МОИТЕ ПРАВА

ИАМО не разследва анонимни жалби

08-08-2017 07:24
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
ИАМО не разследва анонимни жалбиСигналите трябва да са за нарушения, извършени преди не повече от 2 години
Към коя държавна институция можем да се обърнем, ако смятаме, че здравните ни права са потъпкани, как да я сезираме, така че да има ефект? Отговорите дава адвокат Стефка Цанкова.

Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО) e основният орган, към който можем да се обърнем в случай, че правата ни на пациенти са нарушени. Тя е създадена през 2009 г. с приемането на допълнителен раздел „Контрол върху медицинското обслужване“ в глава III на Закона за здравето. Агенцията е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител към министъра на здравеопазването, със седалище в София и с адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА). Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.


Компетентност


ИАМО осъществява постоянен контрол върху медицинското обслужване на пациентите, спазването на утвърдените медицински стандарти и на правата на пациентите, както и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване. ИАМО проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на Закона за здравето или на Закона за лечебните заведения. Условията и редът за провеждане на проверките се определят с наредба на министъра на здравеопазването. 


Начин на сезиране


Чрез предложения, жалби и сигнали. Те могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща. Когато е необходимо предложението, жалбата или сигнала да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, агенцията дава на подателя съответни разяснения.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения, жалби или сигнали, както и по такива, отнасящи се до нарушения, извършвани преди повече от две години.

Предложенията и сигналите, които не са от компетентност на агенцията, се препращат на компетентния орган да ги разгледа, като за това се уведомява подателят. Редът на разглеждане на предложенията и сигналите е нормативно определен с Устройствения правилник на ИАМО.

Срокът за отговор на предложенията и сигналите е 30 дни, считано от датата на тяхното постъпване. Няма определен срок за извършване на проверка по жалба, като 30-дневен срок се отнася за уведомяване на жалбоподателя за резултата от нея.

На интернет страницата на ИАМО: http://www.eama.bg/index.php/bg/ има специален раздел, наименован „Жалби“. От него може да изпратите директно жалбата си, попълвайки предоставената форма. Освен това, в същия раздел, може да намерите изключително подробна информация в кои случаи можете да подадете жалба или сигнал в ИАМО.


Регионални здравни инспеции (РЗИ)


Регионалната здравна инспекция, съгласно Закона за здравето, е един от органите за осъществяване на държавен здравен контрол. РЗИ осъществява и организира държавната здравна политика на територията на съответната област. Регионалните здравни инспекции са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта и се ръководят и представляват от директор. Освен това, РЗИ организира и контролира медицинската експертиза. Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на съответната РЗИ.


Компетентност


РЗИ осъществява на територията на съответната област дейности по: контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения; промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението.

Съгласно Устройственият правилник на регионалните здравни инспекции, в правомощията на инспекцията е да извършва проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве. Начинът на сезиране и разглеждане на сигналите не е нормативно определен, поради което той се определя от вътрешните правила за работа на всяка една от РЗИ.Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Юридическата помощ се предоставя по наказателни и по граждански дела, казва Стефка Цанкова

Въвеждат нови образци за болнични и майчинство

Въвеждат нови образци за болнични и майчинство

До 15 юли ще се приемат старите удостоверения за изплащане на парични обезщетения

Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

С JOYSTICK работим по проект за дигитализация на медицинската документация, казва Боян Георгиев

Що е то GDРR в здравеопазването?

Що е то GDРR в здравеопазването?

Какви са правата на пациентите по Общия регламент за защита на данните и как да ги реализират, обяснява адвокат Стефка Цанкова

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Съгласието на пациента е нужно, ако персоналната му информация ще се ползва за маркетинг и реклама
Европейска харта за правата на пациента

Европейска харта за правата на пациента

Всеки човек има право да получи нужната му медицинска помощ, както и на иновативна терапия
Генетиката в помощ на родителите

Генетиката в помощ на родителите

Какви изследвания трябва да си направят бъдещите майки и татковци, кога се налагат, разказва проф. Алексей Савов

По-висока здравна вноска през 2018-а

По-висока здравна вноска през 2018-а

Дължимите суми трябва да се внесат до 26 февруари, информират от НАП
Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Пациентите с тях ще бъдат лекувани само в университетските болници, които имат клиники за съответните заболявания

Следете безплатно здравното си досие

Следете безплатно здравното си досие

Уникалният код за достъп позволява пациентите по-лесно да алармират за злоупотреби
1 2 3 4 5 »

 

ОНКОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ

 

Съвместен проект на clinica.bg

и "Галъп Интернешънъл" 

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Смятате ли, че изборът на нов управител на НЗОК ще доведе до промени в системата?

Юли 2018