интервю

3 млн. лв. е дала НЗОК за лечение на деца в чужбина

19-08-2019 06:19
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
3 млн. лв. е дала НЗОК за лечение на деца в чужбина След прехвърлянето на фонда към Касата от 1 април до сега дарените средства са 2680 лв.
От 1 април Център „Фонд за лечение на деца" беше закрит и дейността му вече се изпълнява от специална структура в здравната каса. Какво се случва с подадените молби, къде се лекуват малките пациенти и какви средства е платила за тях НЗОК, попитахме д-р Галя Йорданова. Тя е директор на дирекция „Лечение в чужбина и координация на системите за социална сигурност".
- След прехвърляне на Фонда за лечение на деца наследихте 146 неприключени заявления. Какво се случва с тях и колко нови молби са постъпили в дирекцията?

- От 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. са постъпили 425 заявления, от които 146 - прехвърлени от ЦФЛД. До средата на юли т.г. са издадени 211 заповеди за одобрение и 1 заповед за отказ. По 46 случая с издадени заповеди, прехвърлени от Център „Фонд за лечение на деца", НЗОК е организирала престоя и лечението на децата и техните придружители. Още 2 случая са насочени към Агенция за социално подпомагане, други 2 случая са предадени за разглеждане от Комисията по чл.78 от ЗЗО в НЗОК, 4 случая са постъпили от Върховен административен съд след отмяна на заповеди за отказ за лечение на деца, издадени от Фонда. Не са приключени 7 случая по преписките, прехвърлени от ЦФЛД, тъй като не са довнесени необходимите документи от страна на заявителите, но не са и прекратени. Два случая са прекратени, поради оттегляне на заявления от родител или отказ за ползване на отпуснато финансово подпомагане с издадена заповед от НЗОК. За първи път през април НЗОК одобрява лечението на лекарствения продукт Спинраза на деца, страдащи от Спинална мускулна атрофия, като към настоящия момент броят на децата, за които са издадени заповеди и провеждат това лечение, са девет. През отчетния период след представена документация, удостоверяваща необходимостта от провеждане на лечение с формуляр S2, са издадени разрешения по 47 случая за насочване към комисията за издаване на формуляр за планово лечение по реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване (OB, L 166, 30/04/2004).

- Колко от децата са насочени за лечение в чужбина и колко ще се лекуват у нас?

- Издадени са 43 заповеди за одобрение на лечението на деца в чужбина по постъпилите 53 заявления за периода до 30.06.2019г. Изготвените заповеди за лечение в чужбина са основно в 8 страни, като най-голям е броят на децата, получили организационно и финансово подпомагане за диагностични и лечебни процедури, както и контролни прегледи в Германия, следвани от Австрия, Швейцария и Франция.

- Какви са най-тежките диагнози, за които децата се изпращат в чужди клиники?

- Най-често се касае за онкологични заболявания – ретинобластом, сарком на Юинг.

- Каква е причината да не може да им се помогне в България?

- Касае се за нови и иновативни методики или технологии, които не се прилагат в страната или лечението не може да бъде проведено своевременно в лечебно заведение на територията на България.

- С кои държави имаме договор за лечение на деца?

- Българските граждани имат право на заплащане по реда на Наредба 2 на лечението им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), или които не могат да бъдат осигурени в страната. Заплащане за страни извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария се допуска по изключение, когато е необходимо прилагането на метод или технология, която не се прилага в държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако е утвърдена от медицинската наука и практика в държавата и при прилагането й по отношение на пациентите се отчита резултат в полза на пациентите.

- Кой води кореспонденцията с клиниките? Имаше оплакване от майката на дете, че е принуждавана сама да води преписката с лечебното заведение?

- Коренспонденцията се води от НЗОК, като задължително преводите се извършват от делегиран преводач. В нормативната уредба обаче е предвидена възможност, в случай че заявителят (родителят , упълномощено лице) е осъществил контакт той да може сам да посочи лечебното заведение, да приложи оферта за лечение.Това е негово право.

- Защо изпращането на деца в чужбина обикновено се бави много?

- При своевременно получени становища от външни експерти и наличие на точна оферта е одобрявано лечение на деца в чужбина и за по-малко от седмица или две. Но в други случаи, когато офертата от лечебното заведение в чужбина е непълна (не е указано каква част от средствата се покриват с формуляр S2, няма конкретна дата на прием и др.) е необходима допълнителна коренспондеция за уточняване на всички условия. Част от лечебните заведения не определят дата за прием на децата преди авансово заплащане на сумите за лечение от страна на НЗОК - т.е забавата не е от страна на Касата. Всеки случай по конкретно заявление е индивидуален. В този смисъл различно е времето, необходимо за обработката му, както и събирането на необходимите и задължително изискуеми документи към него. Целта е издаденият индивидуален административен акт да бъде законосъобразен.

- Въпреки помощта, която оказвате, продължава набирането на средства за деца в чужбина чрез дарителски кампании. Това означава ли, че нуждите са повече от възмжностите на Вашата структура?

- НЗОК няма лимит за лечението на децата. Колкото молби постъпят в институцията, толкова се разглеждат и ако отговарят на критериите, получават разрешение за финансиране. Дарителски сметки се откриват по волята на родителите/настойниците или на дарители, които целево даряват средства. Дарителските сметки се декларират от родителите при подаване на заявление за одобряване на заплащането на медицинска и друга услуга, като родителят изрично посочва желанието си да участва и със средства от дарителската сметка, като част от общата сума за лечение. Няма случай на отказ по повод декларирана от родителя дарителска сметка.

- Какви пари е превело досега министерството на фонда?

- Към 31.07.2019 г. НЗОК е извършила плащания от трансфери от МЗ за дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето в размер на 2 950 423 лв.

