интервю

Контролът ще се подобрява с е-здравеопазването

12-02-2024 05:52
Разходите за онкологични продукти, заплащани извън стойността на клиничните пътеки, действително не показват сериозни отклонения, казва проф. Момчил МавровКонтролът ще се подобрява с е-здравеопазването
Clinica.bg

press@clinica.bg

Преговорите по новия рамков договор са на финала. Ще се подобри ли контрола в системата след тях, колко са реалните хоспитализации, има ли надписване и липса на кадри в болниците, какви резултати да очакваме при финансирането на онколекарствата след последните промени, попитахме проф. Момчил Мавров. Той е подуправител на НЗОК.

- Проф. Мавров, какво е виждането на НЗОК за увеличенията на цените в болничната и доболничната помощ?

- Моето мнение е че цените, на които НЗОК закупува медицинските дейности, все още не са достигнали величините, които трябва да ни гарантират желаното качество. Има какво още да се желае, но предвид резултатите от текущите преговори с БЛС и БЗС определено смятам, че тази година изпълнителите ще имат по-добри възможности за диагностика и лечение. При договарянето на цените се ръководим от приоритети като майчино и детско здравеопазване, профилактични дейности, онкологични и сърдечно съдови заболявания, които са със сравнително високо разпространение.

- Ще има ли промени в контрола над болниците с цел по-ефективно изразходване на средствата и предоставяне на по-качествено лечение?

- Контролът ще се подобрява с напредването на електронното здравеопазване. Можем да разчитаме на всеобхватен контрол, едва когато интегрираме здравните информационни системи по начин, който ни позволява автоматизиран обмен на всички данни и проверка на всеки здравен запис, в реално време. Разбира се, необходимо е всички изпълнители да разполагат с условия за това, но и да бъдат задължени да записват в системата всички данни, относими към здравното състояние на пациента, към всяка диагностика или терапия. Това е процес, който вече е започнал с изграждането на Националната здравноинформационна система и интеграцията на системите на НЗОК с нея. Въпрос на време е този процес да бъде завършен, но това не зависи само от НЗОК. Надяваме се доброто взаимодействие, най-вече с Министерство на здравеопазването и Информационно обслужване, да продължи. В тази връзка активно работим и за улесняване достъпа на хората до електронните им здравни досиета. За да се подобри контрола ще разчитаме и на регулярното събиране и сортиране на информация с цел анализ, като това се превърне в практика и при всеки случай на докладване на нередности. Идеята е да бъдат улавяни отклонения в процесите и отчетите, след което данните да бъдат подлагани на проверка. С управителя на НЗОК - г-н Михайлов, се надяваме този подход да покаже своята ефективност.

- Какъв е реалният обем на хоспитализациите на година според НЗОК?

- За миналата 2023 г. е малко над 2 милиона. Ако трябва да бъда точен – 2 милиона и 100 хиляди хоспитализации.

- НЗОК има ли съмнения за извършване на нереални хоспитализации сред тях? С какво си обяснявате явления като значителния ръст на исхемичните инсулти в област Бургас за изминалата година?

- Контролът следва да работи с тази презумпция – че такива хоспитализации е възможно да бъдат отчитани. Целта е такъв тип действия да бъдат сведени до минимум, а лицата, за които се установи че са източвали публичен ресурс, да понесат съответната отговорност. При проверки, при които се установява, че определена дейност може да не е извършена, нашите контролни органи анкетират и пациентите. И винаги когато се констатират нарушения или обстоятелства, свързани с отсъствие на пациенти или с т.нар. фалшиво документиране, изпращаме материалите към Прокуратурата. Относно въпроса за исхемичните инсулти. Има данни, че исхемичните инсулти са се увеличили като цяло за страната с около 6%. Има данни за чувствителен ръст на отчетените пътеки в области като Бургас, Пазарджик и Сливен, и за значителен обем в области като Монтана. Това може да се дължи на различни причини. Може да се касае за нереални хоспитализации или пък за повишена заболеваемост от пост-Ковид състояния, за невярно отчитане или за преструктуриране на пациентопотока, поради разрешаване на нови структури с легла за съответните области, но може да се касае и за грешка в подадените величини, поради неправилно прехвърляне на данни или поради непълнота в извлечените от системата данни за всеки един годишен период. Проверката е възложена. Очакваме анализ, който съвсем скоро ще ни даде и нужните отговори.

- Колко беше надлимитната дейност, която НЗОК е платила през 2023 г., а на колко възлиза неусвоените лимити от болниците? Ще продължи ли подобно преразпределение на средствата и доколко то отчита наистина реална дейност?

