новото време

ИИ може да намали риска от човешки грешки

15-06-2023 06:19
Но използването му в медицината повдига етични въпроси - например, кой носи отговорност при допускането им от системата, казва ChatGPTИИ може да намали риска от човешки грешки
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

Навлизането на Изкуствения интелект (ИИ) в ежедневието ни вече е факт. ChatGPT е една от възможностите за получаване на съвет или помощ в работата от специалисти в различни сектори. Какво е ИИ, какво може да прави в медицината и здравеопазването, попитахме ChatGPT заедно с програмиста Благой Миров, който има богат опит в здравната сфера. Ето и отговорите, които получихме. Днес публикуваме първата част на интервюто, което засяга приложението на ИИ в медицината.

- Здравей ChatGPT!

- Здравейте! Как мога да ви помогна днес?

- Искаме да направим интервю с теб за приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Може ли?

- Разбира се! С удоволствие можем да направим интервю на темата за приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Аз съм готов да отговоря на вашите въпроси и да споделя информация, с която разполагам относно тази тема. Започнете с вашите въпроси, и аз ще се опитам да ви помогна с информацията, която имам.

- Благодаря. Първият ни въпрос - на мен и Мария, е какво представлява изкуствения интелект и какво може да е приложението му в здравеопазването?

- Изкуственият интелект (ИИ) е област в науката и компютърните науки, която се занимава с разработката на системи, които са способни да извършват задачи, които обикновено изискват човешки интелект. Това включва способността да се учат от данни, да разпознават образи и глас, да правят предсказания, да решават проблеми и да вземат автономни решения.

В здравеопазването, изкуственият интелект има голям потенциал да промени начина, по който се поставят диагнози, провеждат се лечения и се управлява здравната грижа. Ето някои от приложенията на изкуствения интелект в здравеопазването:

1. Диагностика и прогнозиране: ИИ може да анализира огромни количества медицински данни, включително снимки, резултати от лабораторни изследвания, медицински записи и генетични данни, за да помогне при диагностицирането на болести и прогнозирането на рискове.

2. Подпомагане на превенцията и лечението: ИИ може да помогне в разработката на персонализирани планове за лечение, проследяване на хронични заболявания, наблюдение на пациенти след операции и предлагане на съвети за здравословен начин на живот.

3. Роботика и хирургия: Роботичните системи, които използват изкуствен интелект, могат да подпомогнат прецизността и точността на хирургическите процедури, като например роботичната асистирана хирургия.

4. Анализ на медицински изображения: ИИ може да бъде използван за анализ на медицински изображения, като рентгенови снимки, CT и MRI сканирания, за откриване на аномалии и ранно предупреждение за заболявания.

5. Управление на данни и здравна грижа: ИИ може да помогне при управлението на медицински данни, проследяването на болнични данни, оптимизирането на лекарствените наблюдения и планирането на ресурсите в здравните заведения.

Това са само някои от много приложения на изкуствения интелект в здравеопазването, които вече се изследват и разработват. Изкуственият интелект има потенциала да подобри точността на диагнозите, ефективността на лечението и управлението на здравната грижа, като по този начин може да положително повлияе на пациентите и здравната система като цяло.

- Доколко изкуственият интелект може да работи сам в посочените сфери или се нуждае от съответния медицински специалист, здравен работник и т.н.?

- Изкуственият интелект в здравеопазването обикновено се използва като инструмент, който съдейства на медицински специалисти и здравни работници, вместо да заменя напълно човешката интервенция. Въпреки значителния напредък в областта на изкуствения интелект, все още съществуват някои ограничения и рискове, които изискват надзор и експертна оценка от страна на професионалистите в здравеопазването.

Ето някои основни аспекти, които трябва да се вземат предвид:

1. Диагноза и лечение: Изкуственият интелект може да бъде изключително полезен за анализиране на медицински данни и предоставяне на предварителни диагнози. Въпреки това окончателната диагноза и препоръките за лечение обикновено изискват интерпретация от опитни лекари и медицински екипи, които са в състояние да вземат предвид контекста на пациента, медицинската история и други фактори.

