Отговор

Одитът за МУ-София е напълно тенденциозен

26-09-2016 07:30
Закриването на изнесеното обучение ще доведе до загуба от десетки милиони евро на университета, казва проф. Ваньо МитевОдитът за МУ-София е напълно тенденциозен
Clinica.bg

press@clinica.bg
Поредица от нарушения бяха констатирани в предварителния одит на министерство на образованието в МУ-София. Заключенията в доклада на инспекторите обхващат периода от началото на 2014 г. до средата на 2016 г. Представяме ви становището по тези констатации на проф. Ваньо Митев. Той беше ректор на университета през по-голямата част от този период (до април 2016 г).
Смятам, че в случая е нарушен основният принцип за извършване на одит – обективност и независимост. Считам за закононарушение на неспазена процедура - преди да е получено моето становище по предварителния одитен доклад, той да е предоставен на ректора проф. Вихра Миланова, както и да е разгласявана информация по медиите. Всичко това потвърждава твърденията ми, че одитът е поръчков, тенденциозен и предварително решен, с ясно очертана цел да дискредитира, както мен така и цялата институция, а именно Медицински университет – София. Що се касае за констатациите, заключенията и изводите в предварителния одитен доклад, мога да кажа следното:

 

Администрация и заплати


По отношение на оценката на административния капацитет трябва да отбележа, че прави впечатление факта, че не е направен обстоен анализ – какъв обем, видове и разнородни дейности обслужва администрацията на МУ – София. Текстът: "Липсата на нормативен акт води до високи основни работни заплати на някои длъжностни лица от ръководството на университета" е абсолютно непрофесионален, с неопределеност, с квалификации и твърдения, които не почиват на никаква фактическа или нормативна база. МУ-София не е органа, който трябва да издаде нормативен акт, определящ диапазона на работните заплати в ДВУ. Одитният екип е наясно, че съгласно чл. 5, ал. 3 от НСОРЗ Министерският съвет е органът, който трябва да издаде нормативния акт, лимитиращ работните заплати в бюджетните организации, но въпреки това липсата на такъв нормативен акт се използва, за да се вмени като вина на ръководството на МУ-София повишаването на работните заплати успоредно с ежегодно повишаващите се приходи на университета.

Оценката на административния капацитет от одитния екип е сведена до целенасочено преднамерени и тенденциозни твърдения, което е сериозно нарушение на основните принцип на одита за обективност и безпристрастност, които в по-голямата част от констатациите, заключенията и изводите не личи да ги има. Освен това със съвсем опростенчески подход, без да са искани обяснения и без да се изтъкват мотиви се твърди, че ОРЗ за длъжност „професор" за цяла щатна бройка и заплатата се съпоставя и дели съответно на продължителността на работния ден и е установена разлика от 2 лв. между ОРЗ за цяла длъжност „професор" и половин длъжност „професор" във ФОЗ. За визираната длъжност „професор" във ФОЗ, твърдението е твърде неуместно, защото преподаването, възложено от Декана на ФОЗ на тази академична длъжност е за преподавател по две учебни дисциплини: „Финансов мениджмънт в здравеопазването" и „Счетоводство и контрол" за ОКС „бакалавър" и „магистър", плюс обучението и на специализанти по „Икономика на здравеопазването", което е строго специфично и поради което договорената работна заплата е обективна и съответства на количеството и качеството на положения висококвалифициран труд и съответно на определеното индивидуално трудово възнаграждение. Същото се отнася и за твърденията, че „Сключеният втори трудов договор на служители на цяла щатна бройка от Ректората за допълнителен труд съвпадат по време с основния трудов договор, поради което не става ясно как се спазва трудовото законодателство". Не става ясно само за този, който предубедено не желае да вникне в същността на нещата.

Всички увеличения на работните заплати – индексации, великденски добавки, бонуси са въз основа на разчети, предложени от Ректора и приети с решения на АС. Обективният извод е, че високата заплата е цена-възнаграждение за по-големите отговорности, по-големия обем, по-високото качество на обучението, по-високата специфика и по-голямата сложност в дейността на целия списъчен състав.

