интервю

3 млн. лв. е дала НЗОК за лечение на деца в чужбина

19-08-2019 06:19
След прехвърлянето на фонда към Касата от 1 април до сега дарените средства са 2680 лв.3 млн. лв. е дала НЗОК за лечение на деца в чужбина
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
От 1 април Център „Фонд за лечение на деца" беше закрит и дейността му вече се изпълнява от специална структура в здравната каса. Какво се случва с подадените молби, къде се лекуват малките пациенти и какви средства е платила за тях НЗОК, попитахме д-р Галя Йорданова. Тя е директор на дирекция „Лечение в чужбина и координация на системите за социална сигурност".
- След прехвърляне на Фонда за лечение на деца наследихте 146 неприключени заявления. Какво се случва с тях и колко нови молби са постъпили в дирекцията?

- От 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. са постъпили 425 заявления, от които 146 - прехвърлени от ЦФЛД. До средата на юли т.г. са издадени 211 заповеди за одобрение и 1 заповед за отказ. По 46 случая с издадени заповеди, прехвърлени от Център „Фонд за лечение на деца", НЗОК е организирала престоя и лечението на децата и техните придружители. Още 2 случая са насочени към Агенция за социално подпомагане, други 2 случая са предадени за разглеждане от Комисията по чл.78 от ЗЗО в НЗОК, 4 случая са постъпили от Върховен административен съд след отмяна на заповеди за отказ за лечение на деца, издадени от Фонда. Не са приключени 7 случая по преписките, прехвърлени от ЦФЛД, тъй като не са довнесени необходимите документи от страна на заявителите, но не са и прекратени. Два случая са прекратени, поради оттегляне на заявления от родител или отказ за ползване на отпуснато финансово подпомагане с издадена заповед от НЗОК. За първи път през април НЗОК одобрява лечението на лекарствения продукт Спинраза на деца, страдащи от Спинална мускулна атрофия, като към настоящия момент броят на децата, за които са издадени заповеди и провеждат това лечение, са девет. През отчетния период след представена документация, удостоверяваща необходимостта от провеждане на лечение с формуляр S2, са издадени разрешения по 47 случая за насочване към комисията за издаване на формуляр за планово лечение по реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване (OB, L 166, 30/04/2004).

- Колко от децата са насочени за лечение в чужбина и колко ще се лекуват у нас?

- Издадени са 43 заповеди за одобрение на лечението на деца в чужбина по постъпилите 53 заявления за периода до 30.06.2019г. Изготвените заповеди за лечение в чужбина са основно в 8 страни, като най-голям е броят на децата, получили организационно и финансово подпомагане за диагностични и лечебни процедури, както и контролни прегледи в Германия, следвани от Австрия, Швейцария и Франция.

- Какви са най-тежките диагнози, за които децата се изпращат в чужди клиники?

- Най-често се касае за онкологични заболявания – ретинобластом, сарком на Юинг.

- Каква е причината да не може да им се помогне в България?

- Касае се за нови и иновативни методики или технологии, които не се прилагат в страната или лечението не може да бъде проведено своевременно в лечебно заведение на територията на България.

- С кои държави имаме договор за лечение на деца?

- Българските граждани имат право на заплащане по реда на Наредба 2 на лечението им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), или които не могат да бъдат осигурени в страната. Заплащане за страни извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария се допуска по изключение, когато е необходимо прилагането на метод или технология, която не се прилага в държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако е утвърдена от медицинската наука и практика в държавата и при прилагането й по отношение на пациентите се отчита резултат в полза на пациентите.

- Кой води кореспонденцията с клиниките? Имаше оплакване от майката на дете, че е принуждавана сама да води преписката с лечебното заведение?

- Коренспонденцията се води от НЗОК, като задължително преводите се извършват от делегиран преводач. В нормативната уредба обаче е предвидена възможност, в случай че заявителят (родителят , упълномощено лице) е осъществил контакт той да може сам да посочи лечебното заведение, да приложи оферта за лечение.Това е негово право.

- Защо изпращането на деца в чужбина обикновено се бави много?

- При своевременно получени становища от външни експерти и наличие на точна оферта е одобрявано лечение на деца в чужбина и за по-малко от седмица или две. Но в други случаи, когато офертата от лечебното заведение в чужбина е непълна (не е указано каква част от средствата се покриват с формуляр S2, няма конкретна дата на прием и др.) е необходима допълнителна коренспондеция за уточняване на всички условия. Част от лечебните заведения не определят дата за прием на децата преди авансово заплащане на сумите за лечение от страна на НЗОК - т.е забавата не е от страна на Касата. Всеки случай по конкретно заявление е индивидуален. В този смисъл различно е времето, необходимо за обработката му, както и събирането на необходимите и задължително изискуеми документи към него. Целта е издаденият индивидуален административен акт да бъде законосъобразен.

- Въпреки помощта, която оказвате, продължава набирането на средства за деца в чужбина чрез дарителски кампании. Това означава ли, че нуждите са повече от възмжностите на Вашата структура?

- НЗОК няма лимит за лечението на децата. Колкото молби постъпят в институцията, толкова се разглеждат и ако отговарят на критериите, получават разрешение за финансиране. Дарителски сметки се откриват по волята на родителите/настойниците или на дарители, които целево даряват средства. Дарителските сметки се декларират от родителите при подаване на заявление за одобряване на заплащането на медицинска и друга услуга, като родителят изрично посочва желанието си да участва и със средства от дарителската сметка, като част от общата сума за лечение. Няма случай на отказ по повод декларирана от родителя дарителска сметка.