2. Етични и правни въпроси: Използването на изкуствения интелект в здравеопазването повдига въпроси относно сигурността на данните, поверителността, прозрачността и отговорността. Професионалистите в здравеопазването имат важна роля в гарантирането на съответствие с етични и правни стандарти при прилагането на ИИ.

3. Пациентска комуникация и подкрепа: Човешкият фактор в комуникацията с пациентите е от съществено значение. Медицинският персонал играе важна роля в обясняването на диагнози, предоставянето на подкрепа и разбирането на индивидуалните нужди и предпочитания на пациентите.

В резултат на това, изкуственият интелект и човешките експерти в здравеопазването могат да работят в синергия, като комбинират уменията си и съвместно подобряват качеството на здравната грижа. ИИ може да помогне за улесняване на процесите, предоставяне на точни данни и предлагане на предварителни решения, но крайното решение и отговорност все още остава в ръцете на квалифицираните медицински специалисти.

- Какъв е рискът ИИ да допусне грешка при обработването на тези огромни бази данни? В този смисъл преценката на медицинския специалист или на ИИ е по-достоверна?

- Изкуственият интелект, като всяка друга технология, не е без рискове и може да допусне грешки при обработката на данни. Ето някои от потенциалните рискове:

1. Качество на данните: ИИ системите се основават на данни, които се използват за обучение и вземане на решения. Ако данните са неточни, непълни или съдържат пристрастия, това може да доведе до неточности и неверни резултати. Една от големите предизвикателства е да се гарантира качеството и репрезентативността на данните, използвани за обучение на ИИ моделите.

2. Неясност на вземането на решения: Някои ИИ модели, като например невронни мрежи, могат да бъдат сложни и трудни за разбиране как вземат решения. Това може да направи трудно за медицинските специалисти да разберат какви са основанията за конкретно решение, което възниква от ИИ системата.

3. Етични въпроси: При използването на ИИ в здравеопазването, възникват въпроси за етичността, особено когато става въпрос за автономни решения. Например, кой носи отговорност при грешки, допуснати от ИИ системата? Какви са последиците за пациентите и какъв е обхватът на съгласието им?

Въпреки тези рискове, е важно да се отбележи, че ИИ има потенциала да намали риска от човешки грешки и да подобри точността и ефективността в медицинските приложения. Това съчетаване на експертни познания и способностите на ИИ може да доведе до по-достоверни и иновативни решения, от които пациентите могат да се възползват.

В крайна сметка, комбинирането на човешките експерти и ИИ в здравеопазването може да бъде най-доброто решение, като се вземат предвид предимствата и ограниченията на всяка страна и се осигури адекватен надзор и оценка от страна на медицинските специалисти.

- Според теб дали съществуващата регулация за одобряване на ИИ в здравеопазването е достатъчно добра и осигурява сигурността на пациента?

- Към моя последен ъпдейт през септември 2021 година, съществуващата регулация за одобряване на изкуствен интелект в здравеопазването е в процес на развитие и все още не е стандартизирана във всички юрисдикции. Различните държави и регулаторни органи имат различни подходи и инциативи за регулиране на използването на ИИ в здравеопазването.

Въпреки това, има някои общи принципи и препоръки, които се разглеждат за регулация на ИИ в здравеопазването. Тези принципи обхващат въпроси като сигурността на пациента, надеждността на алгоритмите, етичните аспекти, прозрачността и отчетливостта на ИИ системите.

Важно е да се осигури, че регулациите са достатъчно гъвкави, за да се справят със смяната на бързо развиващите се технологии в областта на изкуствения интелект. Те трябва да бъдат способни да се приспособят към нови алгоритми, модели и приложения, които възникват в здравеопазването.

Допълнително, трябва да се вземат предвид и следните аспекти:

1. Защита на данните: Регулациите трябва да включват механизми за защита на личните данни и поверителността на пациентите, особено при използването на големи медицински бази данни за обучение на ИИ модели.