Одитният екип чрез предоставената му информация имаше възможност да се убеди в огромния обем финансови потоци, в изключително широкия и голям обхват на обществените поръчки, в големия обем на извършените ремонти, в средствата за формиране на работните заплати и пр., които са типични за МУ – София на фона на приетите годишни бюджети на Университета и утвърдените показатели през последните финансови години. Именно поради тези факти част от допълнително възложените функции и дейности на персонала в Ректората се възлага с договори за допълнителен труд.


Командировки в чужбина


Категорично не съм съгласен с твърдението на одитния екип, че разходите за командировки в чужбина са извършени без да има реална възвращаемост за университета.

1. На тези командировки е имало представители на повече от половината държавни и частни университети в България, а в някои случаи и представители на правителствени органи.

2. Почти не е имало случай след подобно посещение да не са привлечени студенти директно. Само привличането на 1 студент носи 48 000 евро приход на МУ-София за 6 годишното му обучение. В даден момент в МУ-София се обучаваха студенти от 86 страни от света. Така че за липса на възвращаемост изобщо не може да се говори.

3. При различните командировки са провеждани срещи, на ниво вице-президент и министри на образованито (напр. Виетнам, Оман), други със Зам. министри или завеждащи международни отдели (Москва, Хавана и др). В Иркутск целта беше започването на мащабен научен проект свързан с веществото дихидрокверцетин, което се изолира от дървото Сибирска лиственица. Проектът се реализира с бързи темпове. Сключени са много договори за сътрудничество, само от Виетнам с 3 университета. Имаме договорки с университети от Латинска Америка за стартиране на взаимно обучение по медицина. Проф. Андон Филчев, декан на ФДМ е представил презентация във факултета си след посещението ни в Доминиканската Република. В резултат на това имаме сключени договори за обмяна на докторанти и студенти.

4. След всяка командировка съм докладвал пред Академичния съвет на МУ-София. Депозирал съм и кратки писмени отчети, които не съм завеждал в деловодството. Защо са изчезнали от документацията по време на одита мога само да предполагам. Така например, след посещението ми с още 2 души в Южна Корея и Япония депозирахме 3 идентични доклада 1 в ректората, а другите два по факултетите. Тези във факултетите са налице, а този от ректората се оказа, че липсва.

5. Положителните ефекти за МУ-София от всичко това са 4 кратното нарастване на броя на приетите чуждестранните студенти, което е в основата на натрупването на прихода от 100 милиона лева, които оставих като печалба на Университета.


Обществени поръчки и изразходване на средства


По отношение на проверяваните от одитния екип обществени поръчки, чиито процедури и публични покани са проведени от отдел „Обществени поръчки" при Ректората на МУ-София няма установени никакви нарушения. Разглеждани са 2 бр. открити процедури и 3 бр. публични покани по глава 8а от ЗОП(отм.). Това очевидно не е удовлетворило задълбоченото търсене (случаен избор) на процедура или публична покана, в която да има нарушения за констатиране и оповестяване от одитния екип.

Що се касае за твърдението за неикономично изразходване на публични средства и твърдението за незаконосъобразност по ЗФУКПС, категорично отхвърлям подобни твърдения и ги считам за неоснователни и необосновани, тъй като средствата за закупения автомобил са от получени лихви по срочен едногодишен депозит в Юробанк, т.е. от гледна точка на източника няма нарушение (налице са налични счетоводни справки), а от друга страна за автомобила е проведена съответно открита процедура по ЗОП, което доказва, че е автомобилът е закупен по съответния законов ред. Средствата за него са планирани и утвърдени в капиталовите разходи и в бюджета, приет от АС за 2014 г. Ще обърна внимание на факта, който одитния екип преднамерено пропуска, а именно че за двадесет години Ректората е закупил всичко четири автомобила, единият от които е бракуван преди около две години и в момента има наличност от три леки автомобила, единият от които е на около дванадесет години, другият е на осем години и което в сравнение с другите висши училища е далеч от броя на автомобилите в техните автомобилни паркове.

