Коментар

Оставям 158 млн. в сметката на МУ-София

30-07-2020 17:10
Трудностите бяха свързани с необходимостта да се извършат промени, имаше над 38 проверки, казва проф. Виктор Златков Оставям 158 млн. в сметката на МУ-София
Clinica.bg

press@clinica.bg
На 28 юли се проведоха изборите за нов ректор на МУ–София. Начело на университета застана акад. Лъчезар Трайков. Той наследи поста от проф. д-р Виктор Златков, който даде отчет за управлението си. Публикуваме годишния доклад на ректорското ръководство за състоянието на МУ-София през 2019 година, както и за целия отчетен период 2016-2020 година.
За отчетния период ръководството, академичният състав и служителите на МУ-София запазиха авторитета и достойнството на Университета като най-комплексният, най-стойностният, най-успешният и най-дълголетният медицински университет в страната.

През този период, МУ-София проведе успешна преподавателска и научно-изследователска дейност, а трудностите бяха свързани с необходимостта да се извършат промени, съгласно изискванията на МОН и контролните органи след множество – над 38 проверки, одити, съдебни процедури и изпълнения на различни нормативни препоръки.

 

Тези проверки потвърдиха професионалния

 

подход в дейността на Университета. Това доказа и РЕШЕНИЕ № 7616/ 21.05.2019 г. на ВАС, което узакони проведеното на 11.10.2016 г. ОС на МУ-София.

Друг висок показател е Институционалната акредитация, осъществена от НАОА. Присъдената оценка е 9.56 от 10 възможни на МУ–София за срок от 6 години. (Протокол № 22/ oт 19.12.2019 г. на Акредитационния съвет на НАОА).

Капацитетът на университета за 2019 г. е 10 850 обучавани, от които: студенти – 10 460 – медицина – 3 700, дентална медицина – 1 500, фармация – 1 400, обществено здраве и здравни грижи – 390, а капацитета за докторанти е 390,

 

като НАОА даде и положителна оценка за наличието

 

на среда за изпълнение на дистанционно обучение (решение на АС на НАОА (Протокол №22/ 07.12.2019 г.).

В отчета за учебната дейност ректорът подчерта, че приемът на български студенти по трите основни направления – медицина (180), дентална медицина (120) и фармация (120) през годините е изпълняван 100%, докато приемът на студенти за ФОЗ, Медицински колеж и Филиал Враца е осъществяван малко под 99%. Намалението касае основно образователно-квалификационната степен медицински сестри и акушерки, за които задълбочаващата се демографска криза, съпътствана от неразумното увеличаване на университетските структури и филиали, даващи образование в тези направления, има неблагоприятен ефект.

 

Броят на чуждестраните студенти, при които се

 

преподава на английски език е нарастнал от 3 008 (началото на периода), на 3 454 в началото на учебната 2019/2020 г. Те са представители на 63 държави, повечето от които (2129) са от ЕС и ЕИП.

„За всички тях въведохме нов регламент за прием, съпоставим и равнопоставен с този на българските студенти, подчерта проф. Златков и добави, че за периода 2016-2019 г. общият брой на кандидатите за специалност, достигнали до държавни изпити са 1 879 души, от тях – допуснати са 1 843 (98.08%), явили се – 1 708 (92.67%), а издържалите са 1 567 (91.74%)."

Целогодишната заетост на студентските общежития на МУ-София е била средно 86%. Извършен е основен ремонт или реконструкция на общежития № 11, 25, 40Б, блок №6 (Лозенец) и пансиона в гр. Враца, в които са инвестирани над 10 млн. лв. собствени средства. С това е постигнато 70% обновяване на сградния фонд.

По отношение на преподавателския състав в началото на учебната 2019/2020 г. (първия семестър) той се състоеше от 1 459 души, от тях – 203 професори, между които 5 академици и 4 чл. кор. на БАН, 300 доценти, 286 главни асистенти, 486 асистенти, 184 преподаватели.

 

Управленският екип успешно се справи с един

 

от най-трудните проблеми – обновяването на преподавателския състав, съгласно изискванията на нормативните документи. Това стана с поетапното освобождаване на асистентите навършили пенсионна възраст, както и на тези, които не са защитили дисертационен труд. Допълнително се регламентира статута и срока на гост-преподавателите.