- Какви дрения са получени от началото на годината?

- От 1.04.2019 г., когато дейността на ЦФЛД премина към НЗОК досега получените дарения по сметката на НЗОК са в размер на 2680 лв.

- Изразходвани ли са средства от бюджета на НЗОК от здравноосигурителни плащания за лечение на деца в чужбина?

- От предвидени по Закона за бюджета на НЗОК средства за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, НЗОК извършва плащания по постъпили от другите държави искове за възстановяване на извършени от тях разходи за ползвана медицинска помощ от здравноосигурени в България лица (включително и лица до 18-годишна възраст), по време на техния престой или пребиваване в другата държава.

- Фондът беше създаден, за да финансира дейности и лекарства, които НЗОК не поема. Сега не се ли смесват нещата?

- НЗОК заплаща всичко, което Фондът е финансирал. И когато функционираше Фондът, НЗОК издаваше формуляр S2 за планово лечение в чужбина. Няма никакво объркване.

- Кой Ви проверява как харчите парите, след като отпадна общественият контрол?

- Като всички бюджетни организации, НЗОК ежегодно е проверявана от Сметна палата. Контрол упражнява и Вътрешният одит по Закона за финансово управление и контрол.

- Увеличават ли се задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина и колко са в момента?

- Задълженията на НЗОК по искове на други държави по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност към 31.12.2018 г. са били в размер на 285,8 млн. левова равностойност. В периода 01.01. - 30.06.2019 г. НЗОК е заплатила 76,8 млн. лв. от тях. В същия период са постъпили нови искове в размер на 63 млн. левова равностойност.

- Някаква част от тях са разсрочени. До кога очаквате да се издължите?

- Още миналата година Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е приел План за разплащане на исковете за лечение на български граждани в лечебни заведения в други европейски държави съгласно европейските регламенти. Планът предвижда задълженията към чуждите осигурителни фондове да се изплатят в тригодишен период, след което плащанията да се извършват ритмично в рамките на европейските регламенти.Никой досега не е вдигал пътеките толкова осезаемо

Никой досега не е вдигал пътеките толкова осезаемо

Преговорите за НРД 2020 г. започнаха. Те ще определят правилата, по които ще работят медиците следващата година. Ще се подобрят ли условията в лечебните заведения с допълнителните 200 млн. лв., попитахме проф. Николай Габровски, зам.-председател на БЛС.
Общинските болници да станат защитени

Общинските болници да станат защитени

Преговорите за НРД 2020 между БЛС и здравната каса започват днес. Те трябва да определят правилата, по които ще работят лекари и болници през следващата година. Ще стигнат ли допълнителните 400 млн. лв. в бюджета на касата да потушат напрежението в сектора, попитахме д-р Неделчо Тотев.
Необходима е „черна кутия“ за лекарските грешки

Необходима е „черна кутия“ за лекарските грешки

Темата за лекарските грешки отново се появи в общественото пространство. Увеличават ли се делата на пациентите срещу медици, попитахме адв. Мария Петрова, създател на LexМedica, първата специализирана кантора в областта на медицинското и здравно право.
На европейско ниво е българската кардиохирургия

На европейско ниво е българската кардиохирургия

Всяка година в навечерието на 19 октомври – Деня на българския лекар, обръщаме поглед към нашите медици.  Този път „Лекар на годината 2019" е проф. Пламен Панайотов, началник на Клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. Как се става толкова добър специалист, разказа професорът за читателите на clinica.bg.
На всеки 40 секунди човек умира заради самоубийство

На всеки 40 секунди човек умира заради самоубийство

Всяка година на 10 октомври отбелязваме Световния ден за психичното здраве. Според СЗО до 2020 г. психичните разстройства ще се наредят сред първите пет болести, водещи до загуба на трудоспособност. Какво е психичното здраве на българина, попитахме д-р Захари Зарков, психиатър, началник на отдел „Психично здраве" в НЦОЗА.
Отпадат задължителните нощни дежурства за аптеките

Отпадат задължителните нощни дежурства за аптеките

Световният ден на фармацевта тази година премина под мотото „Безопасни и ефикасни лекарства за всеки". Успяват ли аптеките да ги осигурят на всички граждани в страната, попитахме проф. Илко Гетов. Той е председател на Българския фармацевтичен съюз.
Клиничните проучвания теглят медицината напред

Клиничните проучвания теглят медицината напред

Все повече нови лекарствени продукти и модерни терапии навлизат в медицината. Всички те преминават през клинични изпитвания, преди да се появят в аптеките. Как се справяме ние в тази област, попитахме д-р Борислав Борисов, председател на Българската асоциация по клинични проучвания.
Изоставаме по броя на ваксинираните срещу грип

Изоставаме по броя на ваксинираните срещу грип

Тази зима възрастните хора над 65 години имат право на безплатна имунизация срещу грип. Ще повиши ли това процентът на хората, които избират ваксините като най-добро средство срещу заболяването, попитахме д-р Валентина Цанева, епидемиолог и консултант по инфекциозни болести в Болница „Тракия".
Имунизациите ще се отчитат електронно от 2020 г.

Имунизациите ще се отчитат електронно от 2020 г.

Промени в имунизационния календар предизвикаха недовлство от страна на общопрактикуващите лекари. Изгладени ли са различията и какви са изискванията към медиците във връзка с първия учебен ден – 15 септември, попитахме доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.
Затруднява се достъпът на пациентите до нови лекарства

Затруднява се достъпът на пациентите до нови лекарства

Здравното министерство предложи няколко проекта за промени в законодателството, свързани с лекарствоснабдяването у нас. Ще улеснят ли новите правила остъпа до лекарства на населението, попитахме Деян Денев, директор на ARPharM.

1 2 3 4 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Ноември 2019