Консулт

Касата може сама да промени НРД

07-03-2016 11:04
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Касата може сама да промени НРД Държавата не е длъжна да съгласува измененията със съсловните организации
След като на 26 февруари Българския лекарски съюз взе решение да не дава мандат на своите представители да подпишат нов Национален рамков договор (НРД) за медицинска дейност, мнозина се запитаха какво следва от това. Отговорът е ясен и еднозначен, обяснява Стефка Цанкова. Тя е юридически консултант в сферата на здравеопазването, завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", работила е в местната, изпълнителната и законодателната власт, включително като главен секретар на Министерство на здравеопазването.
С промените, които 43 – тото Народно събрание прие в Закона за здравното осигуряване (§ 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.) до 31 март 2017 г. ще продължава да действа и да се прилага НРД за медицинска дейност за 2015 г.

Това е така, поради факта, че след изменението на чл. 53, ал. 6 от ЗЗО (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), Националните рамкови договори – и за медицинска и за дентална дейност, следваше да се приемат не по-късно от последния ден на месец февруари и да влязат влизат в сила (след обнародването им в „Държавен вестник" от министъра на здравеопазването) считано от 1 април на същата година. Съгласно чл. 53, ал. 8 от ЗЗО, когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в действащия (след декемврийските изменения) ЗЗО, се прилагат действащите към момента НРД.

Когато се вземат предвид останалите новоприети през декември 2015 г. правни разпоредби на ЗЗО обаче, възникват допълнителни въпроси, чиито отговор може да предизвика известни неясноти при бъдещото прилагане на действащия НРД. Това е така, тъй като има огромна вероятност изпълнителите на медицинска помощ да попаднат в хипотезата на чл. 53, ал. 9 от ЗЗО (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), съгласно който в случаите, когато няма приет нов НРД, а има промени в законодателството, изискващи изменение или допълнение на действащия към този момент НРД чрез индивидуален административен акт. За да се пристъпи към подобна стъпка, промените в законодателството трябва да засягат следните аспекти: изисквания по отношение на условията, на които изпълнителите на медицинска дейност трябва да отговарят; отделните видове медицинска помощ, условията и реда за нейното оказване; обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ; критерии за качество и достъпност на помощта и всички други въпроси от значение за здравното осигуряване. Към настоящия момент има изменения в законодателството, които следва да бъдат взети предвид от ръководството на НЗОК и отразени в действащото НРД. Индивидуалният административен акт, с който може да се измени действащия НРД по този начин, е Решение на Надзорния съвет на НЗОК, взето по предложение на управителя на НЗОК.

На практика, съвсем законосъобразно, всички важни и значими елементи при предоставянето на медицинска помощ, по които, в по-голямата си част, не бе постигнато съгласие при сегашните преговори за нов НРД, ще могат да бъдат изменяни и/или допълвани едностранно от държавата, без обсъждане и без предварително съгласуване със съсловните организации, чрез управителя на НЗОК и надзорния съвет на НЗОК.

Оттук нататък изпълнителите на медицинска трябва да сключат индивидуалните си договори за оказване на медицинска помощ с директора на съответната РЗОК, в съответствие с правилата на действащия към момента НРД, в съответствие с евентуално бъдещо решението на Надзорния съвет на НЗОК за неговото изменение/допълнение или в съответствие с изменение на самия ЗЗО.

Индивидуалните договори се сключват в писмена форма, за срок до 31 март 2017 г. (срока на действие на НРД) и ще са в сила до приемането на нов НРД или до приемането на промяна на действащия НРД. В случаи на промяна по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗЗО (едностранно, с решение на надзорния съвет на НЗОК), както и при промени в действащото законодателство, към договорите по ал. 1 ще се сключват допълнителни споразумения. Когато изпълнителите на медицинска помощ не подадат заявления в РЗОК за сключване на договор в 30 - дневен срок от влизането в сила на НРД или на съответната промяна в него или в 30 –дневен срок от деня на обнародването на решението на Надзорния съвет на НЗОК в "Държавен вестник", индивидуалните им договори ще се прекратяват. Документите, които се представят към заявлението за сключване на договор, се определят с НРД, като НЗОК, респективно РЗОК или техните служители не могат да изискват от изпълнителите представяне на документи, както и да поставят условия, които не се съдържат в НРД. Когато поради промени в действащото законодателство е необходимо сключване на допълнителни споразумения, заявленията се подават в 30-дневен срок от влизането в сила на съответната промяна.

Не бива да забравяме, че съгласно чл. 59, ал. 8 от ЗЗО, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси са длъжни да информират изпълнителите на медицинска помощ за всички промени, произтичащи от решения на ръководните им органи или от промени в НРД, както и да дават необходимите указания за прилагането им.Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
Кога антибиотиците не действат

Кога антибиотиците не действат

Неправилната употреба на тези хапчета произвежда супербактерии, срещу които няма лек

Изтича срокът за коригиращите декларации

Изтича срокът за коригиращите декларации

Днес е последният ден, в който гражданите и фирмите могат да поправят сами документите си към НАП
Кой първолак има право на финансова помощ

Кой първолак има право на финансова помощ

Заявления се приемат до средата на октомври, напомнят от Агенцията за социално подпомагане
Дават пари, за да вземеш безработен

Дават пари, за да вземеш безработен

Стимулите за работодателите са Агенцията по заетостта и са за три години

Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Юридическата помощ се предоставя по наказателни и по граждански дела, казва Стефка Цанкова

Въвеждат нови образци за болнични и майчинство

Въвеждат нови образци за болнични и майчинство

До 15 юли ще се приемат старите удостоверения за изплащане на парични обезщетения

Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

С JOYSTICK работим по проект за дигитализация на медицинската документация, казва Боян Георгиев

Що е то GDРR в здравеопазването?

Що е то GDРR в здравеопазването?

Какви са правата на пациентите по Общия регламент за защита на данните и как да ги реализират, обяснява адвокат Стефка Цанкова

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Съгласието на пациента е нужно, ако персоналната му информация ще се ползва за маркетинг и реклама
1 2 3 4 5 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Готова ли е България да се включи в Европейската система за верификация на лекарствата?

Януари 2019