Консулт

Как да се лекуваме в чужбина (втора част)

29-03-2016 08:18
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Как да се лекуваме в чужбина (втора част)Ако Фондът за лечение ви одобри, имате право на еднократна помощ за дневни и квартирни
Когато човек е болен, трябва да има информация за всички възможности за своето лечение. Понякога той не може да получи адекватната терапия у нас. Каква е алтернативата? Обяснява Стефка Цанкова. Тя е юридически консултант в сферата на здравеопазването, завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", работила е в местната, изпълнителната и законодателната власт, включително като главен секретар на Министерство на здравеопазването.
Две са възможностите лечението на детето ви в чужбина да бъде финансирано с държавни средства. Ако вашето дете се нуждае от лечение, което не може да бъде извършено в България, следва да се обърнете към Център „Фонд за лечение на деца", който организационно и финансово подпомага лечението в чужбина на деца до 18 – годишна възраст. Ако детето ви се нуждае от лечение, за което има клинична пътека в България, но вие желаете лечението му да се осъществи в чужбина, можете да подадете заявление/искане в НЗОК за издаване на формуляр за планово лечение в друга държава от Европейския съюз - формуляр S2.

Център „Фонд за лечение на деца" (Фонда) е създаден от Министерски съвет с Постановление № 280/2004 г. като самостоятелно юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията, на подчинение на министъра на здравеопазването. На официалната електронна страница на Фонда на уеб-адрес - http://www.cfld-bg.com може да намерите подробно описана процедурата на кандидатстване, необходимите и изискуеми документи (като образците на заявлението и декларациите може да изтеглите в Doc формат), да проследявате движението на подаденото от Вас заявление в актуално поддържания online електронен регистър.

При подаване на документите, същите следва да са на български език, включително и цялата медицинска документация на детето. Служителите на Фонда, в 3 –дневен срок от оформяне на административната преписка в цялост (подаденото заявление с придружаващите го документи и допълнително представените такива, в случаите, когато не са подадени необходимите документи с изискваните съдържание и форма или са налице неясноти или непълноти в съдържащата се в документите информация), я изпращат на съответния външен медицински експерт (съобразно профила на заболяването на детето и квалификацията на експертите), който в 14-дневен срок изготвя становище за медицинската целесъобразност на исканото лечение При спешни случаи, директорът на Фонда може да определи по-кратък срок за становището на външния медицински експерт. В случай, че външният експерт се нуждае от допълнителна информация и/или допълнителни документи и изследвания, той задължително ще се свърже с вас. След получаване на неговия доклад (становище), преписката се представят на Обществения съвет към Фонда - за обсъждане и вземане на решение. Обичайно, Общественият съвет заседава веднъж месечно, но в случай на спешност, той се свиква от директора на Фонда на инзвънредни заседания. Датите на предстоящите заседания на Обществения съвет се обявяват предварително на официалната електронна страница на Фонда. На заседанията си Общественият съвет разглежда докладите на външните експерти по реда на постъпване на заявленията. Въз основа на предложението на Обществения съвет директорът на Фонда, в 3-дневен срок от заседанието, на което е обсъждано заявлението, се произнася с решение за организационно и финансово подпомагане на лечението на детето, в което посочва данни за пациента, информация за неговия законен представител, диагноза, подробно описание на вида подпомагане, в т. ч. размера на отпусканата парична сума, отделните й компоненти, лечебното заведение, в което ще се извърши диагностицирането/лечението, срока, в който ще бъдат извършени съответните медицински процедури или друго подпомагане, евентуален придружител. или прави мотивиран отказ. Решение на директора на Фонда, съдържащо мотивиран отказ от подпомагане, подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд- София град в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Важно е да знаете, че когато в хода на извършване на финансираните със средства на Фонда диагностични или лечебни процедури възникне необходимост от допълнително финансово подпомагане за тях, трябва да уведомите Фонда за това, като представите документ в този смисъл от съответното лечебно заведение в чужбина. В този случай служителите на Фонда задължително осъществява контакт с лечебното заведение и проучва случая незабавно, а директора на Фонда включва случая в дневния ред на следващото заседание на Обществения съвет. Ако състоянието на детето е спешно и не е възможно да се изчака провеждането на предстоящо заседание на Обществения съвет, директорът на Фонда незабавно свиква извънредно заседание на Обществения съвет, като то може да бъде проведено и неприсъствено.

