МОИТЕ ПРАВА

ИАМО не разследва анонимни жалби

08-08-2017 07:24
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
ИАМО не разследва анонимни жалбиСигналите трябва да са за нарушения, извършени преди не повече от 2 години
Към коя държавна институция можем да се обърнем, ако смятаме, че здравните ни права са потъпкани, как да я сезираме, така че да има ефект? Отговорите дава адвокат Стефка Цанкова.

Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО) e основният орган, към който можем да се обърнем в случай, че правата ни на пациенти са нарушени. Тя е създадена през 2009 г. с приемането на допълнителен раздел „Контрол върху медицинското обслужване“ в глава III на Закона за здравето. Агенцията е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител към министъра на здравеопазването, със седалище в София и с адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА). Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.


Компетентност


ИАМО осъществява постоянен контрол върху медицинското обслужване на пациентите, спазването на утвърдените медицински стандарти и на правата на пациентите, както и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване. ИАМО проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на Закона за здравето или на Закона за лечебните заведения. Условията и редът за провеждане на проверките се определят с наредба на министъра на здравеопазването. 


Начин на сезиране


Чрез предложения, жалби и сигнали. Те могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща. Когато е необходимо предложението, жалбата или сигнала да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, агенцията дава на подателя съответни разяснения.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения, жалби или сигнали, както и по такива, отнасящи се до нарушения, извършвани преди повече от две години.

Предложенията и сигналите, които не са от компетентност на агенцията, се препращат на компетентния орган да ги разгледа, като за това се уведомява подателят. Редът на разглеждане на предложенията и сигналите е нормативно определен с Устройствения правилник на ИАМО.

Срокът за отговор на предложенията и сигналите е 30 дни, считано от датата на тяхното постъпване. Няма определен срок за извършване на проверка по жалба, като 30-дневен срок се отнася за уведомяване на жалбоподателя за резултата от нея.

На интернет страницата на ИАМО: http://www.eama.bg/index.php/bg/ има специален раздел, наименован „Жалби“. От него може да изпратите директно жалбата си, попълвайки предоставената форма. Освен това, в същия раздел, може да намерите изключително подробна информация в кои случаи можете да подадете жалба или сигнал в ИАМО.


Регионални здравни инспеции (РЗИ)


Регионалната здравна инспекция, съгласно Закона за здравето, е един от органите за осъществяване на държавен здравен контрол. РЗИ осъществява и организира държавната здравна политика на територията на съответната област. Регионалните здравни инспекции са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта и се ръководят и представляват от директор. Освен това, РЗИ организира и контролира медицинската експертиза. Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на съответната РЗИ.


Компетентност


РЗИ осъществява на територията на съответната област дейности по: контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения; промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението.

Съгласно Устройственият правилник на регионалните здравни инспекции, в правомощията на инспекцията е да извършва проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве. Начинът на сезиране и разглеждане на сигналите не е нормативно определен, поради което той се определя от вътрешните правила за работа на всяка една от РЗИ.В офисите - до 28 градуса в жегата

В офисите - до 28 градуса в жегата

За предпочитане е естествената вентилация, препоръчват от Световната здравна организация
Пак приемат документи по мярката 60/40

Пак приемат документи по мярката 60/40

Тя ще важи до края на септември и ще е за период до 3 месеца, считано от 1 юли

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Инспекцията по труда пусна интерактивен инструмент
Подкрепа за туризма и транспорта

Подкрепа за туризма и транспорта

Стартира програмата за запазване на местата на работещите в двата сектора, обясниха от Агенцията по заетостта
Kак се плащат болничните в ЕС ?

Kак се плащат болничните в ЕС ?

Периодът, в който работодателите в Европейския съюз изплащат обезщетение на служителите си обезщетение по болест, е между 2 и 30 дни
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
1 2 3 4 5 ... 6 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020