Искам думата

Критериите за качество трябва да бъдат основа за анализи

22-02-2017 13:02
Няма законови основания за въвеждане на подобни санкции, казват от НСОПЛБ
Снимка: БНР
Критериите за качество трябва да бъдат основа за анализи
Clinica.bg

press@clinica.bg
Преговорите около новия рамков договор за 2017 г. очаквано нажежиха страстите в сектора. Публикуваме позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари до здравния министър Илко Семерджиев във връзка с предложения проект от страна на здравната каса.
Уважаеми колеги,

 

Във връзка с получения от нас Проект на НРД (вариант от 17.02.2017 г.), в който са посочени и „Критериите за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ", приети от двете страни и писмо на УС на БЛС от 20.02. 2017 Изх. № 94 заявяваме следното:

На 10. 12.2016 г. Бордът по Обща медицина проведе заседание, на което обсъди и прие предложения по НРД и критерии за качество (след предварително обсъждане в професионалната група на ОПЛ). В заседанието на борда участва и д-р Чобанова като представител на УС на БЛС. В протокола са разписани и предложените от нас критерии за качество в ПИМП, които бяха включени в Проекта на НРД от БЛС. (1-Приложение- Протокол Борд ОМ).По време на преговорите на ниво представители на БЛС (борд по Обща медицина, представители на СИМП и УС на БЛС) с НЗОК не се постигна съгласие относно критериите за качество. НЗОК не приеха предложените от нас критерии и разглеждането им се отложи за по-късен етап. (2-Приложение –Извадка от протокол от 20.01.2017 г.).На 16.02.2017 г. на електронния адрес на УС на БЛС бе изпратено писмо с коментари, които дават мотиви за отхвърлянето от страна на ОПЛ на предлаганите от НЗОК критерии за качество. Тези коментари са валидни и за предлаганите от НЗОК критерии за СИМП, които също не са приемливи. (3-Приложение- Е –Pismo).Пред борда по Обща медицина не са представени, за да бъдат обсъдени, предложения за критерии за качество от Националния консултант по обща медицина и Председател на Дружество на кардиолозите в България Проф. Постаджиян. Изготвените критерии и предвидените санкции, при тяхното еднократно нарушение, са в явно несъответствие с действащата в страната нормативна уредба. Това създава предпоставки за правен хаос и проблеми при прилагането на нормите на НРД, в т.ч. при налагане на санкции, респективно основание за тяхното обжалване пред съдебните органи от страна на изпълнителите на медицинска помощ. Мотивите ни за това са следните:

Съгласно чл. 2, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности, определени по вид, обем, цена и съответстващи на критерии за качество и достъпност, в съответствие с този закон.

Критериите за достъпност и качество на медицинските дейности са изрично посочени в чл. 59в. на ЗЗО ( в сила от 01.01.2010 г.). Те са:

„1. обезпеченост на лечебното заведение по чл. 9 от Закона за лечебните заведения с медицински специалисти на основен трудов договор;

2. наличие на нормативно определената и технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение;

3. осигуряване от лечебното заведение по чл. 9 от Закона за лечебните заведения на непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска помощ при спешни състояния;

4. предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика."

Като се изключат критериите, които са специфични за лечебните заведения за болнична помощ, то в първичната извънболнична медицинска помощ критериите за оценка на качеството и достъпността на медицинската помощ следва да са свързани само с наличие на нормативно определената, технически изправна медицинска апаратура и техника и с осъществяване на дейността в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правила за добра медицинска практика.

Този текст е в унисон и с чл.46, ал.1 (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.), съгласно който редът за предоставяне и изискванията към изпълнителите на отделните видове медицинска помощ се определят в НРД и в договорите между РЗОК и изпълнителите.

Съгласно ал.(2) и (3) на същия член, качеството на оказваната медицинска помощ, закупувана от НЗОК, трябва да отговаря на националните медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, като същите следва да съдържат изисквания за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за лечебните заведения, дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента, които се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването.

С Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по Обща медицинска практика", издадена от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011 г.), са утвърдени медицински стандарти, които са ориентирани към качеството на индивидуалната работа на общопрактикуващите лекари и на условията за нейното извършване. При тяхното създаване е използван утвърденият подход в медицинската квалитология - "структура - процес - резултат":

Структурата включва стандартите за устройството, материалните ресурси, оборудването, персонала, професионалната компетентност и обхвата на услуги на ниво обща медицинска практика.

Процесът - стандартите за извършваните клинични и неклинични дейности при пациентите (консултации, изследвания, предлагано лечение, превантивни дейности, медицински скрининг, диспансеризация и др.)

