Искам думата

Искаме достъпно медицинско образование

03-08-2020 12:33
Clinica.bg

press@clinica.bg
Искаме достъпно медицинско образованиеМолим за становище относно правото за намаляване на такси, приложено от МУ-София, казват студентите
Taксите за платено обучение се увеличиха от тази година. Различно тълкувание на текстове от Закона за висшето образование обаче доведе до това, че някои университети редуцираха тарифите, а според други ЗВО не дава това право. Сред някои групи студенти обаче назря недоволство. Най-вече сред тези в заварено положение, които са били приети при едни такси, а сега те се увеличават. От Инициативния комитет на родители и студенти платено обучение изпратиха жалба до институциите. Публикуваме я без редакторска намеса.
Уважаеми г–н Президент,

Уважаеми г-да Министри,

Уважаема г-жо Омбудсман,

Уважаеми дами и господа Народни представители,

 

Подаваме настоящата жалба във връзка с промени в начина на определяне размера на таксите за обучение за придобиване на висше образование срещу заплащане, утвърдени за студентите платено обучение за учебната 2020/2021г. в Медицински университет-Варна. Ние сме студенти от МУ- Варна – платено обучение. Пишем с молба за помощ. За следващата учебна година в МУ- Варна таксите са повишени с 44,15% (от 7,090.50 лв се повишават на 10,212 лв - с над 3 000 лв.) при специалност Медицина. В другите специалности процентът на повишението е по-нисък, но също необосновано висок: 15,8% - специалност Фармация и 13,3% - специалност Дентална медицина.

 

Промяната в годишните такси е видна

 

в приложение 2 към жалбата. За сравнение в приложение 3 сме приложили таблицата с размера на таксите за предходната 2019/2020г.

Промяната в размера на таксата, според МУ Варна се дължи на промяна в Закона за висшето образование ДВ бр.17/ 25.02.2020 и се определя по формула съдържаща ДН - Диференцирани нормативи по професионални направления, съгласно Постановление № 162 на Министерски съвет от 20.06.2001 г. и Комплексната оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, съгласно Постановление № 328 на Министерски съвет от 30.11.2015 г –приложение 1.

 

Според нас при начина на определяне на таксите,

 

във формулата не е отчетен чл.95. ал.3 от Закона за висшето образование, който гласи:

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., в сила от учебната 1999/2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от учебната 2010/2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Размерът на таксите по ал. 2 не може да бъде по-висок от две трети от средствата за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и 3.

В приложение 4 поместваме таблицата с такси на МУ София за обучение срещу заплащане за учебната 2020/2021 година. Там във формулите за определяне на таксите и в трите специалности чл.95, ал. 3 е взет под внимание. Така таксата е съизмерима с тази от предходни години.

Имайки предвид чл.95. ал.3 от Закона за висшето образование,

 

размерът на годишните такси в МУ-Варна за студенти

 

платено обучение трябва да бъде определен според изчисленията направени в приложение 5.

Молим за становище относно правото на прилагане на чл.95 ал.3 за някои категории студенти чл.95 ал.2 и настояваме той да бъде приложен при изчисляване на таксите на студентите платено обучение, започнали своето образование ПРЕДИ направената промяна.

Напомняме, че всички студенти в платена форма на обучение са приети с конкурсен изпит, според утвърдения ред на Закона за висшето образование в България, някои от тях с висок бал, но нямащи право на субсидирано обучение, а други ги разделят стотни от приетите в държавната поръчка. Намаляването на държавния план прием, увеличава с всяка година броя на студентите, които се налага да самофинансират образованието си! Необходима е прозрачна и

 

законосъобразна методика за образуване на таксите

 

за обучение, както и яснота за общата сума на следването още при неговото започване.

Чл. 91. от Законa за висшето образование регламентира, че годишната държавна субсидия за държавните университетите осигурява средства за:

1. издръжка на обучението;

2. присъщата на висшето училище научна или художествено-творческа дейност;

3. издаване на учебници и научни трудове;

4. социално-битови разходи;

5. капитални вложения.

В държавното финансиране са включени разходите за стипендии и общежития на студентите - държавна поръчка, книгоиздаване, научни разработки, изследвания, планираните капитални вложения и т.н.

 

Студентите, обучаващи се срещу заплащане,

 

по договор нямат право на стипендии, нито на общежития, т.е тези средства не трябва да се калкулират в техните такси. Всъщност таксата за студентите платена форма на обучение би трябвало да покрива именно разходите за издръжка на обучението, поради което е правно и икономически необосновано тя да бъде автоматично приравнявана с държавната субсидия.

Нашето становище: След подробно запознаване със ЗВО и последната му корекция от 25.02.2020, постановление 275/23.04.2020, както и с методиката за определяне начина на формиране на таксата за платено обучение в държавните университети, ние студентите - платено обучение, категорично възразяваме срещу механичното индексиране на таксите за обучение по формули и коефициенти, които в пъти надвишават реалната инфлация и ръста на доходите в държавата.