В частта на научно изследователска дейност за периода 2017-2019 г. МУ-София е вложил – 4 584 712 лв., от които бюджетната субсидия от МОН е 2 622 573 лв., а останалите са от собствени средства на университета. По проекти, участвали в конкурсите „ГРАНТ" и „Млад изследовател" са сключени 273 договора, като в научните колективи по проектите са участвали 1272 учени от университета и 109 външни членове от ВУ или НО.

 

Допълнително, в проекти свързани с инфраструктурата

 

и стимулирането на научните изследвания са осъществени още 32 проекта. Развитието на академичния състав за периода 2017-2019 г. се осъществи с провеждане на 414 процедури за академични длъжности, от които 35 за професор, 60 за доцент, 117 за главен асистент и 202 за асистент. Защитените научни степени са 259, от тях 247 са за ОНС „ДМ" и 12 за „ДМН".

За периода 2017-2019 г. реализираните мобилности на студенти и преподаватели по програма ЕРАЗЪМ+ със страни от и извън ЕС и ЕИП, или чрез меморандуми за сътрудничество са общо 557 души, от които – 101 човека (2017 г.), 204 (2018 г.) и 252 през 2019 г. Броят на междуинституционалните споразумения на МУ-София за обмен на студенти и преподаватели постоянно нараства, от 67 (2017г.), през 102 (2018г.) до 140 държави с 118 университета през 2019 г.

Особено важен фокус в дейността на МУ-София бяха международните програми и дейностите по проекти.

 

Само през 2019 година администрирани от ректората

 

на МУ-София бяха 15. Същевременно, МУ-София е водещ партньор по 2 национални научни програми към МОН. Допълнително, Университетът има разкрит Център по компетентност за здравни анализи, и е партньор на ИИКТ към БАН в Център за върхови постижения по информатика, информационни и комуникационни технологии.

За периода 2017-2019 г. НАОА е акрeдитирала 15 бр. регулирани специалности и 7 бр. нерегулирани. Kъм момента МУ- София има акредитирани 76 докторски програми, от тях за периода 2017-2019 г. е осъществена акредитация на 1 нова докторска и преакредитация на 27 докторски програми, от които 20 едновременно на български и на английски език.

В процес на акредитация за 2020 г. са 7 нови докторски програми, от които 3 с обучение на български и английски език и преакредитация на 39 докторски програми, от които 11 на български и английски език.

 

Голям успех бе отчетен и по отношение на рейтинговата

 

система на висшите училища в България, създадена от МОН. По тази програма от 2011 год. и понастоящем МУ-София е лидер във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

Що се касае до международните рейтинги, според University Ranking by Academic Performance (URAP)за първи път през 2019-2020 год. МУ-София е класиран на първо място, от всичките висши училища в България и на 1174 място в света с 218.05т. Резултатът е на база анализираните 4000 ВУ, които са 10% извадка от над 40 000 университета в целия свят.

Друга класация, тази на US News&World Report, използваща данните на Clarivate Analytics In Cites посочва, че МУ-София е на 1086 място в света. Класацията на CWUR (Център за оценяване на университетите в света) нарежда МУ-София за 2019/2020 год. на 1248 място с общо 68.9 точки, като се посочва, че

 

той е един от двата български университета

 

(заедно със СУ) намерили място в рейтинговата листа. Този резултат поставя нашия университет между първите 6.3% от участващите в класацията над 20 000 университета. Използваната методология е на база оценка на 8 обективни индикатори в 4-те направления: качество на образованието, студентска заетост, качество на факултетите и качество на научния потенциал.

Международна класация U-Multirank показа за 2019/20 г., че МУ-София е отличен в 4 от най-важните направления: "Преподаване и обучение", "Трансфер на знание", Международна ориентация" и "Реализация в рамките на региона".

МУ-София изпъква сред участващите в класацията 13 български университета с най-много отличия, съответно за:

МУ-София е в ТОП 50 на университетите с оценка А (0.28) според индикатора "Международна ориентация", измерващ "Студентска мобилност (входяща, изходяща и съвместни обучителни програми).

 

МУ-София е в ТОП 100 университети с оценка А

 

(8.8) според индикатора "Трансфер на научно знание", измерващ "съвместни публикации с индустриални партньори (бизнеса)"МУ-София е в ТОП 150 с оценка А (42.1) според индикатора "Регионална ангажираност", измерител "Съвместни регионални публикации"МУ-София е в ТОП 200 на европейските университети с оценка A (86.79), според индикатора "Преподаване и обучение", измерващ "Процентът на новите студенти, които успешно са завършили бакалавърската си програма."

