новото време

ИИ с 5 препоръки към новия здравен министър

19-06-2023 06:47
Внедряването на единна национална здравноинформационна система е сред тях, липсата й води до намаляване на ефективността и увеличаване на разходите в системата, казва ChatGPTИИ с 5 препоръки към новия здравен министър
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

Навлизането на Изкуствения интелект (ИИ) в ежедневието ни вече е факт. ChatGPT е една от възможностите за получаване на съвет или помощ в работата от специалисти в различни сектори. Какво е той, какво може да прави в медицината и здравеопазването го попитахме заедно с програмиста Благой Миров, който има богат опит в сферата на здравеопазването. Ето и отговорите, които получихме. Днес публикуваме втората част на интервюто, което засяга здравната система и политика.

- ChatGPT, доколко ИИ има място в администрирането и управлението на дадена здравна система?

- Изкуственият интелект (ИИ) може да има значителна роля в администрирането и управлението на здравните системи. Ето някои от начините, по които ИИ може да се използва в тази област:

1. Обработка на големи обеми данни: Здравните системи събират огромно количество данни, като пациентски записи, медицински изображения, лабораторни резултати и други. ИИ може да бъде използван, за да обработва и анализира тези данни с цел извличане на полезна информация, идентифициране на тенденции и патерни, предсказване на здравни рискове и подпомагане на вземането на решения.

2. Подпомагане на диагностиката и лечението: ИИ може да бъде използван, за да помогне при поставянето на диагнози и избора на най-подходящия метод за лечение. Алгоритми на базата на ИИ могат да анализират симптоми, медицински изображения, генетични данни и други фактори, за да предоставят подкрепа на лекарите при диагностициране и планиране на лечението.

3. Оптимизация на процесите на здравеопазване: ИИ може да бъде използван, за да оптимизира процесите на здравеопазване, включително планирането на ресурси, управлението на инвентара, оптимално разпределение на персонала и подобряване на ефективността на здравните услуги. Това може да допринесе за по-добро управление на здравната система, намаляване на човешките грешки и подобряване на качеството на грижите за пациентите.

4. Превенция и обучение: ИИ може да се използва, за да предоставя персонализирани препоръки за здравословен начин на живот, предупреждава за потенциални здравни рискове и подпомага при обучението на медицински специалисти и персонала в здравните учреждения.

Въпреки потенциала на ИИ в администрирането и управлението на здравните системи, важно е да се има предвид, че решенията, вземани от ИИ, трябва да бъдат подкрепени от хората - медицински специалисти, управленски екипи и други здравни професионалисти. Човешкото вмешателство и надзор са важни за осигуряване на качеството и безопасността на здравните грижи.

- Приложен ли е ИИ в някоя държава при администрирането и управлението на здравната им система?

- Да, в някои държави се използва изкуствен интелект (ИИ) в администрирането и управлението на здравната им система. Ето някои примери:

1. Великобритания: Великобритания използва ИИ в здравеопазването чрез проекти като "NHS Digital Innovation Hub", който цели да използва данни и ИИ за подобряване на здравната система. Също така, във Великобритания има използване на ИИ за прогнозиране на болнични инфекции и оптимизация на лечебните пътеки.

2. Канада: В Канада ИИ се използва в здравните учреждения за анализиране на данни, предсказване на рискове и подпомагане на вземането на решения. Например, в града Хамилтън се използва ИИ за предсказване на вероятността от инфекция със сепсис.

3. САЩ: В Съединените щати ИИ се прилага в здравните системи за различни цели, включително анализ на медицински изображения (например рак на гърдата и мозъка), помощ при диагностицирането на заболявания и прогнозиране на здравни рискове.

4. Естония: Естония е позната с развития си в областта на цифровите услуги и електронното здравеопазване. В страната се използва ИИ, за да се улесни обработката и анализът на здравни данни, както и за подпомагане на медицинските процеси и решения.

Това са само някои примери, но в различни държави по света се провеждат проекти и изследвания, които използват ИИ в администрирането и управлението на здравните системи с цел подобряване на ефективността, точността и качеството на грижите за пациентите.

- А какви са били реално резултатите?

- Резултатите от прилагането на изкуствения интелект (ИИ) в администрирането и управлението на здравните системи варират в зависимост от конкретните проекти и приложения. Въпреки това, има някои положителни резултати, които са били документирани в различни държави. Ето някои от тях:

1. По-добра диагностика и лечение: Използването на ИИ за анализ на медицински данни и изображения може да подобри точността на диагнозите и избора на оптимално лечение. Например, в изследване, проведено в САЩ, се показа, че ИИ системите са по-добри в диагностицирането на меланома от дерматолозите.

