Искам думата

Ректорите срещу допълващата субсидия за заплати

21-02-2024 16:28
Тя няма да се предстоставя безусловно и неограничено напред във времето, а еднократно година за година, университетските шефове искат тези средства да са целиви за всички и постоянни Ректорите срещу допълващата субсидия за заплати
Clinica.bg

press@clinica.bg
Наскоро НС прие на първо четене минималната заплата в университетите да е 170% от средната за страната. Между двете четения се предлагат промени, с които се дава възможност висшите училища да получават допълваща субсидия за достигане на заплатите. Тя обаче ще е година за година и срещу споразумение с МОН и ще се отпуска до достигане на възможност от страна на висшето училище да поеме разхода за заплати. Днес от Съвета на ректорите пратиха становище по темата. Ето какво пише в него.
Съветът на ректорите дава настоящото допълнително становище във връзка с входираните предложения между първо и второ четене на обсъждания законопроект, с вносители Красимир Вълчев, Медиха Хамза и други народни представители, поради важността за материята, предмет на законодателна уредба. Същата съдържа принципно нова правна регулация на отношенията между държавата и висшите училища в областта на формиране и осигуреност на разходната част на бюджетите им.

 

Изразяваме официално опасенията си, 

 

че направените от вносителите предложения за редакция на тектовете на закона нарушават базови конституционни принципи на академичната автономия, заложени в Конституцията на Република България, по които е формиран обществен консенсус през последните 30 години. Едновременно поддържайки първоначалното си становище с вх. № КОН-49-353-09-43 желаем да добавим допълнителни аргументи, които изключват приемането на законопроекта в този му вид.

 

При приемането на законопроекта 

 

на първо четене получихме уверение, че изложените аргументи и доводи в първоначалното ни становище ще бъдат обсъдени и преценени и той ще бъде сериозно ревизиран в хода на законодателния процес. Въпреки това единственото наше базово искане – предвидените от държавата средства за покриване на повишените размери на трудовите възнаграждения на членовете на академичния състав да бъдат предоставени безусловно на висшите училища, не намира място в предложенията на народните представители.

 

В хода на направените консултации, 

 

изискахме от депутатите политиката на държавата от 2020 г., когато бе въведена финансово необезпечената мярка „минимална заплата занай-ниската академична длъжност" за предоставяне на допълващи субсидии за покриване на формираните недостатъци в бюджетите на висшите училища, вследствие на прилагането й,да бъде изоставена. 

 

Вместо нея предложихме щом държавата

 

желае да измени отношенията „възложител – изпълнител" с ректорските ръководства, които действат от 1991 година насам и са най-чистото проявление на академичната автономия в бюджетно-финансов план, да се обособи отделен бюджетен ред в рамките на предвидената в чл.91, ал.1, т. 1 издръжка на обучението, който да включва трудовите възнаграждения, наред с други присъщи на висшите училища разходи, в който тези средства да бъдат предвидени като целева субсидия.

 

 Настоявахме да се осигури гаранция, 

 

че държавата ще спазва наложените от самата нея правила и ще се задължи изрично да транспонира това изискване в параметрите на приемания ежегодно Закон задържавния бюджет. Припомняме, че понастоящем правилото на чл. 91, ал.9 от ЗВО, според което средствата за присъщата на висшето училище научна или художествено-творческа дейност се определят в размер не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението, въобще не се спазва и не се е спазвала за почти целия период на неговото съществуване.

Вместо това в предложенията на народните представители абсурдната политика за изкуствено формиране на финансов недостиг в рамките на общия ред на финансиране и допълването му чрез извънредни изравнителни способи се запазва и дори разширява.

 

Предложенията между първо и второ

 

 четене на вносителите включват създаването на нов чл.91д., който да регламентира допълващата субсидия като правило на финансиране в основното тяло на закона, което по наше мнение е неприемливо. По този начин държавата defactoпризнава, че заложените от нея цели с повишаването на работните заплати не могат да бъдат постигнати по естествен път. Вместо да измени и коригира цялостните правила за финансиране, което е логичният подход с оглед изискванията за принципност, последователност и предвидимост в отношенията между нея и университетите, създава паралелен способ, превръщайки го в инструмент за натиск върху ректорските ръководства.

 

Горният извод личи ясно от обстоятелството, 

 

че т.нар. допълваща субсидия няма да се предстоставя безусловно и неограничено напред във времето, а еднократно година за година, след сключване на „споразумение за временна финансова подкрепа" между първостепенния разпоредител с бюджет и съответното висше училище.

Дори и понастоящем, трансферите от държавния бюджет, чрез които от 2020 г., когато е въведена минималната заплата занай-ниската академична длъжност се отпускат от държавата без условие! Опитите за извиване на ръце на академичните ръководства доведоха до скандала с атакуването в Конституционния съд на злополучния §17 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2022 г. Единствено отмяната на нормата от самите народни представители предотврати неизбежното й обявяване за противоконституционна по образуваното дело №11/2022 г. на КС.

Тогава §17 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2022 г. предвиждаше отпускането на средствата на висшите училища да става срещу промяна на правилниците им за атестиране на академичния състав и това предизвика вълна на възмущение, заради пряката държавна намеса в чисто академични теми и въпроси. Сегашният вариант на предложението дори не съдържа индикация, какви биха били условията, при които държавата ще сключва „споразумението за временна финансова подкрепа".

