Искам думата

Специалните рецепти да важат не 7, а 30 дни

21-09-2018 10:49
Лекарствата за хронични заболявания при диспансеризация да се изписват за половин година, предлагат от НСОПЛБСпециалните рецепти да важат не 7, а 30 дни
Clinica.bg

press@clinica.bg

Промени в Наредба 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти подготви здравното министерство. С тях се привежда в действие изискването в рамковия договор медиците да попълват рецептите на пациентите си електронно, а не на ръка. Също така предписването на онкотерапията да става електронно. Какви промени предлагат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) вижте в становището им до здравните власти.

Навсякъде в наредбата да се промени ЗЗОЛ на ЗОЛ в съответствие с термина в ЗЗО и НРД. Съгласно чл.7, ал.1, т.8 на обикновената рецептурна бланка по приложение 2 трябва да се отбелязва и УИН на магистър-фармацевта, но липсва такова поле в рецептата.

Предложение: Да се добави такова поле в приложение №2 към наредбата или да отпадне изискването.

Чл. 11.

(4) Срокът на валидност на специалната рецепта е 7 дни от датата на издаването ѝ.

Предложение: Срокът на валидност на специалната рецепта е 30 дни от датата на издаването ѝ.

Мотиви: Удобство за пациентите.

Чл. 12. (1) Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря/лекаря по дентална медицина в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

(2) Нова Рецептата може да се издава в електронен вариант при създадени условия за електронен обмен на здравна информация в системата на здравеопазването и се съхранява в електронен вариант от лекаря, предписал терапията, в аптеката, отпуснала медикаментите и в НЗОК

Предложението е:

Рецептата се издава в три екземпляра,

първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря/лекаря по дентална медицина до изчерпване на количеството рецепти получени от РЗИ. и се предоставя на контролните органи при проверка.

Мотиви: Направеното предложение елиминира едногодишното съхранение и въвежда отчитане при приключване на количеството, което рядко е достатъчно за една година.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или за тях се издава протокол (образец по приложение № 8) по ред, определен в националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.

Предложения: Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или с издаден протокол (образец по приложение № 8) по ред, определен в националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.

Мотиви:

Протоколът съдържа всички необходими

данни за лечението с предписаните медикаменти и не е необходимо същите данни да се пренасят върху друга рецепта. Спестява се време на пациентите и не се натоварват с излишна работа ИМП, избягва се възможността за грешки.

Необходимо е съгласуване с отделите на НЗОК и МЗ при изготвянето на образеца на протокола по приложение №8 на наредбата.

В същия член.

(2) Рецептурните бланки по ал. 1 се издават, както следва:

1. рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) - за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни , освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Мотиви: Така е записано в чл.27 и текстът е изчерпателен.

Чл. 27. (1) Лицата по чл. 23 имат право да предписват лекарствени продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, в следните количества:

1. за лечение на остри състояния - лекарствени продукти за не повече от 10 дни;

2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2014 г. ) за лечение на хронични заболявания - лекарствени продукти за не повече от 100 дни, предписани на до три отрязъка от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6).

Предложение: 3. (нова)

За лечение на хронични заболявания

с лекарствени продукти (с или без протокол), подлежащи на диспансерно наблюдение по Наредба 8, с терапия назначавана само от диспансерно наблюдаващия лекар от СИМП – лекарствени продукти за срок до 180 дни.

Мотиви: като пример - при диспансерното наблюдение на ХОББ или епилепсия броят на диспансерните прегледи, определен от Наредба №8 на МЗ е 2 (два) за календарната година. Когато терапията за такова заболяване е уточнена, т.е. не е променяна в последните месеци и състоянието е добре компенсирано, изписаното лечение може да продължи до следващия диспансерен преглед до 180 дни.

(2) Лицата по чл. 23 посочват в рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 и в амбулаторния лист срока, за който се предписва.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2014 г. ) В случаите по ал. 1, т. 2 се предписват лекарствени продукти на един отрязък за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) или когато лекарствените продукти се предписват в количества за повече от 90 дни.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Забранява се отпускане на лекарствени продукти по рецепта, предписани преди повече от 7 дни.


