Позиция

Все още чакаме анализи от синдикатите

16-04-2024 14:35
Работодателите са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, казват от БСКВсе още чакаме анализи от синдикатите
Clinica.bg

press@clinica.bg
Спорът между синдикати и работодатели за новия КТД продължава. Днес стана ясно, че от браншовите организации на бизнеса не са отишли на преговори. Защо и кога работодателите ще се върнат на масата, може да видите в писмото на БСК до здравните власти.

Уважаеми госпожи и господа,


Във връзка с покана от 10.04.2024 г. за участие в заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването" за провеждане на преговори и сключване на колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване", насрочено за 16.04.2024 г., както и с писмо от Медицинска федерация „Подкрепа" от 09.04.2024 г., адресирано до председателя на Асоциацията на Университетските болници в Република България, обръщаме внимание върху следното:

Обявеното за 16.04.2024 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването" не е насрочено съобразно изискванията на Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество – 7 работни дни предварително.

Представителите на синдикатите все още не са предоставили изрично поисканите данни - разчети, анализи и мотиви относно предложените нови минимални размери на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които да бъдат включени в следващия КТД в отрасъл „Здравеопазване", както и оценка на въздействието на клаузите на ОКТД от 2022 г. върху финансовото състояние и дейността на лечебните заведения за болнична помощ, и оценка на въздействието на клаузите на предложения за подписване нов КТД в отрасъл „Здравеопазване".

В отговор на горепосоченото искане, от страна на Медицинска федерация „Подкрепа" изразяват становище, че „Точни и детайлни разчети на финансовите параметри, свързани с възнагражденията в здравната система са невъзможни без наличието на основна база данни, която да послужи за обективно анализиране на достигнатите и постижими нива на заплащане.". Заявяват също, че „..., липсата на акумулирани и систематизирани национални данни, не позволява представянето на очакваните от Вас „подробни разчети и анализи"".


Напълно сме съгласни с позицията

на МФ „Подкрепа". Същата обаче има логично продължение – без сериозен анализ и оценка на информацията от такава основна база данни не може да се конкретизират минимални размери на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, които всички лечебни заведения да бъдат в състояние да изплащат без да се застраши финансовата стабилност на някои и самото съществуване на много от тях.

Предвид финансовото състояние на повечето от държавните и общински болници в страната, прилагането на задължителни минимални размери на основните трудови възнаграждения би имало негативен ефект не само върху функционирането на цялата здравна система, но и върху самите медицински специалисти. С непосилни финансови тежести, налагани популистки, отвън, лечебните заведения неминуемо ще бъдат принудени да съкратят част от персонала, ще ограничат други разходи – за инвестиции в нова апаратура, което ще доведе до по-малко приходи, а впоследствие и до реален риск от фалит. Всичко това за работниците и служителите означава загуба на работното място, вместо увеличаване на възнаграждението, а за пациентите – липса на достъп до медицинска помощ в същото/най-близко населено място. Да не забравяме, че населението ни е застаряващо, бедно и за голяма част от хората – работещи и пациенти е немислимо да сменят местожителство, или да търсят лечение в друг град.


Работодателите са заинтересовани

много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, включително задълженията за осигуровки и данъци към държавния бюджет. Разчетите към днешна дата показват следното: увеличението в цената на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури е 8 – 10 %. Увеличението в размерите на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в предложения нов ОКТД е 25 – 30 % спрямо предишния.

Неслучайно Върховният административен съд на Република България с определение от 15.07.2022 г. по административно дело № 5915 / 2022 г. спря изпълнението на няколко параграфа от Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г., обн. ДВ, бр. 37/ 17.05.2022г., измежду които § 71, с който се създаде нов чл.368а в НРД 2020-2022, определящ и размера на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти. Мотивите на съда в тази част са красноречиви: „Основателен аргумент е и това, че увеличението на цените на пътеките не води автоматично до увеличаване на приходите. Това не са предварително изчислени бюджетни плащания, а плащания за извършена и отчетена дейност. Следователно, има лечебни заведения, които според основните специалности и направления, по които работят /т.е. не работят по КП, чиято стойност е увеличена/, няма да получат повече средства за дейността си, но ще имат задължение да увеличат трудовите възнаграждения.".


Текстовете в новия НРД за

2023 – 2025 г., с които се определя минималния размер на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти също са оспорени пред Върховния административен съд.

Включените в текста на ОКТД от 2022 г. минимални размери на основните възнаграждения не бяха приветствани от цялата общественост като положителна мярка, напротив. Видно от страните, които тогава са подписали този документ, „обществеността" е била оскъдно представлявана. Едва след опита противозаконно, чрез текстовете на НРД, силово да се вмени спазването на ОКТД от 2022 г. в тази му част и от работодателите, които не са били страна по него, закономерно последва реакцията на наистина широк кръг от обществото. Негативната оценка на обществеността срещу налагането тази необмислена, популистка и порочна мярка е засвидетелствана чрез одобреното неколкократно отлагане на действието на съответните разпоредби на НРД, от заведените дела и постановените съдебни актове, от развитието на преговорите за сключване на нов ОКТД. Колективното трудово договаряне има смисъл и е ползотворно тогава, когато страните са готови да правят взаимни отстъпки, за да постигнат положителен за всички участващи резултат. То се опорочава с използването на принуда под една или друга форма.


