под лупа

Каква здравна реформа очерта властта

10-11-2021 16:36
За първи път в нея се отделя някакъв ресурс за подобряване на извънболничната помощ и профилактикатаКаква здравна реформа очерта властта
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

В навечерието на поредните избори в страната за тази година – парламентарни и президентски, насред острата политическа и КОВИД криза, в която се намираме, темата за реформа в здравната система се оказва по-актуална от всякога. И ако в това няма изненада, то фактът, че новият план за здравна реформа вече е очертан и дори финансово обезпечен е нещо ново и неочаквано. И то не, защото заявките за реформи у нас се правят рядко – напротив, а понеже този път такава идва (макар и тихо) от служебен кабинет. На фона на безкрайните политически упражнения по темата „здравеопазване" и нееднократното заявяване, че тя трябва да бъде надпартийна, всъщност това може да се окаже съществен плюс.

Скелетът на новата здравна реформа е заложен в окончателния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост, който преди три седмици страната ни внесе в Брюксел. Макар че редакциите в него на пръв поглед изглеждат козметични спрямо по-раншната версия отново на служебния кабинет, всъщност с тях се залагат ясни политики, чието изпълнение ще преформатира системата. Освен това за разлика от много предходни щения за промени, този път има и финансово обезпечаване на някои от тях.


Проблемите


Те не са нови. Високата смъртност – както детска, така и на възрастното население, по-ниската очаквана продължителност на живота в сравнение с развитите държави в ЕС, недостатъчната здравна култура на хората, ограниченият достъп до качествена медицинска помощ заради регионални и икономически диспропорции в здравната мрежа и населението на страната са част от недостатъците, които се констатират в плана и се адресират със залаганите промени в него. Сред останалите недъзи, които властите искат да се решат, е острият кадрови дефицит, раздутата болнична мрежа и недостатъчният капацитет на извънболничната. За първи път от години с предлаганите промени се дава приоритет на профилактиката и подобряването на общественото здраве, вместо акцентът да бъде единствено и само наливането на пари в болниците. Нещо повече – в плана се предвижда извършването и на така нужното и непопулярно преструктуриране на болничната мрежа.

„Здравната система е развита непропорционално със силен превес на болничната помощ, за сметка на слаборазвита и недобре финансирана извънболнична помощ. Съществуват сериозни регионални неравенства в предоставянето на медицинска помощ. Налице са и сериозни диспропорции в здравния статус между групите с различни доходи", се казва в аналитичната част на документа. Според авторите „преструктурирането на системата от лечебни заведения ще допринесе основно за неутрализирането на непредвидените въздействия на изменящата се външна среда, оползотворяване на благоприятните възможности, трансфер на знания и ноу-хау" между клиниките. А от икономическа гледна точка се очаква намаляване на рисковете, разходите и по-пълно използване на съществуващия капацитет.


Финансирането


Може би за първи път предлаганите здравни реформи са донякъде и финансово обезпечени. В плана се предвижда за сектор здравеопазване да се осигурят 847.4 милиона лева. От тях 706.4 милиона лева са за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост в ЕС, а 141.0 милиона лева са национално съфинансиране. Макар че тези пари не покриват разходите по всички предлагани политики, а разпределението им е непропорционално за различните сектори, все пак е много повече от всички предходни случаи, в които страната ни се е опитвала да прави промени в здравната система.


Идеите


Направленията, в които ще бъдат изразходвани средствата отговарят на очертаните проблеми и на практика засягат всички сегменти на системата – профилактика, извънболнична и болнична помощ, спешна помощ, електронно здравеопазване.


Профилактика


Акцент в плана за първи път от години определено е превенцията и то под всякаква форма. Предвижда се провеждането на организиран скрининг не само на бременните жени и деца, а и на останалата част от населението, с цел откриване, диагностика и ранно лечение на социално-значимите заболявания. За тази цел ще бъде създаден единен Национален интердисциплинарен център за скрининг (пренателен и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания) с изграждане на регионална мрежа, съчетаващ клинична експертиза, необходимите скринингови и лечебни програми, както и добре оборудвани и акредтитрани лаборатории, покриващи територията на цялата страна. Това трябва да стане до 2027 г. Центърът и мрежата му ще осъществява здравно-социална консултативна услуга, целяща подобряване на здравето на населението и популяризираща здравословния начин на живот и подпомагане на достъпа до специализирана медицинска грижа. Консултациите ще са по редица въпроси от сферата на общественото здраве, а целевите групи ще са малцинствата, здравно-неосигурените граждани, младежите, младите майки и двойките преди забременяване и по време на бременността, семействата с деца с увреждания, хронични заболявания и специални потребности, и възрастните хора в риск от социално изключване. В задълженията на центъра ще влиза активно издирване на целевите групи, подпомагане достъпа им до системата на обществено здравеопазване, социалните услуги и подпомагане, промоция на здравето и превенция на болестите. Също така ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им. 