„Що се касае до финансовото състояние на университета през целия мандат, МУ-София запази своята финансова стабилност, без да има просрочени и неизплатени задължения. Резултатът от цялостната дейност показва значително нарастване на финансовите наличности на Университета като цяло от 90 125 473 лв (31.12.2016 г.) на 158 583 897 лв. (31.12.2019 г.) или увеличение с 68 458 424 лв", заяви ректорът проф. Златков

 

Една от най-важните задачи на Ректората бе реализирането

 

на инициативи, залегнали в инвестиционната програмана МУ-София. За отчетния период (2016-2020 г.) са изпълнени договори на обща стойност – 19 121 912 лв. По-важните проекти са:

аудитория УАГБ „МАЙЧИН ДОМ"-СОФИЯ – завършен и в експлоатация от 2018 г.„Комплекс за образование на МУ-СОФИЯ – филиал „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" гр. Враца – завършен и в експлоатация от 2018 г.пансион – сграда за нуждите на образованието – филиал „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" гр. Враца – завършен и в експлоатация от 2020 г.благоустрояване на вътрешен двор на МБК при МФ с площ – 3 300 кв. м. – получено удостоверение за ползване 2020 гзапазване целостта на МУ-СОФИЯ след прехвърляне на собственост – След прехвърляне дейността на болницата по ЛЧХ към УМБАЛ „Пирогов", се създадоха предпоставки МУ-София да възстанови правото си на ползване на 10, 12, 13 и други части от етажи на сградата на ФДМ.

Проектите в процес на изпълнение са на първо място учебно административна сграда на МУ – СОФИЯ, учебна сградана МК „Й. ФИЛАРЕТОВА, многофункционална зала 5 аудитория на ФДМ, студентско общежитие блок №6 база „СОССБОС" ПРИ МУ-СОФИЯ, основен ремонт на студентски блокове 56А и 56Б база „СОССБОС" при МУ-СОФИЯ, основен ремонт на отоплителната инсталация на сградата на ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ.


Двама шестокурсници със стипендии

Двама шестокурсници със стипендии "Тонев"

Бетина Топалова и Григор Генчев от МУ-Пловдив са тазгодишните победители, съобщиха от висшето училище
Дариха литература на 4 езика на МУ-Пловдив

Дариха литература на 4 езика на МУ-Пловдив

Специализираните издания, от които най-старите са от XIX век, вече са в Музея на медицината към висшето училище, съобщиха оттам
Нов декан в МУ-Варна

Нов декан в МУ-Варна

Проф. Теодора Димитрова поема Факултета по обществено здраве на висшето училище, тя бе избрана от Общото му събрание с категорично мнозинство
МУ-Варна записва кандидат-студенти

МУ-Варна записва кандидат-студенти

Онлайн приемът на документи за медицина, фармация и военен лекар е до 30 юни
Признание за Ендоскопския център на МУ-Плевен

Признание за Ендоскопския център на МУ-Плевен

Звеното получи положителна акредитация от Американския колеж на хирурзите, съобщиха от висшето училище
МУ-Пловдив с приз от помощник-фармацевтите

МУ-Пловдив с приз от помощник-фармацевтите

Факултетът по обществено здраве на висшето училище бе удостоено с почетен знак, съобщиха оттам
И НСА приема документи от днес

И НСА приема документи от днес

За втора учебна година НСА ще обучава студенти в специалността „медицинска сестра"
МУ-София записва за редовни изпити

МУ-София записва за редовни изпити

Подаването на документи онлайн започва от днес 10 юни и ще продължи до 25 юни
МУ-Плевен изпитва по биология утре

МУ-Плевен изпитва по биология утре

На препитването на 8 юни ще се явят кандидат-студентите за бакалавърските специалности, съобщиха от университета
Контактна група се заема с финансирането на висшето

Контактна група се заема с финансирането на висшето

Как да се промени то ще обсъждат представители на МОН и Съвета на ректорите, съобщи образователният министър Галин Цоков
1 2 3 4 5 ... 107 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия парламент в здравеопазването?

Юни 2024 Предишен Следващ