Искам думата

КНСБ иска спешни мерки за доходите

26-10-2021 16:24
Синдикатът настоява за стратегия за нарастването им до 2024 г., помощ за бизнеса и антиковид добавка срещу бедността КНСБ иска спешни мерки за доходите
Clinica.bg

press@clinica.bg
Заради поскъпването на електрическия ток, инфлацията и очертаващият се труден зимен сезон КНСБ предлага мерки за компенсации както на работещите и бизнеса, така и на пенсионерите. Какви са те вижте сами.
Стремителният ръст на цените на енергийните източници, който се наслагва върху и без това критично рисковата ситуация, свързана с пандемията и неочаквано ускореното нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост, налагат бързо да се предприемат амбициозни мерки за оцеляване на населението, без оглед на всякакви рестрикции и стремеж към икономии.

 

Овладяването на тази ситуация КНСБ

 

вижда в предприемането на спешни и незабавни мерки и такива с краткосрочен характер, за да не станем свидетели на взривяване на социалния мир или други непредвидими събития.

1. Да се разработи легално определение, в т.ч. да се определят критерии за „енергийна бедност" и да се подготвят бързо промени в действащата нормативна база за целево енергийно подпомагане. Аналогичен подход е необходим за гарантиране правото на минимум вода за питейни нужди и битово потребление.

2. Да се подготви проект за национална краткосрочна (догонваща) стратегия за качествено и ускорено нарастване на доходите от труд до 2024 г., с оглед влизането на България в Еврозоната, която да включва темп на нарастване на МРЗ 17,5 % годишно и 12,5 на сто за средната.

 

Как да се движат възнагражденията

 

3. В съответствие със заложените критерии и цели на проекта на Директива за адекватни минимални работни заплати, Стратегията да включва достигане на съотношение МРЗ/СРЗ от поне 50% и периодично тестване на адекватността на МРЗ съобразно издръжката на живот в страната, като същевременно предвиди мерки, стимули и времеви график за постигане и на заложения в проекта на посочената Директива на ЕС висок обхват (70%) на работещите с колективни трудови договори. Със Стратегията да се заложи ежегодно средно нарастване на МРЗ с 17,5 на сто, така, че в 2025-2026 г. МРЗ да достигне „заплатата за издръжка", което означава семейство с едно дете, получаващо две МРЗ да може да покрива всички необходими разходи за издръжка на живота.

4. С постановление на МС да се установи нов размер на МРЗ за страната - от 1 ноември 700 лв. (цените в енергетиката, стоките от първа необходимост, издръжката на живота, цени на отопление, на водата и пр.). Подобна мярка ще допринесе и за приходи в осигурителната система.

 

Противодействие на инфлацията

 

5. От 1 декември 2021 г. да се въведе и прилага 460 лв. официална линия на бедност (ЛБ), при спазване методиката, която държи сметка и за натрупаната инфлация, (в случая декември 2019/декември 2020 г.), както настояваше КНСБ - EU-SILC 2020 г. - 451 лв. х 1.02 (102.0 инфлация).

6. Въз основа на ЛБ от 460 лв. да се прилага базов доход за определяне месечните парични помощи по ЗСП на ниво от 20% от ЛБ (92 лв.) и на тази основа се прилагат утвърдените в ППЗСП диференцирани коефициенти още от декември т.г, за да се разшири кръгът на подпомаганите и се омекоти ударът от инфлацията, както и да се посрещнат новите цени на енергийните източници (очакван ръст до 30 на сто) от началото на 2022 г.

7. Да се предвиди ежегодно нарастване с по 5 п.п. на дела от линията на бедност за съответната година, който формира базовия доход на лицата, подпомагани парично по ЗСП, докато базовият доход стане равен на самата ЛБ ( съответно на изисквания на ЕК).

 

Повече подкрепа за пенсионерите

 

8. Подпомагането по оперативната програма за храни да се разшири, като се включат и всички пенсионери с лична пенсия плюс добавката от 120 лв. до 600 лв. включително. За целта да се адаптират/преразпределят количествата на продуктите;

9. Рязко да се разшири обхватът на целевото енергийно подпомагане, и респективно се коригира месечната стойност на помощта за втората половина на отоплителния сезон - месеците януари, февруари и март 2022 г. съобразно нови цени на ел. енергията. Тази помощ да се дава без подоходен тест за достъп по отношение на семействата/домакинствата, в които има напълно обездвижени и изцяло на легло лица/деца (да се има предвид определението по т. 1);

10. За времето на карантина и/или домашно лечение от Ковид-19 на деца до 14 г. вкл., както и домашно лечение от Ковид-19 на лица над 60 годишна възраст за подпомагане разходите за отопление да се предвиди (ПМС) предоставянето на половината от еднократната помощ по чл. 16 ППЗСП. Тази помощ да не се дължи на родители, които получават целевата помощ по чл. 16б ППЗСП;

 

Еднократна пандемична помощ

 

11. Да се предостави еднократна „антиковид" добавка в размер на 360 лв. (по 120 лв. на месец) за октомври, ноември и декември 2021 г. на безработните с право на минимално обезщетение. За целта да се мобилизират средства от централния бюджет, както и икономии на средства от мерки за заетост (максимално необходимите средства са около 17 млн.лв.).