Час по здраве


В плана най-накрая е отделено внимание и на така нужното здравно образование на децата. „Здравето на човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда, норми и традиции, но и от конкретното му поведение, което се изгражда под въздействие натрупаните знания, изградените умения и нагласи и позициите на значимите хора. Здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално благополучие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане е задача както на семейството, така и на обществото", се казва в документа. Затова експертите залагат да се въведе час по здравно образование. В него децата ще получават знания за изграждането на разумно сексуално поведение, така че да не се стига до заразяване с ХИВ и други полови предавани инфекции или нежелана бременност, също така ще научават какви са вредите от алкохола, цигарите, наркотиците, защо и как трябва да шофират безопасно, как да се справят със стреса и да не трупат агресия.


Амбулаторна мрежа


Едно от най-големите достойнства на предлаганите реформи е укрепването и развитието на извънболничната помощ и то не само на теория, а и финансово. Идеята е да се осигури достъп до здравна грижа и профилактика в региони с ограничен достъп до медицинска помощ. Това ще стане чрез създаването на амбулатории и здравно-консултативни звена в съответните населени места. Минималният обхват на населението с новите структури ще бъде 1 700 000 души. Успоредно с това ще бъде създаден и Национален интердисциплинарен център за широкообхватен скрининг, чрез който ще се подобри регионалния достъп до извънболнична медицинска помощ в малки населени места и ще се даде възможност да бъдат извършени дейности по профилактика и промоция на здраве, и превенция на социално-значимите заболявания. Местоположенията и необходимият брой на амбулаториите ще се даде от Министерството на здравеопазването. Общият планиран ресурс за изграждането им е 84.1 милиона лева.


Кадри


Кадровият дефицит е един от най-важните проблеми за здравната система. В тази връзка се предвижда осигуряване на финансови стимули за медицинските специалисти, които ще обслужват населението в отдалечените райони, чрез разкриване на индивидуални практики и създаване на оборудвани и обзаведени амбулатории за извънболнична помощ. Те ще са за джипита, както да разкриват амбулатории в труднодостъпни и отдалечени региони, така и да наемат допълнителен брой медицински специалисти - сестра, акушерка, лекарски асистент и/или рехабилитатор. Финансовите стимули ще се подсигуряват със средства от националния бюджет и европейските структурни фондове.

Освен това са залегнали и мерки за увеличение на приема на студенти по направление „Здравни грижи". Целта е в следващите 5 до 10 години съотношението лекар – медицинска сестра да стане 1 : 3. По този начин и със законово осигурената възможност за разкриване на самостоятелни практики, подкрепени финансово от държавата чрез средства от европейските фондове и държавния бюджет, професиите „медицинска сестра", „акушерка", „медицински асистент" и „рехабилитатор" ще станат привлекателни и по-добре финансово обезпечени, и това също ще доведе до по-голям интерес от младите хора към обучение и квалификация в тези направления, смятат авторите на плана. Доколко възможно е да се реализира подобна амбициозна програма и дали тя ще успее да спре изтичането на кадри е под въпрос, но е крачка в правилната посока.


Болнична помощ


Тук се залага разработването на Национален план за преструктуриране на болничната помощ в Република България 2021-2027. Той „ще изразява политическата воля за преструктуриране и оптимизиране на болничната помощ с цел осигуряване на достъп на населението до качествена медицинска и своевременна спешна помощ в лечебни заведения с ресурсна осигуреност и кадрова обезпеченост". В документа ще бъдат очертани насоките и конкретните стъпки за преструктуриране и оптимизиране на сектора. Освен това ще се анализират възможностите за създаване на "стратегически алианси" в здравеопазването. Те ще представляват обединения на лечебни заведения, което ще доведе до намаляване на рисковете от оставане без медицинска помощ в по-бедните региони, до по-пълното използване на съществуващия капацитет и оптимизиране на разходите по издръжката на болниците. За населението алиансите ще гарантират достъп до здравеопазване в регионите и комплексна здравна грижа, смятат авторите на плана. Успоредно с преструктурирането на болниците се предвижда и модернизацията им в сферата на педиатричната помощ за цялата страна. При онкологичните заболявания пък ще се създаде Национален център за лъчелечение с протонна терапия в София и пак ще се модернизира системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната. За тази цел са предвидени 349.1 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 69.8 милиона лева национално съфинансиране.

Освен това ще се налеят още 128 млн. лв. за подобряване на интервенционалната диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания. Това ще стане чрез изграждането на мрежа от 10 високотехнологични мозъчно-съдови диагностични и лечебни центъра на територията на страната. Те ще са на територията на 6-те региона и ще се използват освен за диагностика и лечение, и за обучение на лекари за осъществяване на ендоваскуларната терапия на всички мозъчно-съдови заболявания – третиране на мозъчни аневризми, мозъчни артерио-венозни малформации, артерио-венозни фистули, както и терапията при остър мозъчен инсулт.