- Понятието „надлимитна дейност" вече не се използва от нормативната уредба. Може би имате предвид заплатената в повече дейност, която е на стойност над утвърдената. С последните два НРД за медицински дейности беше предвиден Механизъм за гарантиране на предвидимостта и устойчивостта на бюджета на касата за плащанията за болнична помощ, който се приема и действа за съответната календарна година. По реда на този Механизъм се заплаща цялата извършена дейност за периода, в рамките на размера на утвърдените от Надзорния съвет стойности. Когато в края на бюджетната година се установят икономии от предварително утвърдените средства за някои от изпълнителите на болнична помощ, с тези средства могат да се компенсират формираните от други изпълнители отрицателни стойности. Тези стойности по регламент ги наричаме „отрицателни", заради намалението на размера на стойността, която е фактурирана от лечебното заведение за извършена дейност. Тази стойност се формира текущо през годината, но в края на бюджетния период може и много често се компенсира със средства от бюджета на касата, когато са формирани неусвоени средства по други показатели.

- КС трябва да вземе решение за лимитите на болниците, ако ги обяви за противоконституционни, това ще застраши ли бюджета на НЗОК и няма ли да увеличи злоупотребите от страна на ЛЗ?

- Бюджетът на НЗОК е финансов план, но също така е облечен и в закон. Това предполага не само бюджетна дисциплина, но и гарантира изпълнението му със закона. От друга страна и Законът за здравното осигуряване в императивен порядък гласи, че средствата на НЗОК се разходват за заплащане на медицинска помощ, договорена с националните рамкови договори и с договорите с изпълнителите. Заплаща се само определената в договора по вид, обхват, обем и стойност медицинска помощ и реално изпълнената такава. Съгласно чл. 55а, ал. 1 от ЗЗО, Здравната каса планира, договаря и закупува за здравноосигурените лица медицинска помощ в рамките на обемите, договорени в националните рамкови договори и в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година. Съгласно бюджетния закон, всяка година НЗОК утвърждава годишна стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци, за да се изпълни условието на чл. 55а от ЗЗО. Всяка година Надзорният съвет на НЗОК приема правила, с които се регламентира определянето на стойности по изпълнители на болнична помощ по сключените индивидуални договори с районните каси, разпределени по месеци. От друга страна, изготвянето на НРД за медицинските дейности се извършва от представителите на НЗОК и представителите на Българския лекарски съюз и се съобразява с параметрите на здравноосигурителните плащания по закона. В НРД се разчитат годишните средства за здравноосигурителни плащания по обеми и цени, а с подписването на индивидуални договори с изпълнителите на болнична помощ, последните се съгласяват да прилагат договорените между НЗОК и БЛС текстове. В същите индивидуални договори изпълнителите на болнична медицинска помощ се съгласяват и с въведените текстове, които гарантират предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ.

- При лекарствата има Механизъм, с който се държи под контрол бюджета на НЗОК, предвиждате ли подобни стъпки в болничната помощ?

- Именно. В правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2024 г., приети от Надзорния съвет на касата, е предвидено прилагането на този механизъм. С него се регулират месечните стойности по договорите с изпълнителите на БМП. Този механизъм е въведен с НРД за медицински дейности за 2020-2023 г. и в новия НРД за 2023-2025 г. той продължава действието си. Районните каси текущо анализират информацията за достигнатите стойности. В случай на констатирана тенденция за изпреварващо достигане от конкретен изпълнител на определените стойности се извършва внезапен контрол за наличието на лекувани пациенти и планираните за хоспитализация за същия месец. Директорите на РЗОК изготвят доклади за Надзорния съвет, в които се обобщават данните от прилагането на Механизма за информация и управленски решения. С правилата се дава възможност да се утвърждават корекции по стойностите на разходите на РЗОК и на изпълнители на болнична медицинска помощ в съответствие с параметрите на национално ниво на изпълнението на здравноосигурителните плащания за болнична помощ по бюджета на НЗОК. Със същите правила, по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК, е дадена възможност, директорите на РЗОК да предлагат компенсирани промени между утвърдените стойности по изпълнители на болнична медицинска помощ при наличие на структурни и организационни промени в дейността на лечебните заведения, като предложените месечни стойности се придружават от мотиви и ясно описание на начина на изчислението за всеки изпълнител. Директорите на РЗОК могат да внасят и предложения до Надзорния съвет на касата за коригиране на определените стойности по договорите, на основание мотивирано предложение от съответния изпълнител, като това става след края на всяко тримесечие и при наличие на неусвоени средства. В тази връзка, и доколкото този ред е уреден на законово ниво, е налице правна възможност за приемане и прилагане на механизъм, който да регулира така изпълнението на бюджета на НЗОК, че това да не доведе до лимитиране на обема и дейността на определен или определени изпълнители на болнична помощ. Имам предвид това, че при действието на правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК и механизма за предвидимост и устойчивост не можем да говорим за „лимитиране" на обема на дейността. Месечните стойности по договорите с изпълнителите на болнична помощ се променят динамично в рамките на годишния план на средствата, т.е. в рамките на бюджета на НЗОК.

