Интервю

Новите къщички за възрастни задължително в близост до болница

14-10-2019 06:00
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Новите къщички за възрастни задължително в близост до болница Сегашните домове са огромни казарми, в които хората просто живеят, липсва необходимата грижа, казва зам.-министър Зорница Русинова
За деинституционализацията при децата се говори вече около 10 години. Очаква се през 2021 г. процесът да е приключил и всички подрастващи да са изведени от сегашните домове, за да живеят и да се развиват в по-добри условия. Същата реформа се предвижда и за възрастните хора с увреждания. На каквъв етап е тя, какви са плановете на социалното министерство, какви са проблемите в сегашните специализирани институции и как ще се гарантира по-добрата грижа за хората, попитахме Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика.
- Г-жо Русинова, на какъв етап е процесът по извеждане на хората с увреждания от домовете или т.нар. деинституционализация?

- Преструктурирането на мрежата за домове и институции за възрастни хора е в сериозен етап. Преди близо 2 години беше приет първият План за действие към Националната стратегия за дългосрочна грижа, който обхваща закриването на част от домовете. Това са десет от специализираните домове за хора с умствена изостаналост и с психични разстройства, които са в най-тежко състояние. Именно затова започваме с тях като първи етап. Заделените средства към момента за инфраструктура в тази област по ОП „Региони в растеж" са около 43 млн. лв. Голяма част от домовете, особено тези за хора с интелектуални затруднения, са строени по стар социалистически маниер като едни големи институции. Те се намират извън населените места. В близост няма болница или друг вид лечебно заведение, а голяма част от тези хора имат нужда именно от непосредствен достъп до медицинска грижа и социализация.

Започваме активна работа и по целите, заложени в Стратегията за дългосрочна грижа за възрастните хора, със средства от следващия програмен период. Закриването на домовете за деца е може би една от най-успешните реформи в социалната сфера. Като нейно продължение, макар засягаща друга група от населението, сме поели ангажимент да стартираме такава реформа и при възрастните хора.

- Колко души има в тези 10 домове и с колко нови центрове на практика ще бъдат заместени?

- В тези 10 домове има около 800 човека. Ще изградим 100 нови услуги, в които подкрепа ще получат около 2 200 нуждаещи се. Планирани за закриване са Домовете за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Раздол, с. Заберново, с. Радовци, гара Лакатник, с. Радовец. Ще бъдат закрити и Домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Пчелище, с. Преколница, кв. „Подгумер" в Столична община, с. Лозево, местността „Качулка" в Сливен. Новите социални услуги, които ще създадем, включват центрове за настаняване за хора, които сами не могат да се обслужват, както и специализирана подкрепа за лицата с психични разстройства. Вече се изграждат 16 Дневни центъра, 10 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, 30 Центъра за резидентна грижа за лица с психични разстройства, 22 Центъра за резидентна грижа за лица с интелектуални затруднения, 7 Центъра за резидентна грижа за лица с различни форми на деменция, 9 Центъра за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване за оказване на интензивна подкрепа от специализиран персонал, 6 Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция. В по-голямата си част услугите ще бъдат социално-здравни. Ключовото е, че ще се намират в жилищни райони и населени места. Приоритет при локацията, която търсим, е бърза и лесна връзка до болница. В момента общините активно изпълняват инфраструктурните мерки по отношение на строителство. Постепенно част от тях започват да кандидатстват и по ОП „Развитие на човешките ресурси", за да могат да си подберат персонал и да го обучат за новите услуги. От ОПРЧР сме заделили около 280 млн. лв. за този вид мерки.

- Как ще функционират тези нови центрове. Гарантирано ли е, че хората ще имат възможност да живеят в тях. Обществото сякаш се стряска, когато чуе за извеждане от домове на хора с психични проблеми?

- На обществото трябва да е ясно, че закривайки домовете, ние няма да пуснем хората навън. Излишно е да се тревожат, че ако се затвори един дом, това ще е предпоставка за напрежение в районите, в които ще направим новите жилища.

- Ще има ли място в новите къщички за всички 800 души, които в момента са в домовете. Какъв е техният капацитет?

