искам думата

Искаме отпадане на вторичния профилактичен преглед

07-12-2018 13:07
Clinica.bg

press@clinica.bg
Искаме отпадане на вторичния профилактичен прегледУвеличение на цената на първичния профилактичен преглед , поискаха още от НСОПЛБ в писмо до институциите
Категорично отпадане на вторичния профилактичен преглед и увеличаване цената на първичния. Това са освновните исканията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България във връзка с готвения Анекс към НРД 2018. Те изпратиха писмо до зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева, директора на НЗОК д-р Дечо Дечев, както и до председателя на БЛС д-р Иван Маджаров. Публикуваме писмото им без редакторска намеса.
Уважаеми дами и господа,

 

Изложените по-долу предложения за промяна имат за цел:

1. Да премахнат текстове, които не водят до последващо действие или здравно-медицински резултат.

2. Да премахнат технологичните пречки за отпадането на т.н. в НРД 2018 „вторичен профилактичен преглед".

3. Въвеждат се промени, които ще утвърдят промотивните дейности.

4. Въвежда се промени, които ще подобрят качеството на събираните данни, респективно полезността им за извършване на обоснован анализ и планиране на нови дейности.

5. Въвеждат се нови дейности или се рационализират/оптимизират съществуващи. Направените предложения са в съгласие с медицинската целесъобразност в интерес на пациенти и лекари.


В приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 се правят следните промени и допълнения: 1. На ред Z13.6 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед" текстът „При много висок риск, определен по SCORE системата – задължителна консултация със специалист по кардиология" се променя така: „При много висок риск, определен по SCORE системата – по преценка на ОПЛ може да се осъществи консултация със специалист по кардиология".

Мотиви: Целта на оценката по SCORE е да се определи 10-годишншя риск за фатална ИБС според пол, възраст, систолно артериално налягане, общ холестерол и тютюнопушене. Оценката се прави на здрави хора- без Сърдечно съдово заболяване и/или диабет. Върху тези рискове (с изключение на възраст и пол) можем да повлияем чрез отказ от тютюнопушене, промяна на хранителните навици, намаляване на теглото, повече физическа активност за преодоляване на заседналия начин на живот, а при установена хипертонична болест или дислипидемия и медикаментозно. Целият посочен комплекс от дейности в компетентността и основния пакет на ОПЛ, поради което консултацията със специалист по кардиология не е наложителна. В допълнение, при новооткрита артериална хипертония при профилактичния преглед, ОПЛ взима на диспансерно наблюдение пациента, а в алгоритъма на наблюдението за хипертония има включена периодично консултация с кардиолог, изследване на липиди. Така разписаната задължителна консултация в контекста на изброеното не носи здравен резултат, а по-скоро дублира дейност.

Ето защо предлагаме да бъде по преценка на ОПЛ или да отпадне, като предвидения ресурс бъде насочен в друга профилактична дейност като например ехография на млечни жлези при рискови групи жени, както ще посочим по-долу. 2.

На ред Z13.1 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед" текстът „При много висок риск (над 20 т. по FINDRISK) – задължително допълнително изследване на гликиран хемоглобин" да се замени с „При риск ≥12т. по FINDRISK – задължително изследване на кръвна захар на гладно".


Мотиви:
Това е отбелязано в Приложение четири, но е уместно да се разпише и в Приложение 5 за яснота и като задължителна част от работата с групи в повишен риск. Изследването на гликирания хемоглобин като метод за скрининг и първоначално поставяне на диагноза Диабет няма предимства пред изследването на кръвна захар на гладно като диагностичен тест, но е със значително по-висока цена. Гликираният хемоглобин е важен, но за проследяване на ефекта от лечението на пациента при вече диагностициран диабет. Това са нашите основания да предложим промяната, като освободените средства се насочат към друга профилактична дейност като ехография на млечни жлези при определени групи жени в риск. 3.

На ред Z12.4 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед" накрая се добавя „При резултат от цитонамазка ≥ РАР ІІІВ – задължителна консултация със специалист по акушерство и гинекология". Коментар: Текстът по никакъв начин не допринася за подобряване на диагностичнолечебното поведение, тъй като посочената РАР група е абсолютна индикация за такава консултация и сме убедени, че няма лекар, който не би я провел. В този смисъл текстът може да отпадне, може и да остане. 4.

На ред Z12.3 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед" текстът „Задължителна консултация със специалист по хирургия или акушерство и гинекология – при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза" се заменя с „При жени на възраст <50г. но >18г. с анамнеза за рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря и/или лична анамнеза за лекуван друг карцином или продължителна употреба (над 5 години) на естрогенни препарати се насочват задължително от ОПЛ за ехография на млечни жлези".

В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 текстът „4.2.При назначена по време на профилактичния преглед (или по друг повод) мамография при установени отклонения съгласно писмено тълкуване на получените резултати от лекар специалист по образна диагностика с данни за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза." отпада. Мотиви: Предложеният за отмяна текст е неясен и доказано неработещ, което води до липса на здравни резултати. Считаме, че е излишно да коментираме факта, че съветва лекарите да продължат активната диагностика до изясняване на проблема при пациент със съмнение за злокачествено заболяване?!? Новото предложение се отнася за жените във възрастовата група, за които не е препоръчително да се извършва мамография като скринингов метод за изследване. В целевата група не сме включили тези с мастопатия, тъй като това са над 40% от жените и по същество тя не е носител на значим риск. Положителни страни: Осигурява се качествена профилактика при жени в установен риск, които до момента не са имали осигурено обективно образно изследване. Същото е съобразено с факта, че това са жени в репрподуктивна възраст. Възможни трудности: Липса на достатъчен брой подготвени медицински специалисти, които да извършват ехография на млечна жлеза. Необходим е ясен финансов разчет и промяна в съответните документи, за да може ОПЛ да насочва посочените в групата жени с направление за медикодиагностична дейност код 10.04.


