Интервю

Въвеждането на прогенерична политика е приоритет

12-03-2020 13:06
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Въвеждането на прогенерична политика е приоритетКойто успее да остойности лекарския труд, ще получи Нобелова награда, казва проф. Петко Салчев
Единственият кандидат за нов управител на НЗОК проф. Петко Салчев представи своята визия за развитие на институцията пред депутатите от здравната комисия. Неговата кандидатура бе одобрена от тях с 14 гласа "за" и 7 "против". Преди това депутатите и представители от гилдията зададоха своите въпроси към проф. Салчев. Вижте неговото изявление и коментари по темите, които бяха поставени по време на заседанието.
НЗОК е обществено държавна институция и нейната роля е да прилага на оперативно ниво здравната политика на държавата в лицето на парламента и правителството и защита на интересите на здравноосигурените лица. Този принцип трябва да бъде заложен и в бъдещото управление на касата. НЗОК работи в тясна координация с министъра на здравеопазването и всички структури от системата, както и с министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, НОИ и всички, които имат отношение към здравеопазването. Това взаимодействие трябва да бъде поддържано непрекъснато, за да се отговаря на нуждите и потребностите на гражданите на България.

 

Следващият принцип, който бих защитавал,

 

e, че НЗОК трябва да запази своята административна памет и приемственост на всичко постигнато през годините. Но въпреки че за този 20-годишен период тя работи на принципите на законодателството, в последно време се наблюдават някои малки слабости, които се изразяват в превръщането й в бюрократична структура. Затова и принципът, който ще следвам, е нейното извеждане и предизвикателството да се претрансформира в реална администрация, която да бъде в помощ на гражданите. За целта е необходима дигитализация на нейната дейност, която е особено актуална в сегашната обстановка, когато за преките контакти между администрация и граждани е добре да бъдат осигурени формите на електронното правителство.

 

Намаляването на административната тежест

за гражданите и за договорните партньори е необходимо. В това отношение имаме опита на НОИ с болничните листове, както и на НАП чрез различните е-услуги, а също и всички други структури, които ползват възможностите на е-правителството. Ще следвам и принципите на съвместна и координирана работа с МЗ за по-бързо въвеждане на информационната здравна система и спешните нейни направления - е-рецепта и е-направления. Следващият принцип е осигуряване на реален публичен контрол, чрез повишаване на прозрачността на дейността на НЗОК и публичност в разходването на средствата. Предвид задълбочаващата се демографска криза бих поставил акцент върху няколко направления – повишаване на ефективността на профилактиката и профилактичните програми, особено в областта на детското и майчиното здравеопазване, където ние имаме определени постижения, но там трябва допълнително да се акцентира.

 

Също така доразвиване на възможните подходи

 

по осигуряване на дългосрочна здравна грижа за възрастните, а и останалите рискови групи. Необходимо е и разработване на модели за оценка на риска и възможностите за решаване на тесните места в управлението, така както и в предоставяне на здравните услуги чрез различни социално- икономически подходи. Като пример бих дал, че в България раждания чрез секцио достигат до 45%. Чрез прилагането на подходящи подходи съвместно с МЗ и БЛС тази тенденция трябва бъде преобърната така, че да не се стига до последващи усложнения за майките. Друг акцент е осигуряване на реален контрол върху дейността на договорните партньори както при разходването на средствата от страна на НЗОК, но най-вече при качеството на оказваните услуги в тясно сътрудничество с ИАМН, РЗИ, ИАЛ и др. Тук искам да споделя, че опитът, който получих в рамките на няколко месеца като зам.-изп. директор в ИАМН ми дава доста идеи за подобряване на контролната дейност и на НЗОК. Акцент бих поставил на анализа и оценката за

 

прилагане на възможни подходи и иновативни техники

 

за заплащане на дейността на договорните партньори в дългосрочен план. На всички е известно, че до края на годината са разписани бюджет и разходвани средства. Съвместно с МЗ и с народните представители след внимателен анализ на реалните данни, могат да бъдат прилагани съвременни модели за финансиране на здравната система като Case mix подхода, Bundled payment, стимули за качество, и др., след като те бъдат приети и от Надзорния съвет, МЗ и парламента. Сред приоритетите е и цялостен анализ на лекарствената политика и прилагане на подходи за разширено покритие на пациентите със социално-значими заболявания. Акцентът трябва да бъде там, на второ място във връзка със социалната политика е въвеждането на прогенеричната политика, която трябва да бъде развита, за да може до пациентите реално да достигат повече услуги. И не на последно място - внимателно въвеждане на новите здравни технологии, тъй като имам опит в тази област. Съвместно с МЗ, ИАМН, Националния съвет за цени и реимбурсиране, а и с помощта на различни законодателни техники е важно да се търсят начини за намаляване на доплащането в системата от страна на гражданите. Ще перифразирам една фраза на ЕК при преговорите – „Нищо не е договорено, докогато не е договорено". А аз ще кажа – „Нищо не е направено, докато не е направено".