Промяна, ако се приема срока

по чл. 11, ал. (4): Забранява се отпускане на лекарствени продукти по рецепта, предписани преди повече от 30 дни.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2014 г. ) Отпускането на лекарствени продукти, предписани на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7), се извършва в рамките на валидност на отрязъците, като датата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.

Предложение: Чл. 47. Отпускането на лекарствени продукти, предписани на:

рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7), се извършва в рамките на валидност на отрязъците, като датата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.протокол(образец МЗ-НЗОК по приложение №8) се извършва в рамките на валидност на протокола при спазване на предписанията за количествата и срока за които са отпуснати лекарствените продукти.

Мотиви: Протоколът съдържа всички необходими данни за лечението с предписаните медикаменти и не е необходимо същите данни да се пренасят върху друга рецепта. Спестява се прекомерна и неоснователна загуба на време от пациентите и не се натоварват с излишна и необоснована административна дейност ИМП, както и се предотвратяват възможни грешки.


Необходимо е съгласуване

с отделите на НЗОК и МЗ при изготвянето на образеца на протокола по приложение №8 на наредбата.

Чл. 47б. (Нов – ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) (1) При отпускане на лекарствени продукти по чл. 47а (да се премахне буквата „а") рецептите и протоколите се отчитат пред НЗОК чрез въвеждане на информацията, съдържаща се в тях в електронна база данни. Изискванията към софтуерната база данни, обработваща рецептите и протоколите, се определят съвместно от представители на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз по реда на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

(2) Въвеждането на информацията по ал. 1 се извършва в момента на отпускане на лекарствените продукти в приемното помещение на аптеката от магистър-фармацевта, който отпуска лекарствените продукти.


Пуснаха бюджета на НЗОК

Пуснаха бюджета на НЗОК

ГЕРБ подкрепи на първо четене парите на здравната каса в зала, но депутатите обещаха сериозни корекции на второ четене

И Бюджетната комисия писа 2 на здравеопазването

И Бюджетната комисия писа 2 на здравеопазването

Депутатите и там отхвърлиха проекта за парите на НЗОК за 2024 г., основните причини за това бяха липсата на реформи в болничната помощ, високото доплащане и разходите за лекарства

52 млн. разлика в предложенията за онколекарствата

52 млн. разлика в предложенията за онколекарствата

Ако депутатите приемат варианта на ГЕРБ, за година НЗОК ще спести едва 8 млн. от разликата в цените в болниците, а с този на ПП-ДБ - 60 млн.

Пет организации в платформа за решения

Пет организации в платформа за решения

Настояваме за активно и равноправно участие в обсъждането и изработването на прозрачна за обществото пътна карта за дигитализация на всички етапи по веригата на снабдяването с лекарства, казват те в отворено писмо до властите
Антибиотици и на хартия до 1 април

Антибиотици и на хартия до 1 април

До тогава се удължава и възможността за изписване на жълти и зелени рецепти по досегашния ред, предвижда проект за промени в Наредба на МЗ
Ядрените изследвания намират място в борбата с рака

Ядрените изследвания намират място в борбата с рака

Те са от съществена важност за медицината и здравето на европейците, казва еврокомисарят Илиана Иванова

Вкарват Протонния център в бюджета

Вкарват Протонния център в бюджета

ГЕРБ, БСП и ДПС обявиха, че ще подкрепят заделянето на средства, а от ИТН обявиха, че дори ще входират предложението официално в Парламента

Бюджетът на НЗОК стимулира профилактиката

Бюджетът на НЗОК стимулира профилактиката

Феноменален ръст от над 1.1 млрд. лв. се залага в бюджета на здравната каса за следващата година. Ще доведе ли това до нещо по-добро за пациентите, ще седят ли политики зад тези средства и какви, справя ли се здравния министър и ще подкрепи ли ПП кандидата на ГЕРБ за подуправител на НЗОК, попитахме доц. Васил Пандов. 

Малка крачка назад за е-рецептите

Малка крачка назад за е-рецептите

Те остават изцяло за диабета, при антибиотиците се въвежда гратисен период до април, а междувременно тръгва пилотен проект с електронно предписване на всички лекарства

Днес решават за е-рецептите

Днес решават за е-рецептите

Среща по темата ще проведе в Министерски съвет премиерът акад. Николай Денков със здравните власти и съсловието
1 2 3 4 5 ... 141 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Декември 2023 Предишен Следващ