МОИТЕ ПРАВА

ИАМО не разследва анонимни жалби

08-08-2017 07:24
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
health-law@dir.bg
ИАМО не разследва анонимни жалбиСигналите трябва да са за нарушения, извършени преди не повече от 2 години
Към коя държавна институция можем да се обърнем, ако смятаме, че здравните ни права са потъпкани, как да я сезираме, така че да има ефект? Отговорите дава адвокат Стефка Цанкова.

Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО) e основният орган, към който можем да се обърнем в случай, че правата ни на пациенти са нарушени. Тя е създадена през 2009 г. с приемането на допълнителен раздел „Контрол върху медицинското обслужване“ в глава III на Закона за здравето. Агенцията е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител към министъра на здравеопазването, със седалище в София и с адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА). Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.


Компетентност


ИАМО осъществява постоянен контрол върху медицинското обслужване на пациентите, спазването на утвърдените медицински стандарти и на правата на пациентите, както и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване. ИАМО проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на Закона за здравето или на Закона за лечебните заведения. Условията и редът за провеждане на проверките се определят с наредба на министъра на здравеопазването. 


Начин на сезиране


Чрез предложения, жалби и сигнали. Те могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща. Когато е необходимо предложението, жалбата или сигнала да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, агенцията дава на подателя съответни разяснения.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения, жалби или сигнали, както и по такива, отнасящи се до нарушения, извършвани преди повече от две години.

Предложенията и сигналите, които не са от компетентност на агенцията, се препращат на компетентния орган да ги разгледа, като за това се уведомява подателят. Редът на разглеждане на предложенията и сигналите е нормативно определен с Устройствения правилник на ИАМО.

Срокът за отговор на предложенията и сигналите е 30 дни, считано от датата на тяхното постъпване. Няма определен срок за извършване на проверка по жалба, като 30-дневен срок се отнася за уведомяване на жалбоподателя за резултата от нея.

На интернет страницата на ИАМО: http://www.eama.bg/index.php/bg/ има специален раздел, наименован „Жалби“. От него може да изпратите директно жалбата си, попълвайки предоставената форма. Освен това, в същия раздел, може да намерите изключително подробна информация в кои случаи можете да подадете жалба или сигнал в ИАМО.


Регионални здравни инспеции (РЗИ)


Регионалната здравна инспекция, съгласно Закона за здравето, е един от органите за осъществяване на държавен здравен контрол. РЗИ осъществява и организира държавната здравна политика на територията на съответната област. Регионалните здравни инспекции са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта и се ръководят и представляват от директор. Освен това, РЗИ организира и контролира медицинската експертиза. Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на съответната РЗИ.


Компетентност


РЗИ осъществява на територията на съответната област дейности по: контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения; промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението.

Съгласно Устройственият правилник на регионалните здравни инспекции, в правомощията на инспекцията е да извършва проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве. Начинът на сезиране и разглеждане на сигналите не е нормативно определен, поради което той се определя от вътрешните правила за работа на всяка една от РЗИ.Европейска харта за правата на пациента

Европейска харта за правата на пациента

Всеки човек има право да получи нужната му медицинска помощ, както и на иновативна терапия
Генетиката в помощ на родителите

Генетиката в помощ на родителите

Какви изследвания трябва да си направят бъдещите майки и татковци, кога се налагат, разказва проф. Алексей Савов

По-висока здравна вноска през 2018-а

По-висока здравна вноска през 2018-а

Дължимите суми трябва да се внесат до 26 февруари, информират от НАП
Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Пациентите с тях ще бъдат лекувани само в университетските болници, които имат клиники за съответните заболявания

Следете безплатно здравното си досие

Следете безплатно здравното си досие

Уникалният код за достъп позволява пациентите по-лесно да алармират за злоупотреби
Внимание, проблем с инсулинови писалки

Внимание, проблем с инсулинови писалки

Има риск държачът на патроните при няколко партиди NovoPen® Echo® да се пропука
Вашите права при заминаване на работа в чужбина

Вашите права при заминаване на работа в чужбина

Ако контактът ви с посредника се осъществява само през интернет, може да е измама, предупреждават от ГИТ

Как да изберем безопасен пояс за морето?

Как да изберем безопасен пояс за морето?

Дете може да се удави само за 30 секунди в 4 см вода, предупреждават експертите от КЗП
Как да защитим здравните си права

Как да защитим здравните си права

Пациентите имат 14 дни, за да обжалват в съда решение, което не им харесва

Сменяме джипито и онлайн

Сменяме джипито и онлайн

Не забравяйте здравната си книжка, тръгвайки на ваканция, напомнят от НЗОК
1 2 3 4 »

 

 

ОНКОЛОГИЯ

ИН ВИТРО

НЕВРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

 

Кои са болниците, където може да намерите помощ в случай на нужда, може да научите тук. 

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Адекватни ли са заложените параметри в проекта за нова здравна карта на МЗ?

Април 2018