Пози

Повече средства за децата с увреждания

02-11-2023 14:54
Размерът месечните помощи за тях не е коригиран от края на 2016 г., като до момента не е предвиден механизъм за промяната му, казва Диана Ковачева Повече средства за децата с увреждания
Clinica.bg

press@clinica.bg
С новия държавен бюджет да бъдат актуализирани месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирани в чл. 8 д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). За това настоява омбудсманът Диана Ковачева в препоръка до министрите на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и на финансите Асен Василев.
Уважаема госпожо Шалапатова,

Уважаеми господин Василев,

 

Като национален омбудсман и застъпник за правата на децата с трайни увреждания и техните семейства, бих искала да изразя загрижеността си от липсата на адекватно решение по отношение размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирани в чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/. 

 

Следва да се подчертае, че

 

месечните помощи не са актуализирани от края на 2016 г., като продължава да не е предвиден и механизъм за автоматичното им осъвременяване през годините. С оглед разпоредбата на чл. 8д, ал. 2 от ЗСПД, която не допуска размера на помощите да е по-малък от предходната година, размерите на финансовата подкрепа на отделните групи правоимащи са оставени вече 7 години, без да бъдат променени в Законите за държавния бюджет на Република България.

 

В рамките на законовите си 

 

правомощия институцията на омбудсмана е поставяла многократно проблема на вниманието на ръководителите на отговорните органи, в т.ч. чрез изразяване на категорично становище при разглеждането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обн. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023 г. До момента обаче действия за разрешаването му не са предприемани.

Необходимо е да се обърне внимание на факта, че подкрепата на семействата, в които има деца с трайни увреждания, е значително намалена през последната година. Причина за това е сериозната инфлация в страната, която рефлектира върху възможностите да бъдат задоволявани потребностите на децата.

 

В тези условия правят силно

 

впечатление механизмите за определяне на размерите на месечната финансова подкрепа и целевата финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст по чл. 69 от Закона за хората с увреждания, както и размерите на различните социални помощи след последните положителни действия за изменения в Закона за социално подпомагане, обн. ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.06.2023 г. Всички тези социални плащания са обвързани линията на бедност, която е динамичен показател. 

 

Затрудненията пред семействата

 

на децата с трайни увреждания и оставянето само на тази уязвима група без възможност да получават адекватен и актуализиран ежегодно размер на подкрепата от държавата, поражда условия за повишаване на социалното напрежение и недоволство, доказателство за което са постъпилите в институцията стотици жалби по проблема от засегнати граждани през последните няколко месеца. Необходимо е да се отбележи, че съгласно чл. 8д, ал. 4 и 5 от ЗСПД месечните помощи целят да подпомогнат семействата в отглеждането на децата с трайни увреждания в семейна среда и тяхното социално включване. 

 

Месечните помощи се предоставят


за задоволяване на основните и специфични поради увреждането потребности на децата с трайни увреждания; осигуряване на грижа и подкрепа в домашна и семейна среда за децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от семействата по ал. 1 и от семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства по чл. 8д, ал. 2. Месечните помощи са единствената подкрепа на семействата с деца с увреждания, която се отпуска под формата на месечна финансова подкрепа. 

 

Те подпомагат доходите на полагащите 

 

грижи и са важна опора в усилията за осигуряване на достоен живот на децата с увреждания в домашна и семейна среда, при съобразяване с най-добрите им интереси.

Поради тази причина, техният размер следва да е адекватен, като отразява инфлационните процеси в страната, стойността на минималната работна заплата и различните видове пенсии по Кодекса за социално осигуряване. Техният размер е необходимо да се актуализира ежегодно и да бъде в съответствие с динамиката и на други социални показатели, които също имат съществена роля за социалната сигурност на гражданите. Необходимо е да се отбележи, че  неосигуряването на възможност за периодично актуализиране на средствата, освен че довежда до намаляване на ефективността на отпусканата подкрепа, но и създава предпоставки за нарушаване на правата и интересите на семействата с деца с увреждания. 

 

Често именно липсата на адекватна 

 

финансова подкрепа от държавата и невъзможността за осигуряване на подходяща грижа и условия за развитие подтиква много семейства да изоставят децата си в специализирани институции, което има катастрофални последици върху техния живот. Необходимо е да се обърне внимание и на друг аспект – избраните подходи за актуализиране на получаваните от държавата средства довеждат до значителна разлика в третирането на децата с увреждания и техните родители/полагащите грижи с помощи по чл. 8д от ЗСПД спрямо гражданите с увреждания с месечна подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания. Двете групи са еднакво уязвими и имат нужда от адекватна подкрепа, като при децата с увреждания тя не се променя.

 

Още по-сериозен е проблемът при 

 

децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, които са включени като ползватели на лична помощ по Закона за личната помощ. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ, размерът на помощите по чл. 8д от ЗСПД се намалява допълнително с до 380 лв. от помощта (конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите), които средства се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.

 

 

Във връзка с изложеното и като 

 

подчертавам, че подкрепата на децата с увреждания следва да бъде съобразена с техните потребности, най-добрия им интерес и международните актове, по които държавата ни е страна – като Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата за основните права на ЕС, на основание чл. 19, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка да бъде разгледан поставения проблем, като бъдат включени мерки в подготвяния Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за актуализиране на месечните помощи по чл. 8д от ЗСПД. На основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за омбудсмана очаквам да ме информирате за становището Ви и предприетите действия.

 

С уважение,

 

Проф. д-р Диана Ковачева

 

Омбудсман на

Република България


Потвърдиха статута на алианса за социална отговорност

Потвърдиха статута на алианса за социална отговорност

Той е признат за национално представителна организация за още четири години, реши МС
Плащат пенсиите от 7 март

Плащат пенсиите от 7 март

Oбезщетенията за бременност и раждане и за отглеждане на дете ще бъдат преведени още утре, казват от НОИ
Благосъстоянието в България не се подобрява

Благосъстоянието в България не се подобрява

Около 49% от домакинствата имат на депозит средно около 170 лева, сочат данните на БНБ за 2023 година
По-високите заплати в университетите са в риск

По-високите заплати в университетите са в риск

Причината е, че разпределянето на бюджета, предвиден за увеличението на възнагражденията на академични длъжности не е приключил, казват от ВОН-КНСБ и СВО-КТ Подкрепа
Половината ТЕЛК работят със забавяне

Половината ТЕЛК работят със забавяне

То варира от 1 до 6 месеца, не са помогнали и новите пет комисии заради увеличението на решенията, става ясно от писмен отговор на проф. Христо Хинков
До 100 000 лв. за проекти на работодатели

До 100 000 лв. за проекти на работодатели

Те са за подобряване условията на труд и диагностика на професионални болести, съобщиха от социалното министерство
Продължават проблемите на хората с увреждания

Продължават проблемите на хората с увреждания

На първо място спирането на пенсиите за инвалидност от НОИ в случаите, при които НЕЛК отменя и връща решение на ТЕЛК за ново произнасяне, казва омбудсманът проф. Диана Ковачева
Набират проекти за заетост на хора с увреждания

Набират проекти за заетост на хора с увреждания

До 20 000 лв. е максималният размер по различните компоненти, работодателите могат да кандидатстват до 17 април
Пенсионните права в България - над 293 млрд. лв.

Пенсионните права в България - над 293 млрд. лв.

Толкова са натрупаните средства в края на 2021 години, показват данните на НСИ
Трудови консултации за българите в Гърция

Трудови консултации за българите в Гърция

Те ще се проведат на 17 февруари в Солун, на тях ще присъства и зам.-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова
1 2 3 4 5 ... 146 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