 

От направените промени следва, че размерът на таксите

 

за обучение срещу заплащане ще бъде различен за всяка следваща учебна година, без да има яснота за цялата сума на обучението при неговото започване! Това превръща студентите в заложници на неравноправни договори, които позволяват драстични скокове в таксите по средата на започнато следване. Договорите ни съдържат неравноправни клаузи. Според закона за защита на потребителите, за всяка една услуга потребителят трябва да бъде предварително информиран за крайната цена. Реално само така той може да направи сметка може ли да си позволи цената или не. Настояваме за ясни финансови условия по договорите за обучение срещу заплащане.

Поради въведеното извънредно положение в страната почти целия втори семестър и изпитната сесия преминаха изцяло като дистанционно обучение. Качество на образованието при дистанционна форма на обучение не отговаря на степента на това на присъствена форма на обучение.

 

Дистанционното обучение не отговаря на образователните

 

потребности в медицинските специалности със задължително необходима практика. Именно поради това, вдигането на таксите към настоящия момент е необосновано. Разбираме извънредната ситуация и никой от нас не е пожелал корекция в платената вече такса за нереализираното редовно обучение. Необяснимо е защо при изключително тежката ситуация в момента и развиващата се икономическа криза, с промени в закона за висшето образование се въвежда тази „ограбваща" и дискриминираща българските студенти такса. Защо таксите се определят от сухи формули, къде останаха мисълта и разума при вземане на решения в извънредни ситуации? Ние не сме бройка за статистиката, ние сме живи хора с реални проблеми.

 

Категорично възразяваме срещу механичното индексиране

 

на таксите за обучение по формули и коефициенти, които в пъти надвишават реалната инфлация и ръста на доходите в държавата.

Настояваме да бъдат защитени социалните интереси на студентите-платено обучение в условията на извънредна пандемична обстановка и последвалата от нея икономическа криза, със загуба на работни места и намаляване на трудови доходи, което пряко засяга и нашите семейства. Голяма част от студентите изплащат кредити, които след драстичното увеличение на таксите няма да покрият сумата за това образование. Ние сме приети според утвърдения ред на Закона за висшето образование в България. Настъпилите промени в него не би трябвало да изменят реда и условията на заплащане до нашето завършване. Искаме достъпно медицинско образование! При тези обстоятелства голяма част от нас ще сме принудени да прекъснем следването си, за което също сме се трудили, сме посветили години за подготовка и вложили значителни финансови средства.

 

Уважаеми г-н Президент,

 

С настоящата жалба, която адресираме до всички заинтересовани страни, изискваме произнасяне спрямо недопустимо високия процент повишение на таксите за обучение. Моля за съдействие от Ваша страна за корекция в начина на определяне на размера на годишните такси за обучение за придобиване на висше образование срещу заплащане.

 

България има нужда от медици!

Благодарим Ви за отделеното време и съдействие!Балотаж на деканските избори в МУ-София

Балотаж на деканските избори в МУ-София

В надпреварата за ръководител на Медицинския факултет продължават доц. Димитър Буланов и проф. Бойчо Ланджов
Разрешиха по-късен старт на ясла

Разрешиха по-късен старт на ясла

За да запазят мястото на детето си, родителите трябва да подадат декларация, казаха от Столична община
К-19 спря 5% от кандидатите за чужд ВУЗ

К-19 спря 5% от кандидатите за чужд ВУЗ

Повечето от западните университети заложиха на хибридния модел – онлайн и присъствено
По-голям прием за сестри в университетите

По-голям прием за сестри в университетите

Здравни грижи да влязат в Списъка на приоритетните професионални направления, предлага МОН
50 млн. за по-високи заплати в университетите

50 млн. за по-високи заплати в университетите

Увеличението на възнагражденията на преподавателите влиза в сила от следващата година
И неделните училища с онлайн уроци

И неделните училища с онлайн уроци

Одобриха 2.2 млн. лв. по програмата "Вихрен" за млади учени
Медицината в София – присъствено

Медицината в София – присъствено

Студентите от СУ задължително с маска по време на лекциите, влизат в „Лозенец" само с екипи и отделни обувки
Имаме крещяща нужда от млади лекари и сестри

Имаме крещяща нужда от млади лекари и сестри

Надяваме се, скъпи студенти, че избирайки своята професия, вече сте осъзнали своя обществен дълг, казват от БАПЗГ
Още 2.5 млн. за наука

Още 2.5 млн. за наука

От парите ще могат да се възползват 13 университета, съобщиха от МС

Празнуваме познанието и стремежа към развитие

Празнуваме познанието и стремежа към развитие

Обучението в електронна среда не може да замени живото общуване с учителите в класната стая, казва образователният министър Красимир Вълчев
1 2 3 4 5 ... 36 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Притеснявате ли се, че КОВИД скоро ще затвори училищата?

Септември 2020