Искам думата

Възразяваме срещу предлаганите от НЗОК промени

13-12-2019 11:14
Clinica.bg

press@clinica.bg
Възразяваме срещу предлаганите от НЗОК промениТе ще затруднят оказването на медицинска помощ на пациентите и ще нарушат техните права
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изрази своето несъгласие с част от текстовете в НРД 2020-2022. Те са предложени от НЗОК и за отпадането на някои от тях БЛС вече успя да се пребори.

Публикуваме текста без редакторска намеса

Уважаеми дами и господа, във връзка с разглеждан проект на НРД 2020 - 2023 имаме следните възражения и предложения срещу текстове, предложени от НЗОК, които ще затруднят оказването на медицинска помощ на пациентите и ще нарушат техните права.

 

Първи проблем


Предложените от НЗОК текстове в чл. 49 и в чл. 67 ограничават правото на лекарите да лекуваме хронично болните съгласно ръководствата за поведение, ще доведат до повишени разходи на болните за изписване на рецепти и закупуване на лекарства. Като резултат контролът на хроничните заболявания ще се влоши, за част от хората – необратимо.

Съгласно промените в чл. 49 и чл. 67 се ограничава възможността гражданите на България да получат адекватно лечение за хроничните си заболявания, частично заплатено от осигурителния фонд. За всяко заболяване ще можем да изписваме не повече от 3 препарата, а когато се използват комбинирани лекарствени продукти – не повече от 2 медикамента. Нещо повече, НЗОК ще заплаща на аптеката не повече от 1 комбиниран лекарствен продукт. Това означава, че тежки заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност, по-тежките форми на хипертония, ще трябва да закупуват по-голямата част от необходимите им медикаменти на свободни цени. Например заболяването Сърдечна недостатъчност, което е доста често в практиката, съгласно Европейските ръководства за поведение е необходимо да се лекува с диуретици, съдоразширяващи медикаменти, АСЕ-инхибитори, медикаменти за намаляване на сърдечната честота и медикаменти за намаляване на съсирването на кръвта. Съгласно проекта за НРД 2020 НЗОК ще поеме частично само 2 от тези 5 основни терапевтични групи, останалите ще се закупуват от осигурените без намаление.

 

Подобно е и при лечението на

 

заболяването Захарен диабет. Съвременните ръководства за поведение препоръчват включване на медикаменти от различни групи, действащи на различни нива, с цел да се постигне максимално добър контрол на заболяването и да се отложи максимално развитието на усложнения. В условията на НРД 2020 това няма да бъде възможно, т.к. само един комбиниран препарат ще изчерпи записаните в НРД възможности за лечение.

Нещо повече, съгласно чл. 52 за рецепти болните хора ще трябва да ни посещават няколко пъти в месеца, защото се отнема съществуващата сега възможност на една рецепта или един отрязък да се изпишат лекарства за повече от 30 дни, които да се компенсират при следващото изписване. Например ако лекарството е за 20 дни, не можем да изпишем на тримесечна рецепта 2-1-2 опаковки (което е възможно по наредба 4). В този случай пациентът трябва да идва за рецепта тогава, когато свърши всички изписани медикаменти, т.е. на 40-ия ден в нашия пример.

 

Ние, общопрактикуващите лекари,

 

които ежедневно се грижим за хронично болните пациенти, сме сериозно обезпокоени от публикуваните договорености в проекта за НРД 2020г.

По долу в жълто са проблемните текстове предложени от НЗОК, срещу които възразяваме:

Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки.

Предлагаме следните промени в частта за изписване на лекарства.

1. Да отпадне ал.3 на чл.49 .

Мотиви- В този си вид класифицира като нарушение изписването на лекарства за повече от 30 дена на тримесечни рецепти. Пример-Изписано лекарство за 33 дни на отрязък А, получава се дублиране на последните 3 дни със срока на валидност на отрязък В.

Същите мотиви важат и за ал.2 на чл.52. От там трябва да отпадне последния израз" респективно на отделните отрязъци,"

 

Предлагам следния вариант.

 

"Предписването на лекарствени продукти можа да се извърши след изтичане на срока на валидност на предходната рецепта бл.№5 и бл. №5а съгл. чл.30 ал. 1 на Наредба №4, а отпускането на лекарствените продукти се извършва след изтичане на срока на лечение, посочен в рецептурна бланка №5 и отрязъците на рец. бл. №5а.

