коментар

Държавата толерира концентрацията на аптечния пазар

14-10-2020 09:30
Clinica.bg

press@clinica.bg
Държавата толерира концентрацията на аптечния пазарКЗК потвърди, че политиката при търговията на дребно с лекарства е довела до проблеми с достъпа, казва проф. Асена Сербезова

Аптечният пазар е изключително важен, тъй като той гарантира достъпа на пациентите до лекарства. От години в тази сфера у нас има редица проблеми за фармацевтите, които водят и до такива и за хората. Парливата тема стана предмет на два анализа на КЗК, които привършиха в началото на октомври. Какво казват решенията, обяснява проф. Асена Сербезова, председател на БФС.

В началото на м. октомври КЗК излезе с две решения от изключителна важност за сектора, касаещи реда и условията на заплащането на лекарствените продукти от НЗОК и вертикалното и хоризонтално интегриране на аптеки. Те са по производства за т.нар. застъпничество за конкуренцията в областта на регулацията на стойността, която търговците на дребно на лекарствени продукти (аптеките) получават за дейностите по осигуряване на достъп на здравноосигурени лица до лекарствени продукти, напълно заплащани от бюджета на НЗОК. Първият акт е Решение № 785 от 01.10.2020 г. по преписка № КЗК-348/2019 г. на чл. 28 от ЗЗК по искане на Български фармацевтичен съюз (БФС) за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на чл.8, ал.2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10). Вторият акт е Решение № 786 от 01.10.2020 г. по преписка № КЗК-881/2019 относно съответствието с правилата на конкуренцията на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (проект на ЗИД на ЗЛПХМ), публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет - посоченият законопроект вече е приет от Народното събрание и е обнародван в ДВ бр. 67 от 28.07.2020г.


В посочените становища се разглежда

в детайли комбинираното действие на правната уредба, която относно дейността от търговците на дребно по отпускане на лекарствени продукти от Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), заплащани напълно от бюджета на НЗОК, едновременно :

Определя, че аптеките нямат право да начисляват надценки, докато търговците на едро, производители и вносители начисляват обичайните си надценки;Отнема на аптеките отстъпките, предоставяни от търговци на едро, производители и вносители в полза на НЗОК.

Общият извод на КЗК относно дейността на аптеките по отпускане на напълно платени от бюджета на НЗОК лекарствени продукти е, че нормативната уредба следва да бъде изменена, за да се внесе баланс в интересите на търговците на дребно, държавата в лицето на НЗОК и останалите участници във веригата на лекарствоснабдяването.

Решение № 785/10.2020 г.: Съвкупното прилагане на условията, при които аптеките отпускат лекарствени продукти, заплащани 100% от НЗОК е от естество да доведе до намаляване на стимулите на търговците на дребно да предлагат на пазара такива лекарствени продукти.


КЗК стигна до извода, че липсата на надценка

за аптеките за лекарствата, заплащани напълно от НЗОК, както и липсата на възстановяване на отстъпката, предоставяна от търговците на едро на аптеките за тези лекарства поставят самостоятелните аптеки в по-неблагоприятно отношение спрямо хоризонтално и/или вертикално интегрираните вериги аптеки. Веригите аптеки разполагат с икономическата мощ и механизмите да компенсират или преодолеят нормативно установеното отнемане в полза на НЗОК на отстъпките за 100 % реимбурсираните лекарства. По този начин се получава концентрация на аптечния пазар, намаляване на участниците и се ограничава избора на потребителите, коeто би затруднило и достъпа им до тези лекарства.


От проведеният от КЗК анализ става ясно, че:


За повече от осем години от поставеното от Комисията за защита на конкуренцията Решение № 676/19.06.2012 г.по преписка КЗК-206/2012г., с което е установено несъответствието на липсата на надценки за отпускане от аптеките на напълно платени лекарствени продукти с правилата на конкуренцията, държавата не е предприела действия за промяна на правилата на ценообразуване;Държавата не осигурява качествен достъп на пациентите до напълно платени от бюджета на НЗОК лекарствени продукти, тъй като аптеките нямат стимули да отпускат подобни продукти.Държавата е прехвърлила на аптеките тежестта на осигуряването на достъпа до лекарствена терапия, заплащана от бюджета на НЗОК – търсената цел на уредбата се прехвърля от държавата върху търговците на дребно като предприятия, чиято дейност цели генерирането на печалба. По своята същност, на аптеките като търговци на дребно се възлага да осъществяват социална дейност, която не е стопанска по своя характер;Аптеките кредитират държавата с косвени данъци ДДС при отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от бюджета на НЗОК и изпадат в необходимост от кредитиране от търговци на едро и кредитни институции;Държавата създава целенасочено предпоставки за окрупняване на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти и елиминирането на микро и малките предприятия на магистър – фармацевти от него;


Общият ефект от цялостната регулация е

правно положение, което силно стимулира аптеките да напуснат съответния пазар или да ограничат доставките на лекарствени продукти, което е от естество да доведе до значително увреждане на интересите на потребителите на 100% реимбурсирани лекарства, които са всъщност крайната цел на самата реимбурсна политика на държавата.

