Искам думата

Защо са нужни медицинските стандарти

14-02-2018 10:10
Те гарантират качеството, има ги в много държави, казват от министерство на здравеопазванетоЗащо са нужни медицинските стандарти
Clinica.bg

press@clinica.bg

Един стар спор, подет от частните и общинските болници със здравното министерство се възроди тези дни. А именно - защо са нужни медицинските стандарти. Според директорите на много от по-малките лечебни заведения те само ги натоварват финансово, давайки често неизпълними изисквания за апаратура и персонал. Непокриването им пък води до ограничаване на дейността им и фалити. Има ли смисъл от стандартите, съществуват ли в други държави, ето една позиция по въпроса на здравното ведомство.

Стандартът е нормативен акт, регламентиращ набор от правила, норми и изисквания към обекта на стандарта – лечебните заведения. Стандартите за качество на медицинската помощ се разработват и определят на базата на общоприети медицински правила и принципи, посредством научно-медицински доказателства, описани в специализираната литература, или на базата на получените резултати от емпирични изследвания. Стандартите са ясно формулирани заявления за очаквано качество. Те се установяват за всеки компонент от системата, а именно структура, персонал, апаратура, процес и резултат. Именно поради горепосочената им специфика стандартите се разработват от авторски колективи, които се ръководят от националните консултанти по съответните медицински специалности. Националните консултанти се определят със заповед на министъра на здравеопазването и дават консултации и становища по възложени от министъра на здравеопазването въпроси. Националните консултанти осъществяват експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеждане на държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване.


Придържането към стандартите е свързано


с ефективна и ефикасна организация и подобрени здравни резултати. Обратно, неспособността да се работи в съответствие с добрите организационни стандарти има негативен ефект върху работата на лечебните заведения, както и върху предоставянето на грижата и резултатите на пациентите. Това се счита за нарушение на изискванията за качество на медицинската помощ и се санкционира по реда на Закона за лечебните заведения чрез ангажиране на административно-наказателна отговорност или отнемане на разрешението/удостоверението за лечебна дейност на съответните лечебни заведения. Медицинският стандарт е предпоставка за извършване на предварителна оценка и последващ контрол на медицинските дейности, както и за преценка до каква степен е осъществено дължимото поведение на медицинските специалисти, ангажирани с диагностично-лечебния процес. Определянето на стандартизирани изисквания служи за сравняване с изпълнението, за системно събиране на обективни доказателства за ефективността, за сравняване на получените резултати със стандартите и/или с подобни практики, за идентифициране на недостатъците и предприемане на действия за тяхното отстраняване; за мониторинг върху въздействието на предприетите мерки по отношение на качеството.


Положителното въздействие от наличието


на стандарта е свързано с използването на стандартите като инструмент за гарантиране и подобряване на качеството на предоставяната грижа и оценката на резултатите от промените, пряко свързани с пациенти. Налице са и ползи за здравните професионалисти, поради намаляване на фрустрацията, намаляване на организационните и медицински грешки, подобряване на комуникацията между професионалистите и осигуряване на ефективна медицинска защита чрез избягване на риска. Приложението на стандартите служи като „предпазна мрежа" при организационни и случайни фактори, увеличаващи заболеваемостта и смъртността. Стандартите отразяват научно обоснования баланс между силно нарастващите технологични възможности на съвременната медицина с присъщата и висока цена и винаги ограничените финансови и кадрови ресурси. В този смисъл, те задават минималните изисквания за качество на медицинската помощ и целят да минимизират административната тежест, административния контрол и административното регулиране като регламентират единствено онези изисквания, без които не би могла да се постигне качествена грижа за здравето на пациентите. Целта на медицинския стандарт е да доведе до осигуряване на стандартизирано качество на профилактичната, диагностичната и лечебната дейност, в резултат на което да се способства за намаляване на смъртността и заболеваемостта на населението в Република България. Чрез медицинските стандарти се създават предпоставки за подобряване на качеството и ефективността на медицинските услуги чрез научно обоснована нормативна база за анализ и оценка на медицинската дейност в интерес на пациентите. Практиката в европейските държави за задаване на параметри за качество на медицинската помощ е различна.


В Швеция например има стандарти за качество


на медицинската помощ. Някои основни показатели за качество са включени в Закона за здравето и медицинските услуги. Те гласят, че всички здравни и медицински грижи (независимо дали се предоставят в частния или в публичния сектор) трябва да отговарят на следните критерии: добро качество и висок стандарт на хигиената, отговаряне на нуждите на пациентите за безопасност, комфорт и продължителност. Всички здравни и медицински грижи трябва да се основават на почтеност и уважение към автономността на пациентите. Те следва да насърчават добрите контакти между пациента и медицинския персонал и да се осигури достъпност на медицинските услуги. По отношение на медицинския персонал в Швеция, повечето длъжности в сектора на здравеопазването са регламентирани и защитени от закона. Органът, който отговаря за оценката на лекарите и медицинските сестри, е Националният съвет по здравеопазване и социални грижи. Управителният съвет предоставя национални насоки за избрани заболявания с висока степен на разпространение или икономическо въздействие за обществото. Също така, окръжните съвети и професионалните организации изготвят насоки за лечение.


В Германия дейностите, свързани с


осигуряването на качеството и управлението на качеството в здравеопазването са възложени на Съвместния федерален комитет на лекарите и здравни осигурители. Той трябва да постигне съгласие за насоки за осигуряване на качеството, които са правно обвързващи за участващите организации, но не и за онези, които не участват в този комитет. От правна гледна точка Съвместният федерален комитет подлежи на контрол от страна на министъра на здравеопазването. Съдилищата имат правото да отхвърлят насоките, ако достигнат до извода, че тези насоки са несправедливи или небалансирани. В Словения обществената мярка за качество на здравните услуги е акредитационният статут на доставчиците. Процедурата по акредитация е доброволна и е отделна мярка. Тя е допълнение към официалната процедура за лицензиране, наречена „проверка", на доставчиците на здравни услуги.


Учат за кардиостимулация само година

Учат за кардиостимулация само година

Промяната е записана в новия стандарт по кардиология, публикуван за обществено обсъждане

Днес решават за лечението в чужбина

Днес решават за лечението в чужбина

Бюрокрация спъва процедурите и пречи на пациентите да си възстановят парите, дадени зад граница
Отменен е и стандартът по очни болести

Отменен е и стандартът по очни болести

Документът е обнародван без мотиви, само с докладна-записка без име и подпис, казват от ВАС
До 3 млн. за откриване на урология

До 3 млн. за откриване на урология

Министерството на здравеопазването предлага нов проект на стандарти в областта
Променят и стандарта по трансфузионна хематология

Променят и стандарта по трансфузионна хематология

Новите текстове прилагат евродиректива за качеството на кръвните центрове в общността
Свалят грамажа за бебе

Свалят грамажа за бебе

Нова дефиниция за „аборт" и по-малко гастроентеролози в отделенията, предлага МЗ
ВАС осъди лимитите

ВАС осъди лимитите

Здравната каса незаконно е удържала 52 млн. лв. надлимитна дейност от болниците, решиха магистратите
И здравната карта остана в историята

И здравната карта остана в историята

Нормативът не е публикуван в "Държавен вестник" и не поражда правни последици, реши ВАС
ВАС гледа наредбата за лечение в чужбина

ВАС гледа наредбата за лечение в чужбина

На 2 октомври предстои делото за медицинския стандарт по очни болести

Окончателно: Подборът на болници падна

Окончателно: Подборът на болници падна

Петчленка на ВАС отмени наредбата за критериите, по които НЗОК решава с кои да сключи договор
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