Пазар

Брокери дърпат 4 млн. от застраховането

03-07-2017 07:40
Въпреки увеличението на премиите, липсата на политическа визия, възпрепятства развитието на сектора, смятат от АДЗЗБрокери дърпат 4 млн. от застраховането
Clinica.bg

press@clinica.bg
Както вече clinica.bg писа, премиите и разходите в здравния застрахователен пазар за поредна година се увеличават, но делът им остава малък от общите пари за здраве у нас. Какво е състоянието на този сегмент през изминалата година, кои са проблемите и предизквикателствата пред него, може да видите в анализа на Асоциацията на дружествата за здравно застраховане (АДЗЗ), който бе предоставен специално за нашите читатели.

Обявените от КФН данни за дейността по застраховка Заболяване за 2016 год. показват, че застраховка „Заболяване" се предлага от 32 застрахователни компании, от които 17 от сектора на общото застраховане и 15 от животозастраховането /през 2015 год. са били 8 дружества/. Наблюдава се значително повишаване на интереса към този виид застраховка от страна на животозастрахователните компании. В сравнение с предишната година се наблюдава нарастване на премийния приход с 12 899 918 лв. /18.45%/, при 2 714 071 лв. /4,04%/ ръст през 2015 год. В същото време разходите за застрахователни плащания отбелязват ръст от 2 316 007 лв. /5,89%/, при 4 516 809 лв. /12,99%/ ръст през 2015 год. Твърде рисковано е да се правят обобщени анализи на финансовите резултати при застраховка Заболяване в двата сектора на общото и животозастраховането поради видимо различните продукти, които предлагат компаниите. Верният извод в случая е, че при значителен темп на нарастване на приходите, разходите нарастват незначително.


Цифровото изражение на нашата дейност в годините, след като всички дружества бяха прелицензирани като Застрахователи има следните измерения:

Застраховка "Заболяване"

Общо застраховане:

 

Година Приход в лв Обезщетения в лв Приход/Разход %

2013     36 526 015    25 365 818                69.44

2014     43 813 617    24 507 212                55.94

2015     41 603 174    27 519 281                66.15

2016     46 334 031    29 045 794                62.69


Животозастраховане:


Година Премии в лв Обезщетения в лв. Приход/Разход %

2013     12 134 360      2 468 671                  20.34

2014     23 396 934      10 272 690                43.91

2015     28 321 448      11 777 428                41.58

2016     36 490 509      12 566 922                34.44

 

Анализът на финансовите резултати на сектора налага няколко сериозни извода:


1.Пазарната ниша на застраховка Заболяване продължава да е ограничена,

съпоставена с размера на публичните и частни разходи за здравеопазване, въпреки че секторът бележи ръст на премийния приход с 18.45% в сравнение с предишната година. Ръст от 28.84% бележи сектора на животозастраховането, при 11.37% в общото застраховане.


2. В условията на сериозни финансови затруднения за бизнеса и липса на ясни регламенти относно осигурителното покритие, гарантирано от обществената здравноосигурителна система, здравнозастрахователния сектор продължава макар и бавно да се развива в положителна посока;


3. Премийният приход в общото застраховане нараства с 11.37%, а размера на изплатените обезщетения с 5.54%. При животозастраховането при ръст на премийния приход с 28.84% се наблюдава ръст на изплатените обезщетения с 6.7%, което поставя сектора на животозастраховането в значително по- благоприятна финансова ситуация.


4. Съотношението приходи/разходи от 66.15%. в общото застраховане, намалява на 62.69%, докато при животозастраховането от 41.58% намалява на 34.44%. Трудно е да се произнесем по тези показатели, тъй като не знаем разликата в предлаганите продукти между общото и животозастраховането. Повече от 25% е разликата в щетимостта в двата сектора. Заслужава сериозен анализ въпроса защо при по-ограничени застрахователни плащания в животозастраховането то бележи значителен ръст в приходите, т.е. предпочитано е от клиентите.


Дейността ни е белязана от проблеми в здравната система, които години наред не се решават, а се задълбочават:


1. Липсата на концептуална и нормативна яснота относно бъдещето на здравноосигурителната система ограничава развитието на пазара на здравни услуги при здрнавното застраховане. Затвърждава се практиката на предпочитание от страна на гражданите и на лечебните заведения към директни – кешови плащания при потребление на медицинска помощ пред застраховането на риска от заболяване. Видно около 50% от общите разходи за здравеопазване в страната са лични средства на гражданите. В тази сума не се включват нерегламентираните плащания в здравната система.

