Бюджет 2018

Мораториум за нови лекарства и дейности

26-10-2017 13:14
Окончателните текстове се оформят в момента, ще се гледат с бюджета на здравната каса за 2018 гМораториум за нови лекарства и дейности
Clinica.bg

press@clinica.bg
Пълен мораториум върху финансирането на нови медицински дейности, болници и лекарства през 2018 г. предлага здравната каса. Текстовете са част от последния вариант на проектобюджета й, който Надзорният съвет гледа снощи.

Ако промените се приемат, това ще е прецедент. Досега здравната каса не сключваше договори за нови дейности или с нови болници само, ако са получили разрешение за работа през същата година, за която е и бюджетът й. Ако са го получили предходната обаче, фондът ги финансираше. По този начин се забавяше с една година добирането на новите лечебници до обществения ресурс или разрастването на нови дейности в клиниките. Ако се приеме предложениетo обаче, те ще са отрязани напълно от договор с касата за още една година - 2018 г. Аналогична е ситуацията с лекарствата, където на опашка за реимбурсация догодина чакат 17 нови молекули.


Няма окончателно решение, но има подобни предложения,

те са постъпили от асоциациите на университетските и областните болници, в тях има резон, коментира здравният министър проф. Николай Петров по време на официалното си посещение във ВМА днес. Той допълни, че се работи и по промените за болничните. Днес са коментирали с БЛС срока, за който болничният може да се дава от джипито, както и кога да се намеси ЛКК. Министърът допълни, че е назначил и проверки в „Майчин дом" и „Д-р Щерев" заради смъртта на 27-годишната родилка. Протоколите и в двете болници обаче били изпълнени.

Ето и проектът с текстовете за законови промени към бюджета на здравната каса за 2018 г.


Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК.

§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ отчетния, въз основа на получено искане от НЗОК предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за сумите по чл.37, ал.6 от Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по бюджета на НЗОК.

(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности, съответно към притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини.

(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 3 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, утвърдени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

(4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания утвърждава компенсирани промени по показателите по чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред 1.1.4, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на НЗОК целеви субсидии по чл.23, ал.1, т.9 от Закона за здравното осигуряване, извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.

§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване между разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.

(2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК ежемесечно, след отчитане на извършените през предходния месец плащания, утвърждава компенсирани промени между показателите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3, ред 1.1.4 и по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10 и 19 от Закона за здравното осигуряване, които се възстановяват пряко на НЗОК от притежателя на разрешението за употреба/неговия упълномощен представител, се отчитат в намаление на извършените от НЗОК разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3 и 1.1.3.5.

(2) Постъпилите отстъпки по ал. 1 се отнасят в намаление на извършените от НЗОК разходи от средствата по чл.1, ал.2, редове 1.1.3.5.1. и 1.1.3.5.2. на базата на определената отстъпка по всеки лекарствен продукт, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.

(3) За лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина след 15 октомври 2018 г., разглеждането на предложенията и договарянето на отстъпки на основание чл.45, ал.10 и 19 от Закона за здравното осигуряване се извършва от началото на следващата календарна година."

§ 6. През 2018 г. НЗОК не заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.

§ 7. Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 2 са за заплащане на таксата към бюджета на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване в размер на 0,2 % върху набраните здравноосигурителни вноски през 2017 г., незаплатени през 2017 г. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки.

§ 8. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на приходите по § 1, намален с допълнителните здравноосигурителни плащания по същия параграф, превишава приходите по ал. 1.

§ 9. (1) През 2018 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лицата по Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм, бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 56 от 2016 г. и бр. 79 от 2017 г.) са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.

(2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

(3) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.

§ 10. Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл.1, ал.2 ред 1.3, „Резерв, включително и за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания след приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. и Национален рамков договор за дентални дейности за 2018 г., а когато не са приети такива – на решението по чл.54, ал.9 от Закона за здравното осигуряване, като първото решение за разпределяне на част от средствата по чл.1, ал.2, ред 1.3 се взема не по-рано от 31 март 2018 г.

§ 11. (1) Лечебните заведения, които след 31 декември 2017 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл.48, ал.1 от Закона за лечебните заведения, не могат да сключват през 2018 г. договори с НЗОК за съответните дейности.

(2) През 2018 г. НЗОК не сключва договори или допълнителни споразумения с лечебните заведения, изпълняващи болнична медицинска помощ, за дейности по нови: клинични пътеки; клинични процедури; амбулаторни процедури и нови медицински процедури (диагностични и терапевтични) в съответните клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури спрямо договорените от съответното лечебно заведение за болнична помощ през 2017 г. по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.

§ 12. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение №3 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 20 от 2016 г., изм., бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 5 думите „оперативната дейност" се заменят с думата „дейността";

2. В чл. 19, ал. 7:

а) в т. 2 след „НЗОК" се добавя „и на директорите на РЗОК";

3. В чл. 24:

а) в т.5 съюзът „без" се заменя с „включително";

б) точка 6 се отменя.

4. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думата „десет" се заменят с „три".

5. В чл. 37, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „след представяне на отчетен документ, в който се посочват номерата на издадените документи за заплатените суми по ал. 5".

6. В чл. 64, ал. 1 след думата „медицинска" се добавя „и дентална".

§ 13. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.


Утре гласуват отпадането на мораториума

Утре гласуват отпадането на мораториума

Партиите се разбраха за промяна на Закона на бюджета на НЗОК за 2018 г.
Непопулярните мерки дават срок на истинските реформи

Непопулярните мерки дават срок на истинските реформи

Трябва да върнем дебата за Фонд за редките болести, убедена е д-р Даниела Дариткова
700 vs. 25 милиона от бюджета

700 vs. 25 милиона от бюджета

Депутати спориха защо държавата има половин милиард за пътища, а няма 25 млн. лв. за нови лекарства
Ветото не мина. Мораториумът остава

Ветото не мина. Мораториумът остава

„За" забраната на нови терапии догодина гласуваха 126 депутати, „против" бяха 95, никой не се въздържа
Пациенти на протест за ветото

Пациенти на протест за ветото

Днес депутатите гласуват върнатите от президента текстове от Закона за бюджет на НЗОК за 2018 г.
Липсата на пари не е оправдание за мораториума

Липсата на пари не е оправдание за мораториума

Целият текст с указа на Ремен Радев, с който налага вето над част от бюджета на НЗОК е публикуван в „Държавен вестник"
Гласуват ветото в четвъртък

Гласуват ветото в четвъртък

Президентската воля депутатите пак да обсъдят лекарствения мораториум не мина през бюджетната комисия
Касата смята разходите до април със и без вето

Касата смята разходите до април със и без вето

Надзорният съвет иска от управителя по-подробен анализ и конкретни мерки за контрол догодина
Ананиев: Извършва се огромна манипулация

Ананиев: Извършва се огромна манипулация

Зад пациентския протест стоят корпоративни интереси, казва здравният министър
Ново искане за вето върху мораториума за лекарства

Ново искане за вето върху мораториума за лекарства

Пациентската организация атакува пълната забрана на реимбурсиране от НЗОК
1 2 3 4 5 ... 7 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