При изписани лекарствени продукти със срок на лечение в рамките на 28- 33 дни, отпускането се съобразява с лекарството с най- късия срок.

2. Да отпадне ограничението" принадлежащи към до две основни терапевтични групи" в ал.2 на чл. 67и респективно ал. 3 на чл.67. То обезсмисля напълно постигнатото в ал. 1 и 2 на чл. 49. В краен случай, да се промени на "до ЧЕТИРИ основни терапевтични групи", колкото позволява текста на чл.49 ал.2 т.2.

3. Има противоречие между ал. 6 и ал.9 на чл.49 в частта им, отнасяща се за протоколите. Досега можеше да се назначат на един протокол два инсулина например. Това може да се изчисти, като отпадне от ал. 9 текста", а на един протокол – един лекарствени продукт в до три дозови единици за едно заболяване."


Втори проблем


Фиксираната продължителност на прегледа не може да бъде критерий за качество и в никакъв случай не трябва да бъде ограничаван лекаря и пациента във времето, което им е необходимо да проведат консултация един с друг.

Всеки пациент изисква различно време за провеждане на прегледа и командно-административното регулиране на времето на общуване между лекаря и пациента пречи на оказването на качествена медицинска помощ. Този анахронизъм от диктаторските времена в здравеопазването възпрепятства лекаря да помага на пациента.

Раздел IV

Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ

Критерии за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ

Чл. 170. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са критерии за качество и достъпност на процеса и критерии за качество и достъпност на резултата.

 

(2) Критериите за качество и достъпност

 

на процеса са:

1. изпълнение на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. и формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване;

степен на обхващане - не по-малко от 33 % от подлежащите;

2. изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване";

степен на обхващане - не по-малко от 80 % от подлежащите;

3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване" по профилактика за проследяване на здравословното състояние на лица на възраст от 0 до 18 години;

степен на обхващане - не по-малко от 83 %;

4. срочност на извършване на първия преглед на новородено - до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето; при липса на избран лекар до 24-тия час след изписването първият преглед се извършва до 24 часа след избора;

ДА ОТПАДНЕ: 5. минимална продължителност на профилактичен преглед, включително и формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболявания и попълването на „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване" - десет минути;

ДА ОТПАДНЕ: 6. минимална продължителност на диспансерен преглед, включително и извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации - десет минути.


Трети проблем


НЗОК е предложила промени в чл.181 и чл.184 затрудняващи извършването на профилактични прегледи с изискването да не се извършва профилактичен преглед на пациент с остро заболяване. Това изискване е неприемливо, защото затруднява профилактирането. По време на разговорите в НЗОК на 13.11.2019г. тези алинеи бяха отхвърлени от представителите на БЛС. /прилагам протокола/.

Тази промяна доказва, че МЗ и НЗОК са си поставили за цел да се ограничи профилактиката, и да се улесни скъпоструващото болнично лечение. Тази промяна доказва, че всяко говорене от страна на МЗ, НЗОК и депутатите за ползата от профилактиката е лъжа и демагогия.

Въпросните нови алинеи 3 на чл.181 и ал.5 на чл. 184 предложени от НЗОК, са несъвместими със стратегическата цел на на МЗ за засилване на профилактиката. Оставането на тези алинеи в НРД показва, че НЗОК саботира действията на МЗ.

Най-нуждаещи от профилактика са младите пациенти без хронични заболявания, а те посещават ОПЛ само по повод на остро заболяване. Идвайки по този повод най-често им се извършва профилактичен преглед. Тъй като са активно работещи хора те нямат възможност да посетят семейния си лекар когато са здрави за да си направят профилактичен преглед, защото тогава трябва да работят и да изкарват пари, с които да плащат здравни осигуровки. Именно с техните здравни осигуровки са 2/3 от всички здравни осигуровки. т.е тези хора издържат здравеопазването в България.

 

Да се забрани провеждането на

 

профилактичен преглед при посещение по повод на остро заболяване, означава да лишим от профилактичен преглед хората издържащи здравеопазването в България.

Настояваме да отпаднат предложените от НЗОК допълнителни ал.2 на чл.181 и ал. 5 на чл. 184:

Чл. 181.1. за извършен профилактичен преглед при лица на възраст от 0 до 18 години съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г.;

ДА ОТПАДНЕ : (3) Не подлежи на заплащане отчетен профилактичен преглед на ЗОЛ, обърнал се към ОПЛ по повод на остро заболяване.

