Искам думата

Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни

31-10-2018 14:13
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни Подценяването на труда им ще доведе до намаляване на качеството на образователните дейности, казва доц. Лилия Вълчева
422 млн. лв. повече за образование са заложени в бюджет 2019. По-голямата част от сумата ще бъде изразходвана за увеличаването на учителските заплати в изпълнение на програмата на правителството. Как обаче стои въпросът с бюджета за висше образование и възнагражденията на университетските преподаватели. Достатъчно ли са парите, коментира доц. Лилия Вълчева, председател на Синдикат "Висше образование" към КНСБ.
Реалният БВП на България нарастна с 3,6%. Доходите от труд също са увеличени - заплатите в приоритетни за правителството области в публичния сектор и на МРЗ, се повишиха с 9,57%. Средната брутна работна заплата (СБРЗ) в страната се е повишила  от 1 012 лв. към 31.12.2016г. на 1 123 лв. към 31.12.2017г., което представлява ръст от 11 %.

Средната брутна месечна заплата усреднено за Държавните висши училища (ДВУ) за същия период е нараснала с едва 1,7 % (от 1 250 лв. в края на 2016 г. до 1 271 лв. в края на 2017 г. (по данни на ВОН-КНСБ и отчетите на ДВУ, представени в МОН). Ръстът на СБРЗ е нехомогенен в ДВУ и се наблюдава слаба корелация между него и размера на броя обучавани студенти, както беше установено в много наши изследвания.

Ако заедно не вземем мерки научно-преподавателския състав от 19 ДВУ в РБ ще е „най-ниско платения", което му отрежда място в контингента на „работещите бедни българи". ВОН-КНСБ счита, че ръководствата на някои висши училища пренебрегват или нямат обективна оценка за фактора преподавателски труд.

 

Това подценяване ще доведе до намаляване

 

на качеството на образователните дейности, защото са ниски работните заплати (в много случаи МРЗ ще е близка до началната на асистентите!).

Факт е, че приходите непрекъснато нарастват, разходите също, но в края на годината има излишъци, които преминават като наличност в бюджета на ДВУ за следващата година. В 1/3 от висшите училища част от тях се насочват за увеличаване на заплатите, но в 2/3 - НЕ.

Надяваме се държавата да упражни по-сериозен контрол спрямо ръководствата на ДВУ, така че да се изпълняват националните стратегии и политиката по доходите, като насочат повече средства за работни заплати!

Приветстваме мерките за повишаване интереса на студенти за обучение в педагогически и др. специалности като държавата поема таксата им (2 млн.лв.), както и увеличението със 125 млн.лв. за наука (530 млн.лв.).

Надяваме се приетите 12 научни програми да се реализират, но считаме, че

 

трудно ще се назначат постдокторанти

 

с работни заплати от 1500 до 3000 лв. в ДВУ и НИ, след като техните научни ръководители са с по-ниски доходи.

Затруднения има и при осъществяване на дейностите по изпълнение на проекти, финансирани със средства от ОП НОИР, които налагат форми на възнаграждения, по правилата на ЕС, а не по реда на Кодекса на труда и това демотивира научно-преподавателския състав за работа в Центровете по компетентност и върхови постижения.

Конкретните искания на ВОН-КНСБ към бюджет 2019 са и като продължение на политиката на правителството за системата на образованието:

Настоявахме за допълнителни 40 млн.лв. по раздел субсидия за издръжка на обучението (СИО) от държавния бюджет.

Мотиви: Среднопретегленият норматив, според ВОН-КНСБ, при ръст от 15 % спрямо този за 2018 година, трябва да е в размер на 2508 лв. В проекта на бюджет е заложен 2 488 лв. Броят на студентите за 2019 г., по данни на ВОН-КНСБ, е 149 500 обучаващи се по държавна поръчка, а в проекта на бюджета за 2019 са заложени 150 179.

От тук е и разминаването с 1 млн.лв. и вместо 40 млн.лв., в проекта на бюджета са заложени 39 млн.лв.

Другите средства в Бюджета за 2019 г. са трансферите от малко над 1,1 млн. лв., които са необходими за двете средно-професионални училища в структурата на ТУ-София (сумите съвпадат).

