Позиция

Омбудсманът срещу бюджета на касата

29-10-2018 16:37
Clinica.bg

press@clinica.bg
Омбудсманът срещу бюджета на касатаПроектът превръща МС и парламента в в помощни органи на медицинска агенция, казва Мая Манолова
Трите бюджетни закона са вече в парламента. Бюджетът на НЗОК за следващата година предвижда много промени - нов начин на финансиране на лекарствата, разрешаване на болници от партиите, създаване на мегаагенция за медицински надзор, вливане на Фонда за деца в НЗОК. Бюджетът на държавата за 2019 г. предвижда повече пари за образование и социални дейности, а бюджетът на държавното обществено осигуряване повече пари за пенсии и увеличаване на максималния осигурителен доход. Какво мисли за тях омбудсманът Мая Манолова вижте в трите становища, изпратени до отговорните институции.
Бюджетът на НЗОК

На основание чл. 9 ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, изразявам следното становище по Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 година, внесен от Министерския съвет. В проектa се предвижда увеличение на разходите за здравноосигурителни плащания в размер на 489 550 хиляди лева спрямо приетия бюджет за 2018 година, като голяма част от тази сума е предназначена за изплащане на стари задължения. Общите разходи за здравеопазване, като процент от брутния вътрешен продукт се запазват на нивата от последните десетилетия, което означава, че от тази гледна точка не може да се очаква значима промяна в един от най-големите проблеми, свързани с изключително високите нива на доплащане на медицинската помощ от пациента.

Това води до силно ограничаване на достъпа до медицинска помощ,

особено на населението с ниски доходи. Този проблем е отдавна известен не само у нас. Той многократно е посочван в доклади на Световната банка, Световната здравна организация и други авторитетни международни организации, но за поредна година не е намерено решение. Като цяло проектът на Закона за бюджета на НЗОК повтаря структурата на бюджетите от последното десетилетие. Превес отново имат разходите за болнична помощ и за лекарства, въпреки че и самият министър на здравеопазването посочи нееднократно, че тази диспропорция трябва да се коригира и да се подкрепи извънболничната медицинска помощ. Както и в бюджетите приемани през последните три години,

продължава порочната практика да се лимитира всяка една дейност на лекарите,

което както нееднократно бе посочвано и в Становище на Националния омбудсман, и от повечето експерти, се отразява крайно негативно на пациентите, защото затруднява достъпа им, ограничава правото им на избор къде да се лекуват и в дългосрочен план води до понижаване на качеството на медицинската помощ, поради влошената конкурентна среда. Същият ефект и негативни последици за пациентите имат отново въведените забрани за сключване на договори с нови лечебни заведения и нови дейности в съществуващите такива. Предвижда се закриване на Фонда за лечение на деца и Комисия за лечение в чужбина. Техните функции ще се поемат от НЗОК, но без гражданския контрол, осъществяван досега от обществения съвет към фонда.

Закрива се Изпълнителната агенция по трансплантация,

при това в разгара на скандалите за липсата на всякаква възможност за белодробни трансплантации на български граждани и като цяло плачевните резултати на тази дейност. От мотивите на проекта не става ясно как закриването на агенцията ще спомогне за преодоляването на проблемите в тази сфера. Закрива се Изпълнителна агенция „Медицински одит", а функциите ѝ (заедно с тези на ИАТ) се поемат от нова Агенция по медицински надзор. На същата, освен контролни функции се възлагат и функции по регистрация и лицензиране на лечебните заведения. Смесването на двете функции в един орган, който е извън всякаква форма на граждански контрол крие сериозни рискове и създава предпоставки за злоупотреба с права. Напълно необосновано е въвеждането на изискване за пререгистрация и прелицензиране на всички лечебни заведения в страната. В мотивите на проекта не се сочи кое налага това, което оставя съмнение за скрити политически, икономически или други цели.

Законът превръща Министерския съвет и Народното събрание

в помощни органи на новата агенция по отношение на лицензирането на нови болници или на нови отделения в съществуващи такива. Буди недоумение, как министрите са подкрепили проект, който ги задължава да дават съгласие (или отказ) за разкриване например на отделение по урология, ортопедия, или очни болести във всяка една болница на страната. Повсеместно се въвежда предварително изпълнение на административните актове на МЗ и НЗОК, независимо дали са за наложени санкции или отказано лицензиране. Този подход на практика лишава физическите и юридическите лица от възможности за съдебна защита, а администрацията се „освобождава от съдебен контрол". Като изключително обезпокоителни бих определила също промените, съгласно които при лечението на пациентите, освен постоянно действащи комисии в НЗОК, които извършват експертиза в случаите на необходимост от скъпоструващи лекарствени продукти, се въвежда принцип за предписване на лекарствени продукти на база терапевтичен курс, съобразено с неговата разходна ефективност, за който смятам, че ограничава правото на гражданите на индивидуално лечение, съответстващо на състоянието им и преценката на лекуващите лекари.