С оглед на горното изразявам несъгласие с констатациите на одитния екип за наличие на ограничаващи изисквания в техническите спецификации за закупените по ЗОП автомобили за одитирания период 01.01. 2014-30.06.2016г.- Range Rover Sport HSE 4x4, за който поне пет фирми могат да покрият изискваните критерии, Опел Зафира, Фолксваген Транспортер Кастен и Opel Insignia, които изисквания не са в нарушение на чл. 32 от ЗОП (отм.) Изводите в Предварителния доклад на одитния екип са изготвени на база експертно мнение от външен експерт по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП (отменена) . Такава разпоредба няма в ЗОП (отменена). Последната разпоредба на ЗОП (отменена) е в чл. 134, след който следват параграфите от допълнителните разпоредби на този закон. – виж. стр.28, първи абзац от предварителния одитен доклад. Цитирането на несъществуващи законови разпоредби и объркването на разпоредбите от отменения ЗОП с разпоредбите на действащия ЗОП, който не се прилага към проверяваните посочени по-горе обществени поръчки е индикация за повърхностност, непрофесионално отношение към изготвянето на този документ, или може би и до подценяване компетентността на експертите в МУ-София. В предварителния одитен доклад е възприет критерий, който няма никакво нормативно основание, а именно три марки и модели автомобили да отговарят на показателите на съответната техническа спецификация. Приетият критерий от експерта и от одитния екип, който кредитира с доверие тази експертиза не съществува в Закона за обществените поръчки (отм.) и чрез прилагане на такъв критерий се дописват норми в Закона за обществените поръчки и то не от действащия законодател, а от одитния екип на МОН. Нещо което е недопустимо. В предварителния доклад не са посочени каквито и да са пороци на техническите спецификации. Следва да се има предвид, че на одитирания обект не е предоставено експертното становище по техническите спецификации от одиторите, за да мога да се запозная с твърденията в него. На следващо място, твърдението за наличие на ограничителни условия в техническите спецификации е изложено твърде общо, като не са посочени никакви конкретни параметри на автомобилите, от които да е видно, че те навеждат към конкретна марка и/или модел. В одитния доклад липсват конкретни твърдения кои са ограничителните условия, което обезсмисля твърденията и пречи те да бъдат коментирани.

Не съм съгласен също така и с направения в одитния доклад извод за липса на добро планиране на провеждането на обществени поръчки в МУ- София. Ежегодно през одитирания период са съставяни план-графици за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, които явно не са разглеждани детайлно от одитния екип.


Премахване на недвижимия имот Студентски стол № 8


Изразявам своето несъгласие и с направения в одитния доклад извод, че са предприети действия по незаконосъобразното премахване на недвижимия имот Студентски стол № 8 с АДС № 02068/18.02.2000 г. чрез провеждане на открита процедура за избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД „Транс - строй" на стойност 599 884, 56 лв. без ДДС, поради следните обстоятелства, факти и мотиви:

В действителност е проведена открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „РАЗРУШАВАНЕ НА БИВША СТОЛОВА ЗА 5000 ДУШИ, СТОЛ № 8 НА МУ-СОФИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УПИ-I – „ЗА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС", КВ.387, МЕСТНОСТ "БУЛЕВАРД БЪЛГАРИЯ"-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС-МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, ул.„ГЕОРГИ СОФИЙСКИ" №1"

Съгласно чл.197 от ЗУТ – разрушаването има уведомителен режим – цитирам: „Премахването на законен строеж е след уведомяване на общинската /районна/ администрация, след одобрение на план за управление на строителните отпадъци. Агенцията по геодезия, картография и кадастър се уведомява след извършване на разрушаването".

