искам думата

Сезирайте КС за правата ни

19-08-2020 12:28
Clinica.bg

press@clinica.bg
Сезирайте КС за правата ниЛипсата на регламентация на професията на физиотерапевтите нарушава европейското законодателство
Отделните медицински професии под шапката на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи отдавна искат собствени съсловни организации и възможност да се договарят пряко със здравната каса. Засега обаче това не се случва. Конституционният съд трябва да се произнесе нарушени ли са правата ни, гласи декларация на Асоциацията на физиотерапевтите в България. Публикуваме я със съкращения.
Уважаеми привилегировани да сезирате Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите,

Обръщаме се към всички Вас с молба, да изпълните правомощията, които са Ви дадени по силата на чл. 150, ал.1 от КРБ и да сезирате Конституционния съд на Република България.

Във връзка с редица сигнали, касаещи регламентация на професията физиотерапия и липсата на адекватни мерки Ви уведомяваме следното:

До настоящия момент правителството на България и законодателния орган, в лицето на Народно събрание, не са предприели абсолютно никакви мерки по синхронизиране на националното законодателство с изложената от нас проблематика. В случая има

 

грубо нарушение на европейска директива,

 

за което следва да се поеме отговорност от Държавата за нетранспониране на директива, тъй като съгласно установената съдебна практика (делото Francovich - Съдът извежда условията, при наличието на които отговорността на държавата може да бъде ангажирана,) а именно:

1/ нарушената правна норма от правото на ЕС да предоставя права на частноправните субекти; и

2/Съдържанието на тези права трябва да може да бъде установено въз основа на разпоредбите на директивата; и

3/наличието на пряка причинно-следствена връзка между нарушението и настъпилите вреди.

В случая има очевидно нарушена правна норма от правото на ЕС да предоставя права на частноправните субекти, като съдържанието на тези права трябва да може да бъде установено въз основа на разпоредбите на директивата.

Моля да упражните правото си по чл. 150 КРБ и да се обърнете към КС със следните въпроси:

1. Има ли нарушение на гражданските права, на лицата, които упражняват регулирани медицински професии, поради това, че не са страна по договаряне на дейностите, които са предмет на Националния рамков договор?

 

2. Нищожен ли е НРД при положение,

 

че не е транспонирано европейското законодателство, същият не е договорен след легитимност и равнопоставеност на съсловията?

3. Противоконституционен ли е чл 3 ал. 1 на Закона за лечебните заведения в частта, че те могат да бъдат търговски дружества? Може ли регулирана медицинска дейност да бъде купена и препродадена с допълнителна стойност при положение, че не договорена с компетентен орган или страна, която има правоспособност да я упражнява и прилага. Търговското дружество лечебно заведение по силата на кой договор е придобило правото да препродава регулирана медицински дейност? Регулираната медицинска помощ е интелектуална собственост на екипите, които провеждат съответна медицинска дейност, защото имат правоспособност да я извършват. Търговските дружества не наемат екипи, а работници / служители съгласно КТ. За да работи екип, следва да има национални клинични изисквания (стандарт) за всяка от професиите. Такъв няма, защото не е транспонирано европейското законодателство. В европейското икономическо пространство отделните медицински професии са партньори. В България лекари специализанти и непредствените по закон за съсловна организация са доведени до наемни работници от най-нисък клас. Като страна те не могат да договарят медицинската дейност , която извършват по НРД.

4. Има ли

 

двоен стандарт за професиите в здравеопазването,

 

съгласно действащата нормативна уредба? Зачитат ли се правата на равнопоставеност, саморегулация и представителност за едни професии, а за други професии в здравеопазването тези права да се потъпкват, при поет ангажимент от Народното събрание още през 2017 г.?

5. Изведена ли е Асоциацията на физиотерапевтите в България извън закона? В НКПД 2011 с код 221 са медицински лекари, с код 2261 са лекари по дентална медицина, с код 2262 са фармацевти, с код 2264 са физиотерапевти, а физиотерапевтите продължават да са лишени от правото да бъдат включени в общ закон за съсловна организация?

От 1991 г. в Асоциацията членуват кинезитеапрпевти и рехабилитатори . От 1995г. Асоциацията е приета за редовен член на Световната конфедерация по физикална терапия и на Европейския регион на Световната конфедерация по физикална терапия .Съгласно Дирекива 2005/36/ЕС и писмо на Президента на Европейския регион на Световната конфедерация по физикална терапия г-жа Сара Бейзин те са физиотерапевти. Физиотерапевтите - кинезитерапевти и рехабилитатори, са една професия с две нива на образование. Те работят заедно и изпълняват едни и същи физиотерапевтични услуги.

В проектозакона рехабилитаторите са асоциирани членове в БАПЗГ, а

 

кинезитерапевтите са лишени от това право

 

да членуват в съсловна организация, нямат право да работят в болниците, нямат право на частна практика т.е нарушено е правото им свободно да упражняват професията си, за разлика от своите колеги в Европейския съюз и света.

6. Нарушени ли са права по упражняване частна практика по професията в България (регулираната професия кинезитерапия ) и имат ли българските физиотерапевти право на частна практика?

6.1.В случай, че установите, че българските физиотерапевти нямат право на частна практика, е ли е това нарушение ли е на чл. 1 от Протокол № 1 от ЕКЗПЧОС, според който : "Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право."

6.2. Дали лишаването от собственост е оправдано?

