Искам думата

Обвинението на Прокуратурата е несъстоятелно

13-04-2020 17:28
Clinica.bg

press@clinica.bg
Обвинението на Прокуратурата е несъстоятелно Проф. Асена Стоименова не предава неверни данни за евентуалната липса на лекарства, казват от АСА
Прокуратурат повдигна обвинение срещу новия председател на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Стоименова за това, че е всяла тревога в обществото по време на пандемия. Повод за това стана предупреждението й, че може да възникнат липси на лекарства. В нейна защита се обяви цялата гилдия на фармацевтите. Публикуваме мнението на Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА).
Считаме, че обвинението от страна на Прокуратурата на Република България срещу председателя на УС на БФС, във връзка с нейни медийни изяви пред БНР и БНТ е неоснователно, доколкото действията на проф. Асена Стоименова определено не изпълват състава на престъплението по чл. 326, ал. 1 НК. Съгласно цитираната правна норма, който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години. При внимателния анализ на цитираната правна норма обосновано може да се заключи, че съставът на престъплението от обективна страна включва предаване по радио, телефон или по друг начин на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, а от субективна страна деянието следва да е умишлено. Диспозицията на чл.326 ал.1 от НК е от т. напр. опростени диспозиции, тъй като за описанието на някои от елементите от обективна страна се съдържат думи и изрази с безусловно ясно и недвусмислено значение в българския език и по тази причина думите не са легално дефинирани в чл. 93 от НК.

В този смисъл думите „помощ", „злополука" и „тревога"

имат следното значение: Под „помощ" следва да се разбира (искане, очакване за) съдействие, поддръжка, подкрепа, защита с оглед предотвратяване или ограничаване последиците от настъпване на неблагоприятно събитие. Под „тревога" следва да се разбира страх от предстояща опасност, грижа, безпокойство, очакване за настъпването на неблагоприятно изменение в обективната действителност, което може да е от най-различно естество, вкл. природни сили или човешка дейност. Под „злополука" следва да се разбира настъпил нещастен случай, причинен от човек или природни сили, при който има човешки жертви, наранявания и/или причинени друг вид вреди. При всички случаи обаче следва да са налице неверни повиквания или заблуждаващи знаци.

Престъплението по чл. 326 ал. 1 от НК, като такова против реда и общественото спокойствие очевидно охранява обществените отношения свързани с ненужно ангажиране на значителен материален, човешки и обществен ресурс за предотвратяване и преодоляване на неблагоприятни изменения, като посочените по-горе. Следователно в настоящия случай дори и да се приеме, че има извършено престъпление по чл.326 ал.1 от НК, то самото формално осъществяване на този състав не представлява нищо друго, а единствено покрива признаците по чл. 9 ал. 2 от НК. Съгласно последната правна норма, не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.


Разпоредбата на чл. 326, ал. 1 НК не намира опора

във фактическата конкретика на настоящия случай. В своите медийни изяви пред БНР и БНТ проф. Асена Стоименова не предава неверни данни нито изпраща заблуждаващи знаци за евентуалната липса на лекарства по време на извънредното положение. Напротив сведената до знанието на обществеността информация е изцяло заета от официални европейски институции и лица. Така например според брюкселското онлайн издание „Политико" от средата на м. Февруари, 2020 г. много е възможно да възникнат проблеми със снабдяването на Европа с лекарства. Според Европейската група, обединяваща производители на активни съставки (European Fine Chemicals Group) ако тази епидемия се превърне в глобална пандемия, повечето страни ще се изправят пред недостиг на основни лекарства в момент, в който ще се нуждаят най-много от тях. Общоизвестно е, че Европа е един от най-добрите световни производители на лекарства, суровите съставки за които обаче се доставят главно от Китай и Индия. Именно тази зависимост от Азия е била източник на тревога на най-високо политическо равнище в ЕС, като случаите на недостиг и примеси на някои лекарства предизвикаха призиви за действие както на най-високо европейско ниво, така и в националните столици. Има достатъчно публикации на тази тема в европейските и националните ни медии.

Във връзка с тази тревога именно на срещата на здравните

министри на ЕС, състояла се на 13.02.2020 г. германският здравен министър Йенс Спан, заявява, че е възможен риск от недостиг на доставки поради коронавируса. Според него общоизвестно е, че много активни съставки се произвеждат в Китай особено в провинция Хубей. Изложеното налага изводa, че твърденията на проф. Стоименова за възможна липса на лекарства, ако изобщо се приеме, че такива са налице, не са без основание, т.е. не са неверни, каквото е изискването на описаното престъпление. Тези твърдения не са и заблуждаващи, поради простата причина, че същите представляват буквално пресъздаване на обосновани притеснения на висши представители на органи на ЕС. Следва да се има предвид, че колкото и тревожна да една информация, ако тя е вярна или има логически основания да се приеме, че може да се окаже вярна, то тази информация не попада под санкцията на чл. 326 от НК.