- Какви са резултатите от сегашното правило за контрол на бюджета на НЗОК след 9-те месеца и евентуалната ревизия на цените на КП, ако има преразходи?

- Този механизъм за контрол на утвърдените месечни стойности по договорите с изпълнителите на болнична помощ е въведен от 2020 г. След изтичане на деветмесечния период информацията за всички изпълнители се анализира. Данните за формираните от лечебни заведения отрицателни стойности и неусвоената икономия от средства на други изпълнители на болнична помощ, се обобщават. Надзорния съвет на НЗОК има право да коригира стойностите до края на годината. Тоест през оставащите три месеца, така че от останалите от икономия средства от едни лечебни заведения могат да се заплатят част или цялата формирана отрицателна стойност от другите лечебни заведения. Съгласно този механизъм на практика в бюджетната година се получава така, че „парите следват пациента". Ако все пак се получи така, че не са налични бюджетно разчетени средства в календарната година, за да се гарантира заплащане на пълния размер на формираната през годината отрицателна стойност, част от нея може да не се компенсира и да остане за сметка на лечебните заведения, които са я формирали. От въвеждането на Механизма в НРД през 2020 г. до сега, НЗОК е заплащала на всички изпълнители на болнична помощ цялата извършена от тях дейност с ресурса, утвърден от Надзорния съвет на НЗОК, в рамките на закона за бюджета на НЗОК за съответната година.

- През м.г. продължиха договорите с ЛЗ „по изключение", тази практика ще намери ли приемственост и през тази година?

- Да, има договори, сключвани „по изключение" и това изключение е допуснато със закон в интерес на здравноосигурените лица, за да се гарантира болничната помощ, когато и където има необходимост от това. Има предвид Закона за здравното осигуряване и хипотезата, при която Надзорният съвет на НЗОК може да реши да бъде сключен договор с лечебно заведение, което не покрива изискванията за минимален брой специалисти. Нека не забравяме, че тези договори се сключват на базата на детайлен анализ, въз основа на който трябва да си отговорим какви са здравните потребности на населението в даден район, задоволени ли са и какви са възможностите на съответното лечебно заведение да осигури изискуемите специалисти. Преди сключване на тези договори РЗОК извършва проверка на осигуряването със специалисти, графиците им и реалното участие в лечебно-диагностичния процес. Решение за сключване на договор по изключение може да се вземе само от Надзорния съвет и само след писмено становище и предложение на РЗОК.

- Правили ли сте проверки как функционират тези болници, в които липсващият анестезиолог пътува по 100-200 км. на ден, за да работи?

- Винаги когато постъпват сигнали за злоупотреби или нередности, и дори когато има само съмнения относно същинското изпълнение на лечебните или диагностични алгоритми в лечебните заведения, се възлагат проверки.

- Смятате ли, че сегашната кадрова обезпеченост на болниците е добра? Ако да, с какво си обяснявате случаи като „Даная"? Ако не, предвиждате ли промени в изискванията?

- Кадровата обезпеченост има и количествени, и качествени измерения, които зависят от редица фактори - организацията на медицинското образование, квалификация и професия, заплащането на труда, възможностите за реализация, медицинските стандарти и т.н. Добра кадрова обезпеченост има когато са налице достатъчно добри условия за реализация и труд на лекарите и на всички останали специалисти, работещи в системата или в определено лечебно заведение или здравна организация. По отношение на въпросите, повдигнати във връзка с прилагането и заплащането на лекарството NovoSeven по случая „Даная" - в ход са проверки в болниците „Пирогов" и „Царица Йоанна - ИСУЛ". Такава предстои и в специализираната болница по хематология. След като приключат, ще се запознаем с резултатите. Независимо от това, повдигнатите въпроси ни дадоха повод в хода на текущите преговори с Лекарския съюз за промени в НРД, да обсъдим и промяна на амбулаторната процедура. Целта е да се подобри отчетността при предоставяне на фактори на кръвосъсирването от една болница на друга, когато това се налага. Но също така и разширяване на кръга на лечебните заведения, които могат да осигуряват антихемофилните лекарства в условията на болничната помощ. Очакваме позицията на МЗ и Експертния съвет по клинична хематология за промени в изискванията и алгоритъма.