 

Kлинични пътеки

 

Относно тях имам няколко разработки за т.н. модифициране на клиничните пътеки. А дали те са подходящ инструмент, в момента са избрани като такъв. Но в програмата на правителството е заложено плавно преминаване към нови подходи за финансиране. Така че съвместно с МЗ и необходимите законодателни инициативи може да се премине към останалите възможни подходи - диагностично свързаните групи, плащане за координирана грижа или кошнично плащане, най-общо казано. Има и множество други подходи, които са известни в здравната икономика. Така че това решение трябва да бъде взето съвместно от Надзорния съвет и МЗ, а може би ще наложи и бъдещи законодателни промени. Всяка година НЦОЗА, където аз работя, прави аналитичен доклад на стойността на медицинската услуга по клинични пътеки, по диагнози и по т.н. диагностично свързани групи. Бързото преминаване от едното към другото е почти невъзможно, защото може да доведе до сътресения в системата, но има възможност за постепенното мутиране на клиничните пътеки, така сме го нарекли в т.н. case mix подход. Мисля, че дълго време в публичното пространство се разпространяваше мнението, че ако се въведе case mix подходът или диагностично свързаните групи, това ще повиши разходите на здравната система. Това е математически модел, който доказа, че това не се случва, така както го обясняват хора, които не са се занимавали с тази система. Аз съм готов след като се запозная с новите данни от тази година на НЗОК да представя различните варианти на плащане чрез мутирането на клиничните пътеки, така че да се стигне до реално договаряне с БЛС на обемите и цените, тъй като много често в обемите се включват и т.н. крайни стойности, когато даден пациент лежи много по-дълго от средностатистическия. Затова смятам, че тази посока ще бъде в полза на колегите.

 

Остойностяване на лекарския труд

 

Според икономическото определение заплащането, в която и да е система, е свързано с търсенето и предлагането на труда. Който успее да остойности лекарския труд, ще получи Нобелова награда, защото то не е свързано само с индивидуалния подход на лекаря, а е мултифункционална дейност. Има деверсификация на услугата. Лекарят не може сам да вземе решение, ако не получи помощ от лаборатория, рентген и т.н., така че т.н. остойностяване минута по минута, така както беше преди 1987 г. с нормирането на труда е невъзможно. Затова смятам, че когато се остойности цялата услуга, отделните й елементи са на базата кой какво влага и затова не може да има и еднакво заплащане на специалистите-лекари, сестри и т.н., защото има специфика на всеки труд.

Относно диспропорциите на заплащането на изпълнителите на медицинска дейност, много са малко нещата, които НЗОК може да направи, тъй като тя заплаща комплексната услуга. Начинът на разпределение вътре в системата се определя от директорите на лечебните заведения. Тези диспропорции трябва да се променят, но това може да стане само, ако се предприемат съответните политически мерки,  свързани с разпределението в съответните системи. Самата каса няма възможност и функции да влияе върху заплащането.

 

Болнична и извънболнична помощ

 

Съотношението болнична-извънболнична помощ е един от проблемите. Доколкото си спомням първичната помощ в момента представлява около 11-13% от бюджета, за останалите видове извънболнична помощ в момента не мога да цитирам дял. Именно затова наблегнах, че профилактичният характер и специфичните програми са ролята на извънболничната помощ, на общопрактикуващите лекари. За мен по-тревожна е друга тенденция, която отчитат доклади на Световна банка. А именно, че само 0.3% се заделя за профилактика, не от бюджета на касата, а изобщо, т.н профилактични програми на национално ниво и смятам, че тук трябва да се наблегне на това, че НЗОК като обществено държавна институция изпълнява обществени функции и усилията трябва да бъдат насочени в тази посока. Специално за болничната помощ, тя е достигнала своя капацитет в момента. Даже в докладите и на Световна банка, и на ЕК се отчита един от най-високите достъпи до медицинска помощ в Европа. Ние сме на второ място, преди всичко до болнична медицинска помощ, което показва, че в момента е добре структурирана и организирана. Трябва да се насочат усилия в посока съотношението извънболнична – болнична помощ, но това не е само във функциите на НЗОК, а и в тези на МЗ. Важни са и договорките със съсловните организации, а окончателното решение се взима и на законодателно равнище. Колкото до одържавяването на институцията, аз казах в моето въведение, че ще спазвам правилата и законите на държавата. Така е решил законодателят към момента, по тези правила ще работя. От научна гледна точка може да се подходи по всякакъв начин. Но аз мисля, че в определена степен департийния модел е спазен в Надзорния съвет на НЗОК. Това, че има превес на държавната квота вече е решение на политиците.

