Консулт

Как да защитим здравните си права

12-06-2017 07:46
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Как да защитим здравните си праваПациентите имат 14 дни, за да обжалват в съда решение, което не им харесва
Здравната ни система отдавна е ясно, че не е най-добрата на света, затова пациентите често се озовават в ситуации, когато правата им са нарушени. Как могат да ги защитят, съветва адвокат Стефка Цанкова. Тя е юридически консултант в сферата на здравеопазването, завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", работила е в местната, изпълнителната и законодателната власт, включително като главен секретар на Министерство на здравеопазването.

Възможностите да защитим здравните си права или нарушените ни здравни интереси са по реда на гражданския исков процес, пред горестоящ административен орган или по реда на административния исков процес.

По административен ред се оспорва индивидуалния административен акт 

който нарушава правата ни и/или законните ни интереси. Такива актове, обичайно, са наименовани „заповед" или „разпореждане" и са издадени от административен орган (управителя на НЗОК, директора на РЗОК, директора на ЦФЛД, министъра на здравеопазването – при лечение в чужбина чрез КЛЧ към него, изпълнителния директор на ИАЛ). Издадените от административните органи индивидуални административни актове могат да бъдат оспорени по два възможни начина: или пред по-горестоящия административен орган (например актовете на директора на РЗОК подлежат на оспорване пред управителя на НЗОК), или директно пред компетентния за това административен съд. И в двата случая, жалбата се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Този срок е преклузивен, т.е. с неговото изтичане се погасява правото на защита по административен ред. Възможен е и т.н. „мълчалив отказ" - непроизнасяне от административния орган в срок. Той може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е бил длъжен да се произнесе/да издаде акта. Оспорването пред по-горестоящият административен орган не е пречка за търсене на правата пред административния съд. Следва да се има предвид и възможността, макар и все още рядко срещана, след получаване на жалбата, административният орган, издал обжалвания акт, да го преразгледа, сам да го оттегли/отмени/измени или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му.


Компетентен да разгледа жалбата при оспорване по административен съдебен ред

е административния съд, в чийто район е седалището на органа, издал акта. Административният акт може да се оспори пред съда и без преди това да е оспорен пред по-горестоящия административен орган. Съдебното производство се образува с жалба, чрез органа, издал оспорения акт. Подаването на жалба срещу индивидуален административен акт спира неговото изпълнение. Съдопроизводството е двуинстанционно - решението по делото на административния съд, при обжалване от някоя от страните по спора, подлежи на разглеждане пред Върховния административен съд, като жалбата се подава чрез съда, който го е постановил, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. Важно е да се знае, че тричленен състав на ВАС разглежда като първа инстанция жалби срещу актове на Министерския съвет, министър -председателя или отделните министри (т.е. всички нормативни административни актове – наредби, постановления, инструкции).


Защитата на здравните права и нарушените здравни интереси по реда на гражданското производство

се извършва чрез завеждане на искова претенция пред граждански съд. Компетентен да разгледа делото е или съответния районен съд или съответния окръжен съд (за София това е Софийски градски съд), в зависимост от това дали цената на иска е под или над 25 000 лв. Искът се предявява пред съда, в района, на който е седалището на ответника. Съдопроизводството започва с искова молба и е триинстанционно. Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища, а решенията на окръжните съдилища като първа инстанция - пред апелативните съдилища. Въззивната жалба се подава чрез съда, който е постановил решението, в двуседмичен срок от връчването му на страната. Не всички решения се допускат до разглеждане от трета инстанция – Върховния касационен съд, а само тези, които са изчерпателно посочени, чрез касационните основания в чл. 280 от ГПК. Съдебното дирене на правата пред граждански съд по реда на исковото производство най-често се ползва при нарушени здравни права на пациенти от конкретно лечебно заведение или конкретно медицинско лице. Правните основания най-често са за непозволено увреждане (чл. 45 и сл. от ЗЗД) или са свързани с т.н. „лекарски грешки" (бел. автора: няма легално определение в нормативен акт за това какво е „лекарска грешка", тук ползваме този термин, по начина, по който е придобил гражданственост, единствено с цел яснота на изложението). При исковото производство се дължат държавни такси, като техния размер е в зависимост от цената на иска, както и се заплащат разноски за процесуално представителство, за експертизи и др.


Бел. автора: Настоящата статия не претендира за изчерпателност, най – малкото поради това, че не коментира оспорването на общите административни актове, отделните видове възможни граждански искове, начина на защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрация. За всеки конкретен случай следва да се потърси индивидуална правна консултация от квалифициран адвокат.Подкрепа за туризма и транспорта

Подкрепа за туризма и транспорта

Стартира програмата за запазване на местата на работещите в двата сектора, обясниха от Агенцията по заетостта
Kак се плащат болничните в ЕС ?

Kак се плащат болничните в ЕС ?

Периодът, в който работодателите в Европейския съюз изплащат обезщетение на служителите си обезщетение по болест, е между 2 и 30 дни
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
Кога антибиотиците не действат

Кога антибиотиците не действат

Неправилната употреба на тези хапчета произвежда супербактерии, срещу които няма лек

Изтича срокът за коригиращите декларации

Изтича срокът за коригиращите декларации

Днес е последният ден, в който гражданите и фирмите могат да поправят сами документите си към НАП
Кой първолак има право на финансова помощ

Кой първолак има право на финансова помощ

Заявления се приемат до средата на октомври, напомнят от Агенцията за социално подпомагане
1 2 3 4 5 ... 6 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Редно ли е фармацевтичните компании да спонсорират определени дейности на лекари и медицински дружества?

Юли 2020