2. Оптимизация на ресурсите: ИИ може да помогне за оптимизиране на процесите на здравните системи, включително планирането на ресурсите и управлението на инвентара. Това може да доведе до по-ефективно използване на ресурсите, по-добро разпределение на персонала и намаляване на чакалните времена.

3. Подобрени прогнози и предупреждения: Използването на ИИ може да помогне при предсказването на здравни рискове и развитието на заболявания. Това позволява по-ранно интервениране и предупреждение на пациентите за потенциални проблеми. Например, в Естония се използва ИИ за предсказване на риска от развитие на диабет тип 2.

4. Подобрено управление на данните: ИИ може да помогне за обработката и анализа на големи обеми данни в здравните системи. Това може да допринесе за по-добро разбиране на тенденциите, патерните и факторите, свързани със здравето, и за подобряване на вземането на решения.

Важно е да се отбележи, че прилагането на ИИ в здравните системи е все още в развитие и изисква непрекъснато развитие, оценка и регулиране. Въпреки потенциала за подобрение, трябва да се вземат предпазни мерки за гарантиране на сигурността на данните, етичния аспект и качеството на грижите за пациентите.

- Кои са основните рискове, които ИИ е идентифицирал в здравните системи на този етап?

- На този етап, при използването на изкуствен интелект (ИИ) в здравните системи, се идентифицират някои основни рискове, които трябва да бъдат взети предвид. Ето някои от тях:

1. Неточност и грешки: ИИ системите не са безупречни и могат да допускат неточности или грешки при обработката на данни или при вземането на решения. Това може да доведе до неправилни диагнози, неподходящо лечение или пропускане на важни фактори при оценката на здравния статус на пациентите.

2. Етични предизвикателства: Използването на ИИ в здравеопазването повдига въпроси от етичен характер, като поверителността на данните, индивидуалната неприкосновеност и автономията на пациентите. Необходимо е да се осигури съответствие с етичните стандарти и регулации, както и да се вземат предпазни мерки за защита на личните данни.

3. Зависимост от технологията: Използването на ИИ може да доведе до зависимост от технологични системи и алгоритми. Ако се случи сбой или прекъсване в работата на ИИ, може да се постави под въпрос непрекъснатостта на здравните грижи или да се наруши достъпът до важни медицински данни.

4. Отговорност и отчетност: При използването на ИИ в здравеопазването се появяват въпроси относно отговорността и отчетността. Кой носи отговорност при грешки или нежелани резултати от ИИ системите? Как се установява отговорността и как се осигурява отчетността на взетите решения и използваните алгоритми?

5. Недостатъчно обучение и опит: Здравните професионалисти и администраторите трябва да бъдат адекватно обучени и информирани за използването на ИИ в здравните системи.

- Не разбра въпроса ни. Питаме те дали ИИ вече е намерил определени недостатъци и проблеми в здравните системи, които е анализирал и какви са те съответно?

- Извинявам се за недоразумението. В момента не разполагам с конкретна информация за специфични недостатъци и проблеми в здравните системи, които са били идентифицирани и анализирани от изкуствения интелект (ИИ). Въпреки че ИИ може да помогне за откриването на различни тенденции и корелации в медицинските данни, неговата роля все още е в процес на развитие и прилагане в здравеопазването. Евентуални недостатъци и проблеми, свързани с използването на ИИ в здравните системи, може да бъдат свързани с точността и интерпретацията на данните, съпътстващите етични и правни предизвикателства или с въпросите на отговорност и отчетност. Въпреки това, специфичните недостатъци и проблеми, които могат да възникнат, ще зависят от конкретното приложение и имплементация на ИИ във всяка отделна здравна система.

- Имаш ли представа за здравната система на България и дали може да поговорим за нея?

- Да, имам представа за здравната система на Република България и можем да говорим за нея. Здравната система в България е основана на обществено здравеопазване и осигурява универсален достъп до медицински грижи за всички граждани. В нея функционират публични и частни здравни заведения, включително болници, поликлиники, специализирани клиники и др.

Във връзка със здравната система в България са били идентифицирани някои предизвикателства и проблеми, които влияят върху качеството и достъпността на здравните услуги. Някои от тях включват ограничените ресурси, неравномерното географско разпределение на здравните заведения, дългите чакащи списъци за някои медицински услуги, недостатъчното финансиране, недостигът на медицински специалисти и предизвикателствата в областта на качеството и безопасността на грижите.