- Различни са стандартите, но всяка една къщичка ще е пригодена за живот за около 10-16 човека. Място ще има за всичките 800 души, които ще бъдат изведени. Желанието ни дори е капацитетът да е по-голям, така че и нови хора да се включват в този тип услуги. Планът ни е да комбинираме т.нар. услуги в общността. Идеята е, че освен къщички, в които хората да живеят и да получават социална и здравна подкрепа, да бъде изграден и Дневен център в близост, така че и хора от общността с по-леки форми на увреждания също да се възползват. За нас е много важно да създадем истински интегрирани услуги. Това е належащо, защото в голяма част от случаите, хората, които са в домовете, са със сериозни увреждания и имат от нужда от почти постоянна медицинска грижа и допълнителна рехабилитация. И пак давам пример - един човек живее в Център за хора с деменция или с интелектуални затруднения, но през деня ще може да посещава и друг Дневен център, в който има различни занимания, трудови терапии, психологическа подкрепа. Това е начинът, по който считаме, че трябва да се социализира. Няма да има ограничение на времето, в което хората да пребивават в Дневните центрове. То ще бъде оценено от екип при настаняването. Надяваме се с възможностите, които ще ни даде европейското финансиране, през следващия програмен период, да успеем да разширим мрежата от тези центрове, да затворим и останалите домове за хора с увреждания, които са в много тежко състояние. Те са общо 79 и са с капацитет около 5 300 места. Основен акцент за нас е да изградим Центрове за хората, които не могат сами да се обслужват. Това са девет центъра за общо 135 човека, за които ще търсим специализиран персонал. И при тях сме търсили райони в близост до болница.

- Може ли да опишете какви са хората в домовете в момента, какви са най-честите им диагнози, какви са най-сериозните им проблеми, предвид неподходящите условия, в които живеят ?

- Диагнозите са разнообразни. Но в най-общия случай става дума за хора, които нямат близки роднини. Част от тях са наистина със сериозни здравословни проблеми, затова и локацията на домовете извън населени места е крайно неподходяща. Защото, когато един психично болен човек трябва да влезе в психиатрия, това се оказва невъзможно. Достъпът до медицински грижи е основен проблем в домовете за възрастни. Специално при услугите за хората с психични разстройства, сме следили много внимателно за психиатрии, които да са в близост. Това е много важно, защото се налагат хоспитализации или друг вид медицинска помощ. Основен акцент за нас е да изградим центровете за хората, които не могат сами да се обслужват. Това са девет центъра за общо 135 човека, за които ще търсим специализиран персонал.

- По-конкретно къде се намират в момента домовете за хора с психични разстройства и умствена изостаналост. И реално някакви грижи полагат ли се за тях или просто имат покрив над главата си?

- Намират се в отдалечени изоставени места като селата Раздол, Радовци, Пчелище. Става дума за огромни казарми, в които хората просто живеят, липсва необходимата грижа. Пример е домът в местността „Качулка" в близост до Сливен. Капацитетът е за над 200 човека, но подходът ни там ще е по-различен. Ще намалим капацитетът, така че да останат 70-80 места, за да може по-лесно да се управлява услугата и да се осигури качествена грижа. Но първият етап е закриване на домовете в трагично битово състояние. Там почти няма социална работа за хората и на практика те просто живеят в едни много мизерни условия. Промените в Закона за социалните услуги, които влизат в сила от следващата година, предвиждат всички тези домове да бъдат закрити като специализирани институции. Ще се създадат множество нови услуги в среда, близка до семейната. Затова условието е къщичките да са в населено място, където има живот, за да може тези хора да се чувстват пълноценно.

- Чисто кадрово ще може ли да обезпечите тези нови услуги?

- Това е голямото ни предизвикателство. Бих била голям оптимист да кажа - да, както и голям песимист да кажа - не. Обезпечаването на всички услуги с достатъчно персонал- социални работници, психолози, специализиран медицински персонал, рехабилитатори изисква много усилия, насочени в правилната посока. Първо, защото България е една от страните със застаряващо население и ръстът на социални услуги в сферата на здравеопазването ще бъде все по-голям. Дългосрочните прогнози на МТСП до 2030 г. ни показват, че сферите на здравеопазване, социални услуги и образование ще бъдат най-търсените от гледна точка на кадри. Затова ще е необходимо да намерим начин да повишим възнагражденията в социалната сфера. Това ще стане не само чрез механичното увеличение на минималната работна заплата, а основно през реформата за социалните услуги с актуализиране и промяна на стандартите. Също така са предвидени много по-сериозни изисквания към персонала, който работи в тези услуги. За пръв път в Закона, ще имаме отделна Наредба, която ще отговаря за квалификацията. Затова и смятаме от следващата година да започнем сериозна работа с някои университети. Тя ще е насочена към младите хора, които следват „Социални дейности". Целта ни е да ги привлечем към професионална реализация в тази област. При социалната работа формалната подготовка, която има човек като образование, е абсолютно недостатъчна. Социален работник се става с много практика. Професионалистите в системата са хора, които работят 10 и повече години, за да могат да изградят практиките си, минавайки през най-различни случаи. Това е една от малкото професии, при които, ако я няма каузата и емоционалната отдаденост, е много трудно да се изградиш като професионалист. Така че задачите ни са сериозни, не ги подценяваме и се надяваме да привлечем млади кадри, които да работят тази професия през следващите години. Студентите не винаги имат практика. Затова обмисляме през следващия програмен период да въведем специални стажове за социални работници и стимули, така че след завършване на университета, младите хора да започват работа в социалната дейност.