 

Лекарствената политика

 

Колкото до лекарствената политика, тя не се прави от МЗ и специализираните институции, които я изпълняват. Това е ИАЛ и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Касата работи съвместно с тях, за да може да осигури на гражданите съответния достъп до лекарствата. Аз съм работил и продължавам да работя в много тясна колаборация с проф. Данчев от Националния съвет по цени и реимбурсиране, както и с директора на ИАЛ и да, българският пациент плаща и част от доплащанията, които казах, че искам да намалим, са свързани с доплащанията за лекарства. И това ще е наша съвместна дейност с фармацевтичния съюз и с останалите организации. И на второ място активното въвеждане на прогенеричната политика, така че за по-малко пари да се получават повече лекарства. Това става и с допълнително убеждение на населението, защото всеки смята, че генерикът не е лекарство, а е нещо измислено. Относно клиничните пътеки моето становище е оценка на качеството на поведението на лекарите, а не форма на финансиране. В тази връзка ние сме говорили с МЗ, в бъдеще мисля, че ще говорим и с вас. Специално за реимбурсната листа искам да обърна внимание, това е работа и дейност на МЗ и на Националния съвет по цени и реимбурсиране. Управителят и администрацията на НЗОК могат да дават становища, но не и да влияят. Аз лично съм апелирал и ще продължа да апелирам т.н. 25% реимбурсиране да отпадне и да останат т.н. норми на заплащане над 50-75%,  особено при социално-значимите заболявания. Беше разработена система за наблюдение на ефекта от терапиите в болничните заведения и в момента се доразработва принципа как ще се заплаща, ако не се установи ефект. Тъй като не знаех, че ще бъда кандидатиран за управител на НЗОК, бях пуснал на инспекторите на ИАМН да направят тематична проверка на изпълнението на изискванията към момента - дали се изпълнява реалното подаване на данни, има ли ги протоколите, по които се изписват, как се анализират. Надявам се, че колегите ще продължат и ще докладват и на МЗ, и на Националния съвет по цени и реимбурсиране. Ще обърна внимание и на това, че аз бях един от радетелите на т.н. социална фармацевтична услуга. Затова заявявам, че всяко предложение, което е свързано с рационалното лечение и изпълнение на терапевтичните препоръки ще бъде прието.

 

Епидемия

 

В оперативния щаб има представители на Надзорния съвет, но от оперативното ръководство на НЗОК няма. Обстановката за избор на управител на НЗОК е особена, но не е извънредна. И с МЗ и с д-р Даниела Дариткова говорихме, че тази криза наречена коронавирус ще отмине, но моят въпрос беше – „А, след това?" След това всички институции трябва да се стремят да работят съвместно. Говорих и с министъра на здравеопазването и със заместниците за това кога най-скоро може да се събере Надзорният съвет, за да има решение за начина на разплащане на лечебните заведения и какви мерки да бъдат предложени. Затова обаче ми казаха, че първо трябва да предоставя данните, а след това да говорим, за да може да се стъпи на реалната ситуация. Относно работата в инфекциозните отделения, аз внимателно наблюдавам действията на оперативния щаб и мога да кажа, че острите мерки, които се предприемат, са абсолютно адекватни и отговарят на т.н. епидемиологично поведение в тази връзка. При предишната епидемия със САРС на НЦОЗА беше възложено да направи един анализ, който сме предоставили още 2013 г. Там бяхме показали кои лечебни заведения са рискови за предоставяне на медицинска помощ при бедствия, аварии и такива ситуации, и две трети от тези препоръки са изпълнени. Този доклад още е в МЗ и в момента той се изпълнява.Касата отряза две болници с договори

Касата отряза две болници с договори

Без нови дейности остават софийската „Вита" и плевенския „Св. Пантелеймон"

Даренията към МЗ за К-19 секнаха

Даренията към МЗ за К-19 секнаха

Голяма част от средствата отиват за осигуряване на предпазни средства и защитни облекла
7200 PCR-а платила НЗОК през август

7200 PCR-а платила НЗОК през август

Във Варна са направени повече тестове за коронавирус по линия на касата, отколкото в София
Обученията на спешна помощ се възобновяват

Обученията на спешна помощ се възобновяват

Курсовете бяха спрени временно заради пандемията от коронавирус
Тревожно е, че толкова медици са болни

Тревожно е, че толкова медици са болни

Ръст на случаите в училищата се очаква в края на другата седмица, каза доц. Ангел Кунчев
НС прие конкурсите за бордовете на болниците

НС прие конкурсите за бордовете на болниците

Надяваме се да отстоите повечето пари за работещите в НЦЗПБ, обърнаха се от ДПС към ГЕРБ
130 лева за PCR в РЗИ

130 лева за PCR в РЗИ

Толкова ще струва платеният тест и в центъра по заразни и паразитни болести
НС узакони изплащането на надлимитната

НС узакони изплащането на надлимитната

Депутатите приеха окончателно поправките в Закона за бюджета на НЗОК
Имаме прекалено много хоспитализации

Имаме прекалено много хоспитализации

Необходимо е да се изградят стандарти, чрез които да се прецизира нуждата от болнично лечение при всеки отделен пациент, казват от Български лекари за ново здравеопазване

Медици от първа линия - почетни граждани на Лом

Медици от първа линия - почетни граждани на Лом

Признанието е за шефа на РЗИ и лекар от Афганистан, поела инфекциозното на болницата
1 2 3 4 5 ... 237 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кои са най-големите предизвикателства пред болниците с оглед на усложнената пандемична обстановка през есента и зимата?

Септември 2020