Уредбата е от естество да доведе до ограничаване на конкуренцията чрез намаляване на участниците на пазара (аптеките), в резултат на което би се ограничил изборът на потребителите, като се затрудни достъпът им до тези лекарства.


Налице е очевидна неравнопоставеност и

дискриминация по стопански критерии между аптеките (търговци на дребно) и търговци на едро, производители и вносители, които за разлика от аптеките не са лишени от нормалните приходи от дейността им. На практика държавата не признава и не отчита естеството на дейността на аптеките като здравни заведения. По този начин е невъзможно ефективно постигане на заложените в здравната стратегия цели, тъй като фармацевтите са най-достъпните здравни специалисти и лишаването на системата от възможността да се ползва от техните знания и умения я поставя в неравнопоставено положение спрямо другите европейски държави, в които това не е така. А следователно, поставя в неравнопоставено положение и българските граждани спрямо гражданите на други държави-членки в ЕС, в които фармацевтичните грижи и социалната роля на фармацевтите са подкрепени от държавата.

Решение № 786/10.2020 г. : Законодателството, регулиращо аптечната дейност се нуждае от фундаментални промени.

Ограничаването на вертикалната интеграция е

обосновано от необходимостта за гарантиране на здравето на гражданите и е пропорционално на поставената цел.

Както е известно, държавите-членки на ЕС имат свободата сами да определят общите изисквания към режима на осъществяване на търговията на дребно с лекарствени продукти. Тези изисквания се отнасят до принципите и критериите за откриване на аптеки, включително, но не само до собствеността на аптеките, наличието на демографски или географски критерии за разстояние между тях или оценка на здравните нужди на населението, броят на аптеките, които може да пригежава едно юридическо лице и др. Няма общи европейски регулации и следователно резултатите от успеха на националната политика в областта на търговията на дребно с лекарства се дължи на съответната национална политика. Тази национална политика се определя от нивото на зрялост и осъзнатост на обществото, традициите в организацията на аптечната дейност, нивото на сътрудничество между отделните медицински съсловия, целите, заложени в здравната стратегия, наличието на баланс/дисбаланс между здравни и икономически интереси и пр. Липсата на общи европейски правила в никакъв случай не ни оправдава, че с политиката по отношение на регулацията на аптечната дейност държавата на практика постигна ясна концентрация на аптеките в големите градове, липсата на достатъчен брой денонощни аптеки, затруднен достъп до фармацевтична грижа в значителен брой общини в България и значителни разлики в обема на изпълняваните дейности между отделните аптеки. В България аптека може да открие всяко физическо или юридическо лице, сключило договор с управител – магистър-фармацевт и създало организация и условия, съответстващи на ЗЛПХМ.

Няма изискване за отстояние между аптеки,

нито демографски критерии за откриване на нова аптека (напр. брой обслужвани жители/аптека), няма насърчителни мерки от страна на държавата/общините за осигуряване на нощни дежурства, нито пък за откриване на аптеки в икономически непривлекателни региони. За разлика от другите държави-членки на ЕС, в България отпускането на лекарствени продукти и фармацевтичната грижа е принизена до търговия на дребно с лекарства, за която постоянно се променят правилата – намаляват се надбавки за аптеките, възможността за генерична замяна е силно ограничена, не се стимулира участието на фармацевтите в дейности по промоция на здравето и наблюдение на лекарствената употреба, няма услуги, свързани с фармацевтични грижи, няма електронно здравеопазване и пр. В контраст, в много европейски държави разкриването на аптеките като здравни заведения е подложено на различни демографски и географски критерии или на оценка на здравните нужди на населението. Така е във Великобритания, Австрия, Белгия, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Малта, Португалия, Словения и Испания.

В преобладаващата част от страните дружествата,


които имат право да осъществяват търговия на дребно с лекарства са или изцяло собственост на пълноправни магистър-фармацевти или магистър-фармацевти притежават мажоритарен дял от тази собственост. Философията на тази конструкция е решенията, свързани с управлението на стоковите наличности от лекарствени продукти и управлението на продажбите да се движат не от икономически интереси, а от реалните здравни нужди на населението, основани на рационална лекарствена употреба. След множество промени в последните десет години в посока либерализация на аптечния сектор, сравнително наскоро Комисията за защита на конкуренцията реши да прояви инициатива и през миналата година се самосезира, след което започна да анализира съответствието на проект на ЗИД на ЗЛПХМ с правилата на конкуренцията.