За премахване на негоден за ползване недвижим имот Студентски стол (Хранителен комплекс) №8, който представлява двуетажна монолитна сграда със сутерен и застроена площ 4 752 кв.м., построена през 1978 г. и предоставен за управление на Медицински университет - София, съгласно Акт за частна държавна собственост № 02068 от 18.02.2000г. на Областния управител на Област София. Имота е вписан в Агенцията по вписванията с вх. № 388/13.01.2015 г., том I, акт№ 89, по имотна партида № 350886. като в графа „забележка" е отразено, че съгласно Разпореждане № 3/09.05.2000 г. на Министерския съвет, недвижимият имот е преобразуван в публична държавна собственост без промяна в управлението му. Теренът върху който е разположен недвижимия имот представлява част от УПИ I. от кв.387 - ,.3а болничен комплекс", кв. 387. м. „Бул. България-Медицински комплекс-Медицински университет", гр.София, р-н Триадица", който терен с Решение на МС е предоставен безвъзмездно за управление на МУ-София.

На сградата Студентски стол (Хранителен комплекс) №8 е извършено конструктивно обследване и е издадено конструктивно становище (експертиза) със заключение, че конструкцията на сградата не позволява функционално и конструктивно да бъде надстроявана, преустроявана и/или да бъде рехабилитирана до степен да бъде използваема.

Проведен е избор за изпълнител за разрушаването чрез открита процедура по ЗОП. Това, че се води спор по реда за разрешаване на събарянето на сградата не опорочава проведената процедура и избора на изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки. Обществената поръчка е публикувана и проведена в пълно съответствие със ЗОП, ППЗОП и действащото законодателство в страната. Изборът на изпълнител на дейността по разрушаването, в никакъв случай не може да се приравни на незаконосъобразно действие по премахване на сградата, тъй като работа по премахването на сградата не е извършвана, каквито и да са действия в този смисъл не са предприемани, не са извършвани и не са заплащани. Одитиращият екип трябва да се е запознал с обстоятелството, че МУ – София е предприел мерки за решаване на въпроса с процедурата за промяна на собствеността или спазване на правилата за разрешаване на разрушаването преди да се пристъпи към изпълнение на договора. Така че не съществува правна норма, която да е нарушена.

Видно от изложените по-горе факти и мотиви може да се заключи, че нарушение на българското законодателство не е извършено и няма, а констатациите на одитиращия екип са повърхностни, предумишлени и неоснователни.


Набиране и обучение на чужди студенти


По отношение на сключените договори от МУ – София с физически и юридически лица с предмет – предприемачество (промотиране) или рекламиране на обучението в МУ-София пред чуждестранни граждани с цел тяхното привличане за студенти в МУ-София твърдението, че договорите не са регистрирани в деловодната система е невярно и неточно защото само малка част от тях не са регистрирани в електронната деловодна система.

Твърдението, че е допуснато сключване на договори с посредниците без да е осигурена прозрачност и без да са защитени интересите на МУ – София е абсолютно невярно. Какво значи голословното твърдение, че не е осигурена прозрачност?! Договорите не са тайни и не са недостъпни. След оформянето и подписването им те се разпространяват и във факултетите, т.е. те са известни на Деканите и деканатите на съответните факултети. Всички договори са сключени при едни и същия условия, срокове, възнаграждения и начини на плащане за всички посредници и не съществува различна договореност с който и да е от тях.