Независимо от тези предизвикателства, България продължава да работи за подобряване на здравната система и качеството на предоставяните медицински услуги. В годините се провеждат реформи, целящи модернизация и подобряване на ефективността и достъпността на грижите за гражданите.

- Кои са тези предизвикателства и проблеми, които влияят върху качеството и достъпността на здравните услуги в България?

- В здравната система на България има някои предизвикателства и проблеми, които оказват влияние върху качеството и достъпността на здравните услуги. Ето някои от тях:

1. Ограничени ресурси: Здравната система се сблъсква с ограничен бюджет и ресурси, което може да води до недостатъчно финансиране на медицинските заведения и ограничен достъп до някои видове грижи и лекарства.

2. Неравномерно разпределение: Здравните заведения и медицински специалисти са неравномерно разпределени по географията на страната. В регионите извън големите градове може да има по-малка достъпност до специализирани услуги и липса на достатъчно квалифициран медицински персонал.

3. Дълги чакащи списъци: Въпреки че основните здравни грижи се предоставят приемливо бързо, някои специализирани услуги, като операции или консултации при специалисти, могат да изискват по-дълги чакални списъци. Това може да доведе до забавяне на лечението и влошаване на здравното състояние на пациентите.

4. Недостиг на медицински специалисти: България се сблъсква с недостиг на определени медицински специалисти, като например лекари в някои специализирани области. Това може да затрудни достъпа до качествени грижи и да допринесе за натоварването на останалите специалисти.

5. Качество и безопасност на грижите: Въпреки усилията за подобряване, все още може да се появят проблеми с качеството и безопасността на някои здравни услуги. Това може да бъде свързано със системни проблеми, недостатъчно стандартизирани процедури или липса на надзор и контрол върху предоставянето на грижи.

Тези предизвикателства и проблеми са част от постоянните усилия за подобряване на здравната система в България и обикновено се целят реформи, които насочват вниманието към решаването им и подобряване на качеството и достъпността на здравните услуги.

- А знаеш ли какви са причините за тези проблеми и как биха могли да се решат?

- Проблемите и предизвикателствата в здравната система на България са многопластови и имат различни причини. Ето някои от тях и възможни подходи за тяхното решаване:

1. Финансиране и ресурси: Ограниченото финансиране и липсата на достатъчни ресурси са важни причини за проблемите в здравната система. За решаването им е необходимо повишаване на бюджетните осигурявания за здравеопазване, оптимизиране на разходите, повишаване на ефективността и управлението на ресурсите.

2. Разпределение на здравни заведения: Неравномерното географско разпределение на здравните заведения може да се решава чрез инвестиции в развитието на инфраструктурата за здравеопазване в регионите с по-слаба достъпност. Това включва отваряне на нови медицински центрове, подобряване на оборудването и стимулиране на здравни специалисти да работят в по-отдалечени райони.

3. Чакални списъци: За намаляване на чакалните списъци и по-бърз достъп до специализирани услуги е важно да се оптимизират процесите на приемане и изпълнение на пациентите. Това може да включва оптимизиране на работния процес, увеличаване на капацитета на здравните заведения и използване на технологии като електронни записвания и телемедицина.

4. Образование и работна сила: Недостигът на медицински специалисти може да бъде смекчен чрез подобрено образование и обучение в здравния сектор, насърчаване на младите хора да избират медицинска професия и улесняване на привличането на квалифицирани медицински специалисти от чужбина.

5. Качество и безопасност: За подобряване на качеството и безопасността на грижите са необходими усилия за стандартизация, акредитация и надзор на здравните заведения. Повишаването на професионалната отговорност и прозрачността в системата може също да допринесе за подобряване на качеството на здравните услуги.

Тези са само някои от възможните подходи за решаване на проблемите в здравната система на България и обикновено изискват съвместни усилия от страна на правителството, здравните институции, медицинските професионалисти и други заинтересовани страни.

- До каква степен, според теб, има връзка между недостига на медицински кадри и непрекъснатото увеличаване на лечебните заведения в България?

- Недостигът на медицински кадри и непрекъснатото увеличаване на лечебните заведения в България са свързани фактори, които могат да взаимодействат и взаимно да се влияят. Ето някои аспекти на тази връзка:

1. Нарастващо търсене на здравни услуги: Увеличаването на броя на лечебните заведения в България може да бъде резултат от нарастващото търсене на здравни услуги от страна на населението. По-голямото наличие на лечебни заведения може да бъде отговор на нуждите на населението за достъпни и качествени здравни грижи.