- Какви пари е превело досега министерството на фонда?

- Към 31.07.2019 г. НЗОК е извършила плащания от трансфери от МЗ за дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето в размер на 2 950 423 лв.

- Какви дрения са получени от началото на годината?

- От 1.04.2019 г., когато дейността на ЦФЛД премина към НЗОК досега получените дарения по сметката на НЗОК са в размер на 2680 лв.

- Изразходвани ли са средства от бюджета на НЗОК от здравноосигурителни плащания за лечение на деца в чужбина?

- От предвидени по Закона за бюджета на НЗОК средства за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, НЗОК извършва плащания по постъпили от другите държави искове за възстановяване на извършени от тях разходи за ползвана медицинска помощ от здравноосигурени в България лица (включително и лица до 18-годишна възраст), по време на техния престой или пребиваване в другата държава.

- Фондът беше създаден, за да финансира дейности и лекарства, които НЗОК не поема. Сега не се ли смесват нещата?

- НЗОК заплаща всичко, което Фондът е финансирал. И когато функционираше Фондът, НЗОК издаваше формуляр S2 за планово лечение в чужбина. Няма никакво объркване.

- Кой Ви проверява как харчите парите, след като отпадна общественият контрол?

- Като всички бюджетни организации, НЗОК ежегодно е проверявана от Сметна палата. Контрол упражнява и Вътрешният одит по Закона за финансово управление и контрол.

- Увеличават ли се задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина и колко са в момента?

- Задълженията на НЗОК по искове на други държави по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност към 31.12.2018 г. са били в размер на 285,8 млн. левова равностойност. В периода 01.01. - 30.06.2019 г. НЗОК е заплатила 76,8 млн. лв. от тях. В същия период са постъпили нови искове в размер на 63 млн. левова равностойност.

- Някаква част от тях са разсрочени. До кога очаквате да се издължите?

- Още миналата година Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е приел План за разплащане на исковете за лечение на български граждани в лечебни заведения в други европейски държави съгласно европейските регламенти. Планът предвижда задълженията към чуждите осигурителни фондове да се изплатят в тригодишен период, след което плащанията да се извършват ритмично в рамките на европейските регламенти.


Времето е за пионерски проекти

Времето е за пионерски проекти

Ако човек няма много вътрешна енергия и иска по-бързо да печели, е по-добре да отиде в Западна Европа, казва доц. Красимир Минкин
Всички ваксини са безопасни и действат

Всички ваксини са безопасни и действат

Заразените с коронавируса SARS-CoV-2 нарастват с всеки изминал ден. Каква е защитата от ваксините и можем ли изцяло да им се доверим, възможно ли е да минем само с първа доза заради дефицита им и след колко време можем да излезем от пандемията. Това попитахме проф. Ива Христова.
5G е фантастика, която днес става реалност

5G е фантастика, която днес става реалност

Да бъде наложен мораториум върху изграждането на 5G мрежата у нас поискаха граждани. Имат ли основания притесненията на хората, попитахме проф. Мишел Израел. Той е университетски преподавател и създател на Лабораторията по измерване и изследване на физическите фактори на работната и околната среда в НЦОЗА.
Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Парламентът прие изменения в Закона за донорството и трансплатациите, с които у нас вече е разрешено кръстосаното донорство. Ще помогне ли тази поправка, попитахме доц. Красимир Янев. Той е ръководител на Катедрата по урология на МУ-София и завеждащ направление „Лапароскопска урология" в УМБАЛ „Александровска".
Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Проф. Радослав Радев получи тази година една от наградите „Варна" по повод 24 май. Той е отличен за цялостен принос в научно-изследователската, преподавателската и лечебната дейност. Попитахме го какво се крие зад този приз? Той оглавява Клиниката по гръдна хирургия в „Света Марина" и е шеф на РК на БЛС във Варна.
„Индекс на болниците

„Индекс на болниците" ни дава база за анализ и преценка

Данните в новия „Индекс на болниците" в областта на акушерството и гинекологията показват спад на раждаемостта и през 2019 г. В същото време се увеличава броят на ражданията чрез Цезарово сечение и на недоносените бебета. Какво стои зад цифрите, попитахме д-р Гергана Коларова, директор на Първа САГБАЛ „Св. София".

Самостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС

Самостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС

Парламентарната здравна комисия прие на първо четене поправки в Закона за лечебните заведения, които позволяват на специалистите по здравни грижи да откриват самостоятелни практики. Трябва ли да се даде такава възможност на медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти, попитахме Милка Василева, председател на БАСЗГ.
Е-системата ще стартира до края на годината

Е-системата ще стартира до края на годината

Комисията по здравеопазване в парламента гласува корекции в 8 закона, като поправките ще бъдат гледани в зала тази седмица. Какво се цели с новите правила и ще повишат ли те контрола в системата, попитахме д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия и на ПГ на ГЕРБ.
Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Новият рамков договор за 2020 г. влезе в сила от 1-ви януари, като в него са увеличени цените на над 200 клинични пътеки, средно с 14%. Има ли ръст при бюджетите на общинските лечебни заведения, попитахме д-р Иван Иванов, управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица.
Искаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките

Искаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките

Министерски съвет одобри преди Коледа промени в няколко здравни закона и те вече влязоха за обсъждане в парламента. Какво е мнението на Българския фармацевтичен съюз за новите предложения в сферата на лекарствата, попитахме проф. Илко Гетов, председател на съсловната организация.
1 2 3 4 5 ... 6 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