региони в развитие

Югоизтокът с модел в здравеопазването

24-04-2024 06:22
Концепцията обхваща 4 области – Бургас, Ямбол, Сливен и Ст. Загора, тя няма амбицията да реши всички проблеми, а да използва най-добре наличните ресурсиЮгоизтокът с модел в здравеопазването
Clinica.bg

press@clinica.bg

Проблемите в здравната ни система са до болка познати - липса на специалисти, на добра здравна инфраструктура, неравномерен достъп до лечение в различните населен места, листа на координация между отделните звена в системата и т.н. И въпреки че за тях чуваме често, рядко някой тръгва да търси решението им. Точно това обаче направи Бургас - заедно с още 18 общини специалистите там решиха да намерят решение на тези проблеми в педиатричната помощ за Югоизточния регион. Как, вижте сами.

Отговорът на неволите им идва по Програма „Развитие на регионите", по която ще се финансира Концепция за интегрирани териториални инвестиции. Тя е изготвена от общините Айтос, Бургас, Елхово, Казанлък, Карнобат, Малко Търново, Нова Загора, Поморие, Приморско, Руен, Сливен, Созопол, Средец, Стара Загора, Стралджа, Тунджа, Царево и Ямбол. В тях живеят над 80% от населението в четирите области - Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Ангажирани в реализацията на концепцията са и 9 държавни и общински болници в региона, 10 общински ДКЦ-та и МЦ-а, над 100 здравни кабинета, 2 университета – „Проф. д-р Асен Златаров" в морския град, Тракийския в Ст. Загора, както и неправителствени организации и бизнес. Всички те обединяват усилия, за да променят здравния модел в региона в условията на увеличаващ се кадрови дефицит, конкуренция и намаляващо и застаряващо население.


Пътят


Обсъждането на концепцията започва преди повече от 3 години с идентифициране на проблемите, дефицитите и потребностите, свързани със здравеопазването за деца в целия Югоизточен регион. Постепеннно от проучванията и дискусиите става ясно, че освен общоизвестният факт за липса на специализирана медицинска грижа за деца и ученици, който е валиден за цялата страна, в Югоизточния регион се наблюдават още отчетлива диспропорция в разпределението на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, а на тази база има силно затруднен достъп до качествени здравни услуги в по-малките и отдалечени места. Тези три фактора – недостиг на специалисти, разпръснати неравномерно из територията, очертаващи бели петна на места в комбинация с неефективна координация и липса на комуникация между отделните звена в системата прави детското здравеопазване в региона недостъпно и неефективно. Другият голям дефицит, който анализите очертават е недостатъчният обем и финансиране на профилактичната дейност, която се реализира по общини. Затова местни власти, бизнес и НПО се обединяват в името на промяната. Целта е всички те да се обединят и реорганизират съществуващите ресурси, които да се надградят с нови възможности и по този начин да се постигне по-добра медицинска грижа за децата, живеещи в тези градове и села.


Начинът


В проекта са предвидени две групи „хоризонтални" мерки. Първата е насочена към подобряване на координацията между всички участници в системата на здравеопазването чрез създаването на два Координационни центъра – в Бургас - в бъдещата Детска болница „Света Анастасия" и в Стара Загора - в Педиатричния комплекс на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович". Те ще трябва да осъществяват интеграция между педиатричните структури и да служат за връзка и обмен на здравна информация между тези с местно значение, каквито са практиките и звената за извънболнична помощ по места и общинските болници и структурите с регионално и национално значение, като по този начин ще се гарантира оптимално здравно покритие на децата, като при това тя ще се осъществява в близост до дома им.

Другата важна задача на двата центъра ще бъде да оказват подкрепа на родителите на децата при необходимост от лекарска грижа, като предлагат 24-часова консултация и възможност за осигуряване на незабавна връзка по телефона на родителите с компетентно медицинско лице, което да им помогне с консултация по повод заболяване/състояние на детето им, да насочи към специалист или лечебно заведение, или да даде указание за реакция на родителите до пристигане на спешна помощ при необходимост. Този тип лична консултация по телефон цели да замести довеждането на болното дете на място, когато това не е необходимо и намаляване на стреса у родителите по отношение на състоянието на детето им. Центровете не целят да заместят триажа, осъществяван от ЦСМП, а само да намалят натиска върху лечебните заведения и най-вече да успокои, и насочи родителите в случай на заболяване на детето.

Първоначалната идея е в Центровете за координация да бъдат включени всички общински структури – за болнична и извънболнична помощ на ниво регион с възможност постепенно към тях да се присъединят и частните практики, така че да се гарантира пълно покритие. Ако системата работи ефективно включването на всички доставчици на медицински грижи за деца ще е въпрос на време, тъй като ползата от този нов тип координация и комуникация ще е от полза не само за пациентите, но и за медицинските специалисти.


И още


Втората група хоризонтални мерки е насочена към създаване на общи програми за профилактика на децата – в детските градини и училищата, с единен профилактичен календар. Към момента общините разработват различни програми – в зависимост от потребностите и от възможностите, с които разполагат. В рамките на Концепцията се предвижда да бъдат разработени общи алгоритми за провеждане на профилактика съобразно спецификата на отделните програми, както и да се осигурят екипи, които да осъществяват прегледите по места – дори там, където това е по-трудно осъществимо поради липса на кадри. Едновременно с това ще бъде разработена – на базата на прилаганата от част от общините информационна система - регионална платформа за събиране, съхраняване и обработка на информацията от профилактичните прегледи по места. Тази информация ще служи, както за актуализиране на профилактичните програми всяка година, така и за извършване на епидемиологични анализи и научни разработки върху детското здраве и факторите, които му влияят.