Особено невярно и очевидно тенденциозно и изопачаващо фактите е твърдението, че не са защитени интересите на МУ-София при сключване на договорите с посредниците за набиране на студенти. Такова твърдение е далеч отвъд границите на етичността, обективността и безпристрастността на един одитен екип. За всеки привлечен от посредника и записан чуждестранен гражданин Университета получава 8000 евро, от които заплаща на посредника еднократно комисионна в размер на максимум 10% т.е. 800 евро, при което за университета остават чисто 7200 евро от всеки приет чуждестранен гражданин. За какви незащитени интереси на университета може да се говори в този случай, освен ако целта не е изопачаване на фактите за да се отрече очевидната полза за университета от по-голям брой привлечени чужди граждани за студенти в МУ-София. В случая интересите и на университета или на съответния факултет и на посредника съвпадат, тъй като по-голям брой привлечени чужди граждани за студенти означава по-големи приходи за университета и съответно по-голям размер на комисионната за посредника. От счетоводните справки е лесно да се видят показателите за приети чуждестранни студенти при годишна такса 8000 евро, както и десетте процента (10%) изплатена комисионна, която е част от този приход. Като се изчисли прихода от таксата от 8000 евро за студент за 6 години обучение чистият приход за Университета е 47200 евро. Всички приходи от привлечените и записани чуждестранни граждани са постъпили по сметките на съответните факултети, от които са изплатени 10% еднократно комисионно възнаграждение.

Механизмът на изплащане на посредничеството е подробно описан в компонента „Администриране на приходи в МУ – София" по СФУКПС, но явно същите не са взети предвид. Учудващо е отнасянето на одитния екип към тези факти, сякаш за първи път чува за набиране на чуждестранни студенти с посредници, на които се изплаща комисионна. Това показва поръчковия характер на този одит и неговата тенденциозност, защото напълно пренебрегва общоизвестния факт, че всички висши училища в България работят с посредници за набиране на чуждестранни студенти и всички плащат комисионна, а повечето - дори в размер на 15% за всеки привлечен за студент чужд гражданин.

Изводът, че след като посредничеството е извършвано от няколко физически и/или юридически лица според одитния екип е „индикатор за измама" и то неясно точно каква, като този неизвестен „индикатор за измама" е по-точно казано преднамерен и необоснован по какъвто и да е начин. За каква измама може да се говори и какъв вид индикатор идентифицира измамата. Кой е измамника и кой е измамения в случая изобщо не е ясно. Но ясно е, че някои членове на одитния екип много обичат и не за първи път безпочвено употребяват формулировката „индикатор за измама". Може би затова одитния екип остана индиферентен за очевидни и ясни факти, прикривайки предубедеността си зад с нищо необоснованото твърдение, че нямало правила, с които да се определи, кой посредник колко и кои студенти е привлякъл. И в писмените указания и в публикуваните на сайта на университета указания е посочено, че приемането на документите за записване на чуждестранните студенти става лично или чрез упълномощен представител. Следователно всеки посредник, който подава документите за записване на набраните от него студенти прилага и пълномощно на свое име от кандидата за студент към неговите документи. По тази начин, по приложеното пълномощно е елементарно лесно да се идентифицират студентите набрани от всеки посредник. Приетите за студенти чужди граждани, в документите на които няма приложено пълномощно очевидно са подали лично документите си и за тях не се изплаща комисионна.

В основната дейност на Университета не влиза задължението сам да набира чуждестранни студенти. Това е трудно реализируема дейност за всеки университет. Затова всички университети възлагат тази дейност на посредници и заключението, че приходите са намалени с 10% т.е. с размера на изплатените комисионни възнаграждения са неоснователни и нелепи, защото печалбата е десетократно по-голяма и след заплащане на комисонната за набраните и записани студенти. Освен това поединичното записване на студенти не може да гарантира голям брой чуждестранни студенти и следователно поединичното набиране на чуждестранни студенти би довело до гарантирано многократно по-ниски приходи, както и пропуснати ползи от неполучени 8000 евро за чуждестранен студент, което е 100% сигурна загуба.

Тенденциозността и особено повърхностността в констатациите и, заключенията и изводите на одитиращия екип намират още една демонстрация във факта, че за договора с Каза Колидж, Никозия, одитният екип посочва, че той не представлява договор за образователен франчайз по смисъла на § 4, т. 7 от ДР на ЗВО. За сведение на одитния екип ще отбележим, че § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗВО изобщо ни третира въпроса за образователния франчайз и освен това в този параграф не съществува точка 7.

