у нас

Жените без работа и образование по-многодетни

13-12-2022 12:06
Броят на българките във фертилна възраст се е стопил до 1.295 млн. през миналата година, показват данните на НСИЖените без работа и образование по-многодетни
Clinica.bg

press@clinica.bg

Раждаемостта е един от основните фактори, оказващи влияние върху броя и структурите на населението. От началото на 50-те години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на намаляване на раждаемостта в страната. Причините за това са в новия семеен модел, променящата се социално-икономическа среда, общото намаление на населението, отлагането на брака, емиграцията и др., казват от НСИ. Ето какво показват и актуалните данни на институцията за страната ни след последното преброяване.

Основни фактори, които определят равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението, са размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост. И докато в началото на миналия век равнището на раждаемостта се е влияело основно от размера на фертилните контингенти, тъй като плодовитостта е била висока, то с настъпилите изменения в семейния модел и ролята на жената в обществото през последните десетилетия все по-голямо значение придобива плодовитостта.


Във фертилна възраст


Броят на жените във фертилна възраст нараства до 1975 г., като достига 2 178 хил., след което започва да намалява, за да достигне 1 295 хил. жени на възраст 15 - 49 навършени години при преброяването през 2021 година. Най-голямо намаление е регистрирано при последния десетгодишен период (2011 - 2021) - 377 хил., или 22.5%.

Коефициентът на плодовитост също бележи спад от 6.97 деца през 1900 г. до 1.58 през 2021 година. През последните десет години показателят се задържа на нива над 1.5, но въпреки това стойността му не е достатъчна за просто възпроизводство на населението.


Раждаемост и демография


Към 7 септември 2021 г. 748 хил., или 24.7% от жените на възраст 12 и повече навършени години имат по едно живородено дете. Този дял е по-висок сред жените, които живеят в градовете (27.1%), отколкото сред тези, които живеят в селата - 17.6%.

Най-високи са абсолютният брой и относителният дял на жените с две деца - 1 353 хил. (44.6%). По три деца имат 204 хил., или 6.7% от жените, като този дял е два пъти по-висок в селата, отколкото в градовете - съответно 11.3 и 5.1%. Четири и повече деца имат 78 хил., или 2.6% от жените. Малко повече от една пета от жените - 650 хил. (21.4%), нямат деца към критичния момент на преброяването.

Към 7 септември 2021 г. средният брой живородени деца на една жена на възраст 12 и повече навършени години е 1.47. Този показател е по-висок в селата (1.75), отколкото в градовете (1.37). Връзката между възрастта на жените и средния брой деца, които са родили, е право пропорционална. С нарастване на възрастта нараства и средният брой деца, или жените в по-високите възрастови групи вече са достигнали желания брой деца, докато тези в по-ниските възрастови групи все още биха могли да увеличат броя на децата си.


Образование и деца


Тенденцията на повишаване на образователното ниво на населението оказва влияние върху равнището на раждаемостта. С повишаване на образователното ниво намалява средният брой живородени деца. Данните от последното преброяване потвърждават тази тенденция. Най-висок е средният брой деца при жените на възраст 12 и повече навършени години без образование - 2.75 деца. Близък по стойност е този показател за жените със завършено основно и начално образование - съответно 1.72 и 1.63 деца. Най-нисък е средният брой деца при жените с висше образование - 1.25, при 1.47 деца средно за всички жени

Безработните и без образование жени на възраст 15 - 64 навършени години имат най-висок среден брой деца - 3.07. На срещуположния полюс са безработните жени с висше образование със среден брой деца 0.90. Като цяло по-висок е средният брой деца при безработните жени с основно, начално и без образование, докато при жените с висше и средно образование е по-висок броят на децата при заетите на възраст 15 - 64 навършени години.


Родителите според етноса


Разпределението по етническа принадлежност показва, че единствено при жените, самоопределили се към ромската етническа група, средният брой деца е достатъчен за просто възпроизводство - 2.25 деца. Значително по-младата възрастова структура и ниското образователно равнище са фактори, които определят по-високата раждаемост сред тази група. По-висок от средното за страната е този показател при турската етническа група - 1.79. Средният брой живородени деца при жените, самоопределили се към българската етническа група, е 1.41.

