Коментар

Очаквам доплащания и при помощните средства

19-07-2022 16:33
Ако повишим реимбурсацията при групите с 25% и 50%, пациентът ще си взима лекарствата и няма да се налага да влиза в болница, казва проф. Петко Салчев Очаквам доплащания и при помощните средства
Clinica.bg

press@clinica.bg
Днес Народното събрание бе домакин на международна среща за представяне на Доклада за финансова защита в България на Световната здравна организация. Публикуваме изявлението на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев по време на срещата.
Доплащания и плащания – абсолютно достоверни данни, ние сме ги обсъждали и това са уроците от миналото, но трябва да помислим какви са предизвикателствата на бъдещето на базата на тези уроци. Доплащане има в лекарствата – това е най-големият дял и то свързани с домашното лечение на пациентите, при медицинските изделия в болничната помощ са доплащанията.

За съжаление обаче има директни

плащания по Наредбата за достъп, които обаче се фиксират като плащания към болничната помощ. Тези директни плащания като избор на екип и т.н. бяха уредени и влияеха положително до определен момент, но сега трябва да се преосмислят тези директни плащания. Очаквам доплащания при помощните средства в бъдеще, тъй като това са възможностите на НЗОК. Накратко ще се опитам да кажа какви са възможностите подходи. Още при избирането ми като управител, аз казах, че ако успея до края на мандата си да направя така, че лекарствените продукти за домашно лечение да не бъдат 25-50% реимбурсирани, а да достигнат минимално 75%, това ще бъде едно от нещата, които съм постигнал. И това е като пример какво бихме могли да направим съвместно всичките с помощта на политиците.

НЗОК е институцията, която от името

и за сметка на здравноосигурените лица закупува определени услуги и изпълнява политиката на държавата в областта на здравеопазването. Само че тук се сблъскваме с една колизия, всичко се регулира отвън, всичко се посочва отвън, дори и договорният процес на НЗОК не е напълно самостоятелен, защото силата на останалите договорни партньори е повече от административната сила на НЗОК. И всичкото това води до невъзможност до бързи и ефективни стъпки. Ние не виждаме, както каза и министър Асена Сербезова достатъчно рационалност при лекарствената политика. Има и колебание и липса на консенсус при налагането на промени в законодателната база за лекарствената политика. Което и правителство да тръгне, то трябва да има все пак някакъв консенсус, започва се промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и изведнъж има намеса, тъй като той не се приема от министерството или от държавата, а от парламента. И от вида, в който е вкаран в НС, може да го видите съвсем различен, когато излезе от зала.

 

Някои констатации, които са свързани

 

с финансовата защита – разширяването на достъпа на пациента до иновативни лекарствени продукти, е една от причините за постоянното увеличаване на разходите за лекарствени продукти. Тоест основната причина за общото увеличение на разходите за лекарства в НЗОК, е на базата на иновативните лекарствени продукти. Темпът на навлизане на генерични и биоподобни продукти и естествената еволюция на цените към намаляване, не е достатъчна за компенсиране на темпа за нарастване на разходите за иновативни продукти. Наблюдава се свързани с наличието на много генерични лекарства с един INN, които поради специфика на законодателството водят до увеличаване на доплащането от страна на здравноосигурените лица и в не малко случаи до вторичен ефект от увеличаване на болничните разходи. За да стане ясно, искам да кажа следното, ако пациентът доплаща 75%, а НЗОК заплаща 25%, то тези 25% са на референта и това е най-ниската цена.

 

В тази група има продукти, които могат

 

да бъдат между 1 и 25 лв., здравната каса ще заплати 0.25 ст. И виждате маржът на доплащанията, които се получават. Другите констатации, че 19% от всичките разходи на НЗОК през изминалата година за домашно лечение, са покрили нуждите само на 1.52% от здравноосигурените лица, обърнали се към здравноосигурителния фонд, тоест наблюдаваме изключителен дисбаланс.

Как стратегически НЗОК предлага да се постигне по-голяма финансова сигурност. Чрез оптимизация на базата на медицински показания на реимбурсната листа, предложение за увеличение на реимбурсацията на групите с 25 и 50%, които касата заплаща и засилване на ролята оценката на здравните технологии и въвеждане на четвърта група комбинирано със споразумението на риска.