2. Кешовите плащания в здравната система не подлежат на никакъв контрол, което ги прави атрактивен източник за финансиране за лечебните заведения. Вида на услугите, за които се изисква заплащане от пациентите е въпрос на творчество от страна на лечебните заведения, без всякаква държавна регулация относно неговата законосъобразност. Най-често не сме в състояние да защитим интереса на застрахованите лица, когато са изправени пред задължителен избор на екип и на консуматив с неизвестна за България цена от конкретно посочена от лечебното заведение фирма.

3. Държавата е абдикирала от своите конституционни задължения да гарантира здравето на българските граждани. С поправките в Наредбата за достъпа до медицинска помощ освен рекета наречен „избор на екип", се допусна и този на "избор на сестра и санитар" и ние вече се изправяме и пред този проблем. С липсата на всякакъв държавен контрол върху дейността на лечебните заведения относно изискваните от тях доплащания от пациента, с непрекъснатото нарастване на разходите за здравеопазване и заедно с това на дефицитите в здравната система, хаосът се задълбочава и размера на личните разходи за здраве ще надхвърли 50%, а ние ще сме все по-безпомощни да предоставим на своите клиенти високо качество на медицински грижи.

4. В много от клиничните пътеки НЗОК е визирала текст, че не заплаща определени медицински изделия. Всяка болница и лекар правят собствено тълкувание на съдържанието на този запис. В същото време поради това, че тези изделия се заплащат от пациента, тяхната цена не е пазарна, а се определя от размера на договорена комисионна и от монополното положение на повечето фирми. За медицински изделия за гръбначна стабилизация пациентът заплаща от 8 до 12 000 лв, за стент при мозъчна аневризма до 30 000 лв. Тези консумативи в нито една друга страна не се продават на пациента, каквато е практиката у нас, защото те не са стока, която може да се търгува, а са част от лечебния процес, който се определя от лекаря. В коя европейска държава пациентът избира какъв стент да му се сложи, този, чиято цена заплаща общественото осигуряване, или посочения като по- добър от неговия лекар на неколкократно по-висока цена. Многократно сме настоявали пред МЗ към всяка клинична пътека да се посочат медикаменти и консумативи, които не се покриват от НЗОК по задължителното здравно осигуряване и да се създаде нормативна база за определяне на единни цени за тях, валидни за цялата здравна система и медицински стандарти за приложението им , за да се прекъсне порочната корупционна практика. В писмен отговор МЗ ни увери, че с промени в Закона за медицинските изделия този проблем ще бъде решен, но това не стана.

5. Не успяваме да се справим с наложилата се порочна практика от болниците за ползваните здравни услуги от наши осигурени лица, да заплащаме 20-30-50% върху цената на клиничната пътека, без от това те да получават повече или по- добро медицинско обслужване. Когато застраховката не включва покритие за избор на екип и медицински изделия, които НЗОК не заплаща, естествено възниква логичния въпрос - за какво едно лице се осигурява два пъти- задължително и доброволно, след като заплаща хиляди лева за болничното си лечение. В тези случаи пациентът не знае, че ние сме заплатили на болницата процентът от цената на клиничната пътека, защото срещу тази сума той не е получил никакви услуги. Вместо решение на проблема се създаде „пакет допълнително поискани услуги", които нито някой е искал, нито се знае какво съдържа този пакет или "амбулаторни услуги непокрити от МЗ и НЗОК". Особено драстични са тези суми при раждане и оперативни интервенции. Проверки на МЗ по наши жалби завършват с констатацията, че болницата може да взема пари за всичко, което си пожелае, или че заплащането на пакетни цени за услуги, които се покриват от НЗОК е незаконно, което становище не променя утвърдените практики в болниците за такива нерегламентирани плащания, тъй като не носи никакви санкции за лечебното заведение.

6. НЗОК в стремежа си да облекчи собствения си бюджет в момента подготвя промени в ЗЗО, с които пациентът ще подписва декларация, с която се отказва НЗОК да заплати за неговото лечение и посочва друг източник за финансиране- нас или собствения си джоб. На това противоконституционно предложение сме длъжни да реагираме остро и да обвиним вносителите му/правителството/ в бягство на държавата от конституционните й задължения да гарантира безплатното ползване на медицинска помощ за задължително осигурените лица.