Важно е да се знае, че Фондът финансира само и единствено лечение в чужбина на деца, за което има предварително кандидатстване във Фонда и взето решение на Обществения съвет за подпомагане, респ. издадена на негово основание заповед на директора на Фонда. Не се допуска самостоятелно организиране на лечението в чужбина, започнало осъществяване на лечението или започнали (и вече приключили) диагностични процедури, оперативни интервенции, прегледи/консултации и последващо кандидатстване за тяхното финансиране от Фонда.

Освен това Фондът не осъществява финансово и организационно подпомагане на лица над 18 години, както и когато лечението на детето (вкл. здравни дейности, услуги и медицински изделия) е финансирано и заплатено от републиканския бюджет или в обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и за транспортни разходи и престой в чужбина, когато планираното лечение (преглед, консултация или друга подобна дейност) не е финансирано от Фонда.

Важно е също така да знаете, че при положително решение на Обществения съвет за подпомагане на лечението на детето ви в чужбина, имате право на еднократна помощ от "Социално подпомагане" за покриване на разходите за дневни и квартирни по време на престоя ви в чужбина. За целта трябва да се обърнете към Агенция за социално подпомагане във вашия град и да подадете документите, посочени в чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Извън темата за лечението в чужбина на деца, но важно при упражняването на здравните права на вашето дете - ако неговото заболяването може да бъде лекувано в България, но няма клинична пътека за това лечение или ако има, но НЗОК не покрива изцяло разходите за нея, лечението може да бъде финансирано от Център „Фонд за лечение на деца".

Ако за лечението на детето ви има клинична пътека в България, но вие смятате за правилно и целесъобразно то да получи лечението си в чужбина, можете да подадете заявление/искане в НЗОК/РЗОК за издаване на Формуляр за планово лечение в друга държава от Европейския съюз (Формуляр S2).

Важно е да знаете, че и в този случай, трябва да подадете своето заявление/искане за разрешение за получаване на лечение на територията на другата държава преди да е започнало лечението там. В противен случай, то няма да бъде разгледано от комисията в НЗОК.

Всички документи, свързани с искането, следва да бъдат на български език, включително и цялата медицинска документация на детето. Към писмено заявление трябва да приложите актуална медицинска документация; удостоверяваща заболяването и поставената диагноза, проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия (в случай, че има); заключения (препоръки) от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение; документ, издаден от съответното лечебно заведение, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение, ще бъде проведено в това заведение срещу представяне на формуляра S2; период на провеждането му и ориентировъчната цена.

Важно е да знаете, че ако детето е с прекъснати здравноосигурителни права, има влязла в сила заповед на директора на НЗОК за издаване на разрешение или отказ от издаване на разрешение на същото дете за същото лечение, както и ако сте в хипотеза на висящо административно производство (независимо дали е във фазата на издаване или оспорване на издаден акт) ще получите отказ от издаване на формуляра S2.

Разрешение за получаване на лечение за сметка на НЗОК в друга държава - членка на Европейския съюз се издава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на Република България и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване и когато детето не може да получи лечението в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в Република България, като се има предвид текущото здравословно състояние и вероятното развитие на болестта. Преценката за последното обстоятелство се извършва от националните консултанти по съответните заболявания и от председателите на съответните научни дружества, които дават писмени становища относно основателността на предявените искания – в съответствие с тяхната експертна медицинска преценка за състоянието на всеки пациент и възможността/невъзможността за провеждане на лечението в разумен медицински срок в България.

Повече информация може да намерите на сайта на НЗОК на следния интернет адрес - http://www.nhif.bg/web/guest/201.В офисите - до 28 градуса в жегата

В офисите - до 28 градуса в жегата

За предпочитане е естествената вентилация, препоръчват от Световната здравна организация
Пак приемат документи по мярката 60/40

Пак приемат документи по мярката 60/40

Тя ще важи до края на септември и ще е за период до 3 месеца, считано от 1 юли

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Инспекцията по труда пусна интерактивен инструмент
Подкрепа за туризма и транспорта

Подкрепа за туризма и транспорта

Стартира програмата за запазване на местата на работещите в двата сектора, обясниха от Агенцията по заетостта
Kак се плащат болничните в ЕС ?

Kак се плащат болничните в ЕС ?

Периодът, в който работодателите в Европейския съюз изплащат обезщетение на служителите си обезщетение по болест, е между 2 и 30 дни
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
1 2 3 4 5 ... 6 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кои са най-големите предизвикателства пред болниците с оглед на усложнената пандемична обстановка през есента и зимата?

Септември 2020