Резултатите - стандартите за междинните и крайните ефекти върху здравното състояние и удовлетвореността на пациентите и общността от дейността в общата медицинска практика.

В Стандарта се посоча, че „повечето от стандартите са свързани със "структурата и процесите", като в следващите години ще бъдат добавени и стандарти за "резултатите", след като се натрупа съответният опит".

Посочва се още, че поради сложното съдържание на общата медицинска практика, за осигуряване и измерване на качество на различните видове клинични (диагностика, лечение, рехабилитация), превантивни и медико-социални дейности, извършвани от общопрактикуващите лекари, ще трябва да се използват предварително разработени технологични схеми, указания (guidelines), протоколи и др., които са общи и за останалите медицински специалности, които обаче имат препоръчителен характер.

Т.е. утвърдените медицински стандарти по обща медицинска практика не съдържат критерии за оценка на индивидуалните резултати от лечението на пациентите, като тези, посочени в проекта на НРД.

Съгласно чл.5, от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз приемат Правила за добра медицинска практика, предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването им. Т.е., съсловните организации са тези, които трябва да контролират качеството.

Прегледът на нормативната уредба не показва наличие на приети и утвърдени от министъра на здравеопазването правила за добра медицинска практика по отделните медицински специалности, в т.ч. и по обща медицина.

При това обстоятелство, критериите за качество и достъпност по смисъла на чл.59в, т.4 от ЗЗО за дейностите в първичната медицинска помощ могат да се позовават единствено и само на утвърдените медицински стандарти.

В този смисъл до приемане на правила за добра медицинска практика всички предлагани от НЗОК критерии, извън посочените в медицинския стандарт могат да имат единствено и само препоръчителен характер и не могат да бъдат основание за налагане на санкции.

Няма изградена цялостна система за оценка на качеството на медицинските дейности, което е резултат от оценка на структурата, процеса и резултата. НСОПЛБ подготви първоначален проект за такава оценка в ПИМП, който предстои да бъде подложен на широко обсъждане и валидиране.Предлаганите от НЗОК „критерии" в голямата си част цитират идеалните прицелни стойности при определено лечение, което не е критерий за качество, а терапевтична цел.Чрез предлаганите от НЗОК критерии се залага отново задължителна продължителност на прегледите, която никъде в медицинската квалитология не се ползва като измерител на качеството и единствено може да обслужва желанието на НЗОК да създава условия за санкциониране. Коментар по критериите е направен в 4-Приложение- съдържание на Е-Pismo). В последният вариант от 17.02.2017г. има минимални промени, свързани, които по никакъв начин не променят становището ни.Критериите за качество не трябва да се използват за санкциониране, а за основа за анализ, който да служи за определяне и формиране на здравни политики, както и за въвеждане на стимули за постигналите по-добри резултати.Предлаганите от НЗОК критерии бяха една от причините за организирания и проведен от НСОПЛБ ефективен протест през 2016г., в резултат на което бе постигнато съгласие за тяхната неприложимост до изготвянето на нови, прецизирани критерии.Поставянето под условие на изпълнението на критериите за качество е необходимо по принцип, но не осмисля и не прави по-коректни, посочените от НЗОК критерии, както и не променя факта, че контролът на качеството, не е функция от дейността на НЗОК, а на съсловните организации и то на тясно-професионален принцип. Не променя също факта, че критериите могат да имат само препоръчителен характер и не трябва да бъдат обект на санкции. (Виж т.5).


Във връзка с гореизложеното ние настояваме да бъдат приети следните наши предложения:


Настояваме ал. 1 и ал.2 на чл. 408 от НРД да отпаднат, като текста придобие следната редакция:

Управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага санкция „финансова неустойка" в размер от 300 до 500 лв., когато изпълнител на медицинска помощ е извършил някое от следните нарушения:

1. системно нарушение по смисъла на § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗЗО на задължителните критерии за качество на медицинската помощ по чл.59в, т.2 и тези по чл.59в, т.4 на ЗЗО, съобразени с утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика след тяхното приемане в съответствие със законовите изисквания, регламентирани в този НРД.

2. системна неудовлетвореност по смисъла на § 1, т. 19а от допълнителните разпоредби на ЗЗО на пациентите от оказаните медицински дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, заплатена от бюджета на НЗОК, установена съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, и след оценка на задължителните критерии за качество на медицинската помощ по т.1, регламентирани в този НРД, и установяване на нарушаването им.