7. Нарушено ли е правото на Автономност на професията физиотерапия?, Професията кинезитерапия е различна от професията медицина (справка ISCO 08 медицина 2212 и кинезитерапия 2264 са различен код като професии по Регламент 1022 от 2009 на ЕК).

8. Областта "Медицински науки" (заповед 114 111) и класификацията на научните работници и специалности е закрита с ПМС №125 от 24 .06 .2002 г за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, като е заменена с Област 7 -Здравеопазване и спорт, а медицината е професионално направление , където

 

само лица с магистърска степен по медицина

 

могат да упражняват и прилагат медицински дейности.

9. Противоречи ли ЗСОМСААМС на Конституцията на България? Защо в него са включени само съсловните организации на зъботехниците и помощник фармацевтите? Взето ли е в предвид, че зъботехници и помощник фармацевти в практиката си от една страна не извършват медицинска дейност, а от друга са регламентирани и регулирани като всички други споменати професии, а именно като медицински и са поставени в професионално направление „Здравни грижи"?

10. Противоречи ли ЗСОМСААМС на чл. 11§1 от ЕКЗПЧОС, според който: „Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, включително правото да образува и членува в професионални съюзи за защита на своите интереси." „Асоциация на физиотерапевтите в българия" е организация, целяща основно защита на професионалните интереси на физиотерапевтите и кинезитерапевтите. В изпълнение на своите цели, те развиват активна дейност по предлагане на изменения в нормативната уредба за „легализиране" на дейността им . По своя характер развиването на тази дейност максимално се доближава до предназначението една професионална организация. Съгласно ЗСОМСААМС обаче, единствената легална професионална организация на физиотерапветите е БАПЗГ. Особеностите на формирането на представителното и на изпълнителното тяло на тази организация, правят нереалистична надеждата, че тя би била професионална организация,

 

адекватна на нуждите не само на физотерапевтите

 

и кинезитерапавтите, но и на всички български граждани. Тази организация няма право да дава становища по проекти за нормативни актове в сферата на практиката на физиотерапията. Съгласно чл.8, т.9 от ЗСОМСААМС, тя има право да прави това, само за актовете в областта на здравните грижи.

Заради институционализирането на БАПЗГ, исканията и предложенията ни откровено са пренебрегвани от държавните органи. По този начин, законовият регламент de facto прави "Асоциация на физиотерапветите в България" нелегитимно и лишено от функции сдружение и изключва действителното професионално представителство на национално ниво.

Изложеното налага заключението, че е налице недопустима намеса в правото на сдружаване, гарантирано от чл. 11 от Конвенцията.

11. Нарушен ли е чл. 13 от ЕКЗПЧОС, според който: "Всеки, чиито права и свободи, предвидени в тази конвенция, са нарушени, трябва да разполага с ефикасни вътрешноправни средства за тяхната защита от съответна национална институция дори и нарушението да е извършено от лица, действащи в качеството си на представители на официалните власти." Оплакванията

 

за лишаване от собственост,

 

по смисъла на чл. 1 от Първия Протокол и нарушение на правото на сдружаване, по чл.11 от Конвенцията, произтичат пряко от закона.

Съгласно Конституцията на Република България, Конституционният съд би могъл да обяви за противоконституционни разпоредби от закони, които засягат основните права на гражданите. Съгласно действащото законодателство не бихме могли директно да сезираме Конституционния съд с т.нар. „индивидуална конституционна жалба". Поради това, следва да се приеме, че това вътрешноправно средство за защита не е ефикасно. Ето защо се обръщаме към Вас за съдействие и изпълнение на правомощия, дадени Ви по силата на КРБ .

12. Равнопоставени ли са физиотерапветите като съсловия на всички професии в здравеопазването?Още 9 медика с КОВИД в Шумен

Още 9 медика с КОВИД в Шумен

Над 18 болни са минали днес през болницата, от тях 7 са лекари, а двама - сестри

Бюджетът не гарантира увеличение на възнагражденията

Бюджетът не гарантира увеличение на възнагражденията

Може да се окаже че 2021 г. е началото на края на здравеопазването ни в цели региони, смята д-р Иван Маджаров

Ремдесивир не намалява смъртността от К-19

Ремдесивир не намалява смъртността от К-19

Нито този препарат, нито хлорохин имат съществен ефект при пациентите с коронавирус, сочи мащабно проучване на СЗО
83 нови случая на КОВИД

83 нови случая на КОВИД

Направени са 1191 теста, излекувани са 29 души, сочат данните на здравно министерство
И частните болници с обществени поръчки

И частните болници с обществени поръчки

Те ще са длъжни да купуват лекарства и консумативи по ЗОП, ако се финансират с публични средства
Глобяват МС, БСП и Цветанов за маски

Глобяват МС, БСП и Цветанов за маски

Санкция ще има за организаторите на два партийни форума и посещението на Борисов в храм в Ловеч
Вдигат парите за безработица

Вдигат парите за безработица

Регламентира се увеличението на извънредния труд до 300 часа годишно
Отваря център за деца, минали през рака

Отваря център за деца, минали през рака

Мястото за рехабилитация е единствено на Балканите и ще е безплатно за семействата
По-високите цени за болниците са факт

По-високите цени за болниците са факт

Анексът към рамковия договор е публикуван в "Държавен вестник"
До 15 септември PCR за Гърция

До 15 септември PCR за Гърция

На Халкидики маски ще се носят и на открито още две седмици
1 2 3 4 5 ... 40 »
Преглед

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли всяка болница да лекува пациенти с КОВИД-19?

Октомври 2020 Предишен Следващ