Гледна точка

Основен акцент на Бюджет 2019 г е образованието

26-10-2018 12:30
Ако всичко върви добре, бихме могли да очакваме подобряване на кредитния рейтинг на страната, смята Владислав ГорановОсновен акцент на Бюджет 2019 г е образованието
Десислава
Десислава
Антова
antova.desy@gmail.com
Министърът на финансите Владислав Горанов представи параметрите на законопроекта за държавния бюджет за 2019 г. пред партньорите от Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Дневният ред на заседанието предвижда разглеждане още на проектобюджета на държавното обществено осигуряване и проектобюджета за НЗОК.
Актуализираната бюджетна прогноза 2019-2021 г. традиционно представя средносрочните икономически перспективи и основни допускания, правителствените фискални цели и приоритети като акцентира на основните параметри на бюджетната рамка за следващата година. Приходните и разходните политики в тази прогноза са продължение на заложените в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. като са взети предвид и макроикономическите аспекти и разширените фискални възможности за осигуряване на финансиране на приоритетни сектори и реализиране на някои хоризонтални мерки, засягащи бюджетната сфера. Нов момент в прогнозата е представянето на повече информация за разходните политики, както с фискални измерители, така и с ключови индикатори за измерване на степента на изпълнението им.

Основните показатели в есенната макроикономическа прогноза

показват запазване на очакванията за икономически растеж за периода 2019 г. – 2021 г. на българската икономика. Това, което виждаме като разчет на БВП се очаква да бъде в реални растежи от 3,7% за 2019 г. и 3,5 до края на прогнозния период за всяка една от годините. Високите международни цени от последните месеци на суровините и високото вътрешно търсене са фактор за повишаване на цените, което ще се ускори през 2019 г. Когато този ефект ще започне да отслабва. Прогнозната средногодишна инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е съответно 3% за 2019 г. до 2,5 и 2,3. Виждаме тенденцията на забавяне. Продължава тенденцията на намаляване на нивото на безработица, което достига до исторически най-ниски стойности от 5,4 до 2018 до 4% през 2021 г. по наши прогнози, а през 2019 г. съответно 4,8 и 4,3%. Останалите макроикономически показатели са подробно описани.

Фискални цели и параметри.

Очакваното изпълнение през тази година

показва подобрение на бюджетното салдо и очакваме превишение на приходите над разходите в края на 2018 г. в размер на 0,5% от прогнозния БВП спрямо ревизираната програма за 2018 г., при която в края на миналата година беше заложен превишение на разходите над приходите в размер на 1% от БВП. В настоящата прогноза следваме предварително очертаните цели за баланс на бюджета. Като съответно за 2019 г. сме предложили минимално превишение на разходите над приходите в размер от 0,5% от БВП и балансирана бюджетна позиция след това от 2020 и 2021-ва г. Към края на годината се предвижда в резултат на всички мерки държавният дълг да отбележи спад до 22, 2 млрд. лв.или под прага, предвиден в Закона за държавния бюджет за 2018 г. от 23,5 млрд.лв. Като дял от БВП очакваме следващата година той да спадне до ниво от 22 млрд. лв.

Към края на 21-ва година – 19 на сто от БВП

и в края на прогнозирания период в резултат на увеличение номиналния размер на БВП и повишенията, които се извършват на текущия дълг се очаква да отчетем размер на дълга спрямо БВП от 16,5%. Засега запазваме третото най-добро съотношение в ЕС на дълг към БВП. Основните разходни приоритети на бюджета следват до голяма степен заложените от правителството цели и ангажименти, поети в хода на 2018 г. Най-големите акценти са свързани с образованието. Средствата от държавния бюджет са насочени към финансиране на четирите стълба на системата, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, както и към финансиране обученето на студенти и докторанти, определено в много по-голяма степен на основа на оценката на качеството на обучение. В сферата на отбраната, следваме поетия ангажимент за поетапно нарастване на разходите за отбрана до определения процент от БВП в съответствие с Националния план за повишение на разходите за отбрана до 2% от БВП до 2024 г. В рамката за следващата година общо разходите за отбрана възлизат на 1,839 млрд. лв. , което представлява 1,58% от прогнозирания БВП. Освен средствата за програмите за модернизиране са отделени и средства за поддържане и развитие на националните отбранителни спосопобности.


В областта на социалната политика,


отчитайки нарастването на цените на енергоносителите, сме предвидили и до края на тази година и в следващата година увеличение на целевите помощи за отопление. Като в слледващия бюджет в разчетите на бюджета на Министерството на труда и социалната политика са предвидени 50 на сто повече средства за енергийни помощи. Това в номинал означава 40,4 млн. лв. повече в бюджета на МТСП. За ангажимента към хората с увреждания и с оглед обезпечаване финансовата рамка на новото законодателство по бюджета на МТСП са разчетени коментираните още от лятото 150 млн. лв. допълнително. Те се запазват в следващите години от прогнозния период - 2020 и 2021 г. За въвеждане на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител в съответствие с последните промени в Закона за семейните помощи за деца са предвидени индивидуална помощ в размер на 115 лв. 7 млн.лв. са предвидени по бюджета на МТСП за този нов вид помощ. Освен предвиденото увеличение на размерите на минималната работнна заплата, следващи отдавна анонсирания график, в настоящата прогноза е заложена мярка за увеличение с 10% на средствата за заплати и осигурителни вноски от 2019 г. , което ще даде възможност за увеличение на индивидуалните месечни заплати на заетите в бюджетната сфера въз основа на заеманата длъжност и оценките за индивидуалното трудово изпълнение.