12. Да се повиши сумата за дневни пари на командирован в страната работник/служител от 20 лв. на 35 лв. (чл. 19, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната). Размерът на дневните не е актуализиран от 2008 г. и на практика не може да покрива нормално хранене поне два пъти дневно на командированото лице.

13. Незабавно да се предоставят компенсации на българския бизнес, с оглед драстичния ръст на цените на енергоносителите.

 

Мерките за 2022 година да включват

 

14. Минималната работна заплата за страната от 1 януари 2022 г. да се увеличи на 764 лв.

15. Да се повишат възнагражденията на работниците и служителите, които работят в системите на бюджетното финансиране за 2022 г. с минимум 12,5 на сто (образование, здравеопазване, държавен сектор, култура, МВР, селско стопанство и т.н.);

15. Трудовите възнаграждения на заетите в агенциите „работещи на терен" (АСП, АЗ, ГИТ, НАП, НОИ, РЗИ и пр.) – да се увеличат с 15 на сто от 1 януари 2022 г.

16. Натуралните и стойностни показатели за делегираните държавни дейности, както и стойността на Единните разходни стандарти да се определят с ръст, който като минимум да компенсира въздействието на инфлацията и очакваните повишени разходи за издръжка от началото на 2022 година.

 

В  бюджета и пенсиите

 

17. Да се предвиди повишение на всички приходни параметри на бюджета на ДОО – МОД за самоосигуряващи се лица и земеделски стопани и тютюнопроизводители – ниво МРЗ 760 лв.; максимален осигурителен доход поне 3600 лв. (300 х 17.5% със закръгление); МОД по ИД – ръст с 12,5%; вноската за безработица да се увеличи с 0,5 на сто.

18. На пенсионерите с пенсии за ОСВ под ЛБ от 460 лв. да се изплаща добавка през социалното подпомагане до нивото на ЛБ (подходът, предложен от служебното Правителство с актуализацията на бюджет 2021.)

19. Да се отмени таванът на пенсиите за ОСВ, а размерът на минимално обезщетение за безработица да се установи на 21,80 лв. на ден (764: 21 ден и х 60 на сто).

Наред с горните мерки КНСБ намира за крайно належащо и да се проведе задълбочен дебат, както и да се предприемат действия за:

20. Премахване на максимално допустимото ниво на разходи по КФП в размер на 40% от БВП, съгласно Закона за публичните финанси. Това ограничение, според нас, не е основателно и поставя страната ни в по-лоша фискална позиция за реакция на допълнителни шокове в бъдеще;

 

Промени в данъчната система

 

21. Реформа в данъчната система: 1) Въвеждане на необлагаем минимум равен на размера на минималната работна заплата и данък върху доходите на физическите лица в размер на 15%; 2) Данък върху доходите на юридическите лица в размер на 15% и 3) Данък добавена стойност в размер на 15%, както и

22. Ангажиране на социалните партньори в контрола и мониторинга на изпълнението на заложените в НПВУ инвестиционни проекти и реформи, с акцент върху зеления и дигитален преход, заетостта и социалната сфера.


Прикриват се трудови злополуки

Прикриват се трудови злополуки

Безопасните и здравословни условия на труд да станат основно трудово право и в България, казва Огнян Атанасов
157,8 млн. лв. повече приходи в бюджета от ДОО

157,8 млн. лв. повече приходи в бюджета от ДОО

Общият им размер към 30 април е 3 030,5 млн. лв., което представлява 31,3% изпълнение на плана за годината
КНСБ иска спешно свикване на Тристранката

КНСБ иска спешно свикване на Тристранката

Синдикатите настояват да бъдат обсъдени антикризисни мерки и размерът на минималната работна заплата
Безработните намалели с 22 %

Безработните намалели с 22 %

10.6% от хората без заетост у нас са с висше образование, показват данните на НСИ
Вдигат МРЗ автоматично чрез механизъм

Вдигат МРЗ автоматично чрез механизъм

Някои от антикризисните мерки, изискват законодателни промени и затова все още няма ясен срок от кога ще заработят, казва Пламен Шалъфов
Мерките трудно ще облекчат домакинствата

Мерките трудно ще облекчат домакинствата

По-голямата част от предвидените средства са за увеличение на пенсиите, едва 600 млн. лева са за останалите сектори, казва Ваня Григорова
По-високи пенсии от 1 юли

По-високи пенсии от 1 юли

Те ще се вдигнат средно с 20%, като минималната ще стане 467 лв., увеличават се и данъчните облекчение за деца, а ДДС за хляба става 0%, предвиждат антикризисните мерки на Кабинета
Tристранката подкрепи европейската пенсия

Tристранката подкрепи европейската пенсия

Така ще се даде възможност на фондове от други държави ЕС да навлязат на пазара у нас, предвижда проект за промени в Кодекса за социално осигуряване
Тристранката гледа заплатите на ГЕРБ за медици

Тристранката гледа заплатите на ГЕРБ за медици

От политическата партия предложиха минимум 3 хил. лв. за лекар в болница и 2 хил. за сестра

450 лв. минимална пенсия

450 лв. минимална пенсия

Таванът да стане 3400 лв., искат още от „Продължаваме промяната"
1 2 3 4 5 ... 63 »
Банер
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Май 2022 Предишен Следващ