Инфлационните процеси,

предизвикани от кризата, свързана с Ковид-19 и събитията в Украйна засягат и цените на лекарствените продукти, медицинските изделия и консумативи, на тока, парното, водата, строително-ремонтните работи и всички други стоки и услуги, заплащани от лечебните заведения. По-високите цени на част от КП/КПр/АПр не може да компенсира увеличения размер на всички тези допълнителни разходи, ведно с такова сериозно увеличение на фонд работна заплата, (включващ основни и допълнителни трудови възнаграждения, осигуровки за сметка на работодателя, обезщетения), каквото се предлага от страна на синдикатите с определянето на новите минимални размери на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти.

Позволяваме си да не се съгласим и с твърдяната от колегите липса на акумулирани и систематизирани национални данни относно трудовите възнаграждения, изплащани в системата на здравеопазването. Публичните предприятия изпращат в Министерство на здравеопазването подробни тримесечни справки относно изплатените възнаграждения по приложен към настоящото писмо образец. НЗОК публикува размера на заплатените на всяко отделно лечебно заведение суми по договора за оказване на болнична медицинска помощ.


Уважаеми госпожи и господа,


Напомняме, че на предходното заседание от работодателската страна бяха поискани:

1. Подробни разчети, анализ и мотиви относно предложените нови минимални размери на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които да бъдат включени в следващия ОКТД Здравеопазване;

2. Анализ на изпълнението на ОКТД 2022-2024 и равнище на достигнатите минимални възнаграждения по лечебни заведения, спрямо заложеното в ОКТД. Анализът е необходим, с оглед изпълнение на изискванията при колективно преговаряне страните да разполагат с надеждна и навременна информация, въз основа на която да водят конструктивни разговори и достигане до параметри, които лечебните заведения могат да изпълняват. Още повече, че такъв анализ е предвиден в ОКТД 2022-2024 (чл. 88). Доколкото представляваните от нас организации не са подписали ОКТД 2022-2024, то ние не сме участвали на договорените съвместни заседания, съгласно чл. 88, ал. 2 и 3.

Обръщаме се и към Министерство на здравеопазването да предостави данните, с които разполага за целите на подобен анализ, за да фокусираме вниманието си върху пресечните точки между това, което се иска от синдикатите и това, което е възможно да бъде осигурено от работодателите в здравеопазването.

3. Настояваме за оформяне от страна на секретариата на трасловия съвет за тристранно сътрудничество в "Здравеопазването" на протоколи от всички заседания, които да бъдат своевременно изпращани до участващите в преговорите страни.

Информираме ви, че до получаване на материалите по т. 1 и 2, водене на преговори по същество обективно не е възможно.


С уважение,

Проф. д-р Красимир Иванов

Председател на Асоциацията на Университетските болници в Република България,

Д-р Неделчо Тотев

Председател на Националното сдружение на общинските болници.


Две болници с диамантена награда за инсулти

Две болници с диамантена награда за инсулти

Те се връчват от Европейското организация по инсулт за извършване на висок брой тромболизи
Родените бебета в България намаляват

Родените бебета в България намаляват

През миналата година са се появили 57 197 деца, но 6070 от тях са проплакали в чужбина, показват официалните данни на НСИ
Университетите затварят врати днес

Университетите затварят врати днес

По този начин висшите училища искат да накарат държавата да спазва ангажиментите си към образованието и науката
Касата с е-карта на болниците и медиците

Касата с е-карта на болниците и медиците

В нея ще има интерактивно предоставяне на информация за договорни партньори, брой легла, а с времето ще се надгражда

Болниците с рекордни приходи за април

Болниците с рекордни приходи за април

Здравната каса е платила на лечебните заведения 406 млн., бюджетът й за годината няма да издържи без алтернатива на лимитите
Средната пенсия стигна 920 лв. през април

Средната пенсия стигна 920 лв. през април

Общият размер на отчетените приходи е 4.145 млрд., което представлява 32,2% изпълнение на плана за годината

Борят стреса в офиса с директива

Борят стреса в офиса с директива

Европейската конфедерация на профсъюзите настоява ЕК да приеме такъв документ, тъй като епидемията от него се задълбочава, съобщи КНСБ
Гинеколог поема строежа на детска болница

Гинеколог поема строежа на детска болница

На мястото на Николай Борисов в държавната компания застава д-р Влатко Глигоров, съобщиха от здравното министерство

Правят 10 годишна прогноза за пазара на труда

Правят 10 годишна прогноза за пазара на труда

Тя ще се осъществи по проект на социалното министерство с бюджет от 3.7 млн. лв., съобщиха от ведомството
НЗОК иска да смени вида на лимитите

НЗОК иска да смени вида на лимитите

Заговори се за рестрикции в цените на КП, ние сме категорично против, казва д-р Неделчо Тотев
1 2 3 4 5 ... 600 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