В Приложение 2 към наредбата предлагаме да бъдат направени следните изменения: 1. В антетката на таблицата да бъде добавена нова колона 1, която да бъде озаглавена „Вид на прегледа", колони 1,2,3,4,5,6 и 7 да станат съответно 2,3,4,5,6,7 и 8, като колона 3 бъде озаглавена „Дейности, осъществявани от лекаря, провеждащ прегледа".


Мотиви:
В настоящата колона 2, озаглавена „вид на прегледа" са посочени дейностите, които извършва лекаря, осъществяващ профилактичния преглед. 2. В ред 4, колона 3 на таблицата към дейностите, осъществявани от лекаря, провеждащ прегледа при лица над 18 години да бъдат добавени следните дейности: 8. Преглед на предоставени резултати от проведени консултации и/или извършени изследвания.

3. В колона 6 (стара 5) да се промени периодичността на изследването на ПКК за възрастта 30-45 и 45-65 от веднъж на 5 на веднъж на 3 години. За всички мъже на възраст над 40г. и жени над 50г. да се изследва общ холестерол, LDL, HDL и триглицериди, освен ако не са извършени по друг повод през последните 12 месеца.


Промени в НРД

Съобразно предложените промени в Наредба 8 е необходимо да се направят следните промени в НРД: Чл. 137.

(1) Общопрактикуващият лекар е длъжен да: 1. изпълнява програми „Майчино здравеопазване", „Детско здравеопазване", извършва профилактика на ЗОЛ над 18-годишна възраст, в т.ч. да формира групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години и извършва профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване съгласно приложения № 1, 2, 3, 5 и 6 на Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 12, „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика,

(2) За формиране на групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване по ал. 1, т. 1 ОПЛ попълва „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване", включена в медицинския софтуер на лекаря, осъществил прегледа, изготвена по образец съгласно приложение № 4 към Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 2.

(3) На ЗОЛ, включени в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, ОПЛ осъществява профилактични дейности съгласно приложение № 5 към Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 12.

Чл. 184.(1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по чл. 179, ал. 1, т. 5 и 6: 1. един годишен профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години съгласно приложения № 2, 3 и 4 и 5 към Наредба № 8 и приложение № 12; 2. един вторичен профилактичен преглед съгласно приложение № 5 на Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 12

3. за извършена задължителна имунизация и реимунизация съгласно Имунизационния календар.

(2) Общият брой на заплатените имунизации на едно лице не може да надвишава максималния брой съгласно ал. 1, т. 3.

(3) Дейността по чл. 179, ал. 1, т. 5 и 6 се отчита с електронен отчет в определен от НЗОК формат за извършената дейност, отразена в амбулаторни листове, и електронен отчет на „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване". Отчитането на „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване" се допуска и в месеца, следващ месеца на отчитане на профилактичния преглед по ал. 1, т. 1 на съответното ЗОЛ.

(4) „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване" се отчита задължително, включително и когато ЗОЛ не предостави резултати от извършените изследвания. Случаите, при които резултатите от извършените изследвания не са предоставени от ЗОЛ, респ. не са отразени от ОПЛ в картата, не са основание за отказ от заплащане на профилактичния преглед по ал. 1, т. 1.

07.12.2018 г.

Доц. д-р Любомир Киров, дмПодкрепяме исканията на сестрите за достойни заплати

Подкрепяме исканията на сестрите за достойни заплати

МЗ да въведе единна методика за разпределение и справедливо съотношение на възнагражденията и ДМС за всички държавни и общински болници, казват от КНСБ
Спрете натиска върху медицинските сестри

Спрете натиска върху медицинските сестри

Медицински сестри излязоха за пореден път на протест с искания за по-достойно заплащане и условия на труд.Този път той беше организиран в социалната мрежа Фейсбук, в четвъртък-21 февруари те отново ще изразят недоволството си. В тази връзка омбудсманът Мая Манолова изпрати позиция по темата. Публикуваме я без редакции.
Отказваме да бъдем изкупителните жертви

Отказваме да бъдем изкупителните жертви

Ако и този път не бъдем чути, вълна от организирани протести ще залее цялата страна, казват от БАПЗГ
Против сме НАП да има достъп до здравните досиета

Против сме НАП да има достъп до здравните досиета

Разпоредбите на Наредба Н-18 превишават целите на фискалния контрол и могат да нарушат правата и интересите на българските граждани, казва д-р Иван Маджаров
Да се създаде съвет по психично здраве

Да се създаде съвет по психично здраве

Належащо е интегрирането на услуги за хора с психо-социални и интелектуални увреждания, казват от Български хелзинкски комитет
Да се оттегли Концепцията за личните сметки

Да се оттегли Концепцията за личните сметки

Тя ще ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация, казват от АОБР
Да се актуализират заплатите на медицинските сестри

Да се актуализират заплатите на медицинските сестри

Ще подкрепим всякакви справедливи протестни действия в рамките на закона, категорични са от БАПЗГ
Категорично сме против двойните стандарти

Категорично сме против двойните стандарти

Ако се забранят мининални отклонения при продуктите, цели производства ще са застрашени от затваряне, казват от Сдружение „Храни и напитки България"
НЗОК гарантира лечението на деца в чужбина

НЗОК гарантира лечението на деца в чужбина

Не е постъпвало официално писмо от Румъния за опасения за некоректност от българска страна, казаха от фонда
Редно е „Лозенец

Редно е „Лозенец" да бъде достъпна за всички

Категорично заставаме зад позицията си относно крайната нужда в България да бъде създадена национална педиатрична болница, казват от НПО
1 2 3 4 5 ... 11 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Март 2019