Позиция

Контролът с касови бонове е необоснован

11-01-2018 10:26
Съмненията за злоупотреби са безпочвени, защото данните се съхраняват на всеки касов апарат, свързан с НАП, казват от БЛСКонтролът с касови бонове е необоснован
Clinica.bg

press@clinica.bg
Личните лекари в страната да отчитат прегледите на пенсионерите с номера от касови бележки. Тази промяна беше записана в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджет на Нациоалната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 година. Текстът е в сила от 1 януари, но предизвика хаос в работата на личните лекари. От Българския лекарски съюз преговарят с НЗОК промяната да се отложи за 1 април, когато трябва да влезе в сила новият Национален рамков договор (НРД). Clinica.bg публикува становището им без корекции.

Допълнението в Закона за здравното осигуряване, чл. 37, ал. 6 изисква от лекарите и лекарите по дентална медицина да посочват в месечния си отчетен документ, номерата на издадените документи за заплатена сума по ал. 5 (касов бон).

Разпоредбата касае начина на заплащане на таксата за посещение при лекар от хора, навършили пенсионна възраст и упражнили правото си на пенсия. Таксата за тези лица е в размер на 2,90лв, като 1,90 лв. се покрива от държавния бюджет, остатъкът е за сметка на пациента.

До настоящия момент, лекарите и лекарите по дентална медицина, са се отчитали без прилежащ опис на касовия бон. Съмнения за възможни злоупотреби са безпочвени, поради обстоятелството, че информацията се съхранява на всеки отделен касов апарат, който е свързан с НАП, агенцията, която осъществява финансовия контрол.

С това допълнение в ЗЗО (Чл. 37, ал.6), очевидно се цели налагане на контрол върху дейността на лекарите в извънболничната помощ и прозрачност при работния процес. Тази форма на контрол обаче, е непълна, необоснована и съвсем не добре обмислена и съобразена с естеството на работа на лекарите.

Защо?

1. Първо, държавата не е лоялен платец, нито точен партньор, а иска да осъществява контрол, чийто ефект не е ясен на никого. Кой да контролира обратния процес тогава?

През 2012 год., с постановление № 193 за определяне сумите, заплащани от здравноосигурителни лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение, се отменя действащия закон, който обвързва потребителската такса за преглед с минималната работна заплата – 1% за извънболнична помощ и 2% за болничен престой. Защо? Не е ли ценен труда на лекарите и не следва ли когато всяко едно перо от ежедневния живот поскъпва /ток, вода, топлофикация, консумативи и пр./, реципрочно да се увеличава и заплащането на лекарите? Ако хипотетично приемем условията преди отмяна на действащия закон, от 01.01.2018 г., таксата за преглед при ОПЛ за пенсионери трябва да бъде 5.10 лв., а за болничен престой – 10.2 лв. (съобразена с минималната работна заплата от 510 лв.),

2. Дължимите от държавата суми за съответните прегледи не се изплащат ежемесечно, а се забавят с два до три месеца.
3. Дължимите от държавата суми за съответните прегледи, се изплащат частично (70% - 80%).
4. При цялата тази незаконосъобразна дейност, която държавата упражнява, тя се опитва да вмени, че лекарите са некоректни, злоупотребяват и, че допринасят активно за хаоса в здравната система.

 

Конкретно за новата разпоредба

 

1. Отчитането на номер на издавания касов бон за платена такса, в размер на 1 лв., не може да бъде основание за изплащане на разликата, тъй като източниците на финансиране са различни и отчетената сума е различна.
2. Лекарят може и да не получи заплащане от здравноосигуреното лице или самият той да не поиска такова, което не освобождава държавата от ангажимента да плати разликата в сумата за прегледа.
3. Единственото основание за изплащане на разликата от 1.90 лв. от дължимата такса, е отчетената през амбулаторния лист сума за извършена дейност в полза на пациента.
4. Така предложената промяна ще доведе до допълнителна бумащина и административна тежест, както и до неизплащане на дължими суми за извършена дейност. Особено проблематичен е периодът (януари, февруари и март) до въвеждането на указание за точният начин на описа, тъй като засегнатите специалисти са в пълен административен хаос.
5. Неясно е с каква цел се прави тази промяна и какъв резултат се цели?
 • Същите пациенти (пенсионери), при лечение в болница заплащат пълен размер на потребителска такса в размер на 5.80 лв. дневно. Какъв тогава е социалният замисъл за освобождаване от потребителска такса в извънболничната помощ, и то частично?
 • Ако се цели ефективен контрол, НЗОК не е органът , който следва да го осъществява. Парите, които държавата изплаща за потребителската такса, са пари от фискалния бюджет и се превеждат от Министерство на здравеопазването, а не от бюджета за здраве. Съответно, контролният механизъм би следвало да се осъществява от НАП, където и официално може да се получат сведения за броя проведени прегледи. Няма логика да се иска дублиращ отчет за потребителските такси.
6. Липсват ясни, точни указания и механизъм за опис на касовите боневе:
 • Как точно, по какъв начин да се изпълнява залегналото в закона постановление - няма единна отчетна форма, която да е унифицирана за всички.
 • На касовата бележка има няколко прилежащи номера и не се знае кой да бъде описван.
 • Няма указание в какъв формат да се изписва и изпраща този нов финансов отчет. В момента едни лекари правят списъци, други записват номерата на касовия бон върху талоните, трети ксерокопират касовия бон, тъй като оригиналът се дава на пациента, а някои правят разпечатка от касов апарат /ако това е възможно/.
7. Така приетото и одобрено допълнение в закона, ще доведе до хаос, объркване и затрудняване на работния процес на лекарите:
 • Изисква се време, човешки ресурс, натоварване с допълнителна, несвойствена административна работа.
 • За момента няма техническа възможност за изпълнение на тази разпоредба.
 • Не всяка практика е по модел: един компютър – един касов апарат. Има групови практики, медицински центрове и диагностично- консултативни центрове /ДКЦ-та/ с един касов апарат.
 • Не е ясно как ще се извършва отчетът на касовите бонове при заместване на лекар от друга практика.
 • Самите касови апарати, които се използват, не издават дубликати на касовите бележки.
8. Изискването на нов финансов отчет е в разрез с НРД – 2017 г. Договорено е, че ако има нови изискавания, които налагат промяна в софтуера, те трябва да се публикуват на сайта на НЗОК поне 1 месец предварително за обсъждане. А тук са възможни и хардуерни промени.
9. Единственият начин за „дисциплиниране” на лекарите в извънболнична помощ по отношение на касовите бележки е всеки пациент да си плаща потребителската такса, да получава касов бон и след това да получава своето намаление или освобождаване в дирекция „Социално подпомагане”.