В проекта се предвиждат и 28 млн. за подобряване състоянието на материално-техническата база в психиатричната помощ. С тях ще се оборудват поне 18 от всички 11 психиатрични болници, 12 центъра за психично здраве и 22 психиатрични клиники и отделения към многопрофилни болници, които имат около 4 000 легла. Изборът им ще са на база анализ на специфичните нужди за ремонт.


Спешна помощ


В сферата на спешната помощ се залага да се подобри транспорта на пациентите от и до всяка географска точка на страната чрез въвеждане на хеликоптери. Общият планиран ресурс за целта е 103.3 милиона лева (86.1 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 17.2 милиона лева национално съфинансиране), а периодът на изпълнение е до 2026 г. Освен това ще се подобрят услугите на номер 112. За тази цел ще бъдат изградени центрове за комуникации от следващо поколение.


Е-здравеопазване


В проекта се предвижда не само завършването на националната електронна здравна система, но и изграждането на дигитална платформа с цифрова диагностика във всички медицински специалности. Тя ще създава възможност за генериране на база данни, които ще се интегрират с НЗИС. Това ще подобри диагностиката и проследяването на българските пациенти и ще повиши качеството на здравните услуги в различни медицински специалности, но и ще даде възможност за научни разработки и прилагането на изкуствения интелект в здравеопазването. Онкологията ще е сред първите сфери, в които да се приложи тази система. Платформата ще бъде изградена с фокус здравната система, но нейното използване ще бъде разрешено и на бизнеса – например фармацевтичните компании. Това пък поставя въпроса доколко тези бази данни ще бъдат използвани в полза на обществото, а не частни корпоративни интереси.


Опасностите


Със сигурност идеите за реформа на здравната система са доста общи и няма гаранция, че всички те ще бъдат реализирани, въпреки финансовото обезпечение на повечето от тях. Опасностите от поредния провал на иначе наложителните и безспорни промени са в няколко посоки. Най-голямата е, че няма да има политическа воля за реализирането им. Съдбата на повечето подобни документи е да завършат в кошчето, защото всяка нова власт решава, че историята започва с нея. Дори да не зачеркне всички идеи, едва ли новият здравен министър ще има куража да преструктурира болниците, както и да спре роенето им, а това е наложително. Друг проблем е, че средствата могат да бъдат взети и част от тях – например за ремонтите в болниците, да потънат в корумпирани политически джобове или още по-лошо – изобщо да не се стигне до усвояването им. И най-фрапантният пример тук е електронната здравна система, която чакаме вече от над 10 години и за която изпуснахме всички възможни срокове и европейски финансирания. Какво ще се случи, ще покаже времето, но, че страната ни разполага със скица на една здравна реформа е факт.


БСП иска управленско споразумение

БСП иска управленско споразумение

Едва след него ще обсъждаме постове и имена, тиражираните не са верни, заяви Корнелия Нинова

Разпределят парите за кислород на 197 болници

Разпределят парите за кислород на 197 болници

Те ще се поделят на базата на отчетените пациенти с КОВИД-19 за септември, октомври и ноември
Залагат 723 млн. лв. повече за НЗОК

Залагат 723 млн. лв. повече за НЗОК

В тези средства влизат и трансферите от здравното министерство за допълнителните плащания на медиците и фармацевтите заради КОВИД

Открили сме по-малко случаи на рак

Открили сме по-малко случаи на рак

Страната ни е шампион по обща смъртност в ЕС, но детската продълажва да намалява, сочи годишният доклад за здравето на гражданите, приет от Министерския съвет
Александровска без вина за Йордан

Александровска без вина за Йордан

Вътрешна проверка е показала, че за пациента са положение нужните грижи, заявиха от лечебното заведение

Още 61 млн. за първа линия

Още 61 млн. за първа линия

Средствата се отпускат, заради удължената епидемична обстановка до края на март, казват от МС
Рекорден брой кандидати за стипендии от БЛС

Рекорден брой кандидати за стипендии от БЛС

Общо 211 бъдещи медици са подали документа по традиционната програма на съсловната организация
Инфлацията ще удари още денталното здраве

Инфлацията ще удари още денталното здраве

Над 140 000 деца са с поставени безплатно силанти, те спестяват средства на родителите за пломби, казва д-р Николай Шарков
Една комисия за изпита за специалност

Една комисия за изпита за специалност

Досега трябваше да има поне две, целта на промените е да има равни условия за всички, казват от МЗ
Интересът към МЗ рязко намаля

Интересът към МЗ рязко намаля

Причината е в липсата на яснота за бюджета догодина и новия развой на пандемията с появата на Омикрон

1 2 3 4 5 ... 311 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Притеснява ли ви новият вариант на коронавируса - Омикрон?

Декември 2021 Предишен Следващ