годишните такси в МУ-Варна за студенти

 

платено обучение трябва да бъде определен според изчисленията направени в приложение 5.

Молим за становище относно правото на прилагане на чл.95 ал.3 за някои категории студенти чл.95 ал.2 и настояваме той да бъде приложен при изчисляване на таксите на студентите платено обучение, започнали своето образование ПРЕДИ направената промяна.

Напомняме, че всички студенти в платена форма на обучение са приети с конкурсен изпит, според утвърдения ред на Закона за висшето образование в България, някои от тях с висок бал, но нямащи право на субсидирано обучение, а други ги разделят стотни от приетите в държавната поръчка. Намаляването на държавния план прием, увеличава с всяка година броя на студентите, които се налага да самофинансират образованието си! Необходима е прозрачна и

 

законосъобразна методика за образуване на таксите

 

за обучение, както и яснота за общата сума на следването още при неговото започване.

Чл. 91. от Законa за висшето образование регламентира, че годишната държавна субсидия за държавните университетите осигурява средства за:

1. издръжка на обучението;

2. присъщата на висшето училище научна или художествено-творческа дейност;

3. издаване на учебници и научни трудове;

4. социално-битови разходи;

5. капитални вложения.

В държавното финансиране са включени разходите за стипендии и общежития на студентите - държавна поръчка, книгоиздаване, научни разработки, изследвания, планираните капитални вложения и т.н.

 

Студентите, обучаващи се срещу заплащане,

 

по договор нямат право на стипендии, нито на общежития, т.е тези средства не трябва да се калкулират в техните такси. Всъщност таксата за студентите платена форма на обучение би трябвало да покрива именно разходите за издръжка на обучението, поради което е правно и икономически необосновано тя да бъде автоматично приравнявана с държавната субсидия.

Нашето становище: След подробно запознаване със ЗВО и последната му корекция от 25.02.2020, постановление 275/23.04.2020, както и с методиката за определяне начина на формиране на таксата за платено обучение в държавните университети, ние студентите - платено обучение, категорично възразяваме срещу механичното индексиране на таксите за обучение по формули и коефициенти, които в пъти надвишават реалната инфлация и ръста на доходите в държавата.

 

От направените промени следва, че размерът на таксите

 

за обучение срещу заплащане ще бъде различен за всяка следваща учебна година, без да има яснота за цялата сума на обучението при неговото започване! Това превръща студентите в заложници на неравноправни договори, които позволяват драстични скокове в таксите по средата на започнато следване. Договорите ни съдържат неравноправни клаузи. Според закона за защита на потребителите, за всяка една услуга потребителят трябва да бъде предварително информиран за крайната цена. Реално само така той може да направи сметка може ли да си позволи цената или не. Настояваме за ясни финансови условия по договорите за обучение срещу заплащане.

Поради въведеното извънредно положение в страната почти целия втори семестър и изпитната сесия преминаха изцяло като дистанционно обучение. Качество на образованието при дистанционна форма на обучение не отговаря на степента на това на присъствена форма на обучение.

 

Дистанционното обучение не отговаря на образователните

 

потребности в медицинските специалности със задължително необходима практика. Именно поради това, вдигането на таксите към настоящия момент е необосновано. Разбираме извънредната ситуация и никой от нас не е пожелал корекция в платената вече такса за нереализираното редовно обучение. Необяснимо е защо при изключително тежката ситуация в момента и развиващата се икономическа криза, с промени в закона за висшето образование се въвежда тази „ограбваща" и дискриминираща българските студенти такса. Защо таксите се определят от сухи формули, къде останаха мисълта и разума при вземане на решения в извънредни ситуации? Ние не сме бройка за статистиката, ние сме живи хора с реални проблеми.

 

Категорично възразяваме срещу механичното индексиране

 

на таксите за обучение по формули и коефициенти, които в пъти надвишават реалната инфлация и ръста на доходите в държавата.

Настояваме да бъдат защитени социалните интереси на студентите-платено обучение в условията на извънредна пандемична обстановка и последвалата от нея икономическа криза, със загуба на работни места и намаляване на трудови доходи, което пряко засяга и нашите семейства. Голяма част от студентите изплащат кредити, които след драстичното увеличение на таксите няма да покрият сумата за това образование. Ние сме приети според утвърдения ред на Закона за висшето образование в България. Настъпилите промени в него не би трябвало да изменят реда и условията на заплащане до нашето завършване. Искаме достъпно медицинско образование! При тези обстоятелства голяма част от нас ще сме принудени да прекъснем следването си, за което също сме се трудили, сме посветили години за подготовка и вложили значителни финансови средства.

 

Уважаеми г-н Президент,

 

С настоящата жалба, която адресираме до всички заинтересовани страни, изискваме произнасяне спрямо недопустимо високия процент повишение на таксите за обучение. Моля за съдействие от Ваша страна за корекция в начина на определяне на размера на годишните такси за обучение за придобиване на висше образование срещу заплащане.

 

България има нужда от медици!

Благодарим Ви за отделеното време и съдействие!


Прием на документи в МУ-Варна от 17 юли

Прием на документи в МУ-Варна от 17 юли

Той е по десет магистърски програми и ще продължи до 29 юли, съобщиха от университета
МУ-София допълни Академичния си съвет

МУ-София допълни Академичния си съвет

Още девет преподаватели бяха избрани за негови членове при второ гласуване
Над 500 кандидати на изпит в МУ-Варна

Над 500 кандидати на изпит в МУ-Варна

Той е по биология и служи за вход за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" и други
Първо класиране по медицина в 4 университета

Първо класиране по медицина в 4 университета

Резултатите са за МУ-София, МУ-Пловдив, СУ и „Проф. Асен Златаров", за МУ-Варна и МУ-Плевен тепърва предстои
Одобриха 10 проекта на МУ-Варна

Одобриха 10 проекта на МУ-Варна

Те са на обща стойност над 371 хил. лв., получиха зелена светлина на извънредната сесия на Фонда за наука
Близо 19% скъсани по химия в МУ-Пловдив

Близо 19% скъсани по химия в МУ-Пловдив

Отличен 6.00 имат шестима, по биология те са 14, а двойките са 15.7%, показват резултатите от кандидатстудентския изпит за медицина
Втори вот за Академичния съвет на МУ-София

Втори вот за Академичния съвет на МУ-София

Той ще се проведе на 11 юли, в него ще участват кандидатите, събрали най-много, но недостатъчно гласове от общо три квоти
МУ-Варна с нов декан по фармация

МУ-Варна с нов декан по фармация

Начело на Факултета по тази специалност застана доц. Светлана Георгиева, съобщиха от висшето училище
МУ-Плевен готви Факултет по ветеринарна медицина

МУ-Плевен готви Факултет по ветеринарна медицина

Той ще разполага с 5 лекционни зали и 15 семинарни и лабораторни зали, съобщиха от висшето учебно заведение

Проф. Ланджов остава ректор на МУ-София

Проф. Ланджов остава ректор на МУ-София

Той получи подкрепата на 264  участници от всички 371, съобщиха от висшето училище 
1 2 3 4 5 ... 110 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