Консулт

Какви са промените при помощите за деца с ТЕЛК

29-12-2016 10:36
Адв. Стефка
Адв. Стефка
Цанкова
tsankova.lawyer@gmail.com
Какви са промените при помощите за деца с ТЕЛКОт 2017 г. месечните добавки за тези пациенти стават диференцирани
От новата година предстоят промени във финансовото подпомагане на децата с увреждания. Какви са те, както и процедурите за освидетелстване в ТЕЛК, попитахме Стефка Цанкова. Тя е юридически консултант в сферата на здравеопазването, завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", работила е в местната, изпълнителната и законодателната власт, включително като главен секретар на Министерство на здравеопазването.
Един от основните постулати, залегнали в нашето законодателство, е особената здравна закрила на децата, бременните и майките на малки деца, лицата с физически увреждания или психически разстройства. Държавната закрила на лицата с физически увреждания, включително и тяхното финансово подпомагане, основно се осъществява от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза (ТЕЛК и НЕЛК). Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 година се въвеждат промени във финансовото подпомагане на децата с физически увреждания и техните семейства, поради което подробно ще разгледаме тази тема.

Съгласно дефиницията, дадена в Закона за социалните помощи за деца "Дете с трайно увреждане" е дете/лице до 20-годишна възраст с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Съгласно дефиницията, дадена в Закона за здравето, "вид и степен на увреждане" е състояние на хронично травматично или нетравматично увреждане (болест), при които лицето в нетрудоспособна възраст е с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.

Установяването на вида и степента на увреждане на деца до 18-годишна възраст се извършва чрез медицинска експертиза. Тя е детайлно регламентирана в Закона за здравето и Наредбата за медицинската експертиза, с която се определят нейните принципи и критерии, редът за установяване на вида и степента на увреждане, както и условията и редът за нейното извършване. През 2016 г. няма промени в правния режим или в начина на функциониране на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и националната експертна лекарска камисия (НЕЛК), които, видно от нормативната уредба към този момент, и през 2017 г. ще продължат да са идентични.

На кратко алгоритъмът на медицинската екпертиза в България към настоящия момент е следният: Експертизата на вида и степента на увреждане се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. ТЕЛК се откриват и закриват от директорите на регионалните здравни инспекции съгласувано с министъра на здравеопазването към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове. ТЕЛК са структурни звена на лечебните заведения, към които са открити. С Постановление на Министерски съвет № 179/2014 г. е направена последната сериозна промяна в тези структури: считано от началото на месец юли 2014 г. са премахнати специализираните ТЕЛК по очни, психични и белодробни болести и лицата с такива заболявания се освидетелстват от ТЕЛК в присъствието на консултанти, които са специалисти по съответните заболявания. Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) са структурни звена на регионалните здравни инспекции. Пред тях се подават заявленията за експертиза, придружени с нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания и издаденото от личния лекар медицинско направление за ТЕЛК. Чрез РКМЕ медицинските досиета постъпват в НЕЛК, където се съхраняват 40 години. Към настоящият момент има 71 ТЕЛК на територията на страната. Техните решения могат да се обжалват в 14 – дневен срок от узнаването им пред НЕЛК, която е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването. Нейните решения също подлежат на оспорване, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред съответния административен съд по постоянен или настоящия адрес на жалбоподателя. Здравноосигурените лица не заплащат изследванията и консултациите, назначени от личния лекар, но трябва да заплатят стойността на извършените за целите на медицинската експертиза изследвания и консултации. Съгласно Закона за здравето, високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза, по искане на ТЕЛК и НЕЛК, те могат да се финансират от НЗОК.

В тримесечен срок от получаване на медицинската документация в съответната ТЕЛК/НЕЛК, лицето, явяващо се за освидетестване следва да получи експертното си решение, без да дължи такса за това. След това то има право на съответните помощи.

От 1 януари 2017 г. в сила влизат съществени изменения на текстове в Закона за хората с уврежданията и в Закона за семейните помощи за деца, направени чрез приемане на текстове в ПЗР в ЗДБРБ за 2017 година. Съгласно разпоредбите на Закона за семейни помощи за деца, подпомагането на деца се осъществява от съответната регионална дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията по социално подпомагане въз основа на заявление-декларация по образец за всеки отделен вид помощ, утвърден от министъра на труда и социалната политика и обнародван в "Държавен вестник". След изтичане на 12 месеца от отпускането на месечните помощи се подава ново заявление-декларация. Семейните помощи за деца се отпускат със заповед на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него лице. Отказът за отпускане на семейна помощ за деца се мотивира, като заповедта за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, и в 7-дневен срок от издаването му то може да го обжалва пред съответния административен съд.

Досега, съгласно ЗДБРБ за 2016 година, размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца беше в размер на 240 лв. Със ЗДБРБ за 2017 г. той е увеличен и е дефиниран с оглед на степента на увреждане на детето с трайно увреждане, както следва: за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.; за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.; за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв. В случай, че детето с увреждане не получава месечна помощ по реда на чл. 8д, се запазва досегашният размер на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца, в размер на 100 лв. Запазва се и досегашният размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г., в размер на 100 лв.

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят независимо от дохода на семейството, до навършване на 18-годишна възраст на детето и до завършване на средното му образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като се предоставят на родителите (осиновители), които отглеждат детето, или на роднини или близки или приемно семейство, при които е настанено детето по реда на Закона за закрила на детето. Месечните помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението-декларация, до изтичането на срока, определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Съгласно § 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2017 година, всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, не е необходимо да подават нови декларации-заявления, а съответната дирекции "Социално подпомагане" по постоянен адрес отпуска месечната помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца в съответствие с размерите, посочени по-горе, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била първонаално отпусната.Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Юридическата помощ се предоставя по наказателни и по граждански дела, казва Стефка Цанкова

Въвеждат нови образци за болнични и майчинство

Въвеждат нови образци за болнични и майчинство

До 15 юли ще се приемат старите удостоверения за изплащане на парични обезщетения

Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

Внедряването на GDPR изисква експертна помощ

С JOYSTICK работим по проект за дигитализация на медицинската документация, казва Боян Георгиев

Що е то GDРR в здравеопазването?

Що е то GDРR в здравеопазването?

Какви са правата на пациентите по Общия регламент за защита на данните и как да ги реализират, обяснява адвокат Стефка Цанкова

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Нужни ли са декларации за лични данни в болниците?

Съгласието на пациента е нужно, ако персоналната му информация ще се ползва за маркетинг и реклама
Европейска харта за правата на пациента

Европейска харта за правата на пациента

Всеки човек има право да получи нужната му медицинска помощ, както и на иновативна терапия
Генетиката в помощ на родителите

Генетиката в помощ на родителите

Какви изследвания трябва да си направят бъдещите майки и татковци, кога се налагат, разказва проф. Алексей Савов

По-висока здравна вноска през 2018-а

По-висока здравна вноска през 2018-а

Дължимите суми трябва да се внесат до 26 февруари, информират от НАП
Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

Пациентите с тях ще бъдат лекувани само в университетските болници, които имат клиники за съответните заболявания

Следете безплатно здравното си досие

Следете безплатно здравното си досие

Уникалният код за достъп позволява пациентите по-лесно да алармират за злоупотреби
1 2 3 4 5 »

 

ОНКОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ

 

Съвместен проект на clinica.bg

и "Галъп Интернешънъл" 

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Смятате ли, че изборът на нов управител на НЗОК ще доведе до промени в системата?

Юли 2018