- Какви са наблюденията ви след въвеждането на верификацията като условие за реимбурсация? Защо няма намаление на разходите в онкологията – нямаше ли неверифицирани лекарства?

- Верификацията като регламент, в т.ч. при изпълнителите на болнична медицинска помощ е факт. Въпросът беше чрез нея да се гарантира безопасността на пациентите, а когато говорим за дейността на НЗОК и за ползването на публичния ресурс – целта беше да се осигури необходимата прозрачност и проследимост на медикаментите по веригата на лекарствоснабдяването. Верификацията не е предназначена да регулира пазара или цените на лекарствените продукти. Тоест, проверката на опаковките и регистрацията на продуктовите и серийни номера, не са въведени с цел постигане на икономии и е грешно да се търси такава връзка. Връзка между намаляване на разходите и верификацията може да се получи, само при отпадане на реални злоупотреби, т.е. ако преди въвеждане на този тип контрол, системата ги е допускала и сега са отпаднали заради процеса на верификация. Разходите за онкологични продукти, заплащани извън стойността на клиничните пътеки, действително не показват сериозни отклонения. Но анализът на тези разходи не може да бъде разглеждан само в едно направление. При този анализ трябва да се отчитат различните допускания и възможностите за използване на лекарствените продукти от различна линия на приложение, както и въвеждането на новите молекули, новите INN, което обичайно настъпва през последните месеци на годината.

- НС прие промените за финансиране на онколекарствата на болниците, но реално от НЗОК зависи каква ще е оптимизацията на разходите с условията, които ще заложите в наредбата – какви ще са те? Ще изключите ли екстреналните стойности от сметката? Каква е прогнозата ви – каква част от теча за 100 млн. на годишна база ще се овладее?

- Промяната на закона през м. септември 2023 г. се оказа, че може да предизвика повече проблеми за дейността на лечебните заведения, оказващи болнична медицинска помощ, отколкото да разреши девиациите при цените на тези лекарства. За това се стигна да обсъждането и приемането на нов законоустановен ред, по който да бъдат заплащани лекарствата от здравната каса. Целта на промяната беше да се подобри ефективността на разходването на публични средства, но не чрез рестриктивното лимитиране на цените, а чрез изключване на ценовите аномалии и възможностите за злоупотреби при договаряне на лекарствени продукти. Законодателят въведе нова величина, която се нарича „средно претеглена стойност". Детайлизацията на нормативната уредба по отношение на реда и условията за определяне и оповестяване на средно претеглената стойност е делегирана на Министерство на здравеопазването, като в този процес биха могли да участват и нашите експерти, ако бъде съставена такава работна група.


Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Те са част от Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, според която ще става финансирането, обясниха от МЗ

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Лекарите в тях работим с желание и отдаденост, но ентусиазмът ни се изчерпва заради умората и липсата на подкрепа от страна на държавата, каза проф. Ивайло Търнев
Продължаващото обучение да е доброволно

Продължаващото обучение да е доброволно

Няма как то да бъде задължително, вниманието трябва да се насочи към качеството на предлагания материал, казва доц. Любомир Киров.
Заплатите на синдикатите не са изпълними

Заплатите на синдикатите не са изпълними

Каквито и цифри да кажат те, бихме ги приели, но да посочат на какви разценки ги формират и откъде да ги вземем, казва д-р Неделчо Тотев
Нов спор за заплатите в болниците

Нов спор за заплатите в болниците

Синдикатите предлагат прагове от 2700 лв. за лекар и 1950 лв. за сестра, а мениджърите на областните и общинските лечебни заведения са категорични, че не могат да ги изпълнят
Липсата на инсулини не е заради дистрибуторите

Липсата на инсулини не е заради дистрибуторите

Притежателите на лицензи за употреба не изпълняват на 100% нашите заявки, казват от БАТЕЛ

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

Финансов стимул за продължаващо обучение

Финансов стимул за продължаващо обучение

Неговата форма у нас трябва да бъде правно регламентирана, да се дава платен отпуск от работодателя, казва доц. Галинка Павлова
Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Тя трябва да показва на хората кои са факторите, които могат да доведат до инциденти, казва проф. Арман Постаджиян
Ще правят платформа за превод на жестов език

Ще правят платформа за превод на жестов език

Тя ще бъде национална и ще предоставя директна видео връзка на глухи и сляпо-глухи лица, съобщи зам.-министър Николай Найденов
1 2 3 4 5 ... 610 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