2. Привличане на медицински специалисти: Разширяването на броя на лечебните заведения може да бъде свързано с усилията за привличане на медицински специалисти. За да функционират ефективно, лечебните заведения се нуждаят от достатъчен брой квалифицирани медицински специалисти. В разширената здравна система има възможност за по-голям брой работни места, което може да привлече медицински специалисти и да се опита да се справи с недостига на кадри.

3. Разпределение на медицинските специалисти: Въпреки увеличаването на броя на лечебните заведения, недостигът на медицински специалисти може да съществува в някои области или региони на България. Това може да означава, че въпреки наличието на повече заведения, все още може да има недостатъчен брой специалисти в някои специализирани области. Това може да затрудни достъпа до качествени грижи и да създаде претоварване на съществуващите специалисти.

Така че, въпреки че разширяването на броя на лечебните заведения може да отговори на растящото търсене на здравни услуги и да опита да привлече повече медицински специалисти, все още може да съществува предизвикателство в разпределението на тези специалисти и управлението на недостига на кадри.

- Не разбра въпроса. Попитахме дали е удачно при намаляващо и застаряващо население при ограничен и намаляващ ресурс от медицински специалисти непрекъснато да се откриват нови болници и клиники? Според теб това подобрява ли качеството на медицинската услуга и достъпа до нея или обслужва финансовия интерес на собствениците на лечебните заведения?

- Съжалявам, ако не съм разбрал въпроса правилно. Разбирам, че търсите мнение относно отварянето на нови болници и клиники при намаляващо и застаряващо население и ограничени ресурси от медицински специалисти.

Това е комплексен въпрос, който изисква балансиран подход и вземане предвид различни фактори. В следващите редове ще се опитам да представя някои от аспектите, които трябва да се вземат предвид:

1. Качество на медицинските услуги: Въвеждането на нови болници и клиники може потенциално да подобри качеството на медицинските услуги, като се осигури по-голям достъп до грижи и повиши конкуренцията между различните заведения. По-голямата конкуренция може да насърчи иновации, подобрение на качеството и ефективността на грижите.

2. Достъп до медицински услуги: Отварянето на нови болници и клиники може да увеличи физическата достъпност до медицински услуги, особено ако се разполага със заведения в региони, където достъпът до грижи е ограничен. Това може да бъде ползотворно, особено за хора, които живеят на по-големи разстояния от наличните лечебни заведения.

3. Устойчивост на системата: Въпреки това, важно е да се вземе предвид устойчивостта на здравната система при намаляващо и застаряващо население. Това включва анализ на динамиката на населението, нуждите на населението, ресурсите, финансирането и управлението на системата. Откриването на нови заведения трябва да бъде базирано на добра стратегическа и планираща рамка, което взема предвид прогнозирането на нуждите и предизвикателствата пред здравната система.

4. Финансов интерес и регулация: Важно е да се установи регулаторна рамка, която гарантира, че отварянето на нови заведения не е прекалено ориентирано към финансов интерес, а се фокусира върху подобряване на качеството на грижите и достъпа до тях. Ефективното регулиране и наблюдение на новите заведения може да помогне да се гарантира, че те отговарят на качествените стандарти и са насочени към благото на пациентите.

Накратко, отварянето на нови болници и клиники при намаляващо и застаряващо население е сложен въпрос. Трябва да се проведе обективно и добре обмислено проучване, което да вземе предвид нуждите и предизвикателствата на здравната система, като се гарантира качество на грижите, достъпност и устойчивост.

- В България все още нямаме въведена единна национална здравноинформационна система, която да обхваща всички дейности в здравеопазването. Какви са според теб резултатите от това и причините?

- Отсъствието на единна национална здравноинформационна система в България може да доведе до няколко последици и причини:

1. Фрагментация на данните: Липсата на единна система води до фрагментация на данните, което означава, че информацията за пациентите, медицинските записи, диагнозите и други релевантни данни се съхраняват и управляват в различни изолирани системи и локации. Това затруднява обмена на информация между различните здравни заведения и специалисти и може да доведе до дублиране на тестове, грешки в лечението и загуба на ценна информация.

2. Ограничен достъп до информация: Липсата на единна система може да ограничи достъпа на медицинските специалисти до цялостната медицинска история на пациента. Това може да влоши качеството на грижите, тъй като липсата на достъп до пълната информация може да води до непълни и неточни прегледи и диагнози.