Изводът на одитния екип, че сключените договори за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария и Германия, както и договор за образователен франчайз са незаконосъобразни е далеч от действителността. Противно на направения от тях извод считам, че съгласно чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл.39 от ЗВО горепосочените договори са законосъобразни.

Договорите са сключени по установения ред, след решение на Академичния съвет на МУ-София. Подписани са на всяка страница от страните по тях и са изпълнявани без възражения от страните. Освен това относно законосъобразността на действията по сключване и изпълнение на тези договори имаме официално становище изразено в писмо на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова. Неизвеждането им в деловодството на университета не може да е и не е предпоставка одитният екип да твърди за незаконосъобразност, както и няма никакво значение за достоверността на договорите. Достоверността се установява от оригиналните екземпляри на договорите както посочих по-горе, заверени и подписани на всяка страница от всяка от страните по тях.

Особено неиздържана и с наивна аргументация е констатацията на одитния екип, че „Липсата на финансова обосновка на условията по сключените договори е довело до необосновано ниска такса за обучение на студентите през първите 2 години от обучението". Така направения извод е необоснован и неверен. Финансовата обосновка е налична в самия договор. Договорите с Каза Колидж, Кипър и предклиничния център в гр.Киасо, Швейцария са направени по подобие на тези на университета в гр. Тулуза, Франция. Тези договори са с изключително благоприятни финансови условия за Медицински университет – София, защото:

1. Медицински университет - София съобразно раздел 7 от договора осъществява обучението в материалната база на колежа в Кипър, включително и в лечебните заведения, в които ще се осъществява практическо обучение. Всички разноски, свързани с материалната база, както и поддръжката и обновяването й се поемат изцяло от колежа. Колежът осигурява за своя сметка и поддържа достатъчна наличност от учебна и научна литература, която се одобрява от Университета и е в съответствие със съвременните тенденции на медицинската наука. МУ-София получава по банковата си сметка заплатените от кандидатстващите такса прием на документите (31 евро) и такса за превод (50 евро). Колежът заплаща възнаграждение на Университета по 1500 евро за всеки един студент магистърска степен по професионално направление „медицина", професионално направление „дентална медицина", професионално направление „фармация", а за студентите по професионално направление „обществено здраве" магистърска степен по 1150 евро. Колежът заплаща пътните, дневните разходи, нощувките и възнаграждението на българските преподаватели, които преподават в Каза Колидж на английски език. Следователно без да влага каквито и да средства както за материалната база, така и за осигуряването на образователния процес в Каза Колидж. Университетът получава чист приход от заплатените такси за обучението на студентите в Каза Колидж така че загуби за Университета няма и не може да се говори за такива.

2. Друг голям положителен ефект от изпълнението на договора с Каза Колидж е в популяризирането вече за четвърта учебна година на образователната дейност на МУ-София в тази страна и макар и постепенно броят на записващите се в Каза Колидж студенти на МУ-София нараства. С оглед на горното подробно изложение одитният екип в тази връзка прави погрешна и необоснована констатация, изопачавайки реалните факти и обвързвайки „липсата на финансова обосновка на условията по сключения договора с Каза Колидж" с „необосновано ниска такса за обучаваните студенти по договора през първите две години" с цел да бъда необосновано злепоставен.

3. Относно извода на одитния екип, че като не са определени структурата и функциите на органите за управление на откритите през 2013 и 2016 обслужващи звена в Швейцария и Германия е нарушен чл. 21.ал.6 от ПУДМУС и чл. 25, ал.3 от ЗВО. Отново трябва да се припомни на одитния екип какви са създадените центрове в Швейцария и Германия . Това са центрове за предклинично обучение на Медицинския факултет, на Факултета по Дентална медицина и на Фармацевтичния факултет. Така че няма необходимост от определяне на ръководство и структура на обслужващите звена, защото те се ръководят от основните звена – факултетите, в чиято структура са и които като основни звена имат определени както структура така и ръководство съгласно чл. 21, ал. 6 от ПУДМУС.