Средният брой живородени деца при жените от ромската етническа група на възраст 25 - 49 години е над 2.0, а този сред жените над 50 години е над 3.0. При жените от турската етническа група средният брой деца е над 2.0 във възрастите от 55 години и повече, като сред най-възрастните жени (70+) той е 2.71. При самоопределилите се към българската етническа група средният брой живородени деца е най-висок (1.85) сред тези, които са във възрастовата група 65 - 69 навършени години. Сравнението с данните от преброяването през 2011 г. показва намаление на средния брой деца във високите възрастови групи при жените, самоопределели се към ромската и турската етническа група. Следователно може да се направи изводът, че раждаемостта намалява и при тези етнически групи.


И според религията

Разпределението по вероизповедание показва, че средният брой живородени деца е най-висок при жените, изповядващи мюсюлманско вероизповедание - 1.83 деца.

Сред изповядващите християнски вероизповедания най-висок е средният брой на децата при протестантите - 1.82, следват друго християнско (1.63), източноправославно (1.43), католическо (1.36) и арменско апостолическо (1.26). При жените, които са посочили, че нямат вероизповедание, средният брой деца е 1.40.


По местожителство


В териториален аспект се наблюдават съществени различия в броя на децата между отделните области. Във всички области преобладават жените с две деца, като относителният дял на жените с две деца варира от 53.4% за област Смолян до 36.1% за област София (столица).

Най-висок е относителният дял на жените с едно дете в област Габрово (32.1%), а най-нисък - в област Кърджали (16.1%). При жените с три и повече деца най-висок е относителният дял в областите Кърджали (21.1%), Сливен (15.5%), Търговище (14.6%) и Разград (14.2%), а най-нисък - в областите Габрово (6.0%), Перник (5.9%) и София (столица) - 4.6% от всички жени на 12 и повече навършени години в областта.

Налице са разлики и в средния брой на децата по области. Най-висок е той в областите Кърджали (1.81) и Сливен (1.70). Общо в 23 области този показател е над средния за страната (1.47). Под средния за страната са 5 области, като най-нисък е броят на децата в област София (столица) - 1.18 деца.


20% от епилептиците са резистентни към лекарства

20% от епилептиците са резистентни към лекарства

Причините са сгрешени дози и пестене на медикаменти за дни на дефицит, три дни в болница не стигат за проследяванетио им, казва доц. Екатерина Витева
Дефицит на сестри и в ИСУЛ

Дефицит на сестри и в ИСУЛ

Клиниката по детска клинична онкология и хематология няма достатъчно персонал, което пречи на работата й, става ясно от парламентарен въпрос

Къде е моралът в „Майчин дом“

Къде е моралът в „Майчин дом“

Въпросът не е политически, ние можем да напуснем и да емигрираме, но какво ще обяснят управляващите на данъкоплатците, от които се хранят, казва д-р Стефан Костов
Държавните болници с 563 млн. дългове

Държавните болници с 563 млн. дългове

Te намаляват спрямо първото тримесечие, просрочените задължения са близо 60 млн. лв., показват данните към края на юни 2023 г.
За 14 години се родиха над 15 000 деца ин витро

За 14 години се родиха над 15 000 деца ин витро

Тази година бюджетът на Центъра за асистирана репродукция бе увеличен. Защо се налага повишаването и достатъчно ли е то, колко бебета са родени досега, попитахме д-р Мария Георгиева.

Лимитите стигнаха до Конституционния съд

Лимитите стигнаха до Конституционния съд

Въпрос за тях е задал ВАС във връзка със заведени дела, съобщиха от институцията
Един на всеки 10 в Европа е увреден в болница

Един на всеки 10 в Европа е увреден в болница

В България се мълчи за инцидентите в лечебните заведения, предстои проучване за удовлетвореността на пациентите, съобщи зам.-министър доц. Михаил Околийски
Искат допълнително оборудване за Спешна помощ

Искат допълнително оборудване за Спешна помощ

То да е за вдигане и носене на пациенти, предлага Съюзът на парамедиците в писмо до здравния министър проф. Христо Хинков
Кметът спира парите на болницата в Белоградчик

Кметът спира парите на болницата в Белоградчик

Преди две години общинският съвет гласува да й бъдат привеждани по 300 хил. лв. годишно, той не изпълнява решението, казва Боян Минков
Окончателно НС избира и подуправителя на НЗОК

Окончателно НС избира и подуправителя на НЗОК

Промените в Закона за здравното осигуряване бяха одобрени на второ четене в пленарна зала с 94 гласа „за", 26 против и един въздържал се
1 2 3 4 5 ... 439 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