По-конкретно, през 2019 г. Комисията започна да разглежда следните аспекти от проекта:

Забрана на вертикалната интеграция между търговец на дребно и търговец на едро; Липсата на надбавка за търговец на дребно при отпускане на лекарствени продукти, с ниво на заплащане 100 %;Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, включващ задължението за притежател на разрешение за употреба/негов упълномощен представител да извършва директни плащания към НЗОК, за да компенсира надвишения бюджет на здравната каса, както и аспекти, свръзани с реимбурсирането на медицински изделия.

В хода на проучването на преписката Комисията изиска становища от всички заинтересовани страни – институции, отговорни за прилагането на лекарствената политика (МЗ, Изпълнителна Агенция по Лекарствата, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, НЗОК), както и от асоциации на търговци на едро с лекарства и притежатели на разрешения за употреба на лекарствата и в т.ч. и от Българския Фармацевтичен Съюз.


Налага се извода, че законодателството,

регулиращо аптечната дейност се нуждае от фундаментални промени. Може ли аптеките да осъществяват социалната си функция, ако тази функция не е обезпечена от държавата? Модерната роля на аптеката не е само във въвеждането на електронното здравеопазване. В съвременния свят фармацевтът е консултант по лекарства и неговата роля е да помогне на лекарите и хората да приемат по-рационално лекарствата. Лекарствата не са обикновени стоки, те може да помогнат, но може и да навредят, а последствията от неправилната им употреба могат да бъдат дългосрочни и скъпоструващи. Известно е, че в световен мащаб 50% от хората, които приемат хронично лекарства ги приемат неправилно, а 10% от хоспитализациите се дължат на такава употреба. Следователно не може да се гледа на пазара на лекарства като на пазар на обикновени стоки и подходящата намеса на държавата в този сектор, за разлика от други не би следвало да се счита за ограничаваща иконмическите интереси, тъй като нейната цел е преди всичко да осигури защита на общественото здраве и да съзададе среда за фармацевтите, която да е благоприятна, за да може тяхната дейност да е насочена в тази посока, включително чрез ангажирани в подкрепени от здравноосигурителния фонд фармацевтични грижи за социално значими заболявания.


Необходимо е да се стимулира равнопоставеност

на търговските условия между отделните аптеки и конкуренцията помежду им да бъде не на ценова основа, а на основа качество на фармацевтичната услуга. Процесът на хоризонтална интеграция на търговията на дребно с лекарства се задълбочава след 2005 г., като в предишен секторен анализ на Комисията от 2016 г. са идентифицирани 17 вериги аптеки, от които 4 са интегрирани вертикално с търговец на едро. На практика, аптеките, които са самостоятелни или са в т.нар. "къси вериги" често са изправени пред нелоялна ценова конкуренция, отказ за доставка на някои лекарства, пренасочване на клиенти, основано на цената и пр. Неминуемо, макар и при първоначално по-ниски цени на някои лекарствени продукти, след преразпределяне на пазара и установяване на олигополно положение (вертикално интегрираните структури предоставят ценово предимство само на собствените си аптеки), аптеките, част от интегрирани структури ще започнат да предлагат лекарствата на по-високи цени. Разбира се, съществува глобална тенденция за изграждане на интегрирани структури и не бива да си затваряме очите пред това. Но държавите, в които това се случва имат законодателство, което не позволява изтласкване на самостоятелните аптеки, стимулира социалната им роля, и подпомага фармацевтите да разкриват аптеки в непривлекателни за интегрираните структури региони. Аптеките не са частни икономически субекти в пълния смисъл на думата, така както това важи за други сектори. Те са здравни заведения по смисъла на ЗЛПХМ и фармацевтите са най-достъпните медицински специалисти. Техните знания и умения трябва да бъдат използвани от системата по предназначение, така както в другите развити държави. Трябваше ли и КЗК да потвърди опасността от тези тенденции, за да подложим отново на дебат гаранитирането на социалната функция на аптеките, неравномерното им разпределение и нарушения достъп до фармацевтични грижи? Според КЗК ограничаването на вертикалната интергация между търговец на едро и търговец на дребно с лекарствени продукти е обосновано от необходимостта за гарантиране на здравето на гражданите и е пропорционално на поставената цел.


Друг разгледан в Решение № 786/10.2020 г.

