Интервю

Очакваният недостиг на бюджета на НЗОК засега е 159 млн.

08-07-2024 16:53
Той се формира от увеличените разходи за болнична помощ и лекарства, част от него може да се компенсира от преизпълнение на приходите, казва проф. Момчил МавровОчакваният недостиг на бюджета на НЗОК засега е 159 млн.
Clinica.bg

press@clinica.bg

Бюджетът на здравната каса през тази година няма да стигне, а ръководството й вече заяви, че ще сезира за това и новият парламент. Какъв е очакваният дефицит и решенията за преодоляването му, защо се налагат промените за рецептите и реши ли проблема със зъбните протези, попитахме проф. Момчил Мавров. Той е управител на НЗОК.

- Проф. Мавров, какъв е очакваният прогнозен недостиг на средства по бюджета на НЗОК към края на годината?

- Очакваната обща необходимост на средства за извършване на плащанията към изпълнителите на БМП през 2024 г. възлиза на 3 832 580,7 хил. лв. при заложени в ЗБНЗОК за 2024 г. 3 572 644,4 хил. лв., което формира очакван недостиг на средства към 31.12.2024 г. в размер на 319 936,3 хил. лв. Прогнозата за очакваната необходимост на средства за оставащия период до края на 2024 г. е на база отчетени и заплатени обеми дейности през аналогичния период на 2023 г., като са използвани цените по НРД за МД 2023-2025 г. (в сила от 1 март 2024 г.)

В прогнозата са включени и формираната от изпълнителите на БМП отрицателна стойност за отчетената дейност през март и април 2024 г. в общ размер от 50 122 хил. лв. С тези отрицателни стойности се увеличават утвърдените стойности на изпълнителите на БМП за периода (на заплащане) април – септември 2024 г. Сумата от 50 122 хил. лв. е формирана за двата месеца, но подлежи да се разглежда за заплащане след като изтече август 2024 г., когато свършва втория период, съгласно чл. 410 от НРД за МД 2023-2025г.(§62 от Анекса на НРД), след който ще се представи обобщената информация за формираната отрицателна стойност за периода на дейност 01.03 -31.08.2024 г. за разглеждане и вземане на решение от Надзорния съвет на НЗОК.

Прогнозите показват, че за заплащане на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, които са с обща годишна бюджетна стойност от 36 220,5 хил. лв. ще са необходими допълнително около 43 762 хил. лв.

Тези средства ще са необходими до края на 2024 година. Причина е драстичното увеличение на броя на електронните рецепти за лекарствени продукти, назначавани от ОПЛ и изпълнявани в аптеките по сключените договори с НЗОК, считано от 1 април 2024 г. - тоест, след прилагане на решение № РД-НС-04-27/07.03.2024 г. на Надзорният съвет на НЗОК, с което се прие промяна на 100% на нивото на заплащане на лекарствени продукти със съответните МКБ кодове, включени в Приложение № 1 на ПЛС.

Решението на НС на НЗОК е причина и за увеличаване на плащанията за самите лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, предписвани и отпускани на база електронни рецепти (назначени без протокол и експертиза). Съгласно Закона за бюджета на НЗОК определените средства за тези лекарствени продукти са в размер на 330 431,2 хил. лв. При запазване на средномесечната стойност за заплащане от НЗОК за лекарствените продукти на нивото на отчетената им стойност за м. април 2024 г. (приблизително 6 974 хил. лв.) общата допълнителна стойност в следствие на увеличение на нивото на заплащане на тези лекарствени продукти за периода 1 април – 31 декември 2024 г. е с прогнозна стойност от 33 747 хил. лв.

На база на гореописаните прогнози очакваната обща необходимост на допълнителни средства за извършване на дължимите здравноосигурителни плащания през 2024 година по бюджета на НЗОК възлиза на близо 397 446 хил. лв.

- Какви са възможните варианти за преодоляването на този дефицит?

