МОИТЕ ПРАВА

ИАМО не разследва анонимни жалби

08-08-2017 07:24
Сигналите трябва да са за нарушения, извършени преди не повече от 2 годиниИАМО не разследва анонимни жалби
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Към коя държавна институция можем да се обърнем, ако смятаме, че здравните ни права са потъпкани, как да я сезираме, така че да има ефект? Отговорите дава адвокат Стефка Цанкова.

Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО) e основният орган, към който можем да се обърнем в случай, че правата ни на пациенти са нарушени. Тя е създадена през 2009 г. с приемането на допълнителен раздел „Контрол върху медицинското обслужване“ в глава III на Закона за здравето. Агенцията е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител към министъра на здравеопазването, със седалище в София и с адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА). Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.


Компетентност


ИАМО осъществява постоянен контрол върху медицинското обслужване на пациентите, спазването на утвърдените медицински стандарти и на правата на пациентите, както и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване. ИАМО проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на Закона за здравето или на Закона за лечебните заведения. Условията и редът за провеждане на проверките се определят с наредба на министъра на здравеопазването. 


Начин на сезиране


Чрез предложения, жалби и сигнали. Те могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща. Когато е необходимо предложението, жалбата или сигнала да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, агенцията дава на подателя съответни разяснения.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения, жалби или сигнали, както и по такива, отнасящи се до нарушения, извършвани преди повече от две години.

Предложенията и сигналите, които не са от компетентност на агенцията, се препращат на компетентния орган да ги разгледа, като за това се уведомява подателят. Редът на разглеждане на предложенията и сигналите е нормативно определен с Устройствения правилник на ИАМО.

Срокът за отговор на предложенията и сигналите е 30 дни, считано от датата на тяхното постъпване. Няма определен срок за извършване на проверка по жалба, като 30-дневен срок се отнася за уведомяване на жалбоподателя за резултата от нея.

На интернет страницата на ИАМО: http://www.eama.bg/index.php/bg/ има специален раздел, наименован „Жалби“. От него може да изпратите директно жалбата си, попълвайки предоставената форма. Освен това, в същия раздел, може да намерите изключително подробна информация в кои случаи можете да подадете жалба или сигнал в ИАМО.


Регионални здравни инспеции (РЗИ)


Регионалната здравна инспекция, съгласно Закона за здравето, е един от органите за осъществяване на държавен здравен контрол. РЗИ осъществява и организира държавната здравна политика на територията на съответната област. Регионалните здравни инспекции са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта и се ръководят и представляват от директор. Освен това, РЗИ организира и контролира медицинската експертиза. Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на съответната РЗИ.


Компетентност


РЗИ осъществява на територията на съответната област дейности по: контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения; промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението.

Съгласно Устройственият правилник на регионалните здравни инспекции, в правомощията на инспекцията е да извършва проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве. Начинът на сезиране и разглеждане на сигналите не е нормативно определен, поради което той се определя от вътрешните правила за работа на всяка една от РЗИ.


Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

Това припомнят от ГИТ по повод на различни въпроси и сигнали, които са постъпили в агенцията

Не подценявайте опасностите в планината

Не подценявайте опасностите в планината

Проверете метеорологичната прогноза преди да тръгнете в и бъдете готови да промените или да се откажете от предварителния план, ако времето стане неподходящо, казват от ПСС
Как се променят доходите през 2024 г.

Как се променят доходите през 2024 г.

Минималната заплата става 933 лв., а максималният осигурителен доход се покачва с близо 10% до 3750 лв.
Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Не трябва да забравяме, че имаме възможност да се предпазим, да защитим своето здраве и това на близките си и колегите, казват от КНСБ
Обучения за 6 246 безработни

Обучения за 6 246 безработни

Те ще се осъществяват по проекти на социалните партньори, поне 35% от участниците ще бъдат включени в заетост, съобщиха от ресорната агенция
Е-бележката за училище също ще е платена

Е-бележката за училище също ще е платена

Както и хартиената, тя не се покрива от НЗОК, всеки личен лекар сам определя таксата, някои може и да не искат пари, а други да вземат няколко лева за издаването й, гласят разясненията на три министерства
Как се става дарител на стволови клетки

Как се става дарител на стволови клетки

Анонимността на донора е гарантирана, може да се откаже впоследствие, не той не получава заплащане, извличането им е безопасно
Отпускане на еднократна помощ при бедствия

Отпускане на еднократна помощ при бедствия

Тя е до 1512 лева, предоставя се за ремонт само на основното жилище, което обитава семейството, трябва да е законно построено
Права на работещите при бедствие

Права на работещите при бедствие

Фирмата е задължена да им изплати 50% от брутното възнаграждение, ако не успеят да отидат до офиса, ако се включат в спасителните работи им се полага цялото, казват от ГИТ
1 2 3 4 5 ... 17 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