Консулт

Как да се лекуваме в чужбина (първа част)

22-03-2016 11:09
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Как да се лекуваме в чужбина (първа част)Формуляр S2 не покрива потребителските такси и хонорарите на лекарите
Когато човек е болен, трябва да има информация за всички възможности за своето лечение. Понякога той не може да получи адекватната терапия у нас. Каква е алтернативата? Обяснява Стефка Цанкова. Тя е юридически консултант в сферата на здравеопазването, завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", работила е в местната, изпълнителната и законодателната власт, включително като главен секретар на Министерство на здравеопазването.
Всички здравноосигурени български граждани, без оглед на тяхната възраст, имат право на планово или извънпланово лечение в чужбина. То може да бъде изцяло или частично финансирано от държавата чрез НЗОК, Комисията за лечение в чужбина към министъра на здравеопазването (за лица над 18 години) или чрез Център „Фонд за лечение на деца" (за деца до 18 годишна възраст).

Финансирането на лечение на лица над 18 години в чужбина по Закона за здравето се ръководи от Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) към министъра на здравеопазването. Финансира се единствено лечение, които не се предлагат в България. Процедурата задължително изисква предварително разрешение от КЛЧ за лечение, като редът за кандидатстване и пълен опис на изискуемите документи може да намерите на следния интеренет адрес -http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/komisiya-za-lechenie-v-chuzhbina/informaciya-za-komisiyata/.

При финансирането от НЗОК на здравноосигурени пациенти има три възможности: чрез възстановяване на вече направени разходи за лечение (за непланово, инцидентно лечение), чрез издаването на предварително разрешение от управителя на НЗОК и чрез формуляр S2 (предишен Е112). Важно е да уточним, че НЗОК финансира лечение, което не се предоставя в България, но само за точно определени здравни услуги, лекарствени продукти и медицински изделия, по реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, издадена от Министерство на здравеопазването.

При първата възможност не се иска предварително разрешение за финансиране за последващо възстановяване на разходите. Тук попадат разходи, заплатени за извънболнична медицинска или дентална помощ. Тяхното възстановяване става след подаване на заявление в ЦУ на НЗОК, по утвърден образец, придружено от конкретно изискуеми документи, доказващи направените разходи. Важно е да се знае, че от ползването на съответната здравна услуга и подаването на заявлението не трябва да са изминали повече от 5 години. В срок от 3 месеца от подаване на заявлението управителят на НЗОК издава писмено разрешение за възстановяване на разходи за предоставено здравно обслужване в другата европейска държава, в което се посочва основанието и конкретния размер на сумата, подлежаща на възстановяване. Разходите се възстановават максимум до стойността на същата здравна услуга, заплащана от НЗОК в България.

Втората възможност е чрез получаване на предварително разрешение за възстановяване на разходите за болнично лечение в ЕС, в съответствие с разпоредбите на Директива 2011/24/ЕС. За тази цел лицето кандидатства за разрешение за лечение и подава документи в ЦУ на НЗОК (или чрез РЗОК). Част от изикваните документи са актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия; заключения от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение; кореспонденция с чуждото лечебно заведение, удостоверяваща, че пациентът може да бъде приет там за лечение, както и описание на плана на предстоящото лечение. По този ред осигуреното лице лично заплаща стойността на разрешеното лечение – по цените на съответното чуждо лечебно заведение. След завръщане в България лицето има право да му бъдат възстановени разходите за предоставеното здравно обслужване в държавата по местолечение, до размера на разходите, които НЗОК заплаща за съответното здравно обслужване, ако е извършено на територията на България. В случай, че стойността на предоставеното в друга държава лечение е по-малка от стойността, която НЗОК заплаща в България, на пациента се възстановяват не повече от действително направените от тях разходи.

На предварително разрешение от НЗОК за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване подлежат само изчерпателно посочени видове здравни услуги, лекарствените продукти и медицинските изделия. Тях, както и друга полезна за вас и конкретния казус информация, може да намерите на следния уеб-адрес на НЗОК: http://www.nhif.bg/web/guest/62. При подадено искане за предварително разрешение специална комисия в ЦУ на НЗОК служебно проверява дали условията, посочени в Регламент (ЕО) № 883/2004 са изпълнени по отношение на искането на лицето за предварително разрешение. На основание мотивираните предложения на комисията за издаване или отказ от издаване на предварителното разрешение, управителят на НЗОК, в едномесечен срок от подаване на искането, издава или отказва издаване на разрешението, като отказът му подлежи на оспорване пред Административен съд – град София в 14 –дневен срок от съобщаването му на лицето.

НЗОК възстановява разходите за предоставено в другата държава лечение, за което лицето е получило предварително разрешение, след представяне в ЦУ на НЗОК на заявление, към което се прилагат копия от медицински документи за извършеното здравно обслужване, финансова документация за доказване заплащането на пряко свързаните с извършеното здравно обслужване разходи. Разходите за предоставеното здравно обслужване се възстановяват в размера на разходите, които НЗОК заплаща за същото здравно обслужване, в случай че се предоставя на територията на България. НЗОК възстановява направените разходи в срок до 3 месеца от представяне на заявлението, съответно отстраняване на евентуални непълноти в подадените документи.

Третата възможност е получаване на разрешение за провеждане на лечението в ЕС с издаване на европейски формуляр за планово лечение в ЕС – формуляр S2. Осигуреното лице трябва да подаде документите си в Централно управление (ЦУ) на НЗОК (или чрез РЗОК), в т. ч. актуална медицинска документация, доказваща настоящото здравословно състояние и евентуално проведеното до момента лечение; писмено потвърждение от конкретно лечебно заведение в държава от ЕС за вида на предстоящото лечение там с посочен период, в който може да се проведе необходимото планово лечение (с начална и крайна дата); документ, издаден от чуждото лечебното заведение, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение от НЗОК, ще бъде проведено в тази болница срещу представяне на формуляра S2.

Важно е да се знае, че формулярът S2 покрива разноските само за лечебните дейности, които се покриват от задължителното здравно осигуряване и за местните осигурени лица, по цени в съответната държава. За сметка на лицето остават потребителските такси, хонорарите на лекарите, допълнителните изследвания, нощувките в хотел, транспортните разходи, разходите за придружител, както и цената на всички допълнителни процедури, които не се покриват от задължителното здравно осигуряване в другата държава и се заплащат лично и от местните пациенти (или се покриват от тяхно местно допълнително/доброволно здравно осигуряване).

Допълнителна полезна информация относно лечението в чужбина може да се намери на официалната уеб-страница на Европейския съюз на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_bg.htm.Как се действа в градините при случай на КОВИД

Как се действа в градините при случай на КОВИД

Директорите трябва да следват разписаните указанията, без да чакат предписание от СРЗИ
В офисите - до 28 градуса в жегата

В офисите - до 28 градуса в жегата

За предпочитане е естествената вентилация, препоръчват от Световната здравна организация
Пак приемат документи по мярката 60/40

Пак приемат документи по мярката 60/40

Тя ще важи до края на септември и ще е за период до 3 месеца, считано от 1 юли

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Как да оценим риска от КОВИД на работните места

Инспекцията по труда пусна интерактивен инструмент
Подкрепа за туризма и транспорта

Подкрепа за туризма и транспорта

Стартира програмата за запазване на местата на работещите в двата сектора, обясниха от Агенцията по заетостта
Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
1 2 3 4 5 ... 6 »
Преглед

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли всяка болница да лекува пациенти с КОВИД-19?

Октомври 2020 Предишен Следващ