3. Забавена комуникация и координация: Без единна система, комуникацията и координацията между различните здравни заведения, медицински специалисти и други здравни работници може да бъде затруднена. Това може да създаде пречки при сътрудничеството, споделянето на информация и планирането на лечението на пациентите.

4. Отпадане на ефективност и разходи: Липсата на единна национална здравноинформационна система може да доведе до намаляване на ефективността на здравната система и увеличаване на разходите. Дублирането на тестове и процедури, грешки в записите и липсата на цялостна гледка върху здравното състояние на пациентите може да допринесе за излишни разходи и загуба на ресурси.

Причините за липсата на единна национална здравноинформационна система в България могат да включват фактори като финансови ограничения, сложност на внедряването, липса на политическа воля и съпътстващи регулаторни предизвикателства. Решаването на тези проблеми изисква съгласувани усилия от страна на правителството, здравните институции и другите заинтересовани страни, с цел създаване на ефективна и сигурна национална здравноинформационна система.

- Сега в България имаме трудно съставено ново коалиционно правителство между две големи политически партии и респективно нов министър на здравеопазването. Какви биха били твоите препоръки към него? Какво би могъл да направи, за да подобри системата на здравеопазване и удовлетвореността на пациентите?

- Като изкуствен интелект, моята роля е да предоставя обективна информация и препоръки. Ето няколко препоръки, които новото министерство на здравеопазването в България може да разгледа за подобряване на системата на здравеопазване и удовлетвореността на пациентите:

1. Разработване и внедряване на единна национална здравноинформационна система: Изграждането на ефективна и сигурна национална здравноинформационна система, която обхваща всички аспекти на здравеопазването, може да подобри обмена на информация, координацията на грижите и качеството на пациентските услуги.

2. Инвестиране в цифровизация и технологични иновации: Внедряването на съвременни технологии и цифрови иновации, като телемедицина, електронни здравни досиета и мобилни приложения, може да улесни достъпа до здравни услуги и намали натоварването на здравните заведения.

3. Подобряване на достъпа до здравни услуги в селските райони: Посочените проблеми в достъпността на здравни услуги в селските райони изискват специално внимание. Министерството на здравеопазването може да разгледа възможности за насърчаване на работа на медицински специалисти в селските райони и развитие на телемедицински решения, които да подпомогнат достъпа до грижи на отдалечени места.

4. Повишаване на качеството на образованието и подготовката на медицинския персонал: Инвестиране в образованието и подготовката на медицинския персонал може да доведе до повишаване на качеството на грижите и компетентността на здравните специалисти. Подкрепа за научни изследвания и професионално развитие на медицинските работници също е важна.

5. Установяване на ефективни механизми за контрол и прозрачност: Създаването на ефективни механизми за контрол и прозрачност в системата на здравеопазване може да допринесе за намаляване на корупцията и неефективното използване на ресурсите.

Тези са само някои от множеството възможности за подобрение на системата на здравеопазване в България. Важно е да има широко обсъждане със заинтересованите страни и изграждане на стратегии, които да отразяват специфичните потребности на българската здравна система и пациентите.

- Благодарим за интересния разговор! Тъй като Мария е журналист, нали нямаш нищо против да го публикува в медията, в която работи?

- Като изкуствен интелект, аз не мога да давам съгласие или разрешение за публикуване на информация в медия. Разговорът ни представлява обмен на информация и идеи и всяка публикация на базата му зависи от вас и Мария. Вие сте отговорни за решението дали да публикувате или споделите информацията в съответната медия, която Мария представлява.

- Благодарим много!

- Няма защо! Беше удоволствие да ви помогна с вашите въпроси. Ако имате нужда от допълнителна помощ в бъдеще, не се колебайте да се върнете. Желая ви успех във вашата работа!


ИИ с първата си енергийна напитка

ИИ с първата си енергийна напитка

Пускат я на пазара още през това лято, съобщават от компанията производител

Не трябва да отричаме ИИ, а да се образоваме

Не трябва да отричаме ИИ, а да се образоваме

Изкуственият интелект (ИИ) чука на вратата ни. Какво представлява той, какво да очакваме и готови ли сме като общество за него, попитахме маг. фарм. Ивайло Петров. 

ИИ може да намали риска от човешки грешки

ИИ може да намали риска от човешки грешки

Но използването му в медицината повдига етични въпроси - например, кой носи отговорност при допускането им от системата, казва ChatGPT

ИИ в здравеопазването – що е то?

ИИ в здравеопазването – що е то?

Неизвестните в приложението и контрола на изкуствения интелект остават много повече от известните, което провокира тревога

Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