И тук организацията ще бъде концентрирана в два основни центъра – Детската болница в Бургас и в Педиатричния комплекс в Стара Загора. Съдържанието на програмите и алгоритъмът за реализирането им ще бъдат разработвани съвместно от лекарите в двете структури, съвместно с Медицинските факултети на двата университета – на „Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас и на Старозагорския университет, които ще имат за задача и да обучават екипи, които да осъществяват профилактиката, вкл. и чрез мобилни здравни кабинети.

Заедно с тези хоризонтални мерки са предвидени и редица дейности, насочени към подобряване на съществуващата здравна инфраструктура чрез инвестиции в практики за извънболнична помощ, отделения в общински болници и в довеждащата пътна инфраструктура. Целта е да се постигне по-добра среда за осъществяване на диагностиката, консултациите и лечението на децата в региона и условия, които да отговарят на изискванията за подкрепяща обстановка в детските лечебни структури, вкл. и нормални условия за придружителите им.


Кадрите


Голяма група от дейностите, заложени в Концепцията са насочени към работещите в системата – медицински и немедицински специалисти. Тук усилията са разделени в две големи групи. Първата ще обхване всички общински мерки за подкрепа на медицинските специалисти – в процеса на тяхното обучение или специализация и за осигуряване на по-добри условия за живот и развитие на място. Друга част от усилията ще бъде насочена към осигуряване на нови възможности за професионалното им развитие и продължаващо обучение в двата Университета чрез Центровете за продължаващо обучение, като и Стара Загора се предвижда изграждане и на симулационен център, който да подпомага продължаващата професионализация на специалистите.

В рамките на проекта е предвиден за реализация модел за дуално обучение за немедицински специалисти, които да работят в сферата на здравеопазването, който трябва да се осъществи в СУ „Иван Вазов" в Бургас и в общинските лечебни заведения.

Мерките, насочени към работещите в педиатричната помощ трябва да осигурят по-добри условия за работа – независимо в коя част на системата работят, за професионално развитие и на по-спокойна среда за живот, включително и чрез осигуряване на общински жилища, когато това е необходимо. Предвиденото по проекта няма да може да реши проблемите с кадровия дефицит, но ще опита да ги намали, като предложи подкрепа на работещите в момента в общините и привлекателни условия за живот и работа - за нови специалисти.


Очакванията


Концепцията няма амбицията да реши всички проблеми в детското здравеопазване на Югоизтока. По-скоро целта е да се обединят съществуващите ресурси, като бъде създаден нов тип организация, координация и комуникация между участниците в системата, така че те да бъдат оптимално използвани в полза на пациентите. Новият модел за интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточна България цели въвеждане на по-добри координация и комуникация между съществуващите елементи на извънболничната и болнична помощ, които да почиват на логиката на процесите на диагностициране, лечение и грижа за пациентите. По този начин експертите по проекта се надяват да компенсират част от децифицитите в системата, дублирането на активности или липсата на комуникация в нея за сметка на равномерни и интегрирани усилия на всички звена, на всички специалисти и на общините, които носят отговорност за осигуряването на по-добро качество на грижата за детското здраве.


Спасиха разкъсано от болт око на мъж

Спасиха разкъсано от болт око на мъж

Това стана с ювелирна операция в Клиниката по офталмология на УМБАЛ „Александровска", съобщиха оттам
ИАМН проверява смъртта на дете

ИАМН проверява смъртта на дете

Агенцията изпрати инспектори в МБАЛ-Благоевград, ЦСМП – Кюстендил и личния му лекар, съобщиха оттам
Лекция за семейно планиране в Пловдив

Лекция за семейно планиране в Пловдив

Тя ще се проведе на 21 май, организира се от „Искам здраво дете" съвместно със Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски"
Безплатни кардиологични прегледи в София

Безплатни кардиологични прегледи в София

Те ще се проведат в ИСУЛ на 22 и 23 май и се организират по повод Международния ден за борба с артериалната хипертония
Един продължава за шеф на СБАЛПФЗ в София

Един продължава за шеф на СБАЛПФЗ в София

Д-р Кирил Палавеев отива на трети кръг в конкурса на МЗ, съперници за поста няма
Бдение за хората със СПИН

Бдение за хората със СПИН

То ще се проведе на 19 май в неделя пред катедралния храм "Св. Ал. Невски"
НДК светва в лилаво за хората с чревни заболявания

НДК светва в лилаво за хората с чревни заболявания

Повече от 6,8 милиона души по света живеят с поодбни проблеми, на 19 май отбелязваме световния ден в тяхна помощ
ХЕМС с летище и на магистрала

ХЕМС с летище и на магистрала

Регистрация за медицинските хеликоптери получи площадката до тунела Желзеница на  Струма

Партиите да заявят визията си за климата

Партиите да заявят визията си за климата

Преди и след изборите да изразят ясно как България и ЕС трябва да реагира на промените му, казват от граждански организации
Само един на финала за шеф на СБАЛББ-Габрово

Само един на финала за шеф на СБАЛББ-Габрово

Д-р Иво Станчев, който досега бе неин управител, е допуснат до последния кръг на конкурса, съобщиха от Министерството на здравеопазването
1 2 3 4 5 ... 301 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