Моите права

Как се получават лекарства с протокол

30-03-2017 07:38
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Как се получават лекарства с протокол  До 180 дни от датата на издаването е валидността му
Най-скъпите лекарства за тежки хронични заболявания, които плаща здравната каса, се отпускат по специален ред - с протоколи. Какви са правилата за пациентите разказва адвокат Стефка Цанкова - консултант в областта на здравеопазването.
Условията за предписване с протокол на лекарствени продукти за лечение на здравноосигурени лица, заплащани напълно или частично от здравната каса, са детайлно регламентирани в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от Министерството на здравеопазването, с последно изменение от ноември 2016 г. (Наредба № 4/2009 г.) Предпоставките и редът за предписването на лекарствата с протокол са определени изчерпателно и в Националния рамков договор за медицински дейности за 2017 г.

 

Право да издават протокол имат лекари или зъболекари, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, в специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК. Също така специалисти по профила на заболяването, работещи в лечебни заведения за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение.

Лекарствата, които се заплащат напълно или частично от здравната каса, могат да бъдат предписвани на здравнооосигурени български граждани, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава членка на Европейския съюз или съгласно двустранни спогодби.

Протоколът задължително се издава по образец - приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4/2009 г. Всеки протокол се издава за брой лечебни курсове и е със срок на валидност до 180 календарни дни, считано от датата на заверяването му в НЗОК/РЗОК. Промяна на първоначалната терапия се извършва само при медицински доказана необходимост.

Всеки Протокол подрежи задължително на утвърждаване и заверяване от НЗОК/РЗОК, като за това здравноосигуреното лице представя следните документи:

1. заявление (свободен текст) до директора на НЗОК/РЗОК, на територията на която е регистриран личния му лекар;

2. медицински документи;

3. Издаденият протокол;

4. декларация за информирано съгласие.

Документите се разглеждат от специално създадени за целта комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК, съобразно правилата за тяхната работа.

С протокола се назначават лекарствени продукти, за които са налице следните условия:

1. включени са в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ и заявленията са подадени по реда на Наредба № 10/2009 г.;

2. в ПЛС за тези лекарствени продукти е посочено, че се извършва експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО. За пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, се изисква и Решение на специализираната комисия за амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор (бл. МЗ-НЗОК № 13).

С протокола може да се назначи терапия със:

1. лекарства от група IА - включени по програми за скъпоструващо лечение, като протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в Ценгтрално управление (ЦУ) на НЗОК;

2. Лекарства от група IВ - протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в съответната РЗОК;

3. Лекарства от група IС (издавани от лекар – специалист от извънболничната помощ) - протоколите за тях се утвърждават в съответната РЗОК.

На здравноосигурените лица, получаващи лекарства от група IА по Протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК, не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти от Приложение № 1 на ПЛС, предназначени за лечение на същото заболяване, за срока на действие на Протокола.

Действието на утвърден и заверен Протокол се прекратява с решение на управителя на НЗОК/директора на РЗОК в следните случаи: смърт на пациента; промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението; промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт; изключване на лекарствен продукт от приложение № 1 на ПЛС и други хипотези.

След утвърждаване по съответния ред и заверяване на Протокола в НЗОК/РЗОК, данните от него се пренасят върху „Рецептурната бланка" (МЗ-НЗОК) от лекаря, който го е издал.

Отпускането на лекарствата става в аптеката, под надзора на магистър-фармацевт. Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти от група IА, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и намиращи се на територията на областта, на която се намира лечебното заведение за извънболнична медицинска помощ.

Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и находящи се на територията на областта по местоиздаване на рецептата.

Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за хронични заболявания, лекарствени продукти от групи IВ и IС, и рецептите, с които са предписани медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение.Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

С JOYSTICK работим по проект за дигитализация на медицинската документация, казва Боян Георгиев

Що е то GDРR в здравеопазването?

Що е то GDРR в здравеопазването?

Какви са правата на пациентите по Общия регламент за защита на данните и как да ги реализират, обяснява адвокат Стефка Цанкова

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Съгласието на пациента е нужно, ако персоналната му информация ще се ползва за маркетинг и реклама
Европейска харта за правата на пациента

Европейска харта за правата на пациента

Всеки човек има право да получи нужната му медицинска помощ, както и на иновативна терапия
Генетиката в помощ на родителите

Генетиката в помощ на родителите

Какви изследвания трябва да си направят бъдещите майки и татковци, кога се налагат, разказва проф. Алексей Савов

По-висока здравна вноска през 2018-а

По-висока здравна вноска през 2018-а

Дължимите суми трябва да се внесат до 26 февруари, информират от НАП
Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Пациентите с тях ще бъдат лекувани само в университетските болници, които имат клиники за съответните заболявания

Следете безплатно здравното си досие

Следете безплатно здравното си досие

Уникалният код за достъп позволява пациентите по-лесно да алармират за злоупотреби
ИАМО не разследва анонимни жалби

ИАМО не разследва анонимни жалби

Сигналите трябва да са за нарушения, извършени преди не повече от 2 години
Внимание, проблем с инсулинови писалки

Внимание, проблем с инсулинови писалки

Има риск държачът на патроните при няколко партиди NovoPen® Echo® да се пропука
1 2 3 4 5 »

 

ОНКОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ

 

Съвместен проект на clinica.bg

и "Галъп Интернешънъл" 

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Юни 2018