- Още в началото на юни беше обсъдена възможността за актуализация на бюджета и сме предложили използването й като една от възможностите за покриване на недостига на средства, който се очертава в края на годината. Към момента продължаваме да следим текущото изпълнение на показателите от Закона за бюджета на НЗОК за 2024 г., но едва към м. септември и във връзка с анализа на изпълнението към 31 август, ще има възможност за по-точна прогноза за разходите към края на годината.
Част от необходимите допълнителни средства може да бъде осигурена от „Резерв, вкл. за непредвидени и неотложни разходи" в общ размер от 238 764,3 хил. лв. По реда на §1, ал.1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2024 г. Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение за ползване на средствата от преизпълнение на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи за извършване на здравноосигурителни плащания. Възможност е и извършването на вътрешно-компенсирани промени към 30.11.2024 г. по показателите с неусвоен излишък на средства към показателите с регистриран недостиг на средства за здравноосигурителни плащания, но тази възможност не може да се прогнозира преди 30.09.2024 г.

Със Заповед на вр.и.д управител на НЗОК е възложено на директорите на РЗОК да извършват наблюдение на утвърдените месечни стойности по договорите с изпълнителите на БМП на всяко 10-то, 20-то и 30- то число в календарния месец и в случай на установено превишение на стойностите над 70% да извършват внезапен контрол за установяване на причините за тенденциите в увеличаване на обемите отчетени дейности и прилагане на съответните механизми на контрол преди заплащане, както и да информират ежемесечно, съгласно чл. 13 от Правилата по чл.4 от ЗБНЗОК 2024г. Надзорния съвет на НЗОК за резултатите от наблюдението и контрола на утвърдените месечни стойности в сключените договори с изпълнителите на БМП.

- Какви са разходите за лекарствата за домашно лечение за сърдечно-съдови заболявания, реимбурсирани 100% от бюджета на НЗОК след 1 април?

- Заложените в Закона за бюджета на НЗОК за 2024 г. средства, които са предназначени за това възнаграждение на аптеките, са с близо 11% повече от средствата в предходния бюджет за 2023 г. Тези средства са в размер са 36 220,5 хил. лв.

Ако през януари са отчетени разходи за заплащане към аптеките на дейност по отпускане на лекарствени продукти в размер на 1,8 млн. лв., през м. март те са 3,4 млн. лв., а през м. май вече са 5,9 млн. лв. За м. юни и м. юли от районните здравноосигурителни каси

отчитохме заявки за разходи в размер съответно на 8,1 и 8,4 млн. лв. Това означава, че към 31.07.2024 г. общият размер на тези плащания вече ще е около 34 млн. лв. или близо 94% от средствата, заложени в годишния бюджет на НЗОК.

На практика, за месец август се очертава недостиг на средства за разплащанията към аптеките за дейността им по отпускане на лекарствени продукти, който може да се компенсира най-рано след 1.09.2024 г.

По отношение на разходите за заплащане на самите лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната (отпускане на база електронно предписание), назначени без протокол, за които не се извършва експертиза:

Приетите със ЗБНЗОК за 2024 г. средства са в размер на 330 431,2 хил. лв. Отчетеният към 31.05.2024 г. разход е в размер на 138 553,7 хил. лв. или 41,9% приетите в ЗБНЗОК за 2024 г. средства. Спрямо същия период на 2023 г. се отчита увеличение с 15 041,9 хил. лв. или с 12,2%, като размерът на разхода към 31.05.2023 г. представлява 37,4% от годишния план за 2023 г.

С решение № РД-НС-04-27/07.03.2024 г. Надзорният съвет на НЗОК прие промяна на нивото на заплащане на лекарствени продукти със съответните МКБ кодове, включени в Приложение № 1 на ПЛС, определени в основна група Б (лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза), считано от месец април 2024 г. Съгласно това решение, необходимите средства могат да бъдат осигурени за сметка на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" от ЗБНЗОК за 2024 г., които следва да се разпределят след 1 септември 2024 г. за здравноосигурителни плащания по чл. 1, ал. 2, по ред. 1.1.3.5.3.2. ЗБНЗОК за 2024 г. (за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза).

