Консулт

До 200 хил. евро за оборудване на кабинети в селата

25-11-2022 12:50
Тази възможност е по подмярка от Програмата за развитие на селските райони, канидатстването започва след Нова година До 200 хил. евро за оборудване на кабинети в селата
Clinica.bg

press@clinica.bg
От Нова година стартира приема на проекти за финансиране на ново оборудване на лекарски кабинети в селските общини. Средствата са по линия на подмярка от Програмата за развитие на селските райони. Финансовата помощ е до 50% от разходите по проекта, но не повече от 200 000 евро. Какви са условията за участие, към кого е насочена и какви дейности може да бъдат финансирани, разясняват от БЛС.
Кой може да кандидатства


Кандидатите могат да бъдат микропредприятия с персонал до 9 души средносписъчен брой включително за последните 2 финансови години, съгласно справки подавани към НСИ. Също така могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица регистрирани по Търговския закон. Необходимо е фирмите да имат седалище/клон на територията на община от селски район.

 

Какви дейности и разходи се подпомагат

 

По подмярката се предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката. Допустимо е производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е.закупуване и монтаж на ФЕЦ за задоволяване на нуждите на действащо микропредприятие– медицински или стоматологичен център. По подмярката се подпомагат разходи свързани със строителство - изграждане, ремонт или реконструкция на недвижимо имущество. Също така допустими са и разходите за закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите, включително медицинско и стоматологично оборудване и апаратура, както и оборудване на аптека. Подпомагат се и общите разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които могат да са максимум 12% от стойността на целия проект. Допустими са и разходите за нематериални инвестиции за придобиване и създаване на компютърен софтуер, както и за придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Условия

 

Задължително е инвестицията да се осъществява в селски район, също така тя не трябва да има отрицателно влияние върху околната среда.

 

Кои проекти са с предимство

 

С предимство са проекти, насочени към създаване или развитие на здравни и социални услуги. Насочеността се определя от кода по Класификацията на икономическите дейности (КИД)-2008. Tези проекти в областта на медицината може да са свързани с дейност на общопрактикуващи лекари, на лекари специалисти и на лекари по дентална помощ. Те са обособени в т.н. Сектор Q по подмярката със следните кодове. Отделно има и възможност за проекти свързани с търговията на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки. Ето и разпределението по сектори и кодове.

▪ Сектор Q

• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари";

• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти";

• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина";

▪ Сектор G

• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки"

С предимство са и проектите, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват или проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства. Също така плюс ще имат и кандидатите осъществявали дейност най-малко 3 години преди годината на кандидатстване - фирмата е имала нает персонал и е реализирала приходи от дейността си. Проекти на кандидати, на които седалището на дружеството е в същата община, в която ще е извършва инвестицията от най-малко една календарна година също ще бъдат с предимство, както и тези за създаване на нови работни места.

 

Стойност

 

Минимална стойност на проекта е 10 000 евро, а максималната – 600 000 евро. Финансовата помощ е до 50% от разходите по проекта, но не повече от 200 000евро и при спазване на правилата за „минимална помощ". След одобрение на проекта е допустимо авансово плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ, след предоставяне на банкова гаранция. За въпроси може да се обръщате на следния телефон +359 [(2) 954 11] или на е-мейл адрес pr@blsbg.com.  Информация и разяснения по мярката и приложение със списъка на селските региони може да намерите ТУК.


Обучения на безработни и заети

Обучения на безработни и заети

И тази година Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа за тази цел на работодателите
Какво се прави при положителен тест за Хепатит

Какво се прави при положителен тест за Хепатит

Указанията на БЛС са насочени към личните лекари във връзка с новите изследвания в рамките на годишните профилактични прегледи
До 20 хил. за бизнес на хора с увреждания

До 20 хил. за бизнес на хора с увреждания

С до 740 000 лв. ще се финансират предложения за създаване на Центрове за защитена заетост, казват от ресорната агенция
Здравната вноска за безработните остава 28.4 лв.

Здравната вноска за безработните остава 28.4 лв.

За януари 2023 г. тя трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2023 г., напомнят от НАП
Иновативен софтуер в помощ на работниците

Иновативен софтуер в помощ на работниците

Той служи за оценка на риска от полагане на недеклариран труд, казват от ГИТ
Препоръки при пътуване в  Китай

Препоръки при пътуване в Китай

Към момента ситуацията не налага въвеждането на ограничителни мерки към пристигащите оттам, казват от здравното министерство
140.58 лв. за месец недостигащ стаж

140.58 лв. за месец недостигащ стаж

Сумата остава без промяна, може да се закупят до пет години за пенсиониране по общия ред, напомнят от НОИ
Двойна надница за празниците

Двойна надница за празниците

Размерът на заплащането става четворен, ако работата в тези дни е и извънредена, напомнят от ГИТ
Кой има право на новата помощ за отопление

Кой има право на новата помощ за отопление

Тя няма да се предоставя на хора, които вече са получили енергийна целева подкрепа, разясниха от Агенцията за социално подпомагане
ББР дава до 5 млн. заем на болници

ББР дава до 5 млн. заем на болници

Вече може да се кандидатства по програмата, насочена към лечебни заведения със Спешни отделения, кредитите може да са за погасяване на задължения или за ремонти, ново оборудване
1 2 3 4 5 ... 14 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Има ли реалистични изгледи у нас да се проведе здравна реформа?

Януари 2023 Предишен Следващ