позиция

Нужно е справедливо разпределение на излишъка на НЗОК

08-11-2022 14:47
Приходната част на бюджета от здравноосигурителни вноски ще е с 18 милиона лв. повече от заложените, казват от КРИБНужно е справедливо разпределение на излишъка на НЗОК
Clinica.bg

press@clinica.bg

Наближава краят не само на календарната, но и на финансовата година. Резервът на здравната каса обаче е почти цял. Досега от него се използваха само 6 млн. лв. Останалите 171 млн. са непокътнати. Как ще се разпределят те и какво предлагат от Здравния комитет към най-голямата работодателска организация КРИБ, може да видите в писмото им до НЗОК и МЗ.

Уважаеми д-р Златанов,

Уважаеми проф. Салчев,


В качеството си на най-голямата работодателска организация в България, КРИБ обединява в своя Комитет „Здравеопазване" най-широк кръг представители на здравния сектор, като има за свои членове асоциации и индивидуални представители на частни болнични заведения, фармацевтични производители и ПРУ от иновативната и генеричната индустрии, представителни организации на търговци на едро и дребно с лекарства. Затова КРИБ приема за свое право и задължение да изразява становища на своите членове в областта на цялото здравеопазване, които способстват за устойчивото развитие на сектора.


Обръщаме се към Вас във връзка

с изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Приетите със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2022 г. приходи и трансфери са в размер на 6 116 304,9 хил. лв. С постановления на Министерски съвет са одобрени допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК в размер на 211 952,4 хил. лв. за осигуряване на средства на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемиологична обстановка, за преодоляване на последствията и за поставяне на ваксини срещу COVID-19, както и допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК в размер на 40 150 хил. лв. за разходи за дейности във връзка със лечението на лица, чл.82, ал.1а, 3 и 6 по Закона за здравето. В резултат, годишният план на приходи и трансфери за 2022 г. възлиза общо на 6 368 407, 3 хил. лв. Според предоставената на НЗОК информация от МФ и НАП, приходната част на бюджета на НЗОК ще бъде изпълнена, като очакваният размер на приходите от здравноосигурителни вноски е с 18 милиона лв. повече от заложените в ЗБНОЗК за 2022 г.


Приетите със ЗБНЗОК за 2022 г. средства

за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 732 071,1 хил. лв., които са увеличени с 6 000 хил. лв. за сметка на резерва. Неразпределените средства от резерва на НЗОК за 2022 г. са в размер на 171 429 500 лв.

Разчитаме, че до края на месец ноември 2022 г. Надзорният съвет на НЗОК своевременно ще вземе решение, с което ще разпредели оставащите средства по чл.1, ал.2, ред 1.3 от ЗБНЗОК за 2022 г. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания.

Аргументите ни за това са изложени по-долу по отношение на Лекарствена политика и Доболнична и болнична помощ.


Лекарствена политика:


Необходимо е пропорционалното разпределение на 43 милиона лв. от резерва за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти. Приетите със ЗБНЗОК за 2022 г. средства за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти в размер на 1 515 452 800 лв. не отчитат обективните тенденции за нарастване на брутните здравноосигурителни плащания на НЗОК за лекарствени продукти, които се очаква да достигнат 1 900 милиона лв. за 2022 г. Разликата между определените бюджетни средства и реалните здравноосигурителни плащания на НЗОК към аптеки и болници за отпуснати/приложени лекарствени продукти следва да бъде възстановена на НЗОК от Притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) чрез отстъпки и компенсации към НЗОК. За 2022 г. се очаква тази своеобразна субсидия, предоставяна от фармацевтичната индустрия на НЗОК, да надхвърли 350 милиона лв. или 23% от бюджета на НЗОК за лекарства. Същевременно инфлацията в България достига близо 19%, а цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и заплащани от НЗОК на практика са замразени, което не позволява индексацията им с оглед нарастващите производствени и логистични разходи. Предвид изложените обстоятелства, този ръст на отстъпките и компенсациите може да се окаже непосилен за някои компании и да затрудни лекарственото снабдяване у нас. Разпределянето на средства от резерва за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти ще смекчи нарастването на обема на дължимите отстъпки и компенсации и ще подобри събираемостта им.