Общо нашите очаквания

 

за увеличаване на субсидията за ДВУ бяха за 82,6 млн.лв.

 

 

Ето защо продължаваме да настояваме за 40,5 млн. лв. допълнително, както следва:

1. Още 1 млн. лв. в раздел субсидия за издръжка на обучението (работни заплати, осигуровки и текуща издръжка). В проекта на бюджета за тази дейност са заложени 39 млн.лв.;

2. Нови 29,5 млн. лв., които липсват в проекта на бюджета, но според чл. 91(9)/ЗВО „в размер не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението" са за научно-творческа и издателска дейност на ДВУ. В бюджета за тази дейност са заложени само 8 млн.лв. Поради налични средства по научните програми и пътната карта, тези средства – 29,5 млн. лв., могат да бъдат насочени за реновиране на студентските общежития.

Мотиви: Студентските общежития при Студентски столове и общежития - ЕАД, които са 33 на брой, от 2008-2009 г. са без средства за капиталови разходи. Ремонтите са извършвани със средства от икономии, поради което състоянието им вече не отговаря на условията за нормално ползване. За студентски общежития, прилежащи към ДВУ, които не формират големи наличности в края на предходната година, малка част от тези средства могат да се ползват целево за ограждения.

 

Това ще доведе до оформяне на кампуси

 

в Студентския град и студентите да живеят в по-добра и сигурна среда.

3. Още 5 млн. лв. към средствата за стипендии за обучаващите се в ДВУ, поради увеличението на МРЗ. В бюджета за тази дейност са заложени 65,2 млн.лв.

4. Още 5 млн. лв. към средствата за капиталови разходи с цел подобряване/поддръжка на материалната база конкретно за учебен процес и само за ДВУ, които не формират големи наличности в края на предходната година. В бюджета за тази дейност са заложени 5,6 млн.лв.

ВОН-КНСБ счита, че трансферите за ДВУ през 2019 г. е възможно да бъдат увеличени с 11 млн. лв. (т. 1, т. 3 и т. 4), както и допълнителните 29,5 млн. лв. (т. 2) да бъдат насочени към общежитията при Студентски столове и общежития – ЕАД за ремонтни дейности и ограждения на кампуси в София и страната.

Доц. д-р инж. Лиляна ВълчеваНЗОК гарантира лечението на деца в чужбина

НЗОК гарантира лечението на деца в чужбина

Не е постъпвало официално писмо от Румъния за опасения за некоректност от българска страна, казаха от фонда
Редно е „Лозенец

Редно е „Лозенец" да бъде достъпна за всички

Категорично заставаме зад позицията си относно крайната нужда в България да бъде създадена национална педиатрична болница, казват от НПО
Църквата благослови трансплантациите при условия

Църквата благослови трансплантациите при условия

Българската православна църква възприема донорството, и в проекция – трансплантациите, като изява на любов и като вид алтруизъм, се посочва позицията
Искаме отпадане на вторичния профилактичен преглед

Искаме отпадане на вторичния профилактичен преглед

Увеличение на цената на първичния профилактичен преглед , поискаха още от НСОПЛБ в писмо до институциите
Пациентски организации зад БЛС за бюджета

Пациентски организации зад БЛС за бюджета

Настояваме гласуваните веднъж средства по пера, да бъдат използвани само за обезпечаване на съответните дейности, казва Пенка Георгиева
Искаме по-добър достъп до скрининг на диабета

Искаме по-добър достъп до скрининг на диабета

Реалният брой на болните у нас е 520 хиляди души, сочат данните на Световния диабетен атлас
Настояваме за стандарти по здравни грижи

Настояваме за стандарти по здравни грижи

Убедени сме и настояваме, че сестринството има бъдеще, казват от БАПЗГ
Предложените промени създават напрежение

Предложените промени създават напрежение

Поправките в основните закони, следва да минат на обществено обсъждане, така че да се даде време за анализ, казва от БЛС
Омбудсманът срещу бюджета на касата

Омбудсманът срещу бюджета на касата

Проектът превръща МС и парламента в в помощни органи на медицинска агенция, казва Мая Манолова
1 2 3 4 5 ... 10 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Готова ли е България да се включи в Европейската система за верификация на лекарствата?

Януари 2019