 

По-притеснителна е пълната липса 

 

на яснота и определеност в закона какво би било съдържанието на това споразумение и какви изисквания би наложило то на ректорските ръководства. Предвид обстоятелствата, че паритепо него се отпускат целево за покриване на трудовите възнаграждения конкретно на членовете на академичния състав, то би могло даима запредмет единствено съкращаване на щатове на преподаватели във висши училища.

Допълнително политиката на влияние на държавата върху процесите на управление на висшите училища следва да бъде внимателно анализирана, защото по нея има вече формирана макар и кратка история.

 

С промените в Закона за висшето 

 

образование през 2020 г. се създаде нов чл.10, ал.2, т.10, предвиждащ министърът на образованието и науката да сключва договор за управление на държавните висши училища с избрания ректор. До този момент не е представен никакъв анализ на ефективността на това законодателно решение и ползите, които то евентуално е донесло на системата на висшето образование.

 

Нашето виждане е, че то формализира

 

 и усложни в значителна степен отношенията между държавата и ректорските ръководства, поставяйки до голяма степен неясни и абстрактни критерии за изпълнение. Като резултат получаваните на база изпълнението му оценки се различават минимално и повтарят до голяма степен неефективността на системата заоценяване на Националната агенция по оценяване и акредитация. На всичкото отгоре, тъй като акредитационните оценки се дават във връзка с изпълнението на същите изисквания, каквито поставят и договорите за управление с ректорите, те би следвало да съвпадат в значителна степен и да кореспондират по някакъв начин.

 

 Това обаче категорично не се случва 

 

в действителността. Неясен е административният капацитет на МОН, който да позволи на административна структура да формулира политики в областта на оперативното управление на всяко едно конкретно висше училище, всяко от които има свои конкретни особености и специфика в най-широкия образователен и научно-изследователски спектър.

Опитите за налагане на пълен държавен контрол върху неприсъщи за решаване от страна на администрацията въпроси е израз на взаимоотношения между държавата и университетите в друг, вече отминал период от време. 

 

Създаването на нов паралелелен механизъм 

 

на контрол чрез регламентиране на т.нар. „споразумения за допълващо финансиране" е още по-ярък израз на подобно отношение, който преминава границата на възможност висшите училища автономно да упражняват своята учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност.

 

Едновременното приемане на настоящия

 

 законопроект и междувременно поставения за публично обсъждане законопроект запремахване на таксите за обучение на студентите държавна поръчка би елиминирало всякаква финансова независимост на университетите и концентрирало тези функции в държавата, което е промяна, толкова съществена по своя характер, че би следвало да бъде поне загатната в приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в периода 2021 – 2030 г. Липсата на такава регламентация е категорична индикацияза ректорските ръководства, че тези мерки не са израз на дългосрочна визия за развитие на системата и не са обект на широк обществен консенсус.

 

В заключение припомняме, че съгласно 

 

чл.23, ал.2, т.2 на Закона за висшето образование нашето сдружение има признатата от закона компетентност да изразява мнение по проекта за държавния бюджет в частта му за висшето образование и науката. При неотдавнашното посещение на мисията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, членство в която Република България търси, основни въпроси, които бяха задавани на ректорските ръководства и на Управителния съвет на нашето сдружение бяха именно тези, свръзани с темите доколко държавните органи се съобразяват с нашите становища по провежданите политики в областта на висшето образование. Вярваме, че положителните модели на работа в други развити страни, имащи сходни на нашата организация структури, следва да бъдат пример за народните представители при приемането на законодателни промени.

 

С уважение:

Акад. Лъчезар Трайков,

Председател на

Съвета на ректорите на висшите училища в Република България


Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Тя е бакалавърска и се разкрива в УХТ в Пловдив от следващата академична година, съобщиха от висшето училище
Ден на кариерата в МУ-София

Ден на кариерата в МУ-София

По време на събитието на 18 април, студенти, дипломанти и специализанти ще могат да се запознаят с предложения за работа от страна на директори на университетски болници
Конкурс за есе за студенти медици

Конкурс за есе за студенти медици

Темата е „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?"
МУ-Варна записва за изпити от днес

МУ-Варна записва за изпити от днес

Заявки за предварителното препитване за медицина ще може да се подават до 17 април
Над 936 кандидати на изпит в МУ-Плевен

Над 936 кандидати на изпит в МУ-Плевен

Толкова младежи са се записали за предварителното препитване по биология и химия, което ще се проведе на 6 април
Трети курс парамедици на обучение във ВМА

Трети курс парамедици на обучение във ВМА

Те са общо осем, а курсът им вече започна, той ще продължи шест месеца, съобщиха от ВМА
МУ във Виена предлага 15 стипендии

МУ във Виена предлага 15 стипендии

Те ще са за степента „доктор" в области като Изкуствения интелект в медицината, Имунологията, Неврологията, Онкологията и други

2516 лв. заплата за асистентите от април

2516 лв. заплата за асистентите от април

Толкова ще е минималната основна заплата на най-ниската академична длъжност, става ясно от проект на постановление на МС
Ускоряват дигитализацията в МУ–Плевен

Ускоряват дигитализацията в МУ–Плевен

Това предвижда вече подписаният договор за разширяване функционалността на информационната система за управление на студенти
Открити лекции в МУ-Пловдив

Открити лекции в МУ-Пловдив

Те са за заболявания, породени от рискови фактори, свързани с начина на живот, съобщиха от висшето училище
1 2 3 4 5 ... 87 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли проблеми с изписването на антибиотици изцяло чрез електронни рецепти?

Април 2024 Предишен Следващ