Последните на практика ще бъдат принуждавани да предписват лечение,

съобразно утвърдените от НСЦРЛП фармакотерапевтични ръководства. Дефинирането на разходна ефективност на лекарствен продукт/терапевтичен курс няма как да бъде еднакво приложимо за всички пациенти, предвид спецификата при протичане на заболяването и особеностите в действието на различните лекарствени продукти при всеки конкретен пациент. Притеснителен е също дългият срок за включване на лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование в ПЛС, както и възможността по предложение на МЗ и НЗОК да се извършва оценка на здравните технологии за вече включени в ПЛС продукти. Въведено е и правило, според което заплащането за нови лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък след 30 септември на текущата година се отлага за следващата година. Уважаеми народни представители, не намирам за необходимо да се спирам на всяко едно от предложенията за изменения в различните закони.

В голямата си част, предложенията не кореспондират, а някои са и противоположни


на предложените за широко обществено обсъждане от министъра на здравеопазването два модела за реформа на здравното осигуряване. Всички те имат един общ, непреодолим недостатък – предлагат се от орган, който няма право на законодателна инициатива и ще се приемат без да се спазят изискванията на действащото законодателство, осигуряващи прозрачност, предвидимост и стабилност на нормативната уредба. Проектът на закон за бюджета на НЗОК е изготвен и приет от НС на НЗОК. Същият проект без никакви изменения и допълнения е внесен от Управителя на НЗОК, чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет, който пък го е внесъл в Народното събрание. Този проект на закон, обаче не съдържа само бюджета на НЗОК, както постановява чл. 15 от Закона за здравното осигуряване. Този проект излиза от рамките на чл. 29, ал. 3 на ЗЗО, в който изчерпателно се изброява какво съдържа проектът на закона за бюджета на НЗОК.

С внесения проектозакон се правят значими и немаловажни изменения в 16 закона.

В огромната си част тези изменения нямат пряка връзка с бюджета на НЗОК за 2019 година и не са свързани с изпълнението му. В тази връзка, като национален омбудсман, съм силно обезпокоена от опита чрез бюджетен закон, в противоречие с действащата нормативна уредба, чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., да бъдат променени няколко основни за здравеопазването закони, имащи пряко отношение към живота и здравето на българските граждани. Редът за изработване на проекти на нормативни актове е разписан в Закона за нормативните актове, който регламентира необходимостта от извършване на предварителна оценка на въздействието на нормативният акт. Такава оценка липсва по отношение на което и да е от предложените изменения в 16 закона. Законът предвижа при изготвяне на нов нормативен акт, провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, най-малко 30 дни преди внасянето му.

Такива обществени консултации не са извършени

по който и да е от предложените за изменение 16 закона. В чл. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, е поставено изискване при промяната на нормативен акт, свързан с регулацията на стопанската дейност, каквито са част от предлаганите промени, да се извърши предварително икономически анализ и оценка на въздействието върху стопанската дейност, които се внасят в Народното събрание заедно с проекта на закон. Със закона се въвеждат нови изисквания и се предвижда прелицензиране на всички лечебни заведения, но оценка за въздействието не е направена. Самата процедура за разглеждане на бюджетните закони в Народното събрание предвижда същите

да се обсъждат на второ гласуване от парламентарната комисия по бюджет и финанси,

а не от ПК по здравеопазване. Следователно, предлаганите в пакет закони, променящи основни параметри на обществените отношения в сферата на здравеопазването, закриване и сливане на цели административни структури, ще бъдат обсъждани на второ гласуване от членове на бюджетната комисия, които са финансисти. Има много основания, които сочат, че приемането на пакет закони по този начин, нарушава основни Конституционни норми. В подкрепа на такъв извод са мотивите в Решение № 17 от 3 октомври 1995 г. по конституционно дело № 13 от 1995 г. Конституционният съд. В тях се сочи, че „Ежегодните бюджетни закони са закони във формален смисъл само защото под наименованието "закон" те са гласувани от Народното събрание. В основното, същинското си съдържание те не съдържат правни норми.