 

Тук са няколко предложения, защото

 

както казах ние сме крайната спирка. Има и предложение до Националния съвет за оптимизиране на базата на медицинските показания на реимбурсната листа, лекарствени продукти само в Приложение 2, за онкокомбинирана терапия. В момента в Приложение 1 и 2 е един и същи продукт. По Приложение 1 пациентът отива и го взима в аптеката и след това отива в болницата, за да бъде приложен с другия, който може да е само в болницата. Виждате нерационална лекарствена политика. Нужно е и прекратяване на реимбурсация на лекарствени продукти, за които има МКБ, които не са включени в кратката характеристика на продукта. Тук, ако не стигнем до консенсус с политиците, ще продължаваме Наредба 2, Наредба 10, Наредба 7, Наредба 2...Вчера имаше публикация по тази тема и аз съм дал на министъра нашите предложения.

 

Следващо предложение за увеличаване

 

на реимбурсацията на групите с 25 и 50%. При определени условия, за да има ефект това едновременно, и за НЗОК, и за здравнонеосигурените, тоест да не е просто разход, а инвестиция с оптимизиращ и дисциплиниращ ефект. Ако ние увеличим плащането от страна на НЗОК, пациентът ще си взима лекарствата и ще изпълнява терапевтичния план и няма да се налага да влиза в болница и няма да плащаме за болнична помощ. Тези решения са по стъпкови.

 

Нашето предложение е от следващата

 

година да стартираме за най-масовите групи лекарствени продукти при социално значимите заболявания с относително ниски стойности на дневната доза, но за много на брой здравноосигурени лица. Над 840 хиляди здравноосигурени лица, за сравнение при онкотерапията са около 40 хиляди, се обръщат всеки месец към системата на НЗОК по повод лекарствени продукти за домашно лечение от група C – сърдечно-съдовите заболявания. 93% от всички разходи за тези лекарства са за лечение сърдечно съдовите заболявания, 19% от разходите в тази група са за лекарствени продукти с ниво на реимбурсация 25% от страна на НЗОК. Месечният разход на здравната каса за тези лекарства от 43-те международни непатентни наименования е 1.490 млн. лв.

 

Виждате, че една голяма група се

 

покрива с много малко пари. Ниското ниво на реимбурсация от страна на НЗОК, което изисква допълнително плащане от страна на здравноосигурените лица много често води до отказ от лекарствено лечение по финансови причини, а като вторичен ефект увеличение на разходите за други по-скъпи терапии, заплащани на 100% и на увеличение на болничните разходи. При промяна на нивото на заплащане, само за тази група C, от 25 на 50%, увеличението на заплатената сума от НЗОК ще бъде в размер на 17 млн. лв. или пациентите ще бъдат отбременени със 17 млн. лв., няма да доплащат. Но, ще постигнем този бърз ефект, независимо коя политическа партия реши да направи това нещо. Ако добавим по-високо заплащане от НЗОК за лекарствените продукти извън групата на C, от 25 на 50%, тогава касата ще доплати 6.5 млн. допълнително, които пациентите няма да доплатят.

 

 Това са решения, които могат бързо

 

да се вземат при следващото договаряне и най-вече да може да се разберем с Националния съвет по цени и реимбурсиране, за да има тези реимбурсни ставки. При увеличение на реимбурсацията на всички с 25% и на 50%, очакваме намаление на доплащането с близо 24 млн. лв. при очакване на допълнителни ефекти като придържане на терапията от страна на пациента и намаляване на хоспитализациите от сърдечно-съдовите заболявания или това ще бъде вторичен ефект, който ще се пренесе върху системата. Или увеличение на реимбурсацията от група C oт 25 и 50% на 75% без комбинираните лекарства, нужната инвестиция за другата година, ще бъде само в рамките на 46 млн. лв. или НЗОК ще доплати допълнително 46 млн. лв., но ще намалим доплащането. Може ли да се получи това. Да, чрез правилно планиране и вътрешно преструктуриране на разходите на НЗОК и всъщност да се махнат всичките тези диспропорции, които се получават в момента.

 

Решава се проблема с диспропорцията

 

за молекули с 100% реимбурсация, да се доплаща, а най-скъпите в дадения INN да имат най-голям разход в разходите. Тук искам да Ви кажа, че имаме един много задълбочен анализ, представили сме го и на фармаиндустрията, и на МЗ. Какво се получава при лекарства, които са 25,50 и 75% реимбурсация и какво става вътре в групата. Получава се така, че някой генерик е много по-скъп, с пъти от предишния оригинал, което за нас е много странно. Или че лекарството, което има най-голяма цена за доплащане от страна на пациента, има най-голям пазарен дял от групата от този INN, което всъщност ни навява на мисълта, че това, което сме позволили чрез софтуера в момента, да се разреши заместване от страна на пациента, то не се използва.