7. Не успяхме да убедим КФН и МФ за отпадане на данъка върху застрахователните премии при застраховка "Заболяване". Предсрочното прекратяване мандата на НС не позволи да бъде приет Закона за КФН, което не позволи на Комисията да коригира таксите за надзор и да намали размера им за дружествата без право на достъп до общия пазар, какъвто ангажимент бе поет от Председателя и ресорния Зам. председател на КФН.

8. Увеличаването на броя на застрахователните дружества, които предлагат застраховка заболяване, при незначителното разширяване на пазара на здравно застраховане води до неразумно снижаване на ценовите равнища на продажби, независимо от ръста на премиините приходи. Трудно можем да намерим решение на този проблем, защото то се съдържа в натрупване на опит от страна на застрахователните компании и на адекватен надзор от страна на държавата.

9. На пазара на здравното застраховане оперират и все повече брокерски компании, особено международни. През 2016 год. в общото застраховане от 46 334 031 лв. премиен приход 15 601325 лв. /33.67%/ са преминали през застрахователни брокери. Изплатените аквизиции са 2 199 547лв. Средният размер на брокерската комисионна е 14.1%. В животозастраховането от 36 490 509лв. премиен приход, 11 775 795лв. /32.27%/ са постъпленията чрез брокери. Изплатените аквизиции са 2 083 823лв./17.7%/.


10. Продължава безконтролното нарастване на цените на здравните услуги от страна на изпълнителите на медицинска помощ, без да сме в състояние да наложим обща политика на договаряне или регулация от страна на държавата.


11. Настъпват сериозни ценови дефекти от възложителите на обществени поръчки, които необезпокоявани от отговорните държавни институции, продължават да налагат свои правила, противоречащи на закона относно обявяване на обем услуги и на цена за тях. В същото време и дружествата демонстрират хазартно поведение в конкурсите по ЗОП, с което на практика сами се поставяме в ситуация на вечните губещи. Свидетели сме на предсрочно прекратяване, поради неизпълнение от застрахователя на голями договори сключени след обществена поръчка на безумно ниски цени. Тези резултати правят още по-належаща нашата дискусия в асоциацията по отношение на дъмпинговите цени на пазара на здравното застраховане.


Астра Зенека минава на електромобили

Астра Зенека минава на електромобили

Целта на компанията у нас е да смени всичките си коли до 2025 г., за да опазва околната среда

Правителството прие данъчните закони

Правителството прие данъчните закони

От парламента зависи окончателния им вид, но МФ прогнозира 3.2% ръст на БВП, стана ясно от думите на Асен Василев

Roche купува Telavant Holdings за $7 млрд.

Roche купува Telavant Holdings за $7 млрд.

Компанията, която ще придобие разработва нова терапия срещу болестта на Крон и улцерозен колит
Фалитите в медицината - на санитарния минимум

Фалитите в медицината - на санитарния минимум

Само 9 са банкрутите в здравеопазването, социалните дейности и образованието, за сметка на това има над 200 нови фирми, съобщиха от НСИ
Учредиха асоциация за медицински изделия

Учредиха асоциация за медицински изделия

МедТех ще представлява едни от най-големите производители в света като Медтроник, ХелткеърС и Хартманн

След новия бюджет - 279 млн. за болниците

След новия бюджет - 279 млн. за болниците

По толкова ще получават през следващите два месеца лечебните заведения, реши Надзорният съвет на НЗОК
МЗ търси кой да ремонтира 35 ФСМП

МЗ търси кой да ремонтира 35 ФСМП

Дейностите са в изпълнение на европейския проект за Спешна помощ, с чиято реализация закъсняхме

Още 6 лекарства заобикалят ценовата регулация

Още 6 лекарства заобикалят ценовата регулация

С тях списъка за нерегистрираните медикаменти стигна 85 продукта, някои от тях са се внасяли по официалния ред

Лъчецентърът в Софиямед пред откриване

Лъчецентърът в Софиямед пред откриване

В него вече има 22 тона високотехнологична апаратура на американска фирма, съобщиха от болницата

Фармата дала 2.8 млрд. у нас

Фармата дала 2.8 млрд. у нас

Толкова е общият принос, който индустрията е осигурила за българската икономика през 2021 г.
1 2 3 4 5 ... 41 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Декември 2023 Предишен Следващ