На секторно ниво по отношение на доходите,


допълнително е разчетено и поетото увеличение на възнагражденията средо с 20% на педагогическия персонал с оглед постигане на удвояване спрямо 2017 г. на средствата за възнаграждения на педагогическия персонал. Увеличени са средствата за заплати и възнаграждения на изборните длъжности и на заетите в системата на съдебната власт. Растат разходите за персонал в МВР и Министерство на правосъдието с цел продължаване на политиката за укрепване на капацитета и намаляване на недокомплекта. Пропускам темата с пенсионната политика. Тя ще бъде детайлно развита в Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване.Относно данъците – тук скоро гледахме пакетът от данъчни закони, който мина второ гласуване във водещата комисия по бюджет и финанси. Отчетени са ефектите от настъпилите промени в законодателството, свързани с реализирането на мерките за подобряване на събираемостта, стимулиране на икономическото развитие, намаляването на административната тежест.

По отношение на неданъчните приходи се очаква

ръст, следствие основно от планираните приходи от Фонд „Сигурност" на електроенергийната система, който по методология трябва да се отчита като част от консолидираната фискална програма и на приходите от въвеждането на тол такси и електронна винетка. От 1-ви януари трябва да стартира системата за електронна винетка, в рамките на следващата година да заработи ефективно системата за тол такси за тежкотоварния трафик. Включени са в прогнозата заплащането на таксата за първоначално концесионно възнаграждение за възлагане на концесия на строителство на гражданско летище за обществено ползване София. По отношение на осигурителната политика отново ще спестя това. Остава приоритет управлението на еврофондовете. Разчели сме достатъчно разходи в следващата година по отношение на европейските средства, за да може да се навакса усвояването на европейските фондове в съответствие с графиците по програмния период 2014 г. – 2020 г.

В разчетите за общините нов момент

е въвеждането на по-справедлив модел за определяне на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общинските чрез усъвършенстване на механизма за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи. Нов момент в общата изравнителна субсидия е, че тези общини, които имат по-нисък фискален капацитет, ще получат достъп до изравнителната субсидия по-голям. Като очакванията са по този начин да се намалят фискалните дисбаланси на местно ниво. Разбира се големите общини, големите курортни центрове и най-големите общини като Варна, Пловдив, София и някои други общо 19 на брой ще получат намаление на изравнитената субсидия. Очакванията са по този начин да се намали фискалния дисбалнас на местно ниво. По отношение на качеството на публичното финанси, тук има много какво да се работи. Ще продължим усилията за подобряване на ефективността, както с разширяването на информацията в този документ, който сега се представвя, така и с ежедневна работа с колегите министри. Оценките за намаляващи рискови и стабилни перспективи за развитието на публичните финанси са налице, като се отчитат прегледите и прогнозите на ЕК и международни финансови институции. От лятото имаме добра перспектива от кредитните агенции. Ако всичко върви добре, би следвало и бихме могли да очакваме подобряване на кредитния рейтинг на страната.


Университетите затварят врати днес

Университетите затварят врати днес

По този начин висшите училища искат да накарат държавата да спазва ангажиментите си към образованието и науката
Средната пенсия стигна 920 лв. през април

Средната пенсия стигна 920 лв. през април

Общият размер на отчетените приходи е 4.145 млрд., което представлява 32,2% изпълнение на плана за годината

Борят стреса в офиса с директива

Борят стреса в офиса с директива

Европейската конфедерация на профсъюзите настоява ЕК да приеме такъв документ, тъй като епидемията от него се задълбочава, съобщи КНСБ
Правят 10 годишна прогноза за пазара на труда

Правят 10 годишна прогноза за пазара на труда

Тя ще се осъществи по проект на социалното министерство с бюджет от 3.7 млн. лв., съобщиха от ведомството
Здравеопазването с най-висок ръст наети

Здравеопазването с най-висок ръст наети

За година те са се увеличили със 12.1 хил. души, средната заплата в сектора е 2219 лв., показват данните на НСИ в края на март
11% ръст на пенсиите от юли

11% ръст на пенсиите от юли

Решението бе гласувано от Надзорния съвет на НОИ днес, новият му председател вече е Мария Минчева от работодателите, съобщи социалният министър Ивайло Иванов
Увеличението на пенсиите ще остане 11%

Увеличението на пенсиите ще остане 11%

От юли те ще бъдат изплатени с този ръст, въпреки че по швейцарското правило повишението е 10%, обяви премиерът Димитър Главчев
Подобряват социалните услуги за над 20 000 души

Подобряват социалните услуги за над 20 000 души

Това ще се осъществи чрез финансирането на 105 проекта за материалната база, съобщиха от МТСП
Да се наложи вето върху тавана за надценка на хляба

Да се наложи вето върху тавана за надценка на хляба

Промяната е ще доведе до изкривяване на конкуренцията, от което ще пострада крайният потребител, казват от Сдружението за модерна търговия
63% от българите са удовлетворени от работата си

63% от българите са удовлетворени от работата си

Младите са повече оптимисти за ИИ, възрастните са по-притеснени, показва проучване на „Галъп интернешънъл"
1 2 3 4 5 ... 97 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