В разходната си част те съдържат разпоредби,

с които се овластяват държавните органи да извършат необходимите им разходи на държавни парични средства до определен размер. Текстовете на ежегодните бюджетни закони са актове, с които се управляват средствата от общодържавния паричен фонд. Те са управленски (административни) актове, които, без да променят своята основна юридическа характеристика, се издават в присъщата на актовете на Народното събрание форма (закон) и по предвидената за законодателния орган процедура." В тази връзка, предлагам на Народното събрание да обсъди предложения законопроект в частта му относно бюджета на НЗОК за 2019 година и да разгледа всички останали предложения за промени в други закони отделно, съобразно предвидения в Конституцията и законите ред за това, след извършване на предварителните оценки и обществено обсъждане. Като национален омбудсман не мога да приема гражданите да бъдат лишени от възможност да изразят мнение и направят предложения по толкова важни за всеки въпроси. Искам да Ви уверя, че в защита на тези граждански права няма да се поколебая да използвам всички предвидени в Конституцията правомощия на омбудсмана.

Държавният бюджет за 2019 г. 

Сред направените от вносителя на бюджет 2019г. предложения бих искала да изтъкна, че няма промяна в средномесечния доход съгласно Закона за семейните помощи за деца, от който зависи отпускането на някои семейни помощи, в размера на месечните помощи за деца, месечната помощ за отглеждане на близнаци, на еднократната помощ при бременност, на еднократната помощ при раждане на дете, отпускани по реда на същия закон. Този подход не отчита необходимостта от стимулиране на раждаемостта включително чрез увеличаване на средствата, които държавата отпуска на родителите в помощ за отглеждане на децата им. А и все повече става ясно, че сме изправени не пред демографска криза, а направо пред демографска катастрофа, но няма политики, които да водят до преодоляване на това кризисно състояние. В същото време е предвидено увеличение на минималния размер на основната заплата на 560 лв. от 1 януари 2019 г., повишена е линията на бедността на 348 лв., а и чувствително е намаляла покупателната способност на гражданите.

Нито един от тези фактори не е взет предвид

при оставения непроменен размер на горните плащания. Следва да отбележа, че след почти едногодишната активна дейност на омбудсмана в защита на правата на децата с един или двама починали родители, Народното събрание реши да им бъде предоставена така нужната месечна помощ, в случаите, когато децата не отговарят на условията за получаване на наследствена пенсия. В бюджет 2019г. е определено тази месечна помощ да е в размер на 115лв., което е крайно недостатъчно. Образованието е един от приоритетите на бюджетния закон за 2019г. Средствата от държавния бюджет основно са насочени към финансиране на системата, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, както и към финансиране на обучението на студенти и докторанти, определено въз основа на комплексната оценка на качеството на обучение. Не са предвидени обаче повече средства за обезпечаване на необходимия брой специалисти във всяко училище, работещи по проблемите на приобщаващото образование с деца със специални образователни потребности (СОП). Също така не се предвижда държавно субсидиране на таксите за детски градини или премахването им за гражданите.

Законът за ДОО 

Като национален омбудсман, съм обезпокоена от начина, по който е взето решението за представените в проекта на бюджета промени, с които е заложено увеличаване на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. Считам, че от една страна е необходимо да се стимулират работниците и служителите да се осигуряват на по-високи доходи, но в същото време обаче е важно при вземането на такова решение да бъде спазен и принципът за предвидимост и яснота, и преценката да бъде съгласувана с всички заинтересовани лица. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, съгласно проекта на ЗБДОО, се променя от 910 на 1200 лв., без този въпрос също да бъде подложен на обществено обсъждане. Действащият в момента § 6 от Преходните и Заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) предвижда премахване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати след 31 декември 2018 г. и голяма част от вече придобилите право на пенсия български граждани, които законосъобразно отлагаха пенсионирането си за периода след 01.01.2019 г. именно, защото след тази дата няма да има максимален размер на пенсиите, отново са с нарушени права поради липса на личен и информиран избор и съответно отнета възможност за плануване и разчет на предоставените им законови възможности. Освен това, предвиденото увеличение на размера на ниските пенсии