Необходимостта от разпределянето на част от резерва за НЗОК за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти се обуславя и от това, че без такова разпределение НЗОК няма да е в състояние да заплати на болниците и на аптеките през 4-тото тримесечие на 2022 г. пълната стойност на приложените/отпуснатите от тях лекарствени продукти. Разликата между стойността на отчетените лекарствени продукти и предвидените бюджетни средства няма да бъде покрита изцяло чрез отстъпки и компенсации, предоставени от фармацевтичните компании, доколкото директните плащания по Механизма за устойчивост и предвидимост за 4-тото тримесечие на 2022 г. в очакван размер над 60 милиона лв. са дължими в началото на 2023 г. Ситуацията може да се усложни при забавяне на събираемостта на част от дължимите през 2022 г. директни плащания по Механизма за 3-тото тримесечие на 2022 г.

Във връзка с изложеното дотук се надяваме, че Надзорният съвет на НЗОК до края на ноември 2022 г. ще вземе окончателно решение, с което ще разпредели средства по чл.1, ал.2, ред 1.3 от ЗБНЗОК за 2022 г. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания през 2022 г.


Доболнична и болнична помощ:


НЗОК като гарант на финансови средства, постъпващи от здравните осигуровки на българските граждани и работодателите, е същевременно и договорен партньор и с изпълнителите на здравни услуги в Република България. В тази си роля, освен финансов гарант, е и гарант за устойчивост на здравната система, осигурявайки необходимото финансиране за преодоляване на различните форми на кризисни ситуации, с които се сблъсква икономиката и обществото ни последните две години. Във всички европейски държави стабилността на здравната система е определяна като фундаментална. Въпреки икономическите проблеми в останалите сектори, средствата, които се отделят за устойчивост и развитие на здравните системи там бележат нарастваща тенденция. Лечебните заведения, в ролята си на работодатели, настояват за експертен анализ относно разпределението на излишъка и необходимата част от резерва от бюджета на НЗОК за непредвидимо по-големите разходи и усложнената ситуация, в която се намират лечебните заведения в края на 2022 г.


Недофинансирането на клиничните пътеки

е хронично заболяване на системата от години, а натрупването на недостиг в условията на галопираща инфлация се случва много по-бързо;Реалните нужди на болничния сектор в началото на 2022 г. за увеличение на цените на клиничните пътеки бяха оценени на 35-40%, но в действителност беше осигурено много по-малко нарастване;В страните с удовлетворително функционираща здравна система, бюджетът за здравеопазване представлява 7 – 8 % от БВП. В България този дял достига едва около 6.5 %. Актуализацията на държавния бюджет в средата на годината беше направена при прогноза за годишна инфлация от 11.6%, а месечната инфлация през септември по данни на НСИ достигна 18.7%; Въпреки че ВАС отмени включването на КТД в договорните обвързаности на НЗОК, на практика всички работодатели от Здравеопазването са поставени пред предизвикателството да увеличават заплатите в сектора на всички нива, като част от тяхната работодателска ангажираност и отговорност към хората в системата. Всички наши служители живеят в условията на настъпваща инфлация и ние като работодатели имаме задължението да увеличим заплатите, като не ползваме, разбира се, нелогичните постановки в КТД;В условията на постковид не малка част от болничните лечебни заведения реализират надлимитна дейност, която до скоро възлизаше на 43 млн. лева, а вероятно през последните месеци е нараснала;Болничните лечебни заведения са едни от малкото структури от българската икономика, в които не бива и не можем да си позволим спестяване от електроенергия, газ, медикаменти, кислород и други консумативи. Българските пациенти са заплашени от драстично влошаване на качеството на престой в болничните структури;На фона на изброените по-горе данни, лечебните заведения продължават да реализират комплексна болнична здравна услуга, чиито обеми при някои лечебни заведения принудително биват ограничени поради невъзможност за покриване на разходи и задължения към доставчици. Тежкият кадрови дефицит продължава да затруднява работодателите в Здравеопазването. Възнагражденията в сектора следват своята естествена динамика и работодателите трябва да избират между увеличаването на заплатите на своите кадри и материалното подсигуряване на структурите от болничния сектор.