По-нататък по тези въпроси одитния екип счита, че „има нарушение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицина" и „дентална медицина", поради това че студентите са приети без писмен изпит по биология и химия", без да се уточнява за кои студенти става въпрос, с което се създава погрешното впечатление, че и български граждани се приемат без конкурсни изпити, нещо което изобщо не отговаря на истината.

Що се отнася до въпроса за приемане на граждани на страни членки на ЕС и ЕИП, одитиращият екип не взема предвид, че единните държавни изисквания регламентират приемането на български и европейски граждани за студенти, които ще се обучават само на български език по специалностите медицина, дентална медицина и фармация и то след успешно полагане на конкурсен изпит по биология и химия на български език. В съдържанието на действащата нормативната уредба не съществува регламентиран ред за осъществяване на прием и обучение на английски език на лицата от страни членки на ЕС и ЕИП.. В действащата редакция на Закона за висшето образование в чл. 68, ал. 7 е разписано, че гражданите от страни членки на ЕС и ЕИП се приемат за обучение при условията и по реда за българските граждани, което означава, че гражданите от страните членки на ЕС и ЕИП трябва да се явяват на приемни кандидат-студентски изпити на български език и след приемането им да се обучават на български език нещо което практически прави невъзможно обучаването на европейски граждани в български висши училища. При това в нормативната уредба нищо не се споменава какви са условията и реда, когато обучението става на английски език. От друга страна, в действащата нормативна уредба нищо не се споменава за реда и начина на приемането на граждани от страни членки на ЕС и ЕИП, които се явяват в качеството си на стипендианти на фирми, агенции или други чуждестранни юридически лица. По предложение на МУ-София и Съвета на ректорите този проблем беше решен от МОН, но е учудващо, че одитния екип не знае (или не иска да знае), че МОН е въвел в официалните си номенклатури в регистъра на студентите и докторантите, специален код 201, по който се регистрират гражданите на страни членки на ЕС и ЕИП, които се приемат за обучение и се обучават срещу заплащане като чужди граждани по чл. 21, ал. 2 от ЗВО, в която официална номенклатура на МОН попадат и гражданите на страни членки на ЕС и ЕИП, които имат статут на стипендианти на различни фирми. Недопустимо е одитния екип на МОН да не е запознат с този факт. Съображението за въвеждането на този специален код 201 в регистъра към МОН беше обстоятелството, че нормативното уеднаквяване на условията, реда и начина за прием на европейските граждани с тези за българските граждани се явява сериозна бариера за чуждите граждани от ЕС и ЕИП за достъп до обучение на английски език в българските висши училища.

Изводът на одитния екип, че незаконосъобразно са обучавани студентите на МУ-София в Центъра за предклинично обучение в Киасо Швейцария, освен че е без правно основание е и без никаква обективна логика. Посочвам отново, че съобразно договор сключен на 30.09.2013 г. е създаден Център за предклинично обучение към Медицински факултет, Факултет по дентална медицина и Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София. Всички организационно технически, учебни и научни задачи във връзка с обучението на студентите в центъра се решават от съответните факултети, в чиято структура и катедри са преподавателите. Поради това обучението е напълно законосъобразно.

Одитния екип прави три незаконосъобразни препоръки на основание на направените незаконосъобразни и несъотносими към действителните факти и обстоятелства изводи за обучението в Киасо Швейцария и в Кипър, които следва в окончателния одитен доклад да бъдат премахнати.

Ако се спазят препоръките на одитния екип за закриване на изнесеното обучение, това ще доведе до десетки милиони загуби евро на университета и сриване на международния ни университет.

Общата информация на предварителния одитен доклад съдържа поредица от фактически грешки, тъй като МУ – София е юридическо лице и автономно държавно висше училище, което е второстепенен разпоредител към МОН и е приравнен към ПРБК.