- На какъв етап е изпълнението на „Патронажната грижа"­?

- Тя е насочена към хора с увреждания, към самотни възрастни и ще се изпълнява на територията на 120 общини в страната. В някои от тях вече е започнало събирането на заявления от желаещите да ползват услугата. Това са едни от най-търсените услуги за възрастни хора, които не могат сами да се обслужват. Те са крайно необходими най-вече в малките населени места, където няма обществен транспорт до големия град и съответно възрастният човек не може да посети личния лекар или да отиде до болница. Хората там имат нужда, например, от редовно премерване на кръвно, от това някой да следи схемата им за прием на лекарства или от манипулации след престой в болница. Всичко това е много важно за тях. „Патронажната грижа" е изцяло пилотна услуга и надгражда всичко, което сме правили до момента с личните асистенти, предоставянето на обяд и т.н. В случая става дума за услуги, които ще се извършват от медицинска сестра, здравен асистент или болногледач, в зависимост от нуждата. Ангажиментът на местните власти в момента е да подберат хората, които имат необходимост от тази услуга. За момента очакваме около 13 хил. човека в цялата страна да започнат да използват „Патронажна грижа" и се надяваме през следващите години да се увеличават.

- А има ли достатъчно медицински специалисти, които да оказват тази грижа?

- И тук това е голямото предизвикателство пред всяка една от общините. Невинаги могат да се осигурят достатъчно медицински специалисти, особено, когато говорим за медицински сестри. Услугата „Патронажна грижа" ще се предлага до 2 часа дневно, а медицинските специалисти в повечето случаи работят в болници. Броят на медицинските специалисти е различен, според потребителите на услугата и организацията на местно ниво. За нас „Патронажната грижа" е много важна, защото през нея тестваме интегрираните услуги, които са част от промените в Закона за социалните услуги, които влизат в сила в началото на следващата година. Тези услуги са напълно безплатни за възрастните и хората с увреждания. Възнагражденията са на базата на минималните осигурителни прагове според обичайното възнаграждение на съответното медицинско лице.

- От години се говори и за недостиг на места в домовете за възрастни. Какви са плановете ви в тази насока?

- Плановете ни са да започнем по-сериозна подкрепа при изграждането на Домове за възрастни хора. За момента те са 82, като листата за чакащи е за около 1100 човека. Сумите за инфраструктура са изключително сериозни, но вярвам, че с един добре направен план, който ще започнем през следващия месец, съвместно с местната власт и Министерството на здравеопазването, поетапно да осигурим тази подкрепа. Това, което за момента договаряме с ЕК по ОП „Развитие на човешки ресурси" за следващия програмен период, е доста по-сериозен ресурс - около 4 млрд. Половината от тези средства ще бъдат за социални услуги и социално включване с два основни приоритета – грижата за възрастните хора и ранното детско развитие, т.е. инвестиция в здравно-социални услуги за деца.

.Болничните стават изцяло електронни

Болничните стават изцяло електронни

За ТЕЛК пенсия също ще може да се кандидатства само с ПИК от НОИ
Дават пенсии и на изтеклите ТЕЛК-ове

Дават пенсии и на изтеклите ТЕЛК-ове

От 7 август започват да плащат и добавките от 50 лв. заради КОВИД, съобщиха от НОИ
Омбудсманът иска промени за ТЕЛК

Омбудсманът иска промени за ТЕЛК

Нека новият министър не позволи да се ощетяват хората и с по-малки увреждания, казва Диана Ковачева

Социалните услуги по нов ред от 2022

Социалните услуги по нов ред от 2022

Анонимни сигнали за деца в риск ще продължат да се приемат, гласува окончателно НС
Социалните все пак ще приемат анонимни сигнали

Социалните все пак ще приемат анонимни сигнали

Депутатите отхвърлиха едно от основните искания на Патриотите по ЗСУ
Сигналите за насилие на деца да не са анонимни

Сигналите за насилие на деца да не са анонимни

Бедността не бива да е основание за извеждане на дете от семейството му, смята Диана Ковачева

Спрете злоупотребата с най-уязвимите

Спрете злоупотребата с най-уязвимите

Гнусно е всякакви залязващи политици да експлоатират горещата тема за социалните услуги
Избират подуправител на НОИ

Избират подуправител на НОИ

Единственият кандидат е Весела Караиванова, която ще кара четвърти мандат
500 лв. ще е помощта за отопление

500 лв. ще е помощта за отопление

Заявления за този зимен сезон се подават до 31 октомври, напомнят от социалното министерство
Пак блокират закона за социалните услуги

Пак блокират закона за социалните услуги

Депутати от "Воля" предлагат мораториум, докато не се появи новият кодекс в тази област
1 2 3 4 5 ... 33 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020