Този казус и гореизложените доводи, бяха подробни обсъдени на срещата между оперативните ръководства на БЛС и Зъболекарски съюз, председателя на Надзорния съвет и управителя на НЗОК на срещата, провела се на 03 януари 2018 г.

На същата, се обсъди идеята за отлагане отчетността на касовите бонове с 3 месеца, докато се намери възможност за автоматично отчитане, през софтуерната система на лечебните заведения.

Това отлагателно действие е възможно единствено чрез промяна в ЗЗО. Поради тази причина, УС на БЛС внесе писмо до министър Кирил Ананиев /на 04.01.2018 г./, относно невъзможността за изпълнение на разпоредбата на чл. 37, ал. 6 от ЗЗО. В писмото сме отправили искане да се инициира предложение към Министерският съвет на Р България, с което действието на разпоредбата на чл. 37. ал 6 от ЗЗО, в частта, с която на лекарите и лекарите по дентална медицина бе създадено задължение в своите отчети да описват съответния номер на касовия бон, да бъде отложено с три месеца, докато се намери адекватен единен механизъм за отчетност. Това писмо е отправено като алтернатива на искането ни, допълнението в Закона да бъде отменено, тъй като е несъстоятелно.

Мотивите са:

 1. Липса на практическа възможност НЗОК да обработва отчетената документация.
 2. Липса на технически/софтуерен алгоритъм, която води до невъзможност на изпълнение на разпоредбата.
 3. Това допълнение, обременява лекарите и лекарите по дентална медицина и затруднява значително работния процес на заетите в сектора.
 4. Допълнително натоварване с административна дейност заетите в извънболнична помощ специалисти, което гарантирано ще влоши качеството на медицинската услуга

 

Ситуацията в момента

 

 1. Очакваме потвърждение на отправеното от БЛС предложение за отлагане с 3 месеца на разпоредбата, до изработване на указание за единен алгоритъм на отчет.
 2. Очакваме препоръки от НЗОК относно начина на отчет през месец януари, февруари и март.
 3. Очакваме след изтичане на този „гратисен“ период, алгоритъмът за опис да бъде направен автоматично, с цел оптимизиране работата на лекарите.
 4. Настояваме за изплащане на реалния и отчетен брой прегледи на лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 5. Настояваме за изплащане на дължимите от държавата суми, за реално извършените брой прегледи, в срок, без забавяне

 

* Използваните източни на информация в настоящето становище са от позиция на НСОПЛБ - „Несъгласие с предложената в Преходни и заключителни разпоредби, § 12 т. 5 на Проектозакона за ЗБНЗОК за 2018 промяна в ЗЗО“, мнения и коментари на работещи в сектора общопрактикуващи лекари


МЗ проверява детските операции на сърце

МЗ проверява детските операции на сърце

Ведомството е изискало доклад за пациентите, които са включени в графика, казаха оттам

Липсата на сестри е критична

Липсата на сестри е критична

Миналата седмица в София се проведе национална среща на Българската асоциация по здравни грижи, посветена на кадровия дефицит. Каква е реалността на липсващите медицински сестри и как се справя една ключова болница в нея, разказва Марияна Колева.

КЗП изтегля вейпове с форма на играчки

КЗП изтегля вейпове с форма на играчки

Модели представляват сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите, съобщиха оттам.
Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Деница Сачева ще ръководи тази по социална политика, по образование от доц. Силви Кирилов, а по бюджет и финанси от Байрам Байрам
Детските операции на сърце спряха за 5 седмици

Детските операции на сърце спряха за 5 седмици

Те ще се възобновят според графика на НКБ на 19 август, причината е лисата на медицински сестри
Болниците с 326 млн. през юни

Болниците с 326 млн. през юни

Средствата за дейността им отново са над прогнозните бюджети на месец, макар и само с три милиона

"Сърце и мозък" затрудни контролните власти

Проверката продължава трети месец, все още се чака становище от външен консултант, след това ще се произнесе и ИАМН
Джипитата на село на курс по спешна помощ

Джипитата на село на курс по спешна помощ

Ще се обучават още специалисти, медицински сестри и лекарски асистенти, предвижда проект
Няма как НЗОК да издържа 360 болници

Няма как НЗОК да издържа 360 болници

Новият парламент вече е факт, може би ще има и ново правителство. Какви са очакванията на болниците от властта. Това попитахме д-р Георги Гелов. Той е директор на МБАЛ – Хасково.
Продължава набирането на кадри

Продължава набирането на кадри

12 са към момента офертите за работа в специализираната секция „Кариери" на Българския лекарски съюз
1 2 3 4 5 ... 507 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