НЗОК има възможности за реакция

при извънредни обстоятелства, с каквито се сблъскваме в края на 2022 г., а именно работа в условия на икономическа несигурност и невъзможност за предвидимост на покачващите се разходи. Заложеният резерв в бюджета на НЗОК има за цел именно да гарантира устойчивост на системата на Здравеопазване. Лечебните заведения за болнична помощ се намират в затруднение и следва възможностите за използване на излишъка в бюджета на НЗОК, заедно с разумна и справедлива част от резерва на НЗОК, да се използват с цел гарантиране сигурността на болниците. Евентуална дестабилизация на болничната здравна система в условията на предстоящ ендемичен или пандемичен сезон и за съжаление в условията на война и глобална икономическа криза, би имало непредвидими последици върху националната сигурност на България.

Компаниите членове на Комитет „Здравеопазване" изразяват готовност да бъдат доверен и стратегически партньор, който да работи заедно със здравните власти за провеждането на политики, стимулиращи инвестициите на бизнеса в сектора и обслужващи обществения интерес в опазването на здравето на пациентите. Оставаме с готовност за сътрудничество и подкрепа в решението за справедливо разпределение на излишъка и резерва на НЗОК.


С уважение,

Евгений Иванов

Изпълнителен директор и член на УС


Одобриха новия правилник на ИАМН

Одобриха новия правилник на ИАМН

Министерския съвет одобри проекта, който предвижда запазване на числеността и нови дейности за някои дирекции
Спешни медици заминават за Турция

Спешни медици заминават за Турция

Общо доброволците са близо 30, като сред тях има и травматолози и сестри, очаква се да заминат в близките дни, казаха от здравното министерство
Пак отлагат е-отчитането за зъболекарите

Пак отлагат е-отчитането за зъболекарите

1 май е датата, която предлагат от НЗОК в отговор на недоволството на медиците, че няма готовност в НЗИС

Трябва да спре невярната реклама с имена на лекари

Трябва да спре невярната реклама с имена на лекари

Хората да купуват лекарства и хранителни добавки от аптеките, да се консултират със специалист како да взимат, казва проф. Александър Оскар
Разследват фалшива реклама с лекар

Разследват фалшива реклама с лекар

Сигналът е подаден до Софийската градска прокуратура от началника на Клиниката по очни болести към УМБАЛ "Александровска" проф. Александър Оскар
НЗОК да поеме изследванията за стерилитет

НЗОК да поеме изследванията за стерилитет

Това се налага, заради сигнал, че все повече млади хора на възраст между 25-35 години се оказват със сериозни нарушена репродуктивна функция, казва омбудсманът проф. Диана Ковачева
Наши медици спасиха живота на македонец

Наши медици спасиха живота на македонец

В три държави отказали да оперират трахеята на 24-годишния Денис Кралевски, но хирурзите в УМБАЛ "Св. Анна" се пребориха за живота му със сложна и рядка интервенция
БЛС с нов адрес и официално

БЛС с нов адрес и официално

Централният офис на съсловната организация от 6 февруари вече се намира на ул. „Доспат" 2, обявиха оттам
Здравето и образованието не трябва да са стока

Здравето и образованието не трябва да са стока

XI-ият конгрес на Конфедерация на труда „Подкрепа" ще се проведе на 8 и 9 февруари. Ще изгубим ли финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор здравеопазване, очаква ли ни нова Жанвиденова зима и докога ще се разраства болничната мрежа, попитахме Димитър Манолов.
За да няма рак - Европа без тютюн!

За да няма рак - Европа без тютюн!

Ако не се вземат незабавни мерки, загубените от заболяването човешки животи  в континента ще се увеличи с над 24% до 2035 г., казват от Европейската мрежа за превенция на пушенето
1 2 3 4 5 ... 444 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Доволни ли сте от работата на служебния кабинет в сферата на здравеопазването?

Февруари 2023 Предишен Следващ