- Предложенията за промени в Наредба №4 на МЗ предизвикаха доста напрежение, какво очаквате от тях?

- За пациентите се осигурява възможност за назначаване на по-цялостна и по-комплексна лекарствена терапия за пациента в рамките на едно електронно предписание, здравноосигурените лица ще бъдат улеснени в достъпа им до предписаната терапия и се осигурява възможност, когато лекарствения продукт от предписаната терапия не е наличен в аптеката, търговецът на дребно (аптеката) да може да го осигури в рамките на 24-часовия срок, т.е. електронното предписание да се изпълни частично на два пъти в същата аптека, като същевременно лекарственият продукт може да се отпусне и в друга аптека, в която продуктът е наличен - в рамките общо на три работни дни. Така тежестта за пациента при намирането на лекарствените продукти при широка и комплексна терапия ще бъде по-малка, особено при трудноподвижните и при хората, които живеят в труднодостъпни и отдалечени населени места.

За лекарите се улеснява администрирането на документите при назначаване на терапията на пациента, като във всеки един момент ще може да се допълва нов/и лекарствен/и продукт/и, регламентира се издаването на едно електронно предписание от страна на лекаря при назначаване на лекарствената терапия с лекарствени продукти, които се заплащат 100 на сто от бюджета на НЗОК. Също така се осигурява се възможност за допълване на терапията с нови лекарствени продукти във всеки един момент и се ограничава броя на електронните предписания, тъй като при тяхното действие няма да се стимулира предписването на отделните лекарствени продукти на отделни рецепти.

При търговците на дребно с лекарства, сключили договор с НЗОК се предоставя възможност за частично изпълнение на едно електронна рецепта в една или в различни аптеки, като цялостното и окончателно изпълнение на електронното предписание следва да е до два работни дни от датата на първото частично изпълнение, но не по-късно от срока на валидност на предписанието.

- Имаше предложение за въвеждане на по-високо ниво на заплащане на лекарствени продукти за домашно лечение, отпускани в аптеките за неврология и дихателни болести, какво ще стане с него?

- Това предложение може да бъде предмет на обсъждане едва след като бъде решен въпроса с осигуряването на необходимите средства за финансиране на аптеките във връзка с изпълнение на дейността им по отпускане на лекарствени продукти, заплащани 100% от бюджета на НЗОК.

- Докъде стигнаха преговорите по заплащането на тоталните зъбни протези?

- От Българския зъболекарски съюз изразиха категорично несъгласие за разписване на анекс, с който да бъдат определени начина на предписване или назначаване от страна на лекаря по дентална медицина на тоталната зъбна протеза и цената, заплащана от страна на пациента за изработката на това изделие. При липсата на възможност за разписване на споразумение към НРД за дентални дейности, с което да бъдат договорени в предвидените срокове посочените условия и ред, НЗОК и договорните й партньори, а именно – зъболекарските практики, ще имат възможност да отчитат, а НЗОК ще има задължението да им заплаща изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза" на договорената към момента цена в размер на 60,75 лв. Дейността може да се отчита съобразно промените в „Амбулаторен лист" (бл. МЗ-НЗОК № 2), публикувани на официалната интернет страница на НЗОК.

- А финансирането на практиките на медицинските сестри?

- Към момента НЗОК не финансира практиките на медицински сестри. В Приложение № 1а към чл. 1 на Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса е предвидено заплащане на дейности, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от амбулатория за първична медицинска помощ.

За изпълнение на тези дейности изпълнителите на ПИМП могат да наемат медицинска/и сестра/и, акушерка/и или лекарски асистент/и с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по съответната специалност от професионално направление "Здравни грижи"..

Здравните грижи в дома се осъществяват за новородени, включени в регистъра на съответния ОПЛ след осъществен избор от родителите/законните настойници на детето, като първото посещение е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение, а второто посещение е до 6 месеца след изписване от лечебното заведение. Оказаните здравни грижи се отразяват в "Амбулаторен лист" (бл. МЗ-НЗОК № 1), отчита с електронен отчет и се заплащат на цена от 18,50 лв.