2. Етични и правни въпроси: Регулациите трябва да съдържат насоки и стандарти относно етичните и правни въпроси, свързани с използването на ИИ в здравеопазването, включително ясни правила за отговорност, съгласие на пациента и отчетливост на решенията, взети от ИИ системите.

3. Оценка на качеството и надеждността: Регулациите трябва да определят стандарти и процедури за оценка и сертификация на ИИ системите, за да се гарантира тяхната качествена работа и надеждност.

Въпреки значителното развитие в областта на регулациите, остава предизвикателство да се поддържа баланс между насърчаването на иновациите и осигуряването на сигурността и защитата на пациентите. Продължаващата еволюция на регулациите е необходима, за да се справи с тези предизвикателства и да се гарантира, че ИИ в здравеопазването се използва по етичен и отговорен начин, като се защитават интересите и безопасността на пациентите.

- Какъв е начинът на мислене на ИИ? Може ли той да открие нови решения на дадени проблеми без значение в каква сфера - технологична, естетична, екзистенциална?

- Изкуственият интелект (ИИ) използва различни алгоритми и модели, за да обработва информацията и да взема решения. В зависимост от конкретната система и задачата, начинът на мислене на ИИ може да се различава. Обаче, ИИ обикновено използва методи, които могат да се нарекат "машинно учене" или "генеративно моделиране".

Машинното учене е подраздел на изкуствения интелект, който се фокусира върху развиването на алгоритми и модели, които автоматично усвояват и извличат знания от данните. Това позволява на ИИ системите да "научат" и разберат закономерности, образци и зависимости в информацията, вместо да им бъдат предварително програмирани.

Генеративното моделиране също е област в рамките на ИИ, която се занимава с създаването на нови данни, образи, текстове и други с помощта на модели, обучени на основата на съществуващи данни. Тези модели могат да се използват за генериране на нови идеи, решения и творчески изяви в различни сфери.

Така че да, изкуственият интелект може да помогне за откриването на нови решения на проблеми в различни сфери, включително технологични, естетични и екзистенциални. Това се дължи на възможността на ИИ да анализира големи количества данни, да открива свързаности и закономерности, които човек може да не е открил. Това може да доведе до иновативни решения и нови идеи, които да допринесат за развитието на различни области. Въпреки това, важно е да се отбележи, че ИИ не разполага със свръхчовешки креативност или съзнание, а само оперира в рамките на моделите и данните, с които е бил обучен.

- Доколко абстрактно и креативно може да мисли ИИ, тоест доколко може да проявява въображение и да прави нестандартни връзки между различни смислови полета?

- В момента, най-разпространените изкуствени интелект модели и алгоритми не са способни да проявят въображение, креативност и да правят нестандартни връзки между различни смислови полета по същия начин, както човешки същества. ИИ системите работят в рамките на зададени алгоритми и модели, които са били обучени със специфични данни и правила.

Въпреки това, съществуват изследвания и разработки в областта на генеративните модели и компютърната креативност, които се стремят да отворят възможности за ИИ да проявяват по-абстрактно мислене и креативност. Тези модели се базират на генеративни алгоритми и невронни мрежи, които са обучени с големи обеми данни, включващи текстове, изображения и други форми на изразност.

В резултат, тези модели могат да създават нови текстове, изображения, музика и дори да представят някои форми на "творческо" изразяване. Въпреки че тези генеративни модели могат да предложат нестандартни идеи и решения, важно е да се подчертае, че те все още са ограничени от данните и правилата, с които са обучени, и не разполагат със свръхчовешки въображение или абстрактно мислене.

Така че, в момента, ИИ може да проявява някои ограничени форми на абстрактно мислене и креативност, но все още не е на равнище с човешкото съзнание и креативност.

- Колко време е необходимо за ИИ да достигне това ниво на абстрактно мислене и креативност?