(4) Заповедта за налагане на санкция подлежи на оспорване по реда на АПК.


Следва да подчертаем, че към момента, приемаме коригирания вариант на текста само в случаите, когато изрично се приеме, че санкциите се прилагат само по отношение на критериите за качество и достъпност, които имат задължителен характер, т.е. са свързани с изпълнението на критериите по чл.59в, т.2 и тези по чл.59в, т.4 на ЗЗО, съобразени с утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика след тяхното приемане в съответствие със законовите изисквания. Всички останали критерии за качество и достъпност в НРД, които не са съобразени с действащите към момента на прилагането им медицински стандарти и правила за добра медицинска практика да има препоръчителен характер и да не са обект на санкции по реда на този член.

2. Настояваме да бъдат приети предложените от Борда по Обща медицина и преговарящите от страна на БЛС критерии за качество, като бъде добавен и четвъртият критерий, посочен в този документ, за които да се посочи, че имат препоръчителен характер.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕКСТ В НРД ЗА КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И ДОСТЪПНОСТ В ПИМП:


Критериите за качество и достъпност на медицинската помощ

Чл. 168. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ.

(2) Критериите за качество в ПИМП са:

1. Критерий: Обхващане на лица над 18-годишна възраст с непрекъснати здравноосигурителни права с профилактични прегледи. съгласно Наредба 8 на МЗ.

Индикатор: Степен на обхващане - не по-малко от 30% от подлежащите.

2. Критерий: Обхващане на лица до 18-годишна възраст със задължителни имунизации съгласно задължителния имунизационен календар на Р България.

Индикатор: Степен на обхващане - не по-малко от 75%

Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата до 18-годишна възраст при които не е извършена дейността, поради отсъствие от известния на ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга доказано независеща от лекаря причина.

3. Критерий: Дял на пациенти, диспансеризирани от ОПЛ с една или повече подлежащи на диспансерно наблюдение диагнози с реализирани >50% от нормативно определените и осигурени от НЗОК диспансерни прегледи за една календарна година.

Индикатор: Степен на обхващане >75% от пациентите, диспансеризирани при ОПЛ.

4. Критерий: Постигнати прицелни стойности на артериалното налягане при лица над 18-годишна възраст съобразно препоръките на 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension и Ръководства за поведение на ОПЛ при артериална хипертония, трето обновено издание, 2014г.


Ние ценим високо вашия труд

Ние ценим високо вашия труд

Благодарим ви за отдадеността и усилията, които влагате всеки ден, казва председателят на БЛС д-р Иван Маджаров
Да се вменява несъществуваща вина не помага

Да се вменява несъществуваща вина не помага

Коментарите на министър Меджидиев, че повишените заплати са PR на кабинета Петков буди недоумение, казва доц. Васил Пандов
Да не „възкресяваме

Да не „възкресяваме" излишни хартиени документи

Личните лекари вписват ваксината срещу КОВИД-19 в електронната система, не са длъжни да ги нанасят в дневник, казват от НСОПЛБ
БЛС пак срещу удължаването на протоколите

БЛС пак срещу удължаването на протоколите

Ако не преглеждаме пациентите, състоянието им се влошава, мотивират се от съсловната организация

Честит празник, колеги!

Честит празник, колеги!

Мирни и светли дни пожела ръководството на БЗС в деня на лекарите по дентална медицина
Защо за нашите пациенти няма ваксини?

Защо за нашите пациенти няма ваксини?

Дози се дават за имунизации от екипи на Спешна помощ, а за личните лекари няма, казва д-р Румен Алексов от Кюстендил
Спирането на плановите дейности в болниците е вредно

Спирането на плановите дейности в болниците е вредно

КОВИД не е нито най-разпространеното, нито най-смъртоносното заболяване, смятат от Националното сдружение на частните болници
Джипитата ще имунизират всеки желаещ, ако има ваксини

Джипитата ще имунизират всеки желаещ, ако има ваксини

За нас е неприемливо в условията на общ дефицит към момента да се премълчава възможността личните лекари да ваксинират всеки, заявил желание, казва председателят на НСОПЛБ доц. Любомир Киров
Има универсален подход за подкрепа на фирмите

Има универсален подход за подкрепа на фирмите

Какво става с новия компенсационен механизъм, договорен в НСТС, питат синдикати и работодатели
Настояваме за бързо и справедливо наказание

Настояваме за бързо и справедливо наказание

Пациентите и техните близки да проявяват уважение и респект към медицинските специалисти, призоваха от БАПЗГ
1 2 3 4 5 ... 27 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