В момента се предвиждат промени в ЗЗО. Не бих могъл да се ангажирам с конкретна прогноза за ефекта от тях. В проекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване се предвижда БЛС да кани за участие в преговорния процес и представители на съсловната организация на медицинските сестри и акушерките – БАПЗГ. Има се предвид участие в преговорния процес за финансиране на дейностите, включени в пакета здравни дейности, които могат да се извършват от професионалистите по здрави грижи. В случай, че законът бъде приет, представителите на специалистите по здравни грижи ще могат да участват в преговорите и евентуално да изложат позиция във връзка с изпълнението и заплащането на такива дейности. Съгласно действащия Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г. заплащането на дейността от пакет „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти" се осъществява чрез плащания към практиките на общопрактикуващите лекари, т.е. като част от здравноосигурителните плащания в ПИМП. Сега практиките за ПИМП сключват договорите с НЗОК по този пакет, като за изпълнение на дейностите от пакета те следва да наемат медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент. От друга страна не трябва да се забравя, че дейностите, които специалистите по здравни грижи биха могли да извършват напълно самостоятелно, без назначение от лекар или извън контрола на лекар, не са много.

- Докога ще продължават договорите по изключение с болниците заради липсата на кадри?

- Сключването на договори за определени медицински дейности (КП/КПр/АПр) по изключение се допуска от НРД за медицински дейности и е изцяло в правомощията на Надзорния съвет на НЗОК при установяване на целесъобразност за това. Изключения се допускат главно с оглед защита на интересите на здравноосигурените лица и с цел да не бъде препятстван достъпа им до медицинска помощ. Кадровият дефицит е многофакторен проблем на здравната система, който не може да се реши само с помощта на административната дейност на НЗОК или посредством възможностите на рамковото договаряне между УС на БЛС и НС на НЗОК.


НЗОК предупреди за фалшиви мейли

НЗОК предупреди за фалшиви мейли

Те ползват името на фонда и вероятно съдържат зловреден софтуер, казаха оттам
Забраниха износа на инсуин още месец

Забраниха износа на инсуин още месец

Четири от продуктите са с нерегулярна доставка в половината областина странат, казват от МЗ
Няма опасност за детската болница

Няма опасност за детската болница

До 30 юли здравните власти ще кажат дали приемат структурата й, която ще бъде представена от екипа на Европейската банка
НЗОК ще плаща за хормонални инжекции

НЗОК ще плаща за хормонални инжекции

Те се налагат при обкоболните, но сега не се финансират от касата, освен това джипитата ще са без хартиени отчети за ваксините от септември, съобщи д-р Галя Кондева

15% ръст на парите за заплати в държавните болници

15% ръст на парите за заплати в държавните болници

От 269 млн. през първото тримесечие на миналата година, те се повишават на 311 млн. през тази, показват финансовите отчети на лечебните заведения към МЗ
ВАС отсъди, че Пирогов е лъгал НЗОК

ВАС отсъди, че Пирогов е лъгал НЗОК

Спешната болница е отчела неизпълнена дейност по две КП, заради което правилно е прекъснат договора й преди две години
МЗ проверява детските операции на сърце

МЗ проверява детските операции на сърце

Ведомството е изискало доклад за пациентите, които са включени в графика, казаха оттам

МЗ купува радионуклидни генератори

МЗ купува радионуклидни генератори

Те ще се използват за лечение на пациентите с онкологични заболявания извън здравното осигуряване

Как хапче за сърце увеличи цената си по каса

Как хапче за сърце увеличи цената си по каса

През януари един блистер е струвал 28 лв., а от 1 април - близо 38 лв., за сметка на това пациентите на него са се умножили по десет
Липсата на сестри е критична

Липсата на сестри е критична

Миналата седмица в София се проведе национална среща на Българската асоциация по здравни грижи, посветена на кадровия дефицит. Каква е реалността на липсващите медицински сестри и как се справя една ключова болница в нея, разказва Марияна Колева.

1 2 3 4 5 ... 649 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