 

Казаното тук може да е успешно с

 

допълнителни стратегически решения, а именно въвеждане на генерично изписване, генерично заместване, което ние отчитаме, че не може да стане в рамките на 1-2 години, но трябва да се стартира този процес. И това може да стане с информационни кампании или да стигнем до там във всяка аптека да има таблет, който да показва цената на всички лекарства в дадената група и да бъде избиран от пациента. Това обаче трябва да се приложи и при медицинските изделия, защото в регулацията там все още не е решен въпроса в пълна степен. И затова при медицинските изделия има такъв разнобой на доплащанията. И въвеждане на ценови коридори, това е малко по-специализирано, ние с министъра сме говорили за тези неща. И трето засилване на ролята на здравните технологии и въвеждане на четвърта група, комбинирано със споразумението за риска. Идеята е да се въведе група в механизма, в която да влизат всички медикаменти с годишен разход на пациента по-висок от стандартния фармакотерапевтичен. Знаем, че ще продължаваме да говорим за този проблем, тъй като от три години го говорим, но пак казвам – липсата на достатъчно говорене и консенсус между политическите сили води до това, че този проблем е толкова отлаган. Категорично трябва да се каже – не, не сме съгласни с предложението на НЗОК, няма да го направим или категорично да се каже – ще тръгнем в промяна в тази посока.


Е-рецептата улеснява колегите

Е-рецептата улеснява колегите

Дори, ако се срине цялата НЗИС, няма никакъв проблем да се ползва хартиена бланка и в последствие данните да се въведат в системата, казва д-р Петър Грибнев

Недоумявам защо държавата не използва е-рецепти

Недоумявам защо държавата не използва е-рецепти

Предвиждаше се от 1 ноември електронно да се изписват антибиотиците, на 5 септември сегашният здравен министър д-р Асен Меджидиев отново отмени тези текстове, казва магистър фармацевт Димитър Маринов
Проследяваме ефекта от терапията на 32 молекули

Проследяваме ефекта от терапията на 32 молекули

За да има максимален ефект в изразходването на публичните средства и новите терапии да са достъпни за максимален брой пациенти, държавите въведоха методи като оценка на здравните технологии (ОЗТ) и проследяване на ефекта им. Какво се случва в тези две направления у нас и има ли нужда от промени, попитахме проф. Илко Гетов. 

МЗ стопира мобилното приложение за е-рецептата

МЗ стопира мобилното приложение за е-рецептата

Близо 150 млн. са опаковките с лекарства с рецепта за домашно лечение, които се продават у нас за година в аптеките, едва 50 млн. от тях се изписват електронно, защото са по здравна каса

Е-рецептата не затруднява лекарите

Е-рецептата не затруднява лекарите

От години работим с електронни системи и това не е проблем, а по-скоро облекчение, което дава точна информация за терапията на пациентите и възможност з аконтрол, казва д-р Таня Андреева

Над 35 млн. лв. за лекарство за КОВИД

Над 35 млн. лв. за лекарство за КОВИД

Кабинетът одобри и над 5.9 млн. лв. за възнаграждения за работа на първа линия през юни
Отстъплението от е-рецептата е второ за кабинет на президента

Отстъплението от е-рецептата е второ за кабинет на президента

ЕС вече разработва система за трансгранично предписване и отпускане на лекарства, а ние спорим какво ще правим, ако спре тока, казва проф. Асена Сербезова

В ЕС има и хартиена рецепта, нека не сме различни

В ЕС има и хартиена рецепта, нека не сме различни

90% от лекарите смятат, че трябва да останат и двата варианта, а за ограничаване на свободната продажба на антибиотици са нужни други промени, смята д-р Иван Маджаров
Връщането на хартиената рецепта е крачка назад

Връщането на хартиената рецепта е крачка назад

Този опит говори сякаш, че не желаем да бъдем в дигиталния свят и да мислим за болните, казва Наталия Маева
МЗ купува Oseltamivir

МЗ купува Oseltamivir

Антивирусните лекарства са за попълване на постоянния национален резерв, казват от ведомството

1 2 3 4 5 ... 112 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Септември 2022 Предишен Следващ