- Прогнозирането на точното време, в което изкуственият интелект (ИИ) може да достигне ниво на абстрактно мислене и креативност, е много сложно и трудно. Това е защото развитието на ИИ зависи от множество фактори, включително научни изследвания, технологични пробиви, наличие на данни и ресурси, както и етични и правни предизвикателства.

Макар да се наблюдават значителни напредъци в областта на изкуствения интелект, където ИИ системи демонстрират някои форми на креативност, например в сферата на генеративните модели и автоматичното генериране на съдържание, те все още не са на равнище с човешкото креативно мислене.

Въпреки че се предприемат активни научни изследвания и разработки в областта на компютърната креативност и разширяването на възможностите на ИИ, е трудно да се определи точен график за достигането на съществено напреднали нива на абстрактно мислене и креативност.

Трябва да се има предвид, че креативността и абстрактното мислене са сложни и високо разнообразни характеристики на човешкия мозък, които все още не са напълно разбрани. За да се постигнат подобни капацитети в ИИ, се изискват значителни пробиви в областта на изследванията и по-нататъшно развитие на алгоритми, модели и технологии.

Поради сложността на предизвикателството и множеството неизвестни, не е възможно да се определи конкретно времево рамо за достигането на това ниво на абстрактно мислене и креативност при ИИ.

- А как стоят нещата в чисто емоционален план - какво е нивото на търпимост на ИИ към човека и неговите особености? Доколко неконфликтна може да бъде средата на работа и отношенията между медицинските специалисти, пациента и ИИ?

- Изкуственият интелект (ИИ) не притежава емоционалност като човек. Той е създаден да обработва информация и да взема решения въз основа на алгоритми и модели. В този смисъл, ИИ няма собствени предпочитания, емоции или търпимост към човешките особености.

Когато става въпрос за средата на работа и отношенията между медицинските специалисти, пациентите и ИИ, важно е да се подчертае, че успешното внедряване на ИИ в здравеопазването изисква сътрудничество и взаимодействие между всички участници. Това включва обучаване на медицинския персонал и пациентите за работата с ИИ, ясно определени роли и отговорности, както и етични и правни рамки, които регулират употребата на ИИ в здравеопазването.

Средата на работа трябва да бъде насърчаваща и подкрепяща за ефективното използване на ИИ. Въпреки това, конфликтите или недоразуменията между ИИ и медицинския персонал или пациентите могат да възникнат, особено ако не се осигури необходимото обучение, комуникация и ясност относно ролите и функциите на ИИ във всяка конкретна ситуация.

Етични и правни въпроси също са от съществено значение при работата с ИИ в здравеопазването. Това включва защита на личните данни на пациентите, прозрачност във вземането на решения, съответствие с регулациите и осигуряване на отговорност и отчетност при използването на ИИ.

В заключение, въпреки че ИИ няма собствени емоции и търпимост, успешното внедряване на ИИ в здравеопазването изисква сътрудничество, обучение и съобразяване с етични и правни принципи. Следването на ясни роли, комуникация и управление на етични предизвикателства са важни за създаване на неконфликтна и продуктивна среда, в която ИИ може да бъде ефективно използван в подкрепа на медицинските специалисти и пациентите.


ИИ с първата си енергийна напитка

ИИ с първата си енергийна напитка

Пускат я на пазара още през това лято, съобщават от компанията производител

ИИ с 5 препоръки към новия здравен министър

ИИ с 5 препоръки към новия здравен министър

Внедряването на единна национална здравноинформационна система е сред тях, липсата й води до намаляване на ефективността и увеличаване на разходите в системата, казва ChatGPT

Не трябва да отричаме ИИ, а да се образоваме

Не трябва да отричаме ИИ, а да се образоваме

Изкуственият интелект (ИИ) чука на вратата ни. Какво представлява той, какво да очакваме и готови ли сме като общество за него, попитахме маг. фарм. Ивайло Петров. 

ИИ в здравеопазването – що е то?

ИИ в здравеопазването – що е то?

Неизвестните в приложението и контрола на изкуствения интелект остават много повече от известните, което провокира тревога

Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