На следващо място поддържаме, че медийните изяви пред БНР и БНТ на председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз не са обществено опасно деяние по смисъла на чл. 9, ал. 1 НК. Напротив съвсем обосновано може да се приеме, че с процесните изяви проф. Стоименова цели постигане защитата именно на обществения интерес, призовавайки аудиторията да не се презапасява с лекарства, понеже това може да увеличи възможността за техния недостиг, а оттам да последват значителни вредни последици за здравето и живота на гражданите. От изявленията по никакъв начин не може да се изведе намерение за увреждане на установения с Конституцията правов ред в Република България или други интереси, защитени от правото.


Тук е моментът да бъде отбелязано, че по силата на

чл. 41, ал. 1 от КРБ всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Цитираната конституционна норма е била обект на тълкуване от страна на Конституционния съд на Република България, който съгласно Решение № 7/04.06.1996 г., постановено по конст. д. № 1/96 г. по описа на КС на РБ е приел, че правото по чл. 41, ал. 1 от Конституцията е предоставено на всички, включително и на средствата за масова информация. Неговото ограничаване на основанията, посочени в изр. 2, изисква установяване по законодателен път на обстоятелствата, които се отнасят до съображения за национална сигурност или защита на обществения ред. В мотивите на цитираното решение е прието, че правото на разпространяване на информация не може да бъде поставено в зависимост от вида на информацията, т.е. дали тя е благоприятна или смущаваща. Противоправното ограничаване на това конституционно установено право следва да се приема за еквивалент на цензура, което обстоятелство без съмнение не е белег на демократичност в обществените отношения на правовата държава.


Убедени сме в значимостта на участието на фармацевтите

и тяхната съсловна организация в борбата срещу пандемичния вирус. Ние знаем, че фармацевтите имат не по-малко важна роля от тази на лекарите и медицинския персонал в интензивните отделения. Ние знаем, че в създалата се извънредна ситуация българският фармацевт ежедневно рискува здравето и живота си с благородната цел да съхрани именно здравето и живота на българските граждани. Това е негов дълг и призвание. Точно както е дълг и призвание браненето на законността и следователно на обществения интерес от страна на ПРБ. Убедени сме, че в настоящия тежък момент на изпитания обединението на обществото пред лицето на болестта е повече от необходимо. Действията водещи до демобилизиране и демотивиране на едни от най-важните лица (фармацевтите) в борбата за овладяване на заразата биха могли да имат пагубно значение за нейния изход. В тази връзка буди недоумение повдигнатото срещу председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз - проф. Асена Стоименова, обвинение за престъпление по чл. 326, ал. 1 НК, както и тежестта на взетата по отношения на нея мярка за неотклонение при условие, че обвинението е очевидно неоснователно и безпочвено, а мярката за неотклонение е откровено казано прекомерна.

Следва да се има предвид, че преследването на неправомерен резултат като например ограничаването на конституционно установени права чрез използването на признати от закона способи е не по-малко укоримо и аморално от самото извършване на правонарушение или осъществяване на престъпно деяние.

С уважение: Николай Христов Костов, представляващ Сдружение „Асоциация на собствениците на аптеки"К-19 ваксина няма, но антиваксърите са против

К-19 ваксина няма, но антиваксърите са против

Не искаме експериментално лечение за КОВИД, ако децата ни се разболеят, гласи петиция
Западът скептичен към руската ваксина

Западът скептичен към руската ваксина

Целта е да има безопасен продукт, а не просто да започнат имунизации, смятат в Европа и САЩ
Спират временно лекарство за хипертония

Спират временно лекарство за хипертония

До ноември от пазара ще липсва "Ирпрезид" на "Актавис"
Нов препарат в ръководството по гастроентерология

Нов препарат в ръководството по гастроентерология

Включено е лекарство за пациенти с остри пристъпи на порфирия
Обвиниха шестима за схеми с лекарства

Обвиниха шестима за схеми с лекарства

Нанесени са щети на държавата в размер на над 3 млн. лева, съобщават от прокуратурата
ЕМА предупреди за грешки с онколекарства

ЕМА предупреди за грешки с онколекарства

Заради неточности с препарати с леупрорелин пациенти получават недостатъчни дози, казват експертите

Изчистват кухите аптеки

Изчистват кухите аптеки

С над 300 са намалели регистрираните обекти в Изпълнителната агенция по лекарствата за година и половина

Пак опасния сибутрамин в продукт за отслабване

Пак опасния сибутрамин в продукт за отслабване

Агенцията по храните предупреждава да не го купуване, продават го on line
ЕМА на път да одобри 11 нови лекарства

ЕМА на път да одобри 11 нови лекарства

Агенцията ще прегледа и проучванията за терапията на ковид с дексаметазон
Касата чака 160 млн. лв. от отстъпки

Касата чака 160 млн. лв. от отстъпки

Фондът разширява възможностите за лечение на глаукома и други хронични заболявания

1 2 3 4 5 ... 70 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020