с 5.7% няма да доведе до съществени промени в бита и живота на пенсионерите,

а напротив – с тази малка стъпка ще продължи да се задълбочава и увеличава разликата между най-ниските и най-високите пенсии и броят на пенсионерите, които ще получават или ще продължават да получават пенсии под линията на бедност ще се увеличава. Още повече, че с минималния размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст е обвързан и размерът на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, които са крайно недостатъчни за издръжка и лечение на хората с трайни увреждания. Смятам, че за достоен живот на гражданите в пенсионна възраст трябва да се търсят други формули и пътища, така, че размерът на пенсиите да бъде осъвременен поне до линията на бедност. При изчисляване на размера на пенсиите, с проекта се предвижда да се взема предвид само дохода след 01.01.2000 г., вместо от 1997 г., т.е. от момента, когато реално действа електронния регистър на Националния осигурителен институт. По този начин гражданите освен с невъзможността за избор на найблагоприятни години за времето преди 1997 г., са лишени и от допълнително още три години осигурителен доход. Увеличаването на осигурителния доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лв. на 560 лв. също не е разчетено с възможностите на българския земеделски производител и получаваните от него приходи, и при вземането на това решение не става ясно кое налага това увеличение, нито критерия за конкретната сума, на който той е променен.

За невъзможността за поемане на увеличените задължения

от земеделските производители се запознах от личните си срещи с дребни и средни земеделски стопани – розопроизводители от общините Карлово, Казанлък, Сопот, Стрелча, Брацигово и други населени места в района, и черешопроизводителите от района на Кюстендил, които организираха протести в защита на техния поминък, застрашен от ниските изкупни цени на розовия цвят и черешите. Няма ясна програма и формула, на базата на която се правят визираните в бюджета увеличения. В проекта на ЗБДОО е предвидено максималният месечен размер на изплащаните от Фонда за гарантирани вземания суми за 2019 г. да бъдат в размер на 1400 лв. Този размер на гарантираните плащания обаче неправомерно ограничава правата на служителите със заплати над тази сума. Затова предлагам определената в проекта сума да бъде коригирана така, че да не засяга правата на тези граждани. В същото време с проекта се запазват непроменени размерите на обезщетенията за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години, който е 380 лв. и за безработица, чийто минимален дневен размер е 9 лв., независимо, че съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване е предвидено увеличение на минималния размер на основната заплата на 560 лв. от 1 януари 2019 г., определяне на линията на бедност на 348 лв. и драстично е намаляла покупателна способност на гражданите. Не мога да не бъда обезпокоена, че с този подход реално не се взема предвид проблема с демографската катастрофа в страната. Как замразяването на размера на обезщетенията за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години, например, който и за тази поредна година е 380 лв., би стимулирало младите семейства, които в същото време работят и се осигуряват за всички рискове, включително жените и за бременност и раждане, да отглеждат дете със суми, които са под линията за бедност. Този финансов натиск, а и липсата и възможност за настаняване на децата в детски ясли и детски градини едва ли е във възможност да даде стимул на майката да се върне по-рано на работното си място, при положение, че няма на кого да повери едногодишното си дете.


1989 ученици станаха посланици на здравето

1989 ученици станаха посланици на здравето

Отличиха 46 проекта, в рамките на конкурса са разработени 374 интернет сайта и електронни книги за здравословен начин на живот 
МЗ промени формулата за заплатите

МЗ промени формулата за заплатите

Предлага се съотношение - 1 : 1.7 : 2.2, министър Ананиев тръгва на обиколка ще представи методиката първо в Бургас, Варна и Велико Търново
Регламентираха дейността на  медиаторите

Регламентираха дейността на медиаторите

Очакваме процесът да бъде завършен с подготовката на Наредба за дейността им, каза проф. Ивайло Търнев
Награди за посланиците на здравето

Награди за посланиците на здравето

Министър Кирил Ананиев ще отличи победители в ученическия конкурс
Ананиев: 99% от методиката се приема

Ананиев: 99% от методиката се приема

Защо трябва да се правят протести в навечерието на увеличението на заплатите, запита здравният министър
Решете проблемите на децата с рак

Решете проблемите на децата с рак

Държавата трябва да намери механизъм да осигурява всички лекарства за клиниките, където се лекуват
Скрининг за туберкулоза в страната

Скрининг за туберкулоза в страната

Прегледите са безплатни, подчертават от здравното министерство
10 нови линейки получи спешна помощ

10 нови линейки получи спешна помощ

До края на годината ще бъдат доставени общо 90, съобщиха от МЗ
Окончателно: Центърът по наркомании се мести

Окончателно: Центърът по наркомании се мести

Ако работата не върви, може решенито да бъде преразгледано, каза министър Ананиев
Откриха кабинет за лечение на болката

Откриха кабинет за лечение на болката

Лекарите в ДКЦ "Св. Марина" ще преценяват каква терапия е подходяща за всеки пациент
1 2 3 4 5 ... 157 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Юни 2019