Чл. 184. 1. един годишен профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 години съгласно приложения № 2, 3 и 4 към Наредба № 8 и приложение № 12;

ДА ОТПАДНЕ : (5) Не подлежи на заплащане отчетен профилактичен преглед на ЗОЛ, обърнал се към ОПЛ по повод на остро заболяване.


Четвърти проблем


Предложеният от НЗОК текст в параграф 18 от преходни и заключителни разпоредби, ще доведе до спиране на диагностично-лечебната дейност от страна на лекарите и до ангажиране на цялото им работно време с изготвянето на статистически справки и отчети. Събирането на информация за националните регистрите може да се осъществи реално само при въведена в експлоатация НЗИС/ЕМД. Трябва да е ясно посочено, че ОПЛ/ИМП подават данни само към НЗИС/ЕМД, а останалите участници черпят данни от НЗИС/ЕМД, без да губят времето на ОПЛ/ИМП с несвойствени за тях статистически дейности. Ролята на ОПЛ, а и на другите лекари в системата на здравеопазването е да оползотворяват работното си време в дейности по превенция, профилактика, диагностика и лечение, а не да го прахосват в подаване на данни за нуждите на статистическите служби. Всяко натоварване на лекарите с несвойствени за тях статистически дейности, отнема от времето, което могат да отделят на пациентите и така затруднява не само достъпа на пациентите до медицинска помощ, но и влошава качеството и количеството на реално оказваната медицинска помощ.

Текст предложен от НЗОК, с който не сме съгласни :

§ 18. При осигурена техническа възможност изпълнителите на медицинска помощ подават в електронен вид в определен от НЗОК формат данни за формиране на съдържанието на национални регистри: Регистър на ражданията, Регистър на пациентите с установен захарен диабет, Национален раков регистър, Национален регистър по инвазивна кардиология и Регистър на лица с психични заболявания.

Текст предложен от НСОПЛБ:

§ 18. „При осигурена техническа възможност и при въведена в експлоатация НЗИС/ЕМД изпълнителите на медицинска помощ генерират и изпращат в НЗИС/ЕМД само първични медицински документи : Амбулаторен лист, Направление, Рецепта, Епикриза и резултат от изследване. Клиничните регистри извличат необходимите им данни от НЗИС/ЕМД, без да изискват от ИМП допълнително подаване на данни към клиничните регистри."

С уважение!

12.12.2019 г. Доц. д-р Любомир Киров, дм

София (Председател на НСОПЛБ)В екстремна ситуация сме

В екстремна ситуация сме

Специалистите по здравни грижи са пред изпепеляване, заявяват от БАПЗГ
Пред съсловието ни има още изпитания

Пред съсловието ни има още изпитания

Благодаря ви, колеги за превенцията, за скрининга, за добрата дума и подкрепата, която давате на вашите пациенти, казва проф. Асена Сербезова
Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Осъждаме поредната недопустима и безочлива проява на агресия, само заедно можем да се справим, казаха от БЛС
Разтревожени сме от действията на магистрата

Разтревожени сме от действията на магистрата

Подобно поведение е не само недопустимо, но и грубо погазва обществения ред, казаха от БЛС
Промените не ограничават интеграцията на пазара

Промените не ограничават интеграцията на пазара

Аптечна карта ще съществува само проформа и няма да гарантира достъпа до аптека в страната, казват от БФС
Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Това не е първи случай, в който заради административни пречки се компрометира терапията на болните, казват от НПО
Kатегорично отричаме агресията

Kатегорично отричаме агресията

Отправяме апел да се реализират бързи и надеждни мерки за ограничаване на случаите на посегателство срещу лекари, казват от НСОМБАЛ
За пореден път апелираме за респект към медиците

За пореден път апелираме за респект към медиците

Убедени сме, че спазването на неписаните човешки норми ще предотврати неприятни инциденти, казват от БАПЗГ
Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Благодарим на българското общество, че се вслуша в призивите и препоръките
Оттегляме се от Алианса на НПО

Оттегляме се от Алианса на НПО

С изненада установихме, че се организират срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени медицинските дружества, казват от БЛС
1 2 3 4 5 ... 26 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли да се въведат по-строги мерки в страната заради КОВИД?

Октомври 2020