аспект е липсата на надбавка за търговец на дребно при отпускане на лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто. Едва ли има друг сектор, в който доставчиците на услуга да влагат стотици хиляди лева в наличности от продукти, да осигуряват условията на съхранението им (доста често хладилни условия от 2-8 °C) срещу 0% надбавка. Тази норма е въведена през 2011 г. в подзаконов нормативен акт и по отношение на същата, Комисията продължава да счита почти десет години по-късно, че по този начин намаляват стимулите за аптеките да предлагат тези продукти, ограничава се конкуренцията чрез намаляване на броя на аптеките, които биха могли да си позволят този финансов ресурс и в крайна сметка намалява избора на пациентите, особено в региони, които не са привлекателни за интегрираните структури. Така, вместо да се пестят публични средства с така наложеното законодателство се създава и задълбочава проблем, свързан с ограничената достъпност до фармацевтични грижи в редица региони в страната.

Парадоксът е, че навременния и безпрепятствен

достъп да 100 % реимбурсираните лекарствени продукти за домашно лечение на здравноосигурените лица е една от целите на лекарствената политика за защита на здравето на българските граждани и осигуряването на тази цел е възпрепяствано от възприетия законодателен подход. Редно още преди въвеждането на подобни мерки да се прави прогноза на ефектите от дадена законодателна мярка в контекста на изпълнението на целите на общественото здраве. Аргументите, които е давал и продължава да дава Българския фармацевтичен съюз винаги са били последователни и в посока на предвиждане и насочване към тези последствия. Сега всички обсъждат начините да се справят с тях, включително "екзотични" проекти, които не само не съответстват на сега действащото законодателство в страната, но и на европейското такова. КЗК препоръчва компетентните органи в здравеопазването да създадат баланс между необходимостта от постигане на определени социални или бюджетни цели и защитата на ефективната конкуренция на пазара. Иначе казано, с прости думи не може да очакваме плувец да се състезава адекватно, ако сме му вързали ръцете и краката. Фармацевтите искат да доставят 100 процента заплатени от НЗОК лекарства, искат да бъдат в състояние да предлагат денонощна услуга, фармацевтични грижи и пр., но нямат условията за това. А тези условия се създават от държавната политика. Ако искаме модерно лекарствоснабдяване, не е достатъчно само въвеждането на електронизирани системи за проследяване на лекарствената употреба и електронна рецепта. Нужда е промяна в посока осигуряване на социалната функция на аптеките. Защото независимо, че те са самостоятелни обекти, те са здравни заведения, част от системата на здравеопазване и трябва да бъдат третирани като такива.


Здравеопазването и в частност лекарствения сектор

са области, които са чувствителни, високо специализирани и експертни и всяка промяна следва да се обсъжда внимателно в контекста на визията отвъд търговията. Защото в крайна сметка пациента не купува продукта, а ефекта от този продукт върху неговото състояние. А този ефект в голяма степен зависи от фармацевтичната консултация, начина на съхранение и прием на лекарствата и осигуряване на рационална употреба на лекарствата и прочее неща, които простичките правила на икономиката, без да ги подценявам, няма как да отчетат.50 болници са провели 98 е-търга

50 болници са провели 98 е-търга

Все още няма анализ какъв е ефектът от процедурите, съобщиха от МЗ

И в САЩ одобриха ремдесивир за К-19

И в САЩ одобриха ремдесивир за К-19

Това става след данните от СЗО, че препаратът не намалява смъртността
Отпада СУПТО заради КОВИД

Отпада СУПТО заради КОВИД

Правителството одобри и промени в закона за публичните финанси, така че да може да реагира по-гъвкаво при нужда от финансиране на борбата с пандемията
Купуваме Remdesivir за 24.3 млн.

Купуваме Remdesivir за 24.3 млн.

Държавата сключва договор за 32 хил. опаковки, които трябва да стигнат до края на март

Не подкрепяме проекта за бюджет на ДОО

Не подкрепяме проекта за бюджет на ДОО

Изравняването на минималната пенсия със средните е демотивиращо, против сме административния ръст на МРЗ, казват от БТПП
ЕМА обсъжда ролята на пациентите в лечението на рака

ЕМА обсъжда ролята на пациентите в лечението на рака

През тази година се очаква новите случаи в ЕС да са 2.7 млн., а смъртните случаи - 1.3 млн.

Увеличават лекарствата за автомати

Увеличават лекарствата за автомати

Промяната се предлага от МЗ три седмици след скандала с вендинг веригата на Пос-Фарма

КЗК установи влошен достъп до лекарства

КЗК установи влошен достъп до лекарства

За последните осем години законодателството в областта на аптечната дейност е увеличило проблема, казват от БФС

Още една ваксина спря тестовете

Още една ваксина спря тестовете

Заради необяснимо заболяване на участник, Johnson & Johnson стопират временно проучванията
Е-рецепта срещу ЕГН и уникален код

Е-рецепта срещу ЕГН и уникален код

Прототипът й вече е готов, има реален шанс да бъде факт от 1 януари догодина

1 2 3 4 5 ... 103 »
Преглед

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли всяка болница да лекува пациенти с КОВИД-19?

Октомври 2020 Предишен Следващ