Считам, че от констатациите в одита личи предубеденост, тенденциозност, игнориране на очевидни факти и изопачаване на реалностите от одитния екип в мой като ректор на МУ-София за по-голямата част от одитирания период. Одитният екип игнорира и не обърна внимание по отношение на определени разходи, които многократно са били обект на одити от Сметната палата за съответствие на ФУК, както и при ежегодната заверка на ГФО на МУ – София. По тези въпроси като върховен контролен орган Сметната палата, която извърши одит по време на действието на одитния екип на МОН не направи подобни на одитния екип на МОН констатации по тези въпроси.

При последният одитен доклад 0200006913 на Сметната палата за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. за съответствие при финансовото управление на МУ – София е завършил с констатации и изводи, че взетите управленски решения в трите части: планиране, управление и контрол на БС на МУ – София, провеждане на ОП и решенията и действията по разпореждане и управление на имуществото дават основание за добро финансово управление и законосъобразни решения на ръководството на МУ – София.

Одитният екип обаче е пропуснал да подчертае в какво състояние съм оставил университета:

1. Както заяви в пресата министър Кунева в МУ-София има печалба от 100 милиона лева.

2. В голямата си част сградния фонд е ремонтиран, както и половината от студентските общежития.

3. Университетът е на първо място в България според институционалната акредитация на НАОА.

4.Университетът е на първо място по всички медицински направления от началото на рейтинговата система на МОН.

5. Заедно със СУ ние сме единствените университети, разпознаваеми в международните класации.

6. Противно на одитния екип, считам за голямо постижение и факта, че по време на мандата ми приходите на преподавателите скочиха 3-4 пъти въпреки световната финансова криза и 30% намаление на държавната субсидия. Не приемам високите заплати в МУ да се вменяват като закононарушение, при положение че няма нормативен акт литращ размера на трудовите възнаграждения във ВУ.

7. Финансовата стабилност, завереният годишен финансов отчет от Сметната палата без резерви, красноречиво говорят за възхода на МУ-София и успешно управление от моя екип. Учудващо е,че одитният екип подминава тези значителни постижениия, с които не може да се похвали никой друг университет у нас.


ЕК обяви 335 конкурса за научни изследвания

ЕК обяви 335 конкурса за научни изследвания

20 милиона евро са на разположение на научните организации и малките и средни предприятия, казват от МОН
Вдигат приема на сестри в Шумен

Вдигат приема на сестри в Шумен

Филиалът на МУ-Варна се готви да запише 30 първокурсници
Meдицинска сестра „назаем“ за матурите

Meдицинска сестра „назаем“ за матурите

Ако училището не разполага със здравен работник, осигурява от такъв от друго школо
До 1200 лв. за обучение по медицина

До 1200 лв. за обучение по медицина

Студентите ще плащат повече в МУ-Пловдив и МУ-Плевен, таксите остават без промяна в МУ-София и МУ-Варна
Тестват знанията по биология в СУ

Тестват знанията по биология в СУ

Кандидат-студентската кампания продължава за желаещите да учат за медицински сестри
90% от оралните карциноми са лечими

90% от оралните карциноми са лечими

Съвременните методи за диагностика позволяват ракът да се открива навреме, казва д-р Николай Николов
Бургаският университет ще обучава лекари

Бургаският университет ще обучава лекари

Сградата на бъдещия Медицинския факултет е почти завършена, казва ректорът доц. Магдалена Миткова
МУ-Варна със собствена болница

МУ-Варна със собствена болница

Университетът се кани да купи УМБАЛ „Св. Марина", трябва само писмено предложение от ректора, казва Кирил Ананиев
Старт на кампанията за вход в МУ-София

Старт на кампанията за вход в МУ-София

Подаването на документи за записване започва на 19 февруари
37 отличници завършиха МУ-Варна

37 отличници завършиха МУ-Варна

Общо 161 млади лекари от Випуск 2017 положиха Хипократова клетва в морския град
1 2 3 4 5 ... 11 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