ПОЗИЦИЯ

Без пръстов отпечатък в извънболничната помощ

13-02-2017 17:00
Clinica.bg

press@clinica.bg
Без пръстов отпечатък в извънболничната помощСтановище на управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов за неразширяване системата на автентификатора
Пръстовият отпечатък не води до икономии и се оказва нежелан от власт, лекари и пациенти. Съдбата му обаче остава в ръцете на Темида - поне до окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) на 16 март. Вече е сигурно и, че контролният механизъм няма да залегне в новия Национален рамков договор. Каква е позицията на Здравната каса за ефекта и нуждата от пръстовия автентификатор? Clinica.bg публикува становището на управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов, адресирано до здравния министър Илко Семерджиев.
Уважаеми д-р Семерджиев,

С ПМС № 58 от 21 март 2016 г. е изменена и допълнена Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (обн. ДВ бр.22 от 22 март 2016г.) (Наредбата), като в чл. 2 от Наредбата е създадена ал. 5 със следното съдържание: „На всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ."
Наредбата предвижда, чл.2, ал.5 се прилага след създаване на техническа възможност за това, но не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на постановлението, т.е. не по-късно от 01.10.2016г..
На основание горепосочената разпоредба от Наредбата, надзорният съвет на НЗОК, с Решение №РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр.25 от 31 март 2016г.) (Решението на НС на НЗОК) е въвел процедура за електронната афтентификация чрез изграждане от НЗОК на „Регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ" (Регистрационна система). Методът за електронна автентификация на здравноосигурено лице се осъществява чрез Уникален идентификационен номер (УИН) – код, генериран въз основа на сканиране на произволно избрани точки от пръст на негова ръка. По този начин се е целяло при конкретно ползване на медицински услуги да се гарантира удостоверяването реалното физическо присъствие на ЗОЛ в лечебното заведение и оказаната му медицинска помощ.
В горепосоченото Решение на НС на НЗОК е заложено, че електронната автентификация ще се прилага поетапно за различните видове договорни партньори на НЗОК. През 2016г. задължението за осигуряване на условия за автентификация е само за лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), които имат сключен договор с НЗОК.
След проведен тестови период, от 01.11.2016г. регистрационната система за здравноосигурителни събития е въведена във всички лечебни заведения – изпълнители на болнична помощ, като задължително условие при изпълнение на договорите им с НЗОК/РЗОК.

 

I. Правна страна
1. Наредбата предвижда електронната афтентификация да се прилага при получаване на медицинска помощ във всички видове лечебни заведения, сключили договори с НЗОК. В този смисъл, не по-късно от 01.10.2016г., системата е следвало да бъде въведена и в извънболничната медицинска и дентална помощ.
2. Налице е висящо съдебно производство пред Върховния административен съд (ВАС) по оспорване на чл.2, ал.5 от Наредбата. Първоинстанционният съд – тричленен състав на ВАС, със свое решение е прогласил нищожност на същата в обжалваната й част. Решението е обжалвано пред петчленен състав на ВАС, като към настоящия момент се очаква насрочване на делото, респ. произнасяне по същество на второинстанционния съд.
С оглед на горепосоченото обстоятелство, са възможни следните правни последици:
• при постановяване на окончателно решение за потвърждаване на първоинстанционното решение, с което е прогласена нищожност на чл.2, ал.5 от Наредбата, чл.38 от Решението на НС на НЗОК ще се счита за отменен на отпаднало основание, т.е. Регистрационната система ще преустанови действието с в лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ. При този изход на делото следва да се отбележи, че за изпълнителите на болнична медицинска помощ ще възникне право да претендират обезщетения за вреди по чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Вредите могат да се претендират за разходите за закупуване на устройства за генериране на УИН, трудови възнаграждения за назначен допълнителен персонал и др.
• при постановяване на окончателно решение за отхвърляне на първоинстанционното решение на ВАС, Регистрационната система ще продължи своето действие и следва да бъде въведена при всички останали изпълнители на медицинска помощ – договорни партньори на НЗОК. В този случай Регистрационната система би могла да преустанови действието си единствено чрез изменение на Наредбата.

II. Техническа страна
Към настоящия момент изчислителната мощност на сървъра осигуряващ работоспособността на Регистрационната система позволява обработването на заявките от ЛЗБП, но на моменти се наблюдава пиково 100% натоварване на процесорите, въпреки че сме се придържали строго към изискванията на фирмата разработчик относно необходимия хардуерен ресурс.
Ако бъде анализиран броят на хоспитализациите за 2016 и той бъде сравнен с броят на посещенията в извънболничната помощ, ясно ще се види, че Регистрационната система трябва да може да обработи 21 пъти повече заявки или 2116% увеличение.
През 2016 г. са извършени:
• Хоспитализации - 2 052 000;
• Прегледи в ПИМП и СИМП – 38 456 000;
• Посещения на ЗОЛ в лаборатории – 3 030 000;
• Посещения на ЗОЛ при лекари по дентална медицина – 1 925 000.
От данните по-горе се налага изводът, че при включването дори само на още един вид договорен партньор наличния в момента в НЗОК изчислителен ресурс ще се окаже недостатъчен.
Предварителната оценка на необходимия хардуер за посрещане на обема заявки при включване на всички типове договорни партньори с оглед изпълнението на разпоредбите на чл.2, ал.5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ показва, че в НЗОК не само не съществува такъв и е необходимо да инвестира значителен финансов ресурс за закупуването му, но също така в НЗОК няма и необходимите помещения, подходящи за неговото инсталиране. Съществуващия център за данни на НЗОК не разполага с необходимия капацитет като площ, електрозахранване и климатизация за разполагане на новите машини.
В хода на експлоатация на системата НЗОК установи, че фирмата изпълнител използва компонента за сравняване на генерираните при регистрацията на здравноосигурителни събития УИН с наличните в базата данни такива, произведена от друга фирма. Въпреки, че по договор, това наистина се явява задължение на фирмата и НЗОК не е била в състояние да повлияе върху технологичния избор на изпълнителя, установихме че използваната компонента е достигнала предела на обема заявки, които може да обработва. Това се доказва и от факта че повече от 12 % от опитите за сравнение на генерираните УИН с тези, които вече са наличен в базата данни се провалят. За посрещане на очакваните обеми при включване на нови договорни партньори НЗОК ще бъде принудена да инвестира сериозна все още недефинирана сума за закупуване на по-висока версия, с по-разширена функционалност на компонентата за сравнение.
Поради времето, необходимо за първоначално вписване на ЗОЛ в Регистрационната система, както и в случаите, когато е налице необходимостта от многократно генериране на УИН, поради несъвпадение със запазения в базата данни на системата, е възможно създаване на опашки от чакащи пациенти и възникване на напрежение при изпълнителите на извънболнична медицинска помощ и аптеки. Същото е възможно да се получи при срив в сървърната част на Регистрационната система, както и при комуникационни проблеми.
Следва да бъдат разгледани и случаите, които се отхвърлят от информационната система на НЗОК с причина липса на съвпадение между данните от ежедневните отчети на болниците и тези в Регистрационната система. За месеците ноември и декември над 90% от тези случаи са потвърдени от екипите на РЗОК, поради технически грешки допуснати от регистраторите в лечебните заведения. Съгласно инструкциите на НЗОК, тези случаи с технически грешки са проверени от екипи на РЗОК, които са установили че е допустимо заплащане на отхвърлените дейности. Включването на нови типове договорни партньори ще доведе до невъзможност за обстойна проверка на причините, довели до отхвърляне на дейности от информационната система на НЗОК, поради недостатъчен ресурс на контролните звена в РЗОК. В резултат или ще бъдат накърнени интересите на нашите договорни партньори или прилагането на системата ще се обезсмисли в значителна степен.

III. Финансова страна
Няма данни за реализирани икономии и редукция на хоспитализациите в резултат от действието на Регистрационната система.
При внедряване на Регистрационната система при договорни партньори от ПИМП, СИМП и изпълнители на МДД и дентални дейности, както и в аптеки е необходимо те да закупят около 25-30 000 устройства за генериране на УИН. При постановяване на окончателно решение за потвърждаване на първоинстанционното решение, с което е прогласена нищожност на чл.2, ал.5 от Наредбата или по други причини, тези разходи ще бъдат направени напразно.
Използването на Регистрационната система потвърждава единствено присъствието на пациента в моментите на хоспитализация и дехоспитализация, но не носи никаква информация за реално извършени дейности и тяхното качество.
Много важно е да се отбележи, че това няма да бъдат единствените разходи за договорните партньори от извънболничната помощ. Поради факта, че Регистрационната система не позволява на определен процент от пациентите да бъдат регистрирани с УИН (т.н. изключения), ще бъде задължително да се използва и Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация (системата с български документи за самоличност). Това неминуемо води до необходимостта от закупуване от всички договорни партньори от извънболничната помощ и на четци за машинночитаеми лични документи. Цената на един такъв четец е в порядъка на около 1000 лева с ДДС. При внедряване на Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация при договорните партньори от ПИМП, СИМП и изпълнители на МДД и дентални дейности, както и в аптеки е необходимо те да закупят около 25-30 000 такива устройства.

Източник: Без пръстов отпечатък в извънболничната помощ


Пред съсловието ни има още изпитания

Пред съсловието ни има още изпитания

Благодаря ви, колеги за превенцията, за скрининга, за добрата дума и подкрепата, която давате на вашите пациенти, казва проф. Асена Сербезова
Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Осъждаме поредната недопустима и безочлива проява на агресия, само заедно можем да се справим, казаха от БЛС
Разтревожени сме от действията на магистрата

Разтревожени сме от действията на магистрата

Подобно поведение е не само недопустимо, но и грубо погазва обществения ред, казаха от БЛС
Промените не ограничават интеграцията на пазара

Промените не ограничават интеграцията на пазара

Аптечна карта ще съществува само проформа и няма да гарантира достъпа до аптека в страната, казват от БФС
Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Това не е първи случай, в който заради административни пречки се компрометира терапията на болните, казват от НПО
Kатегорично отричаме агресията

Kатегорично отричаме агресията

Отправяме апел да се реализират бързи и надеждни мерки за ограничаване на случаите на посегателство срещу лекари, казват от НСОМБАЛ
За пореден път апелираме за респект към медиците

За пореден път апелираме за респект към медиците

Убедени сме, че спазването на неписаните човешки норми ще предотврати неприятни инциденти, казват от БАПЗГ
Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Благодарим на българското общество, че се вслуша в призивите и препоръките
Оттегляме се от Алианса на НПО

Оттегляме се от Алианса на НПО

С изненада установихме, че се организират срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени медицинските дружества, казват от БЛС
Респект за вашата всеотдайност и любов

Респект за вашата всеотдайност и любов

Вие сте специалистите на първа линия, благодарение на които пациентите получават шанс за навременна и животоспасяваща помощ, казват от БАПЗГ
1 2 3 4 5 ... 25 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Притеснявате ли се, че КОВИД скоро ще затвори училищата?

Септември 2020