Позиция

Петни се името на ИАМО и на цялата гилдия

28-06-2018 09:43
Обвиненията са спекулации, 20 години от живота ми са отдадени на управлението на здравеопазването, казва проф. Златица ПетроваПетни се името на ИАМО и на цялата гилдия
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Прокуратурата започна проверки в Изпълнителната агенция „Медицински одит" за престъпление по служба. Целта е да се разбере дали инспекторите от ИАМО умишлено не са съставяли актове и налагали глоби на лекари и лечебни заведения или проблемът се дължи на нормативни неуредици. В тази връзка проф. Златица Петрова, шеф на „медицинския ДАНС", бе отстранена временно от длъжност. Попитахме я приема ли обвиненията и на какво се дължат проблемите в Агенцията.
- Проф. Петрова, прокуратурата обяви, че в „Медицински одит" е имитирана дейност и „има корупционен елемент в работата на ИАМО". Какъв е вашият коментар?

- Не отговаря на истината. ИАМО е публична институция и като такава е длъжна да отчита дейността си пред МЗ. Включително, всички доклади се намират на интернет сайта на Агенцията. В началото на месец юни 2018 до ръководния екип на МЗ бяха изпратени два доклада: единият съдържа анализ на контролната дейност и ефективност на ИАМО за периода 2015-2017, а вторият е анализ на данните от информационната система за 2017, касаещ извършените проверки на болнични лечебни заведения и ефектите върху здравната система. Обемът на дейността е изключително голям и в никакъв случай няма имитация на дейност. И за каква корупция може да се говори в ИАМО! Агенцията е административно-наказателен орган, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Всички санкционни норми и дейност са разписани в законови и подзаконови разпоредби. Държа да подчертая, че законодателят е определил глоба/санкция в размер от сто (100) до шестстотин (600) лв. за най-тежките нарушения, касаещи качеството на медицинската дейност. За каква корупция говорите?

За каква корупция може да се говори в ИАМО! Агенцията е административно-наказателен орган, второстепенен разпоредител с бюджетни средства

- Обвиняват Агенцията, че са потулени 11 смъртни случаи в болници, включително и на новородени бебета, като не са докладвани на прокуратурата. Как ще обясните тези пропуски?

- Раждането и смъртта са най-естествените и неизбежни събития в живота на човек и въпреки това смъртта е винаги непрежалима трагедия за всеки. В Агенцията работят лекари с доказани експерти качества, много от колегите са с по две или три специалности. Това са и хабилитирани лица с висок морал и чувство на отговорност. Как може да се говори за „потулване", когато всеки един от нас се е посветил на медицината с цел да подобрим, да запазим и да спасим човешки живот. Извън емоциите, искам да разясня алгоритъма на работа, който, отново подчертавам, е разписан в законови и подзаконови нормативни актове. Получаваме жалби и сигнали, включително и за смъртни случаи, от жалбоподатели, от МЗ и от други институции. Специално с Прокуратурата през 2015 год. бе подписано Споразумение с МЗ като принципал на ИАМО, съгласно което ежедневно получаваме между две и три разпореждания от прокурорите от цялата страна: да проверим сигнал за нередности в системата, касаещи медицински пропуски или икономически нарушения; да изпратим резултатите и документите от извършените вече от нас проверки; да посочим причинно-следствена връзка за настъпила смърт. Това е от компетентност на вещите лица и не е от компетентност на Агенцията, съгласно правната уредба. Тук подчертавам отново, че ИАМО е административно-наказваща институция, а не следствен и наказателен орган. Не знам за кои 11 случая се коментира. По всеки един случай, по който е работила Агенцията и по който са установени пропуски, документите са били предавани на МЗ или Прокуратурата. Всяка смърт е трагедия, но не всяка смърт е престъпление по вина на медицинските специалисти.

- Какво означава да бъде прекратен случай „по маловажност", особено когато става въпрос за смърт на пациент?

- Тук отново има спекулация - смъртните случаи не са и никога не могат да бъдат „маловажни". Това е юридически термин, отразен в член 28 на ЗАНН и означава, че ако е допуснат пропуск, той е незначим и не се е отразил на диагностично-лечебния процес. Обикновено това са организационни пропуски като например не е отразено документално в ИЗ състоянието на пациента. Означава също така, че административно-наказващият орган е отчел пропуска, но не е наложил парична глоба, а констатацията има указателно-превантивен характер.

- Какъв е случаят с починалата родилка в „Шейново". И за нея ли не е подаден сигнал?

- По този случай проверката е извършена по разпореждане на Прокуратурата, съвместно с екип от общинското здравеопазване. Установени са пропуски, отразени в констатациите на ИАМО. Агенцията не е издала акт съгласно разпоредбата на член 33 от ЗАНН, който гласи, че при образувано досъдебно производство, административно такова не се образува. Това е така, защото за едно и също нарушение не се образуват две производства, не се кумулират нарушенията, а се преценяват по тежест. Това означава, че съдът трябва да се произнесе пръв. Ако съдът постанови, че няма престъпление, тогава се образува АНП, чиято валидност е до три години. В ИАМО и в Софийската прокуратура е налична цялата кореспонденция.

- Колко проверки е направила миналата година ИАМО и колко постановления за пропуски и нередности са установени?

- Само през 2017 г. са извършени около 700 проверки и са издадени 300 постановления с много установени пропуски и грешки. При сравнителен анализ на резултатите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. от завършилите с влезли в сила съдебни решения дела прави впечатление, че потвърдените и изменени наказателни постановления през 2017 г. са общо 56 броя, което е със 17 броя повече от потвърдените и изменени постановления през 2016 г. и с 16 броя повече от тези през 2015 г. При същия анализ се установява, че отменените наказателни постановления през 2017 г. са с 18 броя по-малко от отменените през 2016 г. В обобщение може да бъде направен извода, че независимо от нееднозначното тълкуване и прилагане на нормативната уредба от съдилищата в България, множеството отменени наредби, с които са утвърдени медицински стандарти, бланкетността на определени разпоредби, усилията на Агенцията, насочени към подобряване и постоянно усъвършенстване на знанията и уменията на служителите, са резултативни.

Най-често констатираните нарушения са свързани с правото на достъпна и качествена медицинска помощ, със незачитане на гражданските, политически, икономически, социални и религиозни права, с липсата на информирано съгласие от пациента, с непълнота или неточности в медицинската документация и други

- Голяма част от решенията на Агенцията се отменят в съда. На какво се дължи това?

- Да, част от решенията се отменят в съда поради несъвършенството на закона. Като пример мога да дам член 81 от Закона за здравето, в който се казва, че медицинската дейност се извършва при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество. Съдът обаче счита този текст за бланкетен. Същото се отнася и за стандартите, които в голяма част са отменени и липсва правна норма, по която да се наложи глоба или санкция. Ако такава е наложена при отменен стандарт, съдът отменя акта. В хода на извършените проверки най-често констатираните нарушения са свързани с правото на достъпна и качествена медицинска помощ, със незачитане на гражданските, политически, икономически, социални и религиозни права, с липсата на информирано съгласие от пациента, с непълнота или неточности в медицинската документация и други. Най-често допусканите нарушения са по чл. 81 от Закона за здравето и по спазването на медицинските стандарти, които съставляват почти 2/3 от общия брой установени нарушения. Становището ни е, че двата компонента са взаимосвързани – различните форми на неспазване на утвърдените медицински стандарти, само по себе си се явява предпоставка за оказване на медицинска помощ в недостатъчен обем, качество и своевременност по смисъла на коментирания чл. 81 от ЗЗ. Същинският проблем е изключително противоречивата съдебна практика – дори и в рамките на един съд. Необходим инструмент в случая би се явило произнасянето с нарочно тълкувателно решение на ВКС, което на свой ред би внесло стабилност и предвидимост в прилагането на чл. 81. Правили сме многократно предложения до МЗ с искане за изменения в законите, които регулират дейността на ИАМО, включително и за прецизиране на някои от текстовете на Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "Медицински одит"(вече променена). Предложенията ни са в отговор на нарастващата динамика в обществените отношения, регулиращи тази област и очакванията на обществото за безопасни и качествени медицински услуги. Липсата на легална дефиниция на широко използвани понятия, като „качество на медицинската помощ", „безопасност", „своевременност", „достатъчност" и „достъпност" е друга причина за направените предложения. Целта е унифициране на практиката на съдилищата по тълкуване на дефинициите.

- Лично вас ви обвиняват в оказване на влияние върху крайните решения на инспекторите. Намесвате ли се в работата на колегите си?

- Не, не оказвам влияние по никакъв начин. Процедурата е следната: проверка - протокол, който се връчва на ЛЗ; в рамките на три месеца се издава акт, ако има установено нарушение; този акт може да се обжалва като има две възможности - актосъставителят да приеме възражението и АНО да се прекрати или актът се приема и вече в рамките на шест месеца изпълнителния директор да издаде наказателно постановление, т.е. изпълнителният директор е накрая на веригата. Когато се касае за много сложен случай, правилникът на Агенцията позволява да се покани външен експерт.

- Министър Ананиев каза, че вече са предприети действия за привеждане на вътрешните правила на Агенцията към законовите разпоредби. За какво конкретно става въпрос?

- Наредба 14 за контролната дейност на Aгенцията е от 2010, като още при създаването има доста промени в законодателството. Ние сме правили поредица предложения до МЗ за актуализиране на наредбите, законите и т.н. МЗ е принципал на ИАМО и като такъв, министерството има законодателна инициатива. Тази кореспонденция е също налична и може да бъде проверена.

- Защо това не е направено по-рано?

- Това стана сега по препоръка на Административната прокуратура към МЗ като орган, който създава и променя наредби.

- ИАМО се проверява веднъж годишно от МЗ. Установени ли са досега сериозни пропуски в работата ви?

- До сега, за 8 години, не са установени сериозни пропуски от органите, които проверяват ИАМО. Разбира се, има пропуски, което е нормално когато една институция работи. Всички препоръки се изпълняват своевременно. Ние сме партньори с всички институции и организации, имащи отношение към здравната система. ИАМО има подписани меморандуми за сътрудничество с Прокуратурата, както вече споменах, с БЛС, БЗС, ИАЛ, Софийска община, Съюза на медицинските специалисти и др. В Европа подобни на нашата институция съществуват от 10-15 години, като ИАМО е член на Европейската организация за надзор в социалната и здравната система (EPSO). Ползваме се с огромно уважение и през есента ще бъдем домакин на Европейска среща. Приносът на Агенцията е изключително голям и потвърждение на това е спечеленият от Агенцията европейски проект "Социални иновации в здравеопазването".

Всички сме жертви на Реформата. Но ние, лекарите, сме тези, които понасят недоволството и агресията в системата

- Защо, според вас, тези обвинения се появиха точно в този момент?

- Не бих могла да отговоря. Това е изненада за мен и институцията... Както МЗ, така и Прокуратурата са своевременно и изчерпателно информирани от Агенцията за всички случаи, по които работим, съобразно правната рамка в България.

- БЛС реагира срещу начина, по който бяха обявени публично обвиненията, преди да е доказана вина. Слага ли се наистина петно върху лекарската гилдия по този начин?

- Безпорно се слага петно не само на ИАМО, но и на цялата медицинска гилдия. Всички сме жертви на Реформата. Но ние, лекарите, сме тези, които понасят недоволството и агресията в системата. И колкото повече изкуствено се нагнетява това напрежение, толкова повече се губи доверието и толкова повече се влошава българското здравеопазване. Имаме великолепни лекари и професионалисти по здравни грижи, но и неефективна система, за подобряването на която трябва да работим заедно.

- Как смятате да изчистите името си?

- От какво, от спекулации ли? Аз съм била практикуващ лекар, анестезиолог съм и имам три специалности, а последните 20 години съм отдала на управлението на здравеопазването. Моралът и етиката ми като лекар винаги са били на първо място. Считам, че разследващите органи, които разполагат с цялата налична документация, ще бъдат обективни и няма да позволят да се петни името на институцията и колегите ми. А тези, които се занимават с инсинуации и фалшиви новини, ще бъдат санкционирани. В заключение искам да подчертая, че наказателно-административната дейност е само част от дейността на Агенцията. Важната задача на нашата Агенция е превенцията и създаването на стабилни механизми за осигуряване на качествена здравна грижи за българските пациенти, но и гарантирането на устойчива система за българските лекари и професионалисти по здравни грижи.


Прокуратурата проверява Националната хематология

Прокуратурата проверява Националната хематология

Здравно министерство обмисля сливането й с държавната онкологична болница
Съдят лекарка за фалшиви рецепти

Съдят лекарка за фалшиви рецепти

Измамата позволила аптекар да източи над 365 лв. от здравната каса
Сезираха ИАМО за опасен гинеколог

Сезираха ИАМО за опасен гинеколог

Сигналът подадоха от Майчин дом заради македонски лекар, който работел при тях на граждански договор
Анестезиолог от Разлог отива на съд

Анестезиолог от Разлог отива на съд

Той е обвинен в немарливо изпълнение на дейност при упражняване на медицинска професия
Веселин Марешки се отказа от имунитета си

Веселин Марешки се отказа от имунитета си

Заедно с него заявление подаде и колежката му Кръстина Таскова
Прокуратурата иска имунитета на шестима депутати

Прокуратурата иска имунитета на шестима депутати

От БСП и ГЕРБ се отказаха, от Воля още "умуват"
Затягат контрола на онкомедикаментите в Благоевград

Затягат контрола на онкомедикаментите в Благоевград

Възможна е смяна на ръководството на болница  „Свети Мина"
4-ма в ареста за далаверите с онколекарства

4-ма в ареста за далаверите с онколекарства

Мотивът на съда е, че има опасност да извършат ново престъпление
ГДБОП ни дойде като гръм от ясно небе

ГДБОП ни дойде като гръм от ясно небе

Не е като „Златни пясъци", но съм доволен, казва Цецко Русинов, пациент на „Йоан Павел"

8 задържани за далавери в онкоболниците

8 задържани за далавери в онкоболниците

Организирана престъпна група е извършвала престъпленията с лекарства, каза вътрешният министър Младен Маринов
1